4 VIET TAT BD

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:04

Biện pháp QL CLGD các trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau i DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BLĐ ban lãnh đạo CBQL cán quản lí CLGD chất lượng giáo dục CNTT công nghệ thông tin CSVC sở vật chất CT chương trình CTGD chương trình giáo dục DH dạy học ĐG đánh giá 10 ĐTB điểm trung bình 11 GD giáo dục 12 GD&ĐT giáo dục đào tạo 13 GV giáo viên 14 HS học sinh 15 HT hiệu trưởng 16 KT kiểm tra 17 NGLL lên lớp 18 NN nhà nước 19 NT nhà trường 20 PP phương pháp 21 PPDH phương pháp dạy học 22 QL quản lí 23 QLGD quản lí giáo dục 24 SKKN sáng kiến kinh nghiệm 25 THCS trung học sở 26 THPT trung học phổ thông 27 XH xã hội ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ: Số hiệu sơ đồ 1.1 1.2 1.3 Số hiệu biểu đồ 3.1 3.2 Tên sơ đồ Sơ đồ TQM QLCL giáo dục trường THCS Tóm tắt mục tiêu GD THCS Mối quan hệ chặt chẽ chức QL Tên biểu đồ Sự cần thiết biện pháp quản lí chất lượng giáo dục trường THCS đạt chuẩn quốc gia Tính khả thi biện pháp quản lí chất lượng giáo dục trường THCS đạt chuẩn quốc gia Trang 21 25 39 Trang 104 104 ... thi biện pháp quản lí chất lượng giáo dục trường THCS đạt chuẩn quốc gia Trang 21 25 39 Trang 1 04 1 04
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 VIET TAT BD, 4 VIET TAT BD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn