QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM

87 0 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 20- :2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM National technical regulation of Alitame HÀ NỘI - 2019 QCVN 20- :2019/BYT Lời nói đầu QCVN 20- :2019/BYT Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt ban hành theo Thơng tư số /2019/TT-BYT ngày tháng năm 2019 Bộ trưởng Bộ Y tế QCVN 20- :2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM National technical regulation of Alitame I QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau gọi tắt Quy chuẩn) quy định yêu cầu kỹ thuật quản lý chất lượng, an toàn Alitam sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng đối với: 2.1 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Alitam làm phụ gia thực phẩm (sau gọi tắt tổ chức, cá nhân) 2.2 Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan Giải thích từ ngữ chữ viết tắt: 3.1 JECFA monograph - Vol (JECFA monographs - Combined compendium of food addiditive specifications; Joint FAO/WHO expert committee on food additives; Volume - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications; FAO, 2006): Các yêu cầu kỹ thuật phụ gia thực phẩm, Tập Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm sử dụng (hoặc tham chiếu) yêu cầu kỹ thuật phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006 3.2 Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 3.3 TS (test solution): Dung dịch thuốc thử 3.4 ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận 3.5 INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế phụ gia thực phẩm 3.6 TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia QCVN 20- :2019/BYT II YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử phụ gia Alitam quy định phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn Các yêu cầu kỹ thuật quy định Quy chuẩn thử theo phương pháp thử TCVN, ngoại trừ số phép thử riêng mô tả phụ lục Các phương pháp thử hướng dẫn Quy chuẩn không bắt buộc phải áp dụng, sử dụng phương pháp thử khác có giá trị tương đương Lấy mẫu theo hướng dẫn Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng năm 2009 Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa lưu thơng thị trường, Thơng tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định khác pháp luật có liên quan III YÊU CẦU QUẢN LÝ Công bố hợp quy 1.1 Phụ gia Alitam sản xuất, kinh doanh, nhập phải công bố hợp quy dựa phương thức tự công bố sản phẩm tổ chức, cá nhân theo quy định Điều 4, Điều Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật an toàn thực phẩm 1.2 Ghi nhãn: việc ghi nhãn phụ gia Alitam thực theo quy định Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 Chính phủ nhãn hàng hố văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Kiểm tra phụ gia Alitam Việc kiểm tra chất lượng, an toàn phụ gia Alitam phải thực theo quy định pháp luật IV TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Alitam để sử dụng làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn quy định có liên quan Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Alitam để sử dụng làm phụ gia thực phẩm thực công bố hợp quy dựa phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định Điều 4, Điều Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật an toàn thực phẩm QCVN 20- :2019/BYT V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với quan chức có liên quan hướng dẫn triển khai tổ chức việc thực Quy chuẩn Căn vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn Trường hợp hướng dẫn quốc tế phương pháp thử quy định pháp luật viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn QCVN 20- :2019/BYT Phụ lục YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI ALITAM Tên khác, số Alitame INS 956 ADI = – mg/kg thể trọng Định nghĩa Tên hóa học L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-Dalaninamide, hydrated Mã số C.A.S 99016-42-9 (dạng ngậm nước) 80863-62-3 (dạng khan) Cơng thức hóa học C14H25N3O4S 2.5H2O Công thức cấu tạo Khối lượng phân tử 376,5 (dạng ngậm nước) Cảm quan Dạng bột tinh thể màu trắng, khơng mùi có mùi nhẹ đặc trưng Chức Chất tạo Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Định tính Độ tan Dễ an nước ethanol Quang phổ Phổ hồng ngoại mẫu phân tán bới Kali bromua tương ứng với phổ hồng ngoại tham chiếu bên pH Từ 5,0 - 6,0 (dung dịch 5/100) Phản ứng màu Lấy 5ml dung dịch hòa tan 300mg ninhydrin 100 ml n-butanol 2ml axit axetic băng, thêm 10mg mẫu đun nóng để hồi lưu nhẹ Màu xanh tím đậm hình thành Lấy 5ml dung dịch kali permanganat 0,001 mol/l chuẩn bị thêm 10 mg mẫu trộn kỹ Dung dịch màu tím chuyển sang màu nâu QCVN 20- :2019/BYT 5.2 Độ tinh khiết Beta Isomer Khơng q 0,3%, tính theo chế phẩm khan Alanin Amid Khơng q 0,2%, tính theo chế phẩm khan Hàm lượng nước Từ 11 – 13% (phương pháp Karl Fischer) Góc quay cực riêng [α] 25, D: +40º - +50º, 1% (w/v) nước Tro sunfat Không 1% Chì Khơng q 1,0 mg/kg 5.3 Hàm lượng Không thấp 98,0% không vượt 101,0% tính theo chế phẩm khan Phương pháp thử 6.1 Định tính Độ tan TCVN 6469:2010 Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan xác định tiêu vật lý (mục 3.7) pH - Thử theo JECFA monograph - Vol.4 6.2 Độ tinh khiết Hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer - Thử theo JECFA monograph - Vol.4 Góc quay cực riêng - Thử theo phương pháp I, JECFA monograph - Vol.4 Tro sunfat - Thử theo phương pháp I, JECFA monograph - Vol.4 Chì - Thử theo JECFA monograph - Vol.4 - Xác định kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử thích hợp cho hàm lượng quy định Lựa chọn cỡ mẫu thử phương pháp chuẩn bị mẫu dựa nguyên tắc phương pháp mô tả JECFA monograph - Vol.4 phần phương pháp phân tích cơng cụ QCVN 20- :2019/BYT 6.3 Định lượng Nguyên tắc Alitam, beta isomer amit alanine đo HPLC cặp ion đảo pha Hệ thống sắc ký Phù hợp với sắc ký lỏng hiệu cao, hoạt động nhiệt độ phòng, với bơm lưu lượng không đổi cột cặp ion pha đảo ngược NovaPak C18 15 x 0,4cm (Waters, tương đương) Pha động trì áp suất tốc độ dịng chảy (thường 1,0 ml / phút) có khả đưa thời gian rửa giải cần thiết (xem Kiểm tra phù hợp hệ thống) Sử dụng đầu dị tia cực tím theo dõi hấp thụ 217nm Pha động Để tạo dung dịch đệm, thêm 0,69g natri photphat, monobasic, monohydrat 4,32g natri 1-octanesulfonate, loại thuốc thử vào bình định mức 1000ml Thêm 200ml nước, khuấy để hòa tan muối điều chỉnh pH đến 2,5 axit photphoric (85%, loại thuốc thử) Thêm nước vào thể tích Lọc qua lọc Millipore 0.22µm tương đương Đo xác phần theo thể tích axetonitril (cấp LC,độ truyền qua 90% 210nm) ba phần theo thể tích dung dịch đệm kết hợp Khử khí chân khơng Dung dịch chuẩn A1 Cân xác khoảng 25 mg đồng phân beta alanine amide chuyển định lượng vào bình định mức 500 ml Thêm 50 ml metanol để hịa tan pha lỗng với nước theo thể tích Bảo quản tủ lạnh Dung dịch chuẩn A2 Chuyển 15,0 ml dung dịch chuẩn A1 vào bình định mức 50 ml pha loãng với nước đến thể tích Chuẩn làm việc W1 Cân xác khoảng 50 mg Tiêu chuẩn tham khảo Alitame, chuyển định lượng vào bình định mức 10 ml, thêm 5ml dung dịch chuẩn A2 pha lỗng với nước đến thể tích Chuẩn làm việc W2 Chuyển 5,0 ml dung dịch chuẩn W1 sang bình định mức 50 ml pha lỗng với nước đến thể tích Dung dịch thử S1 Cân xác khoảng 50 mg mẫu, chuyển định lượng vào bình định mức 10 ml pha loãng với nước đến thể tích Dung dịch thử S2 Chuyển 5,0 ml dung dịch thử S1 sang bình định mức 50 ml pha lỗng với nước đến thể tích QCVN 20- :2019/BYT Kiểm tra phù hợp hệ thống Tiêm ba phần 100lít Tiêu chuẩn làm việc W1 W2 vào máy sắc ký Thời gian lưu đồng phân beta, alitame alanine amide nên khoảng 6, 10 15 phút (Lưu ý: Thời gian lưu trích dẫn phù hợp với cột NovaPak 15 x 0,4 cm Nếu sử dụng cột có độ dài độ dài khác nhau, cần phải điều chỉnh tỷ lệ acetonitril dung môi để đạt thời gian lưu cần thiết) Hệ số biến thiên (độ lệch chuẩn 100 x chia cho diện tích pic trung bình) cho vùng cực đại khơng vượt 2% Quy trình Cân cột cách bơm pha động qua cột thu đường sở khơng trơi Phân tích giải pháp tiêu chuẩn giải pháp thử nghiệm điều kiện mô tả Tiêm ba mẫu chép Tiêu chuẩn làm việc W1 tính diện tích pic trung bình đồng phân beta amit alanine Tiêm ba mẫu chép Tiêu chuẩn làm việc W2 tính diện tích pic trung bình cho alitame Tiêm ba mẫu chép dung dịch thử S1 tính diện tích pic trung bình đồng phân beta alanine amide Tiêm ba mẫu lặp lại Dung dịch thử S2 tính diện tích pic trung bình cho alitame Tính độ tinh khiết alitame theo công thức: RA = phản ứng đỉnh chất phân tích Dung dịch thử S2 WS = trọng lượng Tiêu chuẩn tham chiếu alitame hiệu chỉnh cho nước, tính g PS = độ tinh khiết phần trăm Tiêu chuẩn tham chiếu, tức là, 100,00 - tổng tạp chất RS = đáp ứng đỉnh chất phân tích Chuẩn làm việc W2 WA = trọng lượng mẫu hiệu chỉnh cho hàm lượng nước, tính g Tính phần trăm beta isomer alanine amit công thức sau: RA = đáp ứng pic phân tích Dung dịch thử S1 WS = trọng lượng đồng phân beta alanine amide, không bị ảnh hưởng hàm lượng nước, tính QCVN 20- :2019/BYT g PS = độ tinh khiết phần trăm đồng phân beta chuẩn alanine amide, tức 100,00 - tổng số tạp chất RS = đáp ứng đỉnh chất phân tích Chuẩn làm việc W1 WA = trọng lượng mẫu, khơng quan tâm đến hàm lượng nước, tính g DF = hệ số pha loãng, tức 0,003 Phổ hấp thụ hồng ngoại 10 QCVN 20-x:2019/BYT Phụ lục YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SIRO SORBITOL Tên khác, số Siro D-Glucitol , 420(ii) Định nghĩa Siro sorbitol hình thành hydrơ hố siro glucoza siro sorbitol bao gồm D-sorbitol, D-manitol sacarit khác bị hydro hoá Phần sản phẩm D-sorbitol chủ yếu bao gồm oligosacarit bị hydro hố, hình thành hydrơ hố siro glucoza ngun liệu thơ (trong trường hợp siro khơng kết tinh), manltol; có mặt lượng không đáng kể disacarit, trisacarit tetrasacarit bị hydro hố Hàm lượng Khơng nhỏ 99,0 % sacarit hydro hố khơng nhỏ 50,0 % D-sorbitol tính theo chất khơ Cảm quan Khơng màu không mùi, chất lỏng nhớt khối tinh thể màu trắng Chức Chất tạo ngọt, chất làm ẩm, chất tạo cấu trúc chất độn Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Định tính Độ tan Sắc ký lớp mỏng Tan nước, glyxerol propan 1,2-diol Kết phải đạt yêu cầu phép thử 5.2 Độ tinh khiết Nước Không 31 % (Phương pháp Karl Fischer) Tro sulfat Không 0,1 % Muối clorua Không 50 mg/kg Muối sulfat Không 100 mg/kg Nickel Không mg/kg Đường khử không 50 mg Chì Khơng q mg/kg QCVN 20-x:2019/BYT Phương pháp thử 6.1 Tổng hàm lượng sacarit hydro hoá (%) 100 – (nước % + Trosulfat % + Đường khử %) x 100 100 - Nước % 6.2 Xác định hàm lượng sorbitol mẫu sắc ký lỏng hiệu cao - Sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC); - Detector: Máy đo khúc xạ vi phân, trì nhiệt độ ổn định; - Máy ghi tích phân; - Cột AMLNEX HPX 87 C (hoặc cột nhựa tương đương dạng canxi) dài 30 cm, đường kính mm; - Dung mơi rửa giải: Nước cất lần loại khí (đã lọc qua màng lọc 0,45 mm) Điều kiện sắc ký Nhiệt độ cột: 850C ± 0,50C Tốc độ dịng dung mơi rửa giải: 0,5 ml/min Thuốc thử Dung dịch chuẩn Hoà tan nước lượng sorbitol cân xác để thu dung dịch có nồng độ biết khoảng 10,0 mg sorbitol ml Dung dịch mẫu Chuyển khoảng g mẫu cân xác vào bình định mức 50 ml, pha loãng nước đến vạch lắc Cách tiến hành Bơm riêng biệt thể tích (khoảng 20 ml) dung dịch mẫu dung dịch chuẩn vào máy sắc ký Ghi lại sắc ký đồ đo giá trị pic Tính kết Tính hàm lượng sorbitol mẫu, miligam, theo cơng thức sau đây: đó: C nồng độ sorbitol dung dịch tiêu chuẩn, tính mg ml: Ru giá trị pic dung dịch mẫu; Rs giá trị pic dung dịch chuẩn QCVN 20-x:2019/BYT Sắc ký lớp mỏng Phép thử tiến hành theo hướng dẫn Thin layer chromatngraphy of polyols (Sắc ký lớp mỏng polyol) sau: Dung dịch chuẩn: Hoà tan 50 mg chất chuẩn đối chứng sorbitol 20 ml nước; Dung dịch thử hoà tan 50 mg mẫu 20 ml nước Tro sulfat Phép thử tiến hành thử g mẫu (phương pháp l) Muối clorua Phép thử tiến hành thử 10 g mẫu theo hướng dẫn Limit test (Phép thử giới hạn) , dùng 1,5 ml acid clohydric 0,01 N để kiểm tra Muối sulfat Phép thử tiến hành thử 10 g mẫu theo hướng dẫn Limit test (Phép thử giới hạn) , dùng 2,0 ml acid sulfuric 0,01 N để kiểm tra Nickel Phép thử tiến hành theo hướng dẫn Nickel in polyols (Niken polyol) Chì Xác định phương pháp hấp phụ nguyên tử phù hợp với mức qui định Việc chọn cỡ mẫu phương pháp chuẩn bị mẫu theo nguyên tắc phương pháp mơ tả lnstrumenral methods (Phương pháp phân tích dụng cụ), xem tập CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 20-6:2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM SUCRALOSE National technical regulation of Sucralose HÀ NỘI - 2019 QCVN 20-6:2019/BYT Lời nói đầu QCVN 20-5:2019/BYT Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An tồn thực phẩm trình duyệt ban hành theo Thông tư số /2019/TT-BYT ngày tháng năm 2019 Bộ trưởng Bộ Y tế QCVN 20-6:2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM SUCRALOSE National technical regulation of Sucralose I QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau gọi tắt Quy chuẩn) quy định yêu cầu kỹ thuật quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn Sucralose sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng đối với: 2.1 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Sucralose làm phụ gia thực phẩm (sau gọi tắt tổ chức, cá nhân) 2.2 Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan Giải thích từ ngữ chữ viết tắt: 3.1 JECFA monograph - Vol (JECFA monographs - Combined compendium of food addiditive specifications; Joint FAO/WHO expert committee on food additives; Volume - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications; FAO, 2006): Các yêu cầu kỹ thuật phụ gia thực phẩm, Tập Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm sử dụng (hoặc tham chiếu) yêu cầu kỹ thuật phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006 3.2 Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 3.3 ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận 3.4 INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế phụ gia thực phẩm 3.5 TCVN: tiêu chuẩn quốc gia QCVN 20-6:2019/BYT II YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử phụ gia Sucralose quy định phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn Các yêu cầu kỹ thuật quy định Quy chuẩn thử theo phương pháp thử TCVN, ngoại trừ số phép thử riêng mô tả phụ lục Các phương pháp thử hướng dẫn Quy chuẩn không bắt buộc phải áp dụng, sử dụng phương pháp thử khác có giá trị tương đương Lấy mẫu theo hướng dẫn Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng năm 2009 Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường, Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định khác pháp luật có liên quan III YÊU CẦU QUẢN LÝ Công bố hợp quy 1.1 Phụ gia Sucralose sản xuất, kinh doanh, nhập phải công bố hợp quy dựa phương thức tự công bố sản phẩm tổ chức, cá nhân theo quy định Điều 4, Điều Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật an toàn thực phẩm 1.2 Ghi nhãn: việc ghi nhãn phụ gia Sucralose thực theo quy định Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2017 Chính phủ nhãn hàng hoá văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Kiểm tra phụ gia Sucralose Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn phụ gia Sucralose phải thực theo quy định pháp luật IV TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Sucralose để sử dụng làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn quy định có liên quan Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập Sucralose để sử dụng làm phụ gia thực phẩm thực công bố hợp quy dựa phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định Điều 4, Điều Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật an toàn thực phẩm QCVN 20-6:2019/BYT V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với quan chức có liên quan hướng dẫn triển khai tổ chức việc thực Quy chuẩn Căn vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn Trường hợp hướng dẫn quốc tế phương pháp thử quy định pháp luật viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn QCVN 20-6:2019/BYT Phụ lục YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SUCRALOSE Tên khác, số 4,1',6'-trichlorogalactosucrose INS 955 ADI = 0-15 mg/kg thể trọng Định nghĩa Tên hóa học 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-ß-D-fructofuranosyl-4-chloro-4deoxy-alpha-Dgalactopyranoside Mã số C.A.S 56038-13-2 Cơng thức hóa học C12H19Cl3O8 Công thức cấu tạo Khối lượng phân tử Hàm lượng 397.64 Khơng 98% khơng q 102% tính dạng khan Cảm quan Trắng đến khơng trắng, thực tế dạng tinh thể không mùi Chức Chất tạo Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Định tính Độ tan Tan nước, methanol ethanol, tan ethyl acetate Sự hấp thụ hồng ngoại Đạt yêu cầu (mô tả phần Phương pháp thử) Sắc ký lớp mỏng Đạt yêu cầu (mô tả phần Phương pháp thử) 5.2 Độ tinh khiết Hàm lượng nước Không lớn 2.0% (Phương pháp Karl Fischer) Độ quay riêng [alpha] 20, D: Giữa +84.0 and +87.5o (dung dịch 10% w/v) QCVN 20-6:2019/BYT Tro sunfat Không lớn 0.7% Chlorinated disaccharides khác Đạt yêu cầu (mô tả phần Phương pháp thử) Chlorinated monosaccharides Đạt yêu cầu (mô tả phần Phương pháp thử) Triphenylphosphine oxide Không lớn 150 mg/kg (mô tả phần Phương pháp thử) Methanol Không lớn 0.1% (mô tả phần Phương pháp thử) Chì Khơng lớn mg/kg (mơ tả phần Phương pháp thử) QCVN 20-6:2019/BYT Phương pháp thử 6.1 Định tính: 6.1.1 Sự hấp thụ hồng ngoại Phổ hồng ngoại phân tán kali bromide mẫu tương ứng với phổ hồng ngoại tham chiếu Phụ lục 6.1.2 Sắc ký lớp mỏng Vị trí dung dịch thử có giá trị R f điểm dung dịch chuẩn A thu thử nghiệm chlorinated disaccharides khác 6.2 Định lượng 6.2.1 Chì Xác định kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử thích hợp cho hàm lượng quy định Lựa chọn cỡ mẫu thử phương pháp chuẩn bị mẫu dựa nguyên tắc phương pháp mô tả JECFA monograph - Vol.4 phần phương pháp phân tích cơng cụ 6.2.2 Chlorinated Disaccharides khác Tấm TLC: Sử dụng sắc ký lớp mỏng pha đảo phủ 0,20 mm lớp chất hấp thụ gel silica (ví dụ: Whatman LKC18) Pha động: Trộn thể tích dung dịch natri clorua 5,0% w / v thể tích acetonitril Thuốc thử phun: Sử dụng dung dịch 15% v / v axit sunfuric đậm đặc metanol Dung dịch chuẩn: Hòa tan 1,0 g sucralose chuẩn tham chiếu (ví dụ: có sẵn từ Tate & Lyle Chất tạo đặc biệt, PO Box 68 Whiteknights, Reading, RG6 BX, Vương quốc Anh) 10 ml metanol (Dung dịch A) Pha loãng 0,5 ml Dung dịch A với metanol đến 100 ml (Dung dịch B) Dung dịch thử nghiệm: Hòa tan 1,0 g mẫu 10 ml metanol Quy trình: Áp dụng µl dung dịch A, Giải pháp B dung dịch thử nghiệm vào đáy sắc ký Đặt vào buồng sắc ký thích hợp chứa Pha động chuẩn bị cho phép dung mơi phía trước để tăng 15 cm Lấy khỏi buồng, để khơ phun với thuốc thử phun Làm nóng lị 125oC cho 10 phút Vị trí dung dịch thử có giá trị R f điểm dung dịch A khơng có vị trí khác dung dịch thử nghiệm mạnh 0,5% vị trí dung dịch B QCVN 20-6:2019/BYT 6.2.3 Chlorinated monosaccharides Tấm TLC: Sử dụng sắc ký lớp mỏng có độ dày 0,25 mm Merck-silica gel 60 tương đương Thuốc thử phun: Hòa tan 1,23 g p-anisidine 1,66 g axit phthalic 100 ml metanol Lưu trữ dung dịch bóng tối tủ lạnh để ngăn chặn trở thành màu Vứt bỏ dung dịch bị đổi màu (Lưu ý: p-anisidine độc hại hấp thụ qua da đường hô hấp nên sử dụng thận trọng) Dung dịch chuẩn A: Hòa tan 10,0 g mannitol, nặng 0,001 g, nước bình định mức 100 ml, pha lỗng tới thể tích nước Dung dịch chuẩn B: Hòa tan 10 g mannitol 40 mg fructose (Analar grade) 25 ml nước bình định mức 100 ml định mức theo thể tích nước Dung dịch mẫu: Hòa tan 2,5 g mẫu ml metanol bình định mức 10 ml định mức theo thể tích methanol Quy trình: Thêm µl dung dịch A, dung dịch B vào TLC.cho dung dịch từ từ µl dịch cho phép khô ứng dụng Thêm µl dung dịch mẫu lên cách thức tương tự Ba điểm nên có kích thước tương tự Xịt với thuốc thử phun đun nóng 100 ± 2oC 15 phút Ngay sau làm nóng, xem tối Điểm từ dung dịch mẫu khơng có nhiều màu vị trí từ dung dịch B (tương đương với giới hạn 0,1%.tổng số monosacarit clo hóa tối đa) (Làm tối vị trí mannitol từ Dung dịch chuẩn A giữ lâu lò, thứ hai nên chuẩn bị.) 6.2.4.Triphenylphosphine oxide Hệ thống sắc ký: Điển hình sắc ký lỏng cao áp, hoạt động nhiệt độ phòng, trang bị mơ-đun nén xun tâm chứa µm Cột pha đảo C18Rad Pak (10 cm x mm) Pha động trì áp suất tốc độ dịng chảy (thường 1,5 ml/phút) có khả đưa thời gian rửa giải cần thiết Máy sắc ký trang bị đầu dò UV (220 nm) Pha động: Thêm 67 thể tích acetonitril (loại HPLC, UV xa, lọc QCVN 20-6:2019/BYT qua 0,45 µm lọc Millipore tương đương) với 33 thể tích nước (thủy tinh chưng cất, lọc qua lọc Millipore 0,45 µm tương đương) Trộn khử khí triệt để Dung dịch chuẩn: Cân xác 100 mg oxit triphenylphosphine vào bình định mức 10 ml Hịa tan tạo thành khối lượng sử dụng cho Pha động Lấy 1,0 ml dung dịch thu tạo thành 100 ml với pha động Từ dung dịch này, chuẩn bị pha loãng 100 lần với pha động sử dụng dung dịch tiêu chuẩn Lọc qua Bộ lọc Millipore 0,45 µm tương đương Dung dịch thử nghiệm: Cân xác khoảng 100 mg mẫu vào bình định mức 10 ml Hòa tan tạo thành khối lượng với pha động Lọc qua Bộ lọc Millipore 0,45 µm tương đương Ghi lại khối lượng mẫu Wt, mg Quy trình: Tiêm 25 µl phần trùng lặp dung dịch thử nghiệm dung dịch tiêu chuẩn vào sắc ký Theo điều kiện nêu thời gian lưu cho oxit triphenylphosphine phút Ghi lại khu vực đỉnh trung bình cho dung dịch tiêu chuẩn dung dịch thử nghiệm As At, tương ứng Tính tốn nồng độ oxit triphenylphosphine (TPPO) mẫu từ công thức sau: TPPO mg/kg = At/As x 1000/Wt 6.2.5 Methanol Thiết bị: Sử dụng sắc ký khí thích hợp trang bị đầu dị lửa hydrogen ion hóa chứa cột thủy tinh 2,1 m x 4,0 mm (id) với lưới porapak PS 80-100 mesh vật liệu tương đương Điều kiện hoạt động: Các điều kiện hoạt động thay đổi tùy thuộc vào dụng cụ cụ thể sử dụng sắc ký phù hợp thu cách sử dụng điều kiện sau: - Nhiệt độ cột: 150oC (đẳng nhiệt) - Nhiệt độ đầu vào: 200oC - Nhiệt độ đầu dị: 250oC - Carrier khí Nitơ: 20 ml / phút Dung dịch chuẩn: Sử dụng pipet thể tích loại A 2,0 ml, hút 2,0 ml metanol vào Bình định mức 100 ml, pha lỗng đến thể tích pyridine trộn chuyển 1,0 ml dung dịch vào bình định mức 100 ml, pha lỗng đến thể tích pyridin, trộn Dung dịch mẫu: Cân xác khoảng g mẫu vào bình định mức 10 ml, 10 QCVN 20-6:2019/BYT pha lỗng đến thể tích với pyridine trộn Quy trình: Tiêm phần µl Dung dịch chuẩn vào cột sắc ký khí, lấy sắc ký đồ đo diện tích pic tạo Độ lệch chuẩn tương đối cho tiêm nhân rộng không lớn 2,0% Tính diện tích pic trung bình dung dịch chuẩn.Tương tự, bơm phần µl Dung dịch mẫu vào sắc ký khí đo diện tích pic tạo metanol Tính diện tích pic trung bình xác định nồng độ metanolsử dụng cơng thức sau: % Methanol = SA x CS x VS/ AS x WS Trong đó: SA = diện tích mẫu CS = nồng độ metanol tiêu chuẩn tính phần trăm (thể tích methanol X hệ số pha lỗng X Mật độ dung mơi X10-4X0,79 X100) VS = thể tích dung dịch mẫu AS = khu vực tiêu chuẩn WS = khối lượng mẫu 6.2.6 Phương pháp hàm lượng Hệ thống sắc ký: Phù hợp với sắc ký lỏng cao áp, hoạt động nhiệt độ phịng, với mơ-đun nén xun tâm chứa 10 cm 5µm C18 cột pha đảo Pha động trì áp suất tốc độ dịng chảy (thường 1,5 ml / phút) có khả cho thời gian rửa giải cần thiết (xem Kiểm tra phù hợp hệ thống) Một đầu dò tia cực tím theo dõi hấp thụ 190nm, đầu dò số khúc xạ, sử dụng Pha động: Thêm 150 ml acetonitril (loại HPLC, tia UV xa, lọc qua Bộ lọc Millipore 0,45 µm tương đương) với 850 ml nước (thủy tinh chưng cất, lọc thơng qua lọc Millipore 0,45 µm tương đương) Trộn khử khí kỹ Dung dịch chuẩn: Cân xác khoảng 250 mg chuẩn tham chiếu sucralose vào bình định mức 25 ml Hịa tan tạo thành khối lượng cách sử dụng pha động Lọc dung dịch qua lọc Millipore 0,45 µm tương đương Ghi lại khối lượng chuẩn tham chiếu Ws Dung dịch thử nghiệm: Cân xác khoảng 250 mg mẫu vào bình định mức 25 ml Hịa tan tạo thành khối lượng cách sử dụng pha động Lọc dung dịch thông qua lọc Millipore 0,45 µm tương đương Ghi lại trọng lượng mẫu Wt 11 QCVN 20-6:2019/BYT Kiểm tra phù hợp hệ thống: Tiêm 20 µl phần trùng lặp dung dịch chuẩn vào sắc ký Thời gian lưu sucralose khoảng phút (CHÚ THÍCH: Thời gian lưu giữ trích dẫn thích hợp cho cột 10 cm µm Rad-Pak C18 Nếu cột có kiểu dáng độ dài khác sử dụng, cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ acetonitril dịch rửa giải để thu thời gian trì yêu cầu) Hệ số biến đổi (100 x độ lệch chuẩn chia cho diện tích pic trung bình) diện tích pic khơng nên vượt q 2% Quy trình: Phân tích dung dịch thử nghiệm điều kiện mô tả trên, thực nhân đơi 20 µl tiêm, tính diện tích cực đại trung bình Tính tốn phần trăm độ tinh khiết từ khu vực cực đại tương đối Thử nghiệm (At) tiêu chuẩn (As) theo công thức sau: % độ tinh khiết = At x Ws As x Wt Tính phần trăm độ tinh khiết sở nước tự methanol tự sử dụng giá trị thu thử nghiệm nước metanol 6.2.7 Phổ hồng ngoại Sucralose 12
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM