NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN QUẾ ANH MÃ SINH VIÊN : A16217 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy giáo, giáo trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt Cô giáo Th.s Trần Thị Thùy Linh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy nhà trường truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích để thực khóa luận có hành trang vững cho nghiệp tương lai Bên cạnh đó, em xin cảm ơn cô chú, anh chị nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập ngân hàng để từ có kinh nghiệm thực tiễn số liệu để hồn thành khóa luận Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp thầy giáo để khóa luận em hoàn thiện Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Quế Anh Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Quế Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm vốn Ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại vốn 1.1.3 Vai trò vốn hoạt động Ngân hàng thương mại .4 1.2 Hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm .5 1.2.2 Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại 1.2.3 Các hình thức huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại7 1.3 Hiệu hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thƣơng mại .9 1.3.1 Khái niệm hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại .9 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại 12 1.4 Kết luận chƣơng .15 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 16 2.1 Những nét khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 16 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội 17 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội thời gian qua 18 2.1.4 Hoạt động huy động vốn .19 2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 22 2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn từ tiền gửi khách hàng 22 2.2.2 Kết hoạt động huy động vốn từ tiền gửi Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012 24 Thang Long University Library 2.2.3 Thực trạng, hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012 25 2.3 Đánh giá hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 41 2.3.1 Kết đạt được: 41 2.3.2 Những tồn nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác huy động vốn từ tiền gửi khách hàng 42 2.4 Kết luận chƣơng .43 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 44 3.1 Định hƣớng hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội thời gian tới 44 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Maritime Bank Hà Nội 45 3.2.1 Đa dạng hố hình thức huy động 45 3.2.2 Có sách lãi suất hợp lý 45 3.2.3 Phát triển TK cá nhân, phát hành séc cá nhân thẻ toán 46 3.2.4 Đưa sách khách hàng hấp dẫn 46 3.2.5 Hoàn thiện phát triển dịch vụ NH 48 3.2.6 Mở rộng công tác marketing NH 48 3.2.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn từ tiền gửi khách hàng 49 3.3 Một số kiến nghị 50 3.3.1 Kiến nghị với NH TMCP Hàng Hải Việt Nam .50 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng Trung ương .51 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tăt Tên đầy đủ DN Doanh nghiệp HĐV Huy động vốn KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KH Khách hàng LS Lãi suất MSB Maritime bank NHT Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TG Tiền gửi TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VTG Vốn tiền gửi Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined Bảng 2.1 Bảng kết hoạt động kinh doanh Maritime Bank - chi nhánh Hà Nội 19 Bảng 2.2 Tổng nguồn vốn huy động Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội 20 Bảng 2.3 Dư nợ tín dụng Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội 21 Bảng 2.4 Tình hình nguồn vốn huy động Maritime Bank - CN Hà Nội 24 Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 27 Bảng 2.6 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền 29 Bảng 2.7 Cơ cấu nguồn vốn NH TMCP Hàng Hải - CN Hà Nội phân theo kỳ hạn 31 Bảng 2.8 Huy động tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng MSB _ chi nhánh Hà Nội.33 Bảng 2.9 Huy động tiền gửi có kỳ hạn ngắn ngân hàng MSB - chi nhánh Hà Nội 34 Bảng 2.10 Huy động tiền gửi có kỳ hạn dài ngân hàng MSB - chi nhánh Hà Nội .35 Bảng 2.11 Chi phí huy động vốn bình qn Maritime Bank_CN Hà Nội 37 Bảng 2.12 Tính cân đối huy động vốn tiền gửi khách hàng sử dụng vốn ngân hàng MSB - chi nhánh Hà Nội .38 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu mà tất quốc gia mong muốn vươn tới phát triển thịnh vượng Song để đạt điều này, đòi hỏi nước phải tự xây dựng sách kinh tế, trị, xã hội cho vừa phát huy nội lực, khắc phục khó khăn yếu vừa tránh tụt hậu xa xu chung Mục tiêu mà Đảng Nhà nước ta đặt năm 2020 phải hồn thành nhiệm vụ cơng nghiệp hố - đại hố đất nước đưa Việt Nam từ nước nơng nghiệp trở thành nước công nghiệp tiên tiến Để thục mục tiêu vốn yếu tố quan trọng, vốn tiền đề cho tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô hiệu vốn đầu tư Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đóng vai trị đặc biệt quan trọng việc huy động phân bổ vốn cho kinh tế Trong điều kiện kinh tế Việt Nam hội nhập, để trì, tăng khả cạnh tranh nâng cao vị thị trường, Ngân hàng thương mại đòi hỏi phải có số vốn đủ lớn với dịch vụ đa dạng cấu hợp lý Tuy nhiên, thực tế lượng vốn Ngân hàng huy động chưa lớn, mặt khác khơng Ngân hàng phải đối mặt với tình trạng cân đối cấu vốn Vậy vấn đề nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng mục tiêu cấp bách hệ thống Ngân hàng thời kỳ Hoạt động môi trường cạnh tranh mới, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-chi nhánh Hà Nội gặp phải nhiều khó khăn Hoạt động huy động vốn Chi nhánh, dù có thành cơng định cịn mặt hạn chế Nếu không tăng cường huy động vốn, Chi nhánh khó giữ vị tiếp tục phát triển.Để nâng cao hiệu hoạt động, lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao sức cạnh tranh, việc nghiên cứu vấn đề mang tính lý luận, phân tích đánh giá thực trạng từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Hà Nội vấn đề có ý nghĩa thực tiễn điều kiện Nhận thức tầm quan trọng đó, với kiến thức học trường, với kiến thức thu nhận thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Hà Nội vừa qua, em chọn đề tài “Nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-chi nhánh Hà Nội” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Thang Long University Library Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận hiệu hoạt động vốn ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Hà Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Hà Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng bảng cân đối kế toán bảng báo cáo kết họat động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng số liệu tham khảo qua tài liệu thực tế ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội báo cáo tài 2010 – 2011 – 2012 (Báo cáo kết kinh doanh, bảng cân đối kế tốn…) để tính tốn phân tích số liệu dựa phương pháp so sánh, phương pháp tỉ lệ, so sánh tương quan Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm 03 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội CHƢƠNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm vốn Ngân hàng thương mại NHTM tổ chức trung gian tài với chức là: trung gian tín dụng, trung gian tốn chức tạo tiền Để thực chức vào hoạt động cách có hiệu có lợi nhuận địi hỏi NHTM phải có lượng vốn hoạt động định Vốn NHTM giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy động để tiến hành hoạt động cho vay, đầu tư dịch vụ kinh doanh khác nhằm đạt dược mục tiêu khác Biểu vốn kinh doanh ngân hàng chủ yếu tiền.Vốn ngân hàng thuộc quyền sở hữu chủ ngân hàng vay từ bên ngoài.Việc sử dụng vốn phải đáp ứng yêu cầu lợi nhuận an toàn Huy động vốn hoạt động NHTM Đây hoạt động tìm kiếm nguồn tài trợ, hoạt động tiền đề để tiến hành hoạt động khác 1.1.2 Phân loại vốn 1.1.2.1 Vốn chủ sở hữu Đây loại vốn ngân hàng sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng Nguồn hình thành nghiệp vụ hình thành loại vốn đa dạng tuỳ theo tính chất sở hữu, lực tài chủ ngân hàng, yêu cầu phát triển thị trường Đây nguồn vốn sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng bao gồm: - Nguồn vốn hình thành ban đầu Vốn tự có gồm có vốn pháp định vốn điều lệ “Vốn pháp định NHTM mức vốn tối thiểu phải có để thành lập Ngân hàng”, “Vốn điều lệ NHTM vốn cổ đơng đóng góp ghi vào điều lệ hoạt động Ngân hàng” Cũng theo quy định này, để đáp ứng đòi hỏi khắt khe kinh tế thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh vốn điều lệ ngân hàng phải lớn vốn pháp định hình thành từ nhiều nguồn khác tuỳ thuộc vào hình thức sở hữu, ví dụ: Đối với Ngân hàng cổ phần, vốn điều lệ vốn cổ đơng đóng góp hình thức mua cổ phiếu; Ngân hàng quốc doanh, vốn điều lệ vốn ban đầu ngân sách cấp Tuỳ theo tính chất ngân hàng mà nguồn gốc hình thành vốn ban đầu khác Nếu ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách Nhà nước cấp Nếu Thang Long University Library Chỉ tiêu Năm 2010 Dƣ nợ ngoại tệ 32,33% Huy động vốn ngoại tệ Năm 2011 49,67% Năm 2012 52,32% ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán Maritime Bank chi nhánh Hà Nội 2010 – 2012) Qua bảng ta nhận thấy khả đáp ứng nhu cầu tiền gửi Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Hà Nội năm có biến đổi Khả đáp ứng theo kỳ hạn ngắn hạn đạt hiệu hoạt động theo kỳ hạn trung dài hạn Huy động vốn theo loại tiền không ổn định, thiếu vốn nên tiền gửi huy động không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nên chưa có hiệu Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng vốn huy động nhanh, có nỗ lực mở rộng thị trường tín dụng Ngân hàng chưa tìm lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn tương ứng đủ điều kiện để Ngân hàng tiến hành cho vay Hệ số sử dụng vốn không cao cho thấy thận trọng Ngân hàng tiến hành thẩm định hồ sơ xin vay vốn khách hàng Nếu khách hàng không đủ diều kiện khơng tiến hành cho vay để đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng Cụ thể sau: Cân đối theo nhu cầu sử dụng: Bảng số liệu cho ta thấy năm 2010 số lượng huy động vốn tiền gửi dùng vay 76,06% tỷ lệ có xu hướng tăng lên theo thời gian Năm 2011 tổng dư nợ/ tổng vốn huy động 88,42% tương ứng tăng 12,36% so với năm 2010 Năm 2012 93,79% tăng 5,37% so với năm 2011 Tốc độ tăng nguồn vốn tiền gửi cao tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Nguyên nhân dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp vốn tiền gửi, điều khiến khách hàng e ngại đồng thời tỷ lệ nợ xấu tăng lên khiến chi nhánh thận trọng cho vay Sang năm 2012 giá biến động khó lường, lượng hàng hóa tồn kho nên bên cạnh việc càu tín dụng tăng cao, việc người dân vay vốn ngân hàng để làm kinh tế vùng mở rộng nuôi trổng thủy sản chưa gặp thuận lợi, dịch cúm gia cầm tác động đến khả hấp thụ vốn vay dẫn đến tỷ lệ lệ dư nợ/ tổng vốn huy động tăng Nhìn chung tỷ lệ vốn tiền gửi sử dụng cho vay chi nhánh chưa đạt hiệu cao chưa đáp ứng nhu cầu Tuy lượng vốn tiền gửi sử dụng tối đa cho đầu tư kinh doanh làm tăng thu nhập từ lãi vay song tượng thiếu vốn tiền gửi vay buộc chi nhánh phải sử dụng vốn huy động để bù đắp sử dụng vốn lưu chuyển từ ngân hàng cấp xuống điều chắn 39 Thang Long University Library Cân đối theo kỳ hạn: Sử dụng vốn ngắn hạn: Bảng số liệu cho ta thấy chi nhánh chưa có cân xứng huy động vốn tiền gửi sử dụng vốn tiền gửi ngắn hạn Tỷ lệ đáp ứng cho vay ngắn hạn tăng lên qua năm trì mức 40% Nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn chi nhánh đủ vay ngắn hạn Phần thừa vốn tiền gửi ngắn hạn tương đối lớn có xu hướng tăng trưởng qua năm Điển năm 2010 số lượng vốn tiền gửi ngắn hạn 730 tỷ đồng, năm 2011 900 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 23,28% so với năm 2010 Thì đến năm 2012 1874 tỷ đồng 108,2% Đây hệ việc chênh lệch tỷ trọng vốn tiền gửi cho vay ngắn hạn Vốn tiền gửi nguồn chiếm tỷ trọng cao năm tổng vốn dư nợ ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ Trong năm gần đây, chi nhánh có thay đổi theo hướng tích cực nhằm cân huy động vốn tiền gửi cho vay ngắn hạn Sử dụng vốn trung dài hạn : Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy chi nhánh chưa có cân đối huy động vốn tiền gửi trung dài hạn với sử dụng vốn Ngược lại với vốn tiền gửi ngắn hạn, vốn tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng vốn tiền gửi dư nợ chủ yếu lại trung dài hạn nên nguồn tiền gửi trung dài hạn chi nhánh không đủ đáp ứng nhu cầu vay khách hàng Tuy tỷ lệ đáp ứng cho vay trung dài hạn cao có xu hướng tăng dần qua năm Nếu năm 2010 tỷ lệ 108,96% đến năm 2011 115,65% tương ứng mức tăng 6,69% Năm 2012 mức tăng 155,37% tương ứng với mức tăng 39,72% so với năm 2011 mức tăng cao Tuy nhiên, cân đối huy động tiền gửi sử dụng tiền gửi trung dài hạn dần cải thiện Tốc độ tăng vốn tiền gửi trung dài hạn cao tốc độ tăng dư nợ trung dài hạn nên không đạt hiệu sử dụng vốn Cân đối theo loại tiền : Dư nợ nội tệ tổng vốn tiền gửi mức cao (Trên 100%) có xu hướng giảm dần qua năm chứng tỏ tổng vốn tiền gửi nội tệ có xu hướng tăng lên song không đủ đáp ứng cho nhu cầu vay nội tệ dẫn đến chưa đạt hiệu sử dụng vốn nội tê Điều thể tốc độ tăng dư nội tệ thấp tốc độ tăng vốn tiền gửi nội tệ Ngoài ra, dư nợ ngoại tệ có xu hướng tăng lên theo năm Nếu năm 2010 dư nợ ngoại tệ/ huy động vốn ngoại tệ đạt 32,33% sang năm 2011 tăng lên 49,67% Và tiếp tục tăng đến số 52,32% Tóm lại, chi nhánh cần có biện pháp cụ thể nhằm cấu lại nguồn vốn tiền gửi đề ngày linh hoạt sử dụng nguồn vốn tiền gửi đáp ứng nhu cầu cho vay kinh tế, hạn chế rủi ro khoản thiếu hụt vốn giúp nâng cao 40 hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh đồng thời ngày khẳng định vị hàng đầu ngân hàng địa bàn 2.3 Đánh giá hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 2.3.1 Kết đạt được: Qua phân tích trên, thấy hoạt động nguồn vốn nói chung hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng nói riêng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội đạt thành công định, đảm bảo tốt công tác huy động sử dụng vốn Chi nhánh Do nhận thức đắn vị trí, vai trị quan trọng cơng tác huy động vốn, lãnh đạo Chi nhánh tập trung quan tâm đạo công tác này, coi tạo vốn điều kiện tiên để nâng cao lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, tầm vóc uy tín Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Hà Nội toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh Chi nhánh thời điểm năm Điều thể cụ thể nội dung sau: Nguồn vốn huy động ngày tăng lên với tốc độ nhanh thu hút lượng vốn lớn có chất lượng: Nguồn vốn trung dài hạn có tính chất tương đối ổn định thường xun trì mức cao thể mức an toàn cấu nguồn vốn chi nhánh, tạo điều kiện phát triển thêm nhiều hình thức cho vay,nhiều dịch vụ tiện ích để nâng cao lực cạnh tranh cho thân chi nhánh Hà Nội toàn hệ thống MSB Ngân hàng triển khai thực nhiều hình thức huy động vốn,các hình thức khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng phong phú, linh hoạt Ví dụ sản phẩm gửi tiết kiệm lộc phát, tiết kiệm khuyến mại, tặng giấy chứng nhận bảo hiểm người, khuyến mại vật, tiết kiệm bậc thang Do thu hút lượng vốn đáng kể, góp phần tạo tỷ lệ tăng trưởng liên tục cao Ngân hàng thực thành công việc phát hành loại giấy tờ có kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi…Nhìn chung,việc đưa nhiều sản phẩm huy động bước sáng tạo nâng cao tính cạnh tranh an toàn vốn chi nhánh Hà Nội Đặc biệt việc tăng trưởng mạnh tỷ trọng nguồn vốn huy động trung dài hạn chứng tỏ mối quan hệ chi nhánh với khách hàng truyền thống khách hàng tiềm có nguồn vốn lớn tốt Chi nhánh Hà Nội đưa nhiều mức lãi suất linh hoạt hợp lý áp dụng cho nhiều kỳ hạn khác nhau: tuần, tuần, tháng, tháng….Việc đưa nhiều mức lãi suất để khách hàng có nhiều lựa chọn chiến lược thu hút nguồn vốn Maritime Bank - chi nhánh Hà Nội Đặc biệt tháng cuối năm 2012, 41 Thang Long University Library ngân hàng Maritime Bank thống mặt lãi suất huy động vốn với NHTM lớn Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Qua tạo điều kiện cho chi nhánh thuận lợi kinh doanh giảm cạnh tranh lãi suất huy động vốn Ngân hàng biết kết hợp lãi suất huy động ngắn hạn, trung dài hạn để bổ sung ổn định lãi suất Chính quy mơ cấu nguồn vốn huy động ngày tăng 2.3.2 Những tồn nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Những tồn tại: Mặc dù đạt số kết khả quan song trình huy động vốn từ tiền gửi khách hàng, NH gặp khó khăn cụ thể: Nguồn vốn khai thác hạn chế chưa phát triển nhiều sản phẩm đa số trì tập trung chủ yếu vào sản phẩm truyền thống hình thức huy động đơn thuần: gửi tiết kiệm, kỳ phiếu Dù ngân hàng có đa dạng hố, sâu thử nghiệm số hình thức huy động vốn sản phẩm huy động vốn chưa hấp dẫn khách hàng Hơn thủ tục giấy tờ rườm rà, chưa thuận tiện khách hàng ,chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Tuy nguồn vốn huy động không ngừng tăng mạnh qua năm dư nợ tín dụng lại thấp nên hệ số sử dụng vốn chưa cao so với tổng nguồn vốn huy động Giải thích điều năm vừa qua, tình hình địa bàn có nhiều biến động mà phương châm Ngân hàng gắn liền tăng trưởng tín dụng với chất lượng tín dụng có nghĩa sở đánh giá phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài độ tín nhiệm khách hàng để định tín dụng cách hợp lý vừa đảm bảo an tồn vốn vay, vừa trì quan hệ tín dụng lâu dài với khách hàng Nguyên nhân: Do sử dụng vốn vào cho vay không hết số vốn huy động dẫn tới thừa vốn nên ngân hàng phải điều chuyển vốn hệ thống MSB tất nhiên lãi suất điều chuyển mức thấp cho vay, đầu tư điều ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận ngân hàng Mức lãi suất huy động vốn dân cư năm qua cạnh tranh NH nên thường xuyên biến động theo xu hướng tăng lên lãi suất cho vay khơng tăng kịp Điều gây khơng khó khăn cho NH xác định mức lãi suất cạnh tranh phù hợp 42 Mạng lưới hoạt động MSB chi nhánh Hà nội hạn chế tới MSB Hà Nội có phòng giao dịch, mạng lưới chưa lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác huy động vốn khơng thuận tiện cho lại lãng phí thời gian chờ đợi người dân tới giao dịch Maritime Bank chi nhánh Hà Nội Trình độ ứng dụng cơng nghệ tiên tiến cịn hạn chế Mạng nội hay bị lỗi gây nhiều khó khăn, bất tiện việc gửi rút tiền dân cư làm ảnh hưởng tới uy tín Chi nhánh Công tác tuyên truyền quảng cáo chưa trọng, chiến lược marketing hạn chế, chưa mang tính chun nghiệp cao gây ảnh hưởng tới hình ảnh Maritime Bank Hà Nội 2.4 Kết luận chƣơng Chương làm rõ thực trạng tình hình huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội, từ tìm kết đạt thời gian qua Ngân hàng Đồng thời tìm mặt cịn tồn ngun nhân Từ thực trạng tồn hạn chế chương tạo tiền đề để chương dựa vào đưa giải pháp nhằm tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng 43 Thang Long University Library CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 Định hƣớng hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội thời gian tới Xác định tầm quan trọng công tác huy động vốn, Maritime Bank Hà Nội đưa định hướng nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu huy động vốn, ngồi Chi nhánh cịn phấn đấu hoàn thành vượt mức tiêu kinh doanh hàng năm, bước xây dựng chi nhành thành NH đại, có uy tín Giữ vững khách hàng có, tìm kiếm thêm khách hàng mới.Từng bước nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động, tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn cấu tổng nguồn vốn Chi nhánh Đa dạng hoá nguồn vốn, phong phú hình thức huy động Chủ động tìm kiếm dự án có hiệu để đầu tư, mở rộng cho vay trung dài hạn Nâng cao ý thức chấp hành chế sách, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ, đề cao trách nhiệm vai trò của phận nghiệp vụ công tác nguồn vốn sử dụng vốn, thực kinh doanh tiền tệ để nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng thu dịch vụ qua NH Các năm tới với nhiều hình thức vận hội Ngân hàng quốc doanh chuyển đổi sang mơ hình cổ phần, mục tiêu Ngân hàng TMCP Hàng Hải nói chung Chi nhánh nói riêng khơng nằm ngồi việc hướng tới phục vụ khách hàng, nhanh xử lý tác nghiệp, cao chất lượng dịch vụ xa mạng lưới Để thực mục tiêu đó, năm 2013 Chi nhánh dự định tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch khu vực kinh tế trọng điểm khu đô thị tập trung địa bàn Hà nội, nhằm tạo thuận tiện, giảm thiểu thời gian lại chờ đợi khách hàng Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục triển khai, cung cấp đến khách hàng sản phẩm Ngân hàng điện tử với nhiều tính ưu việt khả bảo mật an toàn tối đa với chất lượng tốt Đó dịch vụ: Ngân hàng trực tuyến NSBI – banking dịch vụ cho phép khách hàng truy vấn thông tin toán qua mạng Internet, với dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại di động MSB SMS banking dịch vụ cho phép khách hàng truy vấn thông tin qua tin nhắn từ điện thoại di động Dịch vụ Ngân hàng tự động ATM EFT/POS cho phép khách hàng sử dụng loại thẻ khác để rút tiền mặt, chuyển khoản, gửi tiền, phát hành séc… hàng ngàn máy ATM Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng đại lý… Trên sở đó, dịch vụ trả lương tự động tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giảm 44 thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực, bước nâng cao hiệu kinh doanh Kiên trì với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam_Chi nhánh Hà Nội cam kết đồng hành khách hàng vượt qua khó khăn tại, phối hợp phấn đấu đạt hiệu kinh doanh cao Một lượng vốn lớn với sách lãi suất linh hoạt chuẩn bị sẵn sàng để tham gia đầu tư vào dự án có hiệu năm 2013 Bên cạnh đó, Ngân hàng đẩy mạnh việc triển khai loại hình sản phẩm Ngân hàng bán lẻ đa dạng thiết kế phù hợp với yêu cầu khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, như: dịch vụ quản lý tài khoản, sản phẩm tiền gửi đa dạng, loại thẻ toán phong phú: thẻ tín dụng VISA, Amex, thẻ ghi nợ VISA, MTV, Connect 24 … Các loại hình cho vay trả góp mua nhà dự án, với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà dự án Chi nhánh tham gia tài trợ; cho vay mua ôtô; hợp tác với doanh nghiệp vay tín chấp cán cơng nhân viên, góp phần cải thiện đời sống cán công nhân viên thắt chặt mối quan hệ doanh nghịêp người lao động… 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Maritime Bank Hà Nội 3.2.1 Đa dạng hố hình thức huy động Xuất phát từ nhu cầu phong phú khách hàng để thực mục tiêu thu hút khách hàng nhằm huy động thêm nhiều vốn, đồng thời đảm bảo chi phí hợp lý Maritime Bank Hà Nội nên đưa thị trường nhiều hình thức huy động vốn khác bên cạnh hình thức mang tính truyền thống Một số hình thức huy động mang tính khả thi như: hình thức gửi, hẹn rút, gửi nhiều lần rút lần, gửi lần rút nhiều lần, tiết kiệm vị thành niên, tiết kiệm nhân thọ, tiết kiệm theo mật mã, tiết kiệm tích luỹ… Phát hành kỳ phiếu chiết khấu chuyển đổi, NH nên thực chiết khấu kỳ phiếu, trái phiếu nhằm tạo tính lỏng cho công cụ nợ phát hành trái phiếu có khả chuyển nhượng dễ dàng thị trường NH nên có loại trái phiếu khác như: Vô danh, ghi danh, ghi sổ… với thời hạn khác nhau, hình thức trả lãi khác nhau… để đáp ứng nhu cầu phong phú khách hàng 3.2.2 Có sách lãi suất hợp lý Lãi suất yếu tố tác động mạnh đến công tác huy động vốn NHTM, đặc biệt tiền gửi tiết kiệm dân cư vốn trung, dài hạn Hiện khách hàng gửi tiền vào NH mục tiêu an tồn cịn quan tâm nhiều đến lãi suất huy động Nếu NH có mức lãi suất cao họ sẵn sàng rút tiền NH có lãi suất thấp để gửi vào NH điều kiện khác Do để tăng cường vốn huy động NH cần 45 Thang Long University Library tăng lãi suất tiền gửi Vì NH cần xây dựng,áp dụng sách lãi suất hợp lý, linh hoạt, tôn trọng quy luật kinh tế, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, đồng thời tạo điều kiện kinh doanh cho hoạt động NH 3.2.3 Phát triển TK cá nhân, phát hành séc cá nhân thẻ toán Ngày sống người dân ngày cải thiện, tiền kiếm không để phục vụ sinh hoạt ngày mà phát sinh nhu cầu dầu tư phát triển, tiết kiệm vừa có lãi mà lại an tồn Điều cho thấy vai trị ngân hàng sống đại quan trọng Nếu phát triển hình thức mở thêm nhiều tài khoản cá nhân, phát hành séc thẻ toán giúp ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư để mở rộng tín dụng kinh tế thường xun biến động tính tốn tồn tài khoản tiền gửi tốn ln tồn số dư định mà ngân hàng sử dụng vay So với tiền mặt, sử dụng tài khoản cá nhân, séc cá nhân thẻ tốn có nhiều ưu điểm đặc biệt thuận tiện việc toán tiền hàng hố, dịch vụ, với tiện ích sau: xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian công sức bên liên quan Từ đó, việc phát triển tài khoản cá nhân, phát hành séc thẻ toán giúp ngân hàng rút ngắn thời gian toán kinh tế Việc mở rộng phát triển tài khoản cá nhân, phát hành séc thẻ toán giúp cho ngân hàng huy động nguồn vốn rẻ mà có được, góp phần tạo điều cho ngân hàng có điều kiện hạ lãi suất huy động bình qn, từ hạ lãi suất cho vay DN, nâng cao hiệu cho kinh tế phải trả chi phí thấp chí khơng phải trả phí Nhờ vậy, ngân hàng tạo cạnh tranh hoạt động tín dụng đầu tư kiếm lời 3.2.4 Đưa sách khách hàng hấp dẫn Hoạt động kinh doanh NH loại hình kinh doanh đặc thù, không giống hoạt động khác mối quan hệ khách hàng NH mang tính thường xuyên lâu dài Sự tồn NH phụ thuộc nhiều vào chữ “tín” NH “lòng yêu mến” khách hàng NH kể khách hàng gửi tiền khách hàng vay tiền Chính vậy, việc xây dựng vận dụng sách khách hàng vấn đề biện pháp thiếu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Mặt khác NH cạnh tranh gay gắt, hình thức cạnh tranh chủ yếu loại hình chất lượng dịch vụ.Vì để Maritime Bank Hà Nội thu hút khách hàng đến giao dịch, quan hệ với ngân hàng nhiều ngân hàng cần phải: 46 Chủ động tìm kiếm khách hàng: Chi nhánh nên thành lập tổ nghiên cứu khách hàng phận bao gồm đồng chí lãnh đạo, cán có trình độ nghiệp vụ, có khả giao tiếp tốt với loại khách hàng để tìm hiểu nhu cầu nắm bắt đặc điểm, tham khảo ý kiến họ, theo dõi sổ lập quầy để ghi lại ý kiến cá nhân, tổ chức gửi tiền Để từ đưa hình thức phù hợp nhằm lơi khách hàng đến quan hệ giao dịch nhiều với NH Phân loại khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu họ: Tuỳ theo đặc điểm lĩnh vực mà Chi nhánh nên phân thành nhóm khách hàng khác nhau: Khách hàng DN:Do hoạt động kinh doanh nên mở tài khoản Chi nhánh, nhóm khách hàng không quan tâm nhiều đến lãi suất tiền gửi mà quan tâm nhiều đến chất lượng phục vụ, tính xác… Để đáp ứng yêu cầu khách hàng chi nhánh cần phải đại hố cơng nghệ hơn, nâng cao trình độ chun mơn, tác phong làm việc CBCNV, nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt Khách hàng công nhân viên chức người có thu nhập cao: Nhóm khách hàng thường xuyên quan tâm đến tiện lợi cơng tác tốn tốn thời gian Đây nhóm khách hàng có thu nhập cao ổn định, có trình độ hiểu biết chiếm tỷ trọng lớn tổng số khách hàng đến giao dịch NH Khách hàng có mức thu nhập thấp: nhóm khách hàng thường quan tâm đến tính đơn giản, thuận tiện dịch vụ rút gửi tiền, lãi suất cao kỳ hạn loại tiền gửi Chi nhánh nên bố trí nhân viên hướng dẫn, tư vấn chi tiết cho khách hàng khách hàng đến giao dịch Tăng cường sách khách hàng khách hàng lớn, ví dụ khuyến khích vật chất DN, cá nhân khách hàng lâu năm có nguồn vốn lớn, uy tín làm ăn có hiệu quả, Chi nhánh cần quan tâm đặc biệt trì mối quan hệ lâu dài Vào ngày lễ tết Chi nhánh nên có quà nhỏ: lịch, thiếp…tặng khách hàng họ đến giao dịch Tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt nên hướng dẫn tư vấn cho khách hàng họ tới giao dịch với NH: Với người gửi tiền: Khi khách hàng đến giao dịch gửi tiền vào NH, NH nên bố trí đội ngũ cán tư vấn cho khách hàng nên đến phòng nào, thủ tục chứng từ bao gồm khâu gì, sau hướng dẫn cho khách hàng gửi theo hình thức nào, thời hạn bao lâu, lãi suất nào…Thực dịch vụ này, làm cho khách hàng thấy tầm 47 Thang Long University Library quan trọng họ, họ đến giao dịch với Chi nhánh nhiều hơn, việc thu hút nguồn vốn lớn mở rộng dịch vụ khác Chi nhánh thuận lợi hoạt động kinh doanh có hiệu Với người vay, người đầu tư: Trong dịch vụ tư vấn đầu tư, Chi nhánh cần hướng dẫn cho khách hàng xây dựng dự án, lựa chọn sản phẩm phương án kỹ thuật.Tính tốn nguồn vốn tự có, cần vay bao nhiêu, lãi suất thời hạn phương thức trả nợ nào? Làm dịch vụ Chi nhánh trở nên thân thiết hơn, người bạn thiếu DN, người dân Những khách hàng dần trở thành khách hàng lâu dài trung thành với Chi nhánh, họ ký gửi khoản vốn cần họ vay vốn Chi nhánh 3.2.5 Hoàn thiện phát triển dịch vụ NH Tiếp tục cải thiện cơng tác tốn qua NH: Việc hồn thiện cơng tác tốn qua NH làm tăng số lượng khách hàng đến giao dịch, quan hệ mở tài khoản NH, dịch vụ chuyển tiền, thu hộ tiền cho khách hàng làm tăng tiền ký gửi NH, phí vận chuyển nhiều làm tăng lợi nhuận cao cho Chi nhánh Thực dịch vụ mua bán, gửi vàng NH: Chi nhánh cần hình thành phát triển hình thức nhằm thu hút nhiều vốn lớn thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch với NH Dịch vụ khấu trừ tự động: NH trung gian tài giúp doanh nghiệp gia đình tốn tiền điện, nước điện thoại hang tháng… Khi đến kỳ hạn toán, đơn vị dịch vụ gửi hoá đơn đến NH với chủ tốn có tài khoản lúc NH trích tiền gửi từ tài khoản chủ tốn sang tài khoản công ty cung ứng dịch vụ gửi giấy báo nợ cho chủ toán giấy báo có cho cơng ty cung ứng dịch vụ Như vừa tiết kiệm chi phí, thời gian cho hai bên, vừa giảm việc toán tiền mặt 3.2.6 Mở rộng công tác marketing NH Để sản phẩm, dịch vụ ngân hàng maritime bank đến gần với cơng chúng ngân hàng tăng cường tuyên truyền quảng cáo tạp chí,báo chí chuyên ngành như: thời báo kinh tế, thời báo NH, thời báo thị trường tài tiền tệ… ngồi báo chuyên ngành nên tuyên truyền báo chí mà người dân thường quan tâm như: báo nhân dân, tiền phong, Hà Nội … phương tiện thông tin đại chúng: tivi, đài, internet… Nếu việc quảng cáo qua phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân biết đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng trải nghiệm thực tế giúp 48 cơng chúng có so sánh lợi ích vượt trội mà ngân hàng maritime bank đem đến cho họ Ngân hàng cần tuyên truyền,quảng cáo NH cách bố trí cho khách hàng quan sát, thấy hình ảnh NH, tiếp xúc trực tiếp với công cụ, thiết bị … Nếu thấy vừa lịng khách hàng đến giao dịch với NH nhiều 3.2.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn từ tiền gửi khách hàng Muốn khai thác tối đa nguồn vốn, NH cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn sử dụng vốn sở cho việc huy động vốn Hai nghiệp vụ có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, để thực “đầu ra” nguồn vốn tốt Chi nhánh cần: Đa dạng hố ngành nghề lĩnh vực cho vay: Kinh tế phát triển, doanh số cho vay ngân hàng thương mại tăng nhanh loại hình cho vay trơ nên vô đa dạng Cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại để tạo lợi nhuận Ngồi hình thức cho vay truyền thống như: cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh ngân hàng cần phải tìm kiếm lĩnh vực ngành nghề cho vay góp phần giúp ngân hàng tăng lợi nhuận tạo lợi cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác Đa dạng hoá phƣơng thức cho vay: - Phương thức cho vay theo dự án đầu tư: Đây khoản tín dụng tài trợ cho việc đầu tư mua sắm tài sản cố định để thực cho dự án đầu tư sản xuất, dự án đầu tư phục vụ đời sống, cơng trình đem lại thu nhập tương lai Thông thường doanh nghiệp vay ngân hàng thương mại khoản trọn gói dựa chi phí dự tính dự án cam kết toán khoản vay làm nhiều lần Đặc điểm phương thức cho vay là: thời gian hoàn vốn chậm, lãi suất cao, giá trị khoản vay lớn - Phương thức cho vay tiêu dùng trả góp: Trong giai đoạn đầu hầu hết ngân hàng khơng tích cực cho vay với cá nhân hộ gia đình khoản vay cho tiêu dùng rủi ro vỡ nợ cao Khi kinh tế ngày phát triển, thu nhập người tiêu dùng ngày tăng với cạnh tranh cho vay buộc ngân hàng hướng tới người tiêu dùng khách hàng tiềm Cho vay tiêu dùng trả góp phương thức cho vay mà ngân hàng thương mại hướng đến Khi vay vốn, ngân hàng khách hàng xác định thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời gian cho vay - Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phịng: Ngân hàng nơi cho vay khách hàng thỏa thuận hợp đồng tín dụng vào nhu cầu vốn vay khách 49 Thang Long University Library hàng Nếu trường hợp khách hàng không sử dụng sử dụng không hết hạn mức tín dụng dự phịng, khách hàng phải trả phí cam kết tính cho hạn mức tín dụng dự phịng Mức phí cam kết phải thỏa thuận ngân hàng khách hàng - Phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Ngân hàng chấp nhận cho khách hàng sử dụng vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để mua hàng hóa, rút tiền máy rút tiền tự động, dịch vụ… - Cho vay bắc cầu: Sở giao dịch phối hợp với ngân hàng khác để tài trợ cho dự án trung dài hạn Với phương thức này, ngân hàng vừa chia sẻ rủi ro, vừa giúp doanh nghiệp thực dự án trung dài hạn Đa dạng hoá loại tiền cho vay: Hiện nay, ngân hàng cho vay ngoại tệ với doanh nghiệp phần lớn USD, EUR Tuy nhiên đất nước ta hội nhập với giới việc giao dịch tốn khơng đơn đồng la Mỹ(USD), đồng tiền chung châu Âu(EUR) Do ngân hàng nên mở rộng việc cung cấp tín dụng nhiều ngoại tệ khác như: đồng bảng Anh (GBP), đồng yên Nhật(JPY), nhân dân tệ… Tuy nhiên điều quan trọng cơng tác tín dụng vừa hiệu quả, vừa an tồn Chính chi nhánh cần phải nâng cao việc thẩm định kỹ lưỡng khách hàng trước, sau cho vay 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Sớm nghiên cứu ban hành văn chế, quy chế nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý cho Maritime Bank Hà Nội triển khai dịch vụ tiện ích Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cần có biện pháp hạn chế cạnh tranh nội Chi nhánh hệ thống địa bàn; tạo thống giá sản phẩm tất điểm giao dịch Maritime Bank (như thống lãi suất, tỷ giá…) Tổ chức khóa đào tạo đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ kiến thức sản phẩm, dịch vụ bán lẻ Maritime Bank Tăng cường thực chất lượng phục vụ khách hàng đến toàn thể cán bộ, nhân viên Maritime Bank Thường xuyên cung cấp thông tin dự báo, thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin xu hướng thị trường tiền tệ, biến động lãi suất, tỷ giá 50 Thống thành lập phận Marketing từ trung ương đến sở để có sách thu hút khách hàng mang tính hệ thống, đồng tránh cạnh tranh nội Đề nghị xác định xây dựng chiến lược kinh doanh vùng khu vực, xác định lợi cạnh tranh cho Chi nhánh tạo thuận lợi cho Chi nhánh có hướng kinh doanh rõ ràng, cần có liên kết tương trợ để giảm chi phí kinh doanh giữ chủ động, không trông chờ, ỷ lại sách ưu đãi Ngân hàng cần hỗ trợ trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật tốt phục vụ cho giao dịch: - Trang bị thêm máy ATM phòng giao dịch để mở rộng dịch vụ rút tiền tự động qua máy ATM phục vụ trả lương thông qua tài khoản ATM cho khách hàng lớn ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Trang bị đủ máy tính cho phịng giao dịch - Hỗ trợ phần mềm giao dịch phù hợp với hoạt động đặc thù Maritime Bank Hà Nôi - Hỗ trợ công tác đào tạo cho cán công nhân viên Maritime Bank Hà Nội triển khai dịch vụ, tiện ích 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng Trung ương Khởi thảo thực thi sách tiền tệ quốc gia cách linh hoạt cần khuyến khích tiết kiệm, tập trung vốn nhàn rỗi đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy NHTM TCTD cạnh tranh lành mạnh, tự chủ kinh doanh NHTW cần dùng lãi suất làm “đòn bẩy” thúc đẩy NHTM trọng huy động vốn Ban hành hệ thống pháp lý đồng rõ ràng, tạo điều kiện cho NHTM hoạt động có hiệu Nâng cao hiệu hoạt động thị trường mở, đa dạng hố cơng cụ, chứng có giá tạo cho thị trường mở hoạt động sôi động 51 Thang Long University Library KẾT LUẬN Sự nghiệp Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá đất nước bước tất yếu quốc gia giới, đặc biệt nước ta – nước nông nghiệp lạc hậu thời kỳ đổi Quá trình nhằm đưa nước ta dần vươn lên khỏi tình trạng tụt hậu kinh tế so với nước khu vực giới Thực thành công nghiệp Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố nhiệm vụ đặt cho tất cấp ngành Cùng với hoạt động khác, hoạt động huy động vốn Maritime Bank Hà Nội phát triển mạnh chiều rộng chiều sâu Nguồn vốn huy động Maritime Bank Hà Nội khơng ngừng tăng trưởng qua năm góp phần điều hoà vốn kinh doanh cho toàn hệ thống đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội Đạt kết đáng mừng tăng thu nhập dân cư khu vực, gia tăng tích lũy thu nhập gia tăng tiền gửi DN, cịn đứng phía chủ quan Maritime Bank Hà Nội cải tiến lề lối làm việc, đổi thái độ tác phong phục vụ giữ chữ tín với khách hàng Với định hướng sáng tạo Ban Giám đốc với tinh thần trách nhiệm cao, động, đồn kết đội ngũ cán cơng nhân viên, đặc biệt quan tâm đạo ngân hàng Maritime Bank chi nhánh Hà Nội hoàn thành nghĩa vụ giao, bảo đảm tỷ lệ tăng trưởng lĩnh vực Trong phạm vi giới hạn thời gian trình độ nên luận văn em chắn khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế nên em mong nhận ý kiến đóng góp, giúp đỡ, bảo thầy cô giáo khoa Kinh tế quản lý, cô chú, anh chị Ngân hàng bạn để luận văn em hoàn thiện Một lần em xin cám ơn cô giáo Thạc sĩ Trần Thị Thùy Linh tận tình giúp đỡ em thời gian em thực tập Ngân hàng thời gian hoàn thành luận văn em! Em xin chân thành cảm ơn! 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu: Luật tổ chức tín dụng Quốc hội thơng qua số: 02/1997/QH10 PGS TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê PGS TS Trần Huy Hồng, Giaos trình Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội Website: Website ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam http://www.msb.com.vn/ Website ngân hàng Nhà Nước Việt Nan - http://www.sbv.gov.vn Kênh thông tin kinh tế - tài Việt Nam - http://cafef.vn/ Website cộng đồng ngân hàng - http://ub.com.vn/ Và nguồn khác…… Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn