NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

116 5 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN TUẤN BẰNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN TUẤN BẰNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Mơi trƣờng Phát triển bền vững (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Minh Hợi Hà Nội - năm 2014 LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng - Đại học Quốc gia Hà Nội theo chƣơng trình đào tạo Cao học Mơi trƣờng khoá 8, giai đoạn 2011 - 2013 Trong trình học tập hồn thành luận văn, tác giả nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng - Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Trƣớc hết, tác giả xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành tới PGS.TS Trần Minh Hợi - ngƣời hƣớng dẫn khoa học, trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Trung tâm tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nhƣ hoàn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ thƣợng, huyện Hoành Bồ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả triển khai đề tài nghiên cứu, cung cấp thông tin, tƣ liệu cần thiết nhƣ thu thập số liệu ngoại nghiệp phục vụ cho luận văn Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè gần xa ngƣời thân gia đình giúp đỡ, động viên tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý Thầy, bạn để luận văn đƣợc hồn thiện hơn./ -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực, không sử dụng số liệu tác giả khác chƣa đƣợc công bố chƣa đƣợc đồng ý Những kết nghiên cứu tác giả chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác./ Quảng Ninh, ngày tháng năm 2013 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Bằng - ii - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu bảo tồn thuốc giới 1.2 Tình hình nghiên cứu bảo tồn thuốc Việt Nam CHƢƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 2.1 Địa điểm nghiên cứu 13 2.2 Thời gian nghiên cứu .13 2.3 Nội dung nghiên cứu 13 2.4 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu .14 2.4.1 Phương pháp luận 14 2.4.2 Các phương pháp nghiên cứu 16 CHƢƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG 23 3.1 Điều kiện tự nhiên 23 3.1.1 Vị trí địa lý phạm vi ranh giới 23 3.1.2 Địa hình, địa 24 3.1.3 Địa chất thổ nhưỡng 25 - iii - 3.1.4 Khí hậu 26 3.1.5 Thuỷ văn 27 3.1.6 Vài nét thực vật khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng thành lập .27 3.1.7 Thực trạng rừng, thực vật trữ lượng rừng KBT 31 3.2 Dân sinh KT-XH 33 3.2.1 Dân số, dân tộc phân bố dân cư 33 3.2.3 Đánh giá chung KT-XH khu vực .38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Đa dạng thành phần thực vật có giá trị làm thuốc 39 4.1.1 Số loài thuốc ghi nhận Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng .39 4.1.2 Sự đa dạng thuốc bậc taxon thực vật 40 4.1.3 Sự phong phú đa dạng dạng thân 42 4.2 Những thuốc có giá trị sử dụng kinh tế cao 43 4.3 Những thuốc thuộc diện quí hiếm, cần bảo tồn Việt Nam phát thấy Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 55 4.4 Tình hình khai thác sử dụng thuốc cộng đồng dân cƣ sinh sống xung quanh Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 62 4.4.1 Cộng đồng dân cư kinh nghiệm sử dụng thuốc theo cách truyền thống bà người Dao, xung quanh Khu Bảo tồn .62 4.4.2 Tình hình khai thác sử dụng thuốc địa phương .62 4.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn 64 4.5.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân 64 4.5.2 Thu hái thuốc vùng đệm cần đảm bảo tính bền vững 65 4.5.3 Phát triển trồng thuốc vùng đệm 66 4.5.4 Cập nhật bổ túc thông tin cho lực lượng làm công tác QLBVTNR cộng đồng 67 4.5.5 Nhóm giải pháp có tính địn bẩy khởi động .67 - iv - 4.5.6 Giải pháp BVR 68 4.5.7 Giải pháp Phục hồi bảo tồn rừng 68 4.5.8 Giải pháp nghiên cứu khoa học 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 KẾT LUẬN .70 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh lục thuốc Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Phụ lục 2: Những thuốc cần ƣu tiên bảo tồn có Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng Phụ lục 3: Hình ảnh số thuốc Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn -Kỳ Thƣợng Phụ lục 4: Ảnh điều tra thuốc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng -v- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTN Bảo tồn thiên nhiên BVR Bảo vệ rừng DLĐCTVN Danh lục đỏ thuốc Việt Nam ĐHLN Đại học lâm nghiệp KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KHLN Khoa học Lâm nghiệp KT-XH Kinh tế - xã hội SĐVN Sách đỏ Việt Nam QLBVTNR Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng UBND Uỷ ban nhân dân VQG Vƣờn quốc gia - vi - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thống Kê diện tích loại đất đai thành lập KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng .28 Bảng 3.2: Thống kê diện tích kiểu thảm thực vật rừng thành lập KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 29 Bảng 3.3: Thành phần thực vật rừng thành lập KBTTN 29 Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 29 Bảng 3.4: Danh sách loài thực vật quý thành lập KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng .30 Bảng 3.5: Thống kê diện tích loại đất đai KBTTN .31 Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 31 Bảng 3.6: Thống kê diện tích kiểu thảm thực vật rừng KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 32 Đơn vị tính: 32 Bảng 3.7: Thống kê diện tích loại đất đai trữ lƣợng thực vật rừng KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 33 Bảng 3.8: Dân số, dân tộc vùng lõi vùng đệm KBTTN 35 Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 35 Bảng 3.9: Tình hình đói nghèo vùng đệm KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 36 Bảng 4.1: Sự phân bố bậc taxon làm thuốc khu BTTN Đồng Sơn Kỳ Thƣợng, tỉnh Quảng Ninh 39 Bảng 4.2: Một số họ thực vật có nhiều lồi làm thuốc .41 Bảng 4.3: Những thuốc có nhu cầu sử dụng cao, có Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 43 Bảng 4.4: Những thuốc cần ƣu tiên bảo tồn có Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 56 - vii - MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cây thuốc có vai trị quan trọng nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ xa xƣa, trình săn bắt hái lƣợm, ngƣời biết lựa chọn sử dụng loại cỏ sẵn có để làm thuốc chữa bệnh Cùng với tiến hóa phát triển xã hội, vốn hiểu biết thuốc nhân loại ngày trở nên phong phú hoàn thiện Theo thống kê Tổ chức Y tế giới (WHO), từ năm 1985 cho số ƣớc tính, số 250.000 lồi thực vật biết giới, có tới 30.000 loài đƣợc sử dụng làm thuốc mức độ khác Ở Việt Nam, theo kết điều tra tƣơng đối có hệ thống Viện Dƣợc liệu - Bộ Y tế, đến cuối 2005 biết có 3.948 lồi thuốc, thuộc 263 họ thực vật Nấm [35], riêng tỉnh Quảng Ninh, theo tài liệu lƣu trữ Viện Dƣợc liệu, từ năm 1967 đến năm 2001, Viện giúp tỉnh Quảng Ninh điều tra dƣợc liệu tất huyện Kết ghi nhận đƣợc khoảng 500 loài thuốc Nhiều lồi thuốc q lúc đƣợc giới thiệu cho khai thác thu mua với khối lƣợng lớn, nhƣ Ngải cứu dại, Hy thiêm, Ngũ gia bì chân chim, Sa nhân, Hoàng đằng, Bách bộ, Thiên niên kiện, Thạch xƣơng bồ, Kê huyết đằng, Hoài sơn… Một nơi đƣợc coi “vùng dƣợc liệu” quan trọng tỉnh Quảng Ninh trƣớc vùng Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng, huyện Hoành Bồ Bên cạnh tiềm thuốc mọc tự nhiên, vùng trồng - sản xuất nhiều thuốc quý nhƣ: Bạch chỉ, Đẳng sâm, Ba kích, Đỗ trọng Ý dĩ… Với mục đích bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng kín thƣờng xanh núi thấp có diện tích rừng tự nhiên tập trung lớn vùng Đông Bắc Việt Nam, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng đƣợc thành lập theo định 1672/QĐ-UB ngày 22/5/2002 UBND tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 17.792 ha, nằm trọn địa phận xã Đồng Sơn, Kỳ Thƣợng, Đồng Lâm, Vũ Oai, Hồ Bình [31] -1- 381 Rubus obcordatus (Franch.) N.V.Thuan Ngấy lõm 382 Rubus parvifolius L Ngấy tía 103 RUBIACEAE HỌ CÀ PHÊ Gardenia jasminoides Ellis Dành dành Hedyotis corymbosa (L.) Lamk Hedyotis capitellata Wall.ex G Don Cóc mẳn (Lƣỡi rắn) 383 384 385 Phong thấp, điều kinh, đau (rễ) Cảm mạo, sốt cao, viêm họng, phong thấp, gan, tiết niệu Dạ cẩm (An điền đầu) Bạch hoa xà thiệt thảo Sốt, đau họng, vàng da, cầm máu, nhiệt Rắn cắn, sốt, hạ nhiệt, đau nhức xƣơng khớp Dạ dày, viêm ruột, viêm loét lƣỡi, giải nhiệt Viêm gan, ăn khó têu, Rắn cắn (cả cây) Lợi tiểu, đái đục, cảm sốt, đau nhức, lỵ 386 Hedyotis diffusa Willd 387 Ixora coccinea L Mẫu đơn (Đơn đỏ) 388 Lasianthus chinensis Benth Chỉ xì phá 389 Morinda umbellata L Cây mặt quỷ 390 Morinda officinalis How Ba kích 391 Mussaenda cambodiana Pierre var annamensis Pit Dây bƣớm 392 Mussaenda pubescens Ait f Bƣớm bạc lông 393 Paederia scandens (Lour.) Merr Rau mơ leo 394 Pavetta indica L Dọt sành ấn độ 395 Psychotria montana Blume Lấu núi Kiết lỵ, cầm máu, sốt (rễ) Psychotria rubra (Lour.) Poir Psychotria sarmentosa var membranacea (Pitard) Phamh Randia spinosa (Thunb.) Poir Lấu đỏ Kiết lỵ, thƣơng hàn, thấp khớp, viêm họng, tiêu chảy, ngứa Lấu leo Phong thấp, đau lƣng (cả cây) Găng tu hú, Găng trâu Uncaria lancifolia Hutch Câu đằng thon Uncaria macrophylla Wall ex Roxb Uncaria rhynchophylla (Miq) Miq ex Havil Câu đằng to 396 397 398 399 400 401 Câu đằng mỏ 104 RUTACEAE HỌ CAM 402 Atalantia buxifolia Oliv Độc lực 403 Acronychia pendunculata (L.) Miq Bƣởi bung 404 Citrus maxima Merr Bƣởi Cảm sốt, đau đầu (lá) Đái đƣờng, thận, táo bón, lỵ, mẩn ngứa, mụn nhọt Trợ dƣơng cốt, cao huyết áp, phong thấp, tăng cƣờng sinh dục nam Bệnh thận, đái dắt, đái buốt (cành lá) Bệnh thận, đái dắt, đái buốt (thân, cành) Kiết kỵ (lá) Bó gãy xƣơng, cầm máu, mụn nhọt, kích thích tiêu hóa Thơng tiểu tiện, (rễ); mụn nhọt, lở ngứa (quả bỏ hạt) Sốt cao gây co giật, cao huyết áp (móc cành) Sốt cao gây co giật, cao huyết áp (móc cành) Sốt cao gây co giật, cao huyết áp (móc cành) Ho hen, cảm sốt, thấp khớp, rắn cắn Thấp khớp, tê bại chân tay (rễ, lá) Cảm ốm, sởi, ho, đờm 405 Clausena anisata (Willd.) Hook f ex Benth Hồng bì rừng 406 Clausena excavata Burm.f Hồng bì dại Thuốc ho, đau bụng, ho đau nhức, ăn 407 Clausena lasium (Lour.) Skeels Quất hồng bì Ngứa, nhiễm trùng 408 Euodia callophylla Guill Ba chạc hẹp 409 Euodia lepta Merr Ba chạc Glycosmis pedunculata (L.) Miq Glycosmis pentaphylla Correa Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka Bƣởi bung Mụn nhọt, ngứa, giải cảm, tê thấp Cơm rƣợu Phong thấp, chân tay nhức mỏi, mụn nhọt, rắn cắn Kim sƣơng Thấp khớp (rễ ,lá), đau (vỏ) 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Micromelum hirsutum Oliv Mắt trâu Murraya paniculata (L.) Jack Tetradium trichotomum Lour Zanthoxylum acanthopodium DC Zanthoxylum avicennae (Lamk.) DC Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC Nguyệt quý Dầu dấu chẻ ba Sẻn Muồng truống Xuyên tiêu 105 SAPINDACEAE Allophylus cochinchinensis Pierre Cardiopermum halicacabum L 106 SARGENTODOXACEAE Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd & Wils HỌ BỒ HÕN 107 SAURURACEAE HỌ GIẤP CÁ 422 Houttuynia cordata Thunb Rau diếp cá 423 Saururus chinensis (Lour.) Hort ex Loud Hàm ếch 108 SCHISANDRACEAE HỌ NGŨ VỊ Kadsura coccinea (Lem.) A.C Smith Kadsura heteroclite (Roxb.) Craib 109 SCROPHULARIACEAE Nắm cơm, Na rừng 419 420 421 424 425 Chạc ba Tầm Cảm sốt (lá); thấp khớp (rễ) Thấp khớp (rễ), tắm ghẻ lở (lá) Ghẻ Thấp khớp (rễ), cảm sốt, sát trùng (lá) Ho đờm, vết thƣơng ứ máu, mụn nhọt, rắn cắn Chốc lở, mụn nhọt, mày đay (lá), đau lƣng (rễ) Đau nhức xƣơng khớp (rễ), đau răng, hôi miệng (vỏ, ) Đau dày, đau bụng, trị thƣơng, mẩn ngứa, gan, thận Sốt, mồ hôi, đau nhức xƣơng, rắn cắn Bong gân, sai khớp (lá) Cảm sốt, viêm đƣờng tiết niệu, khớp, thận, phù phũng HỌ HUYẾT ĐẰNG Huyết đằng Xƣn xe tạp, Na leo HỌ HOA MÕM CHÓ Bổ, đau lƣng, khỏe gân cốt, kinh nguyệt không Sốt, đau mắt, tê thấp, giải nhiệt, giải độc Mụn nhọt, viêm tiết niệu, phù thận, cao huyết áp Làm thuốc an thần, gây ngủ, chữa viêm ruột mãn tính, viêm dày Chữa cam sài trẻ em, tê thấp, chữa cảm mạo Adenosma caeruleum R Br Nhân trần Adenosma indiana (Lour.) Merr Bacopa monnieri (L.) Wettst Limnophila chinensis (Osbeck.) Merr Bồ bồ Rau đắng biển, Rau sam trắng Rau om bò, rau om trung quốc Scoparia dulcis L Cam thảo nam 110 SIMAROUBACEAE HỌ THANH THẤT 431 Eurycoma longifolia Jack Bách bệnh 432 Brucea mollis Wall ex Kurz Cây cứt chuột 111 SONALACEAE HỌ CÀ 433 Capsicum frutescens L Ớt 434 Lycopersicon esculentum Mill Cà chua 435 Physalis angulata L Tầm bóp 436 Solanum coagulans Forks Cà gai 437 Solanum erianthum D Don La, Ngoi 438 Solanum nigrum L Lu lu đực 439 Solanum violaceum Ortega Cà dại hoa tím 112 STERCULIACEAE HỌ TRÔM 440 Abroma angusta (L.) L f Tai mèo 441 Byttneria aspera Colebr Bích nữ nhọn 442 Helicteres angustifolia L Tổ kén hẹp 443 Helicteres hirsuta Lour Tổ kén lông 444 Sterculia lanceolata Cav Sang sé, Sảng 113 THEACEAE HỌ CHÈ 445 Camellia sasanqua Nakai Chè rừng Hậu sản, mụn, nhọt 446 Camellia sinensis O Ktze Chè xanh Giải nhiệt 447 Camellia oleifera Abel Sở 448 Eurya chinensis R Br Súm tàu 449 Schima argentea Pritz ex Diels Vối thuốc bạc 426 427 428 429 430 Sản hậu, giải nhiệt, vàng da, lợi tiểu Viêm gan, giải nhiệt Suy nhƣợc thần kinh, trƣơng cơ, phế quản, động kinh Mụn nhọt (lá) Sốt, giải độc, ho, sởi Ngứa ghẻ, dời leo, phong tê thấp, lỵ Kiết lỵ, viêm gan (rễ) Tì vị hƣ lạnh, tiêu chảy, ăn khơng tiêu, đau xƣơng khớp, đầu Giải khát, nhuận tràng, sốt, lao phổi, mụn nhọt, sƣng tấy Cảm sốt, viêm họng, ho nhiều đờm, mụn nhọt Sâu (hạt), tê thấp (rễ) Trĩ (lá) Cảm sốt, viêm phế quản, bệnh tiết niệu, viêm tiền liệt, lở ngứ Đau (hạt ngâm rƣợu ngậm,sau nhổ); thấp khớp (rễ) Bại liệt, lậu, kinh nguyệt không đều, gãy xƣơng, mụn nhọt Phong thấp, điêù kinh (thân); bó gãy xƣơng (lá) Sởi, dị ứng mẩn ngứa, đái dắt, ỉa chảy (lá ,rễ) Ỉa chảy, kiết lỵ, lở ngứa (lá, rễ) Sƣng tấy, lở loét (vỏ) Bó gãy xƣơng, ghẻ Lợi tiểu, đái buốt, đái dắt, phù thận (lá) Sƣng tấy (lá hơ nóng đắp ngồi - Chú ý có độc) 450 451 452 114 THYMELAEACEAE HỌ TRẦM Aquilaria crassna Pierre Trầm hƣơng Rhamnoneuron balansae Gilg Wikstroemia indica C.A Mey Dó Niệt gió Đau ngực, bụng, nôn mửa, hen suyễn, nam giới tinh lạnh Sốt, ho (lá); kiết lỵ (rễ) Cảm sốt 115 TILIACEAE HỌ ĐAY Grewia asiatica L Cò ke châu 116 URTICACEAE HỌ GAI 454 Boemeria nivea L Cây gai An thai, lợi tiểu 455 Dendrocnide urentissima (Gagnep.) Chev Lá han Tê thấp, ho (rễ) 456 Pilea microphylla (L.) Lieb Lăn tăn Đau dày (cả cây) Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr Pouzolzia zeylanica (L.) Benn Bọ mắm rừng 117 VERBENACEAE Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr Clerodendrum chinensis (Osb) Mabb Clerodendrum cyrtophylum Turz Clerodendron japonicum (Thunb.) Sweet Gmelina philippinensis Champ Clerodendron philippinum var symplex Wu et Fang HỌ TẾCH 453 457 458 459 460 461 462 463 464 Bọ mắm Bọt ếch Ngọc nữ thơm (mị mâm xơi) Bọ mẩy Xích đồng nam Găng tu hú Mị mâm xơi 465 Lantana camara L Bơng ồi 466 Verbena officinalis L Cỏ roi ngựa 467 Vitex trioflia L.f Mạn kinh 118 VITACEAE HỌ NHO 468 469 Ampelopsis cantoniensis (Hook et Arn.) Planch Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep Thấp khớp (vỏ rễ) Ho, sởi, thiếu máu phụ nữ sau sinh Ho, long đờm (cả cây) Mụn nhọt, mẩn ngứa (lá); bệnh gan (rễ) Khí hƣ, di mộng tinh, mụn nhọt, vàng da, niêm mạc mắt Viêm ruột, lỵ, trực khuẩn, cảm, sốt, xuất huyết Bạch đới, khí hƣ (rễ); bỏng (lá) Sốt vàng da, bệnh gan (rễ) Bạch đới, khí hƣ (rễ); bỏng (lá) Cầm máu vết thƣơng, ỉa chảy (lá) Tử cung tích huyết, sốt rét mãn, ho, ngứa Cảm sốt, đau đầu Chè dây Đau dày (lá) Vác nhật Bong gân, vết thƣơng (lá); tê thấp (rễ) 470 Cayratia trifolia (L.) Domin Vác Mụn nhọt, bó gãy xƣơng (lá) 471 Cissus triloba (Lour.) Merr Chìa vôi Thấp khớp, đau lƣng (rễ củ) 472 Tetrastigma strumarium Dây quai bị Qoai bị, tràng nhạc, bó gãy xƣơng (lá); phong thấp (thân) (Planch.) Gagnep Vitis thunbergii Sieb et Zucc Nho rừng LILIOSIDA LỚP HÀNH 119 ALLIACEAE HỌ HÀNH 474 Allium fistulosum L Hành ta 475 Allium sativum L Tỏi ta 476 Allium tuberosum L Hẹ 120 AMARYLLIDACEAE HỌ THỦY TIÊN 477 Crinum latifolium L Hoàng cung trinh nữ 478 Curculigo asiaticum L Nắng hoa trắng 121 ARACEAE HỌ RÁY 479 Acorus calamus L Thủy xƣơng bồ 480 Acorus gramineus Aiton ex Soland Thạch xƣơng bồ 481 Aglaonema siamense Engl Vạn niên 473 482 483 484 485 Alocasia macrrorhiza (L.) Schott Amorphophalus campanulatus (Roxb.) Blume ex Decne Colocasia esculenta (L.) Schott Homalomena occulta (Lour.) Schott Ráy Tê mỏi chân tay, lợi tiểu (vỏ, rễ) Cảm lạnh, đầy hơi, ngạt mũi, ho, mụn nhọt Cảm cúm, táo bón, mụn nhọt, mẩn ngứa, lỵ, huyết áp, ho Lỵ máu, hen suyễn, sản hậu, chóng mặt Sơ gan, ung thƣ Sai khớp, bong gân, ngã tụ máu Ho, ỉa chảy, kích thích tiêu hóa, nhức mỏi (thân rễ) Ho, ỉa chảy, kích thích tiêu hóa, nhức mỏi (thân rễ) Rắn cắn (lá, thân) Thấp khớp, gút (thân rễ) Nƣa chuông Dạ dày, trung tiện, chống béo phì (củ) Khoai nƣớc Mụn nhọt (lá, bẹ lá) Th niên kiện Nhức mỏi, tê bại chân tay, kích thích tiêu hóa (thân rễ) Ngoại cảm phong nhiệt, sốt không mồ hôi, ngứa, ho hen 486 Pistia stratiotes L Bèo 487 Pothos repens (Lour.) Druce Chân rết Phù thũng, bại liệt, nhức mỏi (cả cây) 488 Pothos yunnaensis Engl Chân rết to Phù thũng, bại liệt, nhức mỏi (cả cây) 489 490 491 492 Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott Typhonium blumei Nicol & Sival Typhonium divaricatum (L.) Decne Typhonium trilobatum (L.) Schott 122 ARECACEAE Ráy leo rách Củ chóc Sát trùng vết thƣơng phần mềm, bỏng (thân rễ) Viêm dày, ho đờm, hen xuyễn, mụn nhọt, sƣng đau Củ chóc ri Nôn mửa, ho, long đờm, dày (củ) Củ chóc Nơn mửa, ho, long đờm, dày (củ) HỌ CAU Trục sán, cảm cúm, sốt 493 Areca catechu L Cau ta 494 Arenga pinnata (Wurmb) Merr Búng báng Bồi bổ, đau nhức, hạ sốt, lợi tiểu; Sốt, đau dày, bổ mát (bột thân) 495 Caryota mitis Lour Đùng đình Vết thƣơng phần mềm (lá) 496 Caryota urens L Móc Vết thƣơng phần mềm (lá) 497 Licuala spinosa Wurmb Cau lụi 498 Phoenix humilis Royle Chà đồi 123 ASPARAGACEAE HỌ THIÊN MƠN Disporopsis longifolia Craib Hồng tinh hoa trắng 124 ASPHODELACEAE HỌ LƠ HỘI Aloe perfoliata Lour Lơ hội 125 COMMELINACEAE HỌ THÀI LÀI 501 Commenlina diffusa Burm.f Thài lài 502 Zebrina pendula Schnizl Thài lài tía 499 500 126 CONVALLARIACEAE Disporum bodinieri (Lévl et 503 Vant) Wang et Tang 504 505 506 Xe hới Bổ trung, ích khí, nhuận phế, tinh huyết bất túc, nội nhiệt Trị táo bón cấp tính, vết thƣơng, viêm da, bỏng, thâm tím Tê thấp, đau nhức xƣơng, rắn cắn, rết cắn Kiết lị, táo bón Bổ, ho, giảm đau, kiết kỵ (rễ) Bổ, đau dày (củ nấu thành thục địa) Disporopsis longifolia Craib Hoàng tinh cách Ophiopogon bockianus Diels Ophiopogon chingii Wang et Tang Mạch môn núi Ho, bổ phổi (rễ) Cao cẳng nhỏ Ho, bổ phổi (rễ) Ho, bổ phổi (rễ) Ophiopogon reptans Hook.f Cao cẳng 508 Tupistra wattii (Klarke) Hook.f Khai tiền 127 COSTACEAE HỌ MÍA DÕ Costus speciosus (Koenig) Smith Mía dị 510 Ỉa chảy, say rƣợu (búp non) HỌ MẠCH MÔN 507 509 Bệnh lao (vỏ thân) 128 CYPERACEAE Cyperus flabelliformis (Rottb.) Kuk Phong thấp, rắn cắn, ngộ độc (rễ) Thận, đƣờng liệu HỌ CÓI Thủy trúc Sỏi thận, tụ huyết bị thƣơng (cả cây) 511 Cyperus rotundus L Củ gấu (Hƣơng phụ) Điều hòa kinh nguyệt (củ) 512 Kyllinga brevifolia Rottb Cỏ bạc đầu Lợi tiểu, bệnh thận (cả cây) 129 DIOSCOREACEAE HỌ CỦ NÂU Dioscorea cirrhosa Lour Củ nâu 513 Tiêu chảy, kiết lỵ, bạch đới, băng huyết, đái máu 514 Dioscorea persimilis Prain et Burk Củ mài Thuốc bổ, ỉa chảy, viêm dày, viêm ruột, di tinh 515 Dioscorea bulbifera L Củ dại Ho, nôn mửa (củ) 130 DRACAENACEAE HỌ HUYẾT DỤ Cordiline terminalis Kunth Huyết dụ Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep Dracaena gracillis Wall et Hook Huyết giác 516 517 518 519 520 521 522 Sâm bồng bồng Cầm máu, lỵ, băng huyết, trĩ, ho máu, đau nhức Tụ huyết ngã, bị thƣơng (vỏ thân hóa gỗ) Bổ, chống đau nhức (rễ) 131 HYPOXIDACEAE HỌ HẠ TRÂM Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze Curculigo gracilis (Kurz) Wall ex Hook f Curculigo orchioides Gaertn Cổ nốc hoa đầu Bệnh thận, lợi tiểu (thân rễ) Cổ nốc mảnh Bệnh thận, lợi tiểu (thân rễ) 132 IRIDACEAE Eleutherine subaphylla Gagnep Cổ nốc, Sâm cau Sản hậu, hen, trĩ, vàng da, đau bụng HỌ LAY ƠN Sâm đại hành Bổ máu chữa thiếu máu, vàng da, mệt mỏi, cầm máu 133 MARANTACEAE HỌ HOÀNG TINH Phrynium dispermum Gagnep Lá dong 134 MUSACEAE HỌ CHUỐI 524 Musa uranoscopos Lour Chuối rừng Cầm máu, đau bụng, tiêu chảy 525 Musa acuminata Colla Chuối rừng Phù, sỏi thận, viêm đƣờng tiết niệu (quả, hạt) 135 POACEAE HỌ HÕA THẢO 526 Arundo donax L Sậy Thanh nhiệt, lợi tiểu, chống nôn (thân rễ) 527 Banbusa spinosa Roxb Tre Cảm sốt 528 Chrysopogon aciculatus (Retz) Trin Cỏ may Gan, vàng da, vàng mắt 529 Cox lacryma - jobi L Ý dĩ Thận, phong thấp, bồi bổ 530 Cympobogon nardus Rendl Sả 531 Cynodon dactylon (L.) Pers Cỏ gà 532 Eleusine indica (L.) Gaertn Cỏ mần trầu Imperata cylindrica (L.) Beauv Lophatherum gracile Brongn Cỏ tranh Giải nhiệt, bổ, thận Cỏ tre Vết thƣơng, lợi tiểu, chống nôn, long đờm (cả cây) 523 533 534 Giải rƣợu Cảm sốt, ho, đau dày, túc khụ, mụn nhọt Ho gió nhiều đờm, ho gà, lợi tiểu Sốt, nhiệt (cả cây) Panicum repens L Cỏ gừng Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth Thysanolaena maxima (Roxb.) O Ktze Cỏ bờm ngựa Zea mays L Ngơ 136 SMILACACEAE HỌ KHƯC KHẮC Heterosmilax gaudichaudiana (Kunth) Maxim Khúc khắc Tiêu độc mụn nhọt, thấp khớp, đau lƣng (củ) Smilax glabra Roxb Thổ phục linh Đau nhức xƣơng khớp, đau lƣng, tiêu độc mụn nhọt (củ); Dạ dày, phong thấp, đau xƣơng, lợi gân cốt, đau khớp 137 STEMONACEAE HỌ BÁCH BỘ Stermona tuberosa Lour Bách 138 TACCACEAE HỌ RÂU HÙM Tacca chantrieri Andre Râu hùm 139 TRILLACEAE HỌ VƢƠNG TÔN Paris polyphyllia Sm Bảy hoa 140 ZINGIBERACEAE HỌ GỪNG 544 Alpinia galanga (L.) Wild Riềng nếp 545 Alpinia latilabris Ridl Đậu khấu nhẵn 546 Alpilia officinarum Hance Riềng 547 Amomum muricarpum Elmer S.nhân thấu dầu 548 Amomum villosum Lour Sa nhân 549 Amomum xanthioides Wall Sa nhân ké 550 Curcuma aromatica Salisb Nghệ trắng 551 Curcuma domes Valet Nghệ vàng Đau dày, tá tràng 552 Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc Nghệ đen Đầy bụng, ung thƣ cổ tử cung, bế kinh 553 Kaempferia galanga L Địa liền 554 Zingiber officinalis Rosc Gừng 555 Zingiber zerumbet (L.) Sm Gừng rừng 535 536 537 538 539 540 541 542 543 Đót - Chít Sản hậu máu, đái buốt, rắn cắn Nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu, đái buốt, đái vàng, đái đƣờng Lợi tiểu, phù thận (thân rễ), sâu chít đƣợc dùng Giải nhiệt, thận, đƣờng niệu Ho, giun, diệt sâu bọ, bổ phổi, phong thấp, dày Điều hòa kinh nguyệt, thấp khớp, ngộ độc thức ăn (thân rễ) Ho lao, hen xuyễn, mụn nhọt, viêm tuyến vú Nơn mửa, kích thích tiêu hóa, nấm ngồi da (củ) Dễ tiêu, nơn mửa, kích thích tiêu hóa (hạt) Đầy bụng, lang ben, nơn mửa, hắc lào, tiêu hóa, dày Dễ tiêu, nơn mửa, kích thích tiêu hóa (hạt) Dễ tiêu, nơn mửa, kích thích tiêu hóa, ỉa chảy, an thai (hạt) Kích thích tiêu hóa, hành khí, lỵ, đau bụng, thuốc bổ Sƣng tấy, vết thƣơng, điều kinh, tê thấp (củ) Ăn khó tiêu, đau dày, cảm, ho, hen xuyễn Tiêu hóa, cảm cúm, sốt, gió, nơn mửa, ho, lợi tiểu Trúng gió, đau bụng, sƣng tấy, đau nhức Phụ lục 2: Những thuốc cần ƣu tiên bảo tồn có Khu BTTN Đồng Sơn Kỳ Thƣợng STT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật NĐ32/ 2006 SĐVN DLĐCT VN2006 2007 Bảy hoa Paris chinensis Franch Trilliaceae EN Bình vơi Stephania kwangsiensis H.S.Lo Menispermaceae IIA Đẳng sâm Codonopsis javanica (Blume) Hook.f Campanulaceae IIA Hoàng đằng Fibraurea tinctoria Lour Menispermaceae IIA Hoàng tinh cách Disporopsis longifolia Craib Lá khôi EN VU EN Convallariaceae VU EN Ardisia gigantifolia Stapf Myrsinaceae VU VU Phòng kỷ tròn Aristolochia kaempferia Willd Aristolochiaceae Quảng phòng kỷ Aristolochia westlandii Hemsl Aristolochiaceae Tắc kè đá Drynaria bonii C Ch Polypodiacae VU VU VU VU Phụ lục 3: Hình ảnh số thuốc Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thƣợng Cây Ba kích (Morinda officinalis How.) Dây Bách (Stemona tuberosa Lour.) Bạch biển đậu (Lablab vulgaris Savi.) Bạch đồng nữ (Clerodendron viscosum Vent.) Mị mâm xơi (Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd.) Xích đồng (Clerodendrum squanmatum Vahl.) Nhân trần (Andenosma caeruleum R.Br.) Bồ cơng anh (Lactuca indica L.) Chó đẻ cƣa (Phyllanthus urinaria L.) 10 Cây Cứt lợn (Ageratum conyzoides L.) 11 Dây Dạ cẩm tía (Hediotis capitellata 12 Cỏ nhọ nồi (Eclipta alba Hassk = Wall ex G Don) Eclipta prostrata L.) 13 Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria 14 Hƣơng nhu tía (Ocimum sanctum Lour.) L.) 15 Sa nhân (Amomum sp.) 16 Thạch xƣơng bồ (Acorus gramineus Soland.) 17 Dây Đau xƣơng (Tinospora tomentosa Miers.) 19 Mã đề (Plantago major L.) Phụ lục 4: Ảnh điều tra thuốc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng 20 Điều tra thuốc KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng tuyến 21 Điều tra thuốc KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thƣợng tuyến 22 Ảnh tiêu Xe hới (Disporum bodinieri (Léyl et Vant) Wang et Tang) 23 Ảnh tiêu Ô phỉ/Hành đen (Sphenomeris chinensis (L.) Maxon) 24 Ảnh tiêu Bách bệnh (Eurycomalongifolia Jacq)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH, NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƢỢNG HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn