NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

106 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU - PHAN ÁNH TRÚC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Quang Vinh Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng … năm 2018 TRƢỜNG ĐH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÕNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phan Ánh Trúc Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1994 Nơi sinh: Vũng Tàu Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đóng góp củng cố lý thuyết động lực giảng dạy giảng viên lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sâu Kết nghiên cứu giúp cho nhà quản trị Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu hiểu đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy giảng viên Từ đƣa hàm ý quản trị nhằm gia tăng động lực giảng dạy giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hƣớng dẫn: TS Nguyễn Quang Vinh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) VIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Quang Vinh Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng Ngƣời thực luận văn Phan Ánh Trúc năm 2018 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học viết luận văn, tác giả nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy Trƣờng Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Quang Vinh dành nhiều thời gian, tâm huyết hƣớng đãn nghiên cứu giúp tác giả hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin đƣợc trân trọng cảm ơn gia đình tơi động viên, giúp đỡ mặt tinh thân vật chất thời gian qua Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng Ngƣời thực luận văn Phan Ánh Trúc năm 2018 TÓM TẮT Động lực giảng dạy mắt xích quan trọng chuỗi làm việc tận tâm cống hiến nhằm đạt đƣợc mục tiêu tổ chức, “Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu” đƣợc thực nhằm đánh giá yếu tố tác động đến động lực giảng dạy giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đề tài đƣợc thực với phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng với liệu phân tích thu đƣợc qua khảo sát 150 giảng viên phần mềm SPSS Kết nghiên cứu xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng, đó, Mối quan hệ với đồng nghiệp yếu tố ảnh hƣởng mạnh nhất; kế yếu tố Lãnh đạo trực tiếp; yếu tố Đào tạo phát triển, yếu tố Thái độ sinh viên, cuối yếu tố Sự cơng nhận có ảnh hƣởng yếu đến động lực giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Từ kết nghiên cứu, số hàm ý quản trị liên quan đƣợc giới thiệu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 1.6 Những đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn .4 TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm động lực làm việc 2.2 Vai trò động lực 2.3 Các lý thuyết tạo động lực cho ngƣời lao động 2.3.1 Lý thuyết tháp nhu cầu Abraham Maslow (1942) .8 2.3.2 Lý thuyết thúc đẩy McClelland (1968) .9 2.3.3 Lý thuyết hai yếu tố F.Herzberg (1959) 10 2.3.4 Lý thuyết thúc đẩy theo kỳ vọng 11 2.4 Đặc thù lao động sƣ phạm 12 2.4.1 Mục đích lao động sƣ phạm 12 2.4.2 Đối tƣợng lao động sƣ phạm .13 2.4.3 Công cụ lao động sƣ phạm .13 2.4.4 Sản phẩm lao động sƣ phạm 14 2.4.5 Môi trƣờng sƣ phạm 14 2.5 Một số nghiên cứu yếu tố tác động đến động lực làm việc giảng viên 15 2.5.1 Một số nghiên cứu giới .15 2.5.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 18 2.6 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 23 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu 23 2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu đề tài 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .31 3.2.1 Nghiên cứu định tính 32 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 34 3.2.2.1 Nghiên cứu định lƣợng sơ 34 3.2.2.2 Nghiên cứu định lƣợng thức 34 3.3 Xây dựng thang đo biến nghiên cứu .34 3.4 Phƣơng pháp thu thập xử lý thông tin 38 3.4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu 38 3.4.2 Kích thƣớc mẫu 38 3.5 Các phƣơng pháp phân tích liệu 39 3.6 Kết nghiên cứu định lƣợng sơ 44 TÓM TẮT CHƢƠNG 45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Giới thiệu Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu .46 4.2 Thống kê mô tả liệu .48 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo 49 4.3.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha 49 4.3.1.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Chế độ lương thưởng đãi ngộ 49 4.3.1.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp 50 4.3.1.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Lãnh đạo trực tiếp 51 4.3.1.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo Đào tạo phát triển 51 4.3.1.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo Sự công nhận 52 4.3.1.6 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Thái độ sinh viên” 53 4.3.1.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Động lực giảng dạy” .54 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .54 4.3.2.1 Phân tích nhân tố thang đo biến độc lập 54 4.3.2.2 Phân tích nhân tố thang đo biến phụ thuộc “Động lực giảng dạy” .56 4.4 Phân tích tƣơng quan 58 4.5 Phân tích hồi quy 59 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu .63 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .67 5.1 Kết luận .67 5.2 Đề xuất hàm ý quản trị 67 5.2.1 Yếu tố Mối quan hệ với đồng nghiệp .67 5.2.2 Yếu tố Lãnh đạo trực tiếp 68 5.2.3 Nhóm yếu tố Đào tạo phát triển 68 5.2.4 Nhóm yếu tố Thái độ sinh viên 69 5.2.5 Nhóm yếu tố Sự cơng nhận 69 5.3 Hạn chế nghiên cứu hƣớng nghiên cứu 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM PHỤ LỤC KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình Shah cộng (2012) 16 Hình 2.2: Mơ hình Zembylas Papanastasiou (2004) .16 Hình 2.3: Mơ hình Muhammad Sabeen (2011) .17 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Phạm T M Lý Đào T N Nga (2015) 19 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu Nguyễn Thùy Dung (2015) .20 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu Trần Ngọc Gái (2016) .21 Hình 2.7: Mơ hình nghiên cứu Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 25 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 31 Thang đo Sự công nhận Colquitt cộng (2001), Nguyễn T Dung (2015), Trần Ngọc Gái (2016) Ghi nhận xứng đáng với đóng góp cơng việc Việc cơng nhận thành tích trƣờng ngƣời, việc Cán - giảng viên đƣợc giải thích cách rõ ràng tiêu chí ghi nhận thành tích Quy trình đánh giá, cơng nhận thành tích với quy định Biến quan sát sau hiệu chỉnh Giảng viên đƣợc cơng nhận đóng góp cơng việc Việc cơng nhận thành tích trƣờng ngƣời, việc Giảng viên đƣợc biết tiêu chí cơng nhận thành tích rõ ràng Quy trình đánh giá, cơng nhận thành tích với quy định Thang đo Thái độ sinh viên Nguyễn Thùy Dung (2015), Trần Ngọc Gái (2016) Sinh viên yêu mến tôn trọng giảng viên Sinh viên cử xử mực chân thành Sinh viên hứng thú với việc học tập Muhammad Sabeen (2011), Helen Paul (2007), Phạm T.M Lý Đào T.N Nga (2015) Nhiệt tình làm việc Nổ lực hồn thành cơng việc cách tốt Thấy có động lực để đạt mục tiêu tổ chức tới Sẽ gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy Biến quan sát sau hiệu chỉnh Sinh viên yêu mến tôn trọng giảng viên Sinh viên cử xử mực chân thành Sinh viên hứng thú với việc học tập Thang đo Động lực Biến quan sát sau hiệu chỉnh Nhiệt tình làm việc Nổ lực hồn thành cơng việc cách tốt Thấy có động lực để đạt mục tiêu tổ chức tới Sẽ gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy 80 Mức độ hiệu chỉnh Thay đổi từ ngữ cho phù hợp với nghiên cứu Không điều chỉnh Thay đổi từ ngữ cho phù hợp với nghiên cứu Không điều chỉnh Mức độ hiệu chỉnh Không điều chỉnh Không điều chỉnh Không điều chỉnh Mức độ hiệu chỉnh Không điều chỉnh Không điều chỉnh Không điều chỉnh Không điều chỉnh PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Kính chào Q Thầy/Cơ! Tơi tên Phan Ánh Trúc, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh – Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Tôi thực nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu yếu tố ành hưởng đến động lực giảng dạy giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu” Để phục vụ cho việc xác định yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, kính mong Q Thầy/Cơ dành chút thời gian trả lời câu hỏi bên dƣới Tất ý kiến Quý Thầy/Cô đƣợc ghi nhận sử dụng cho mục đích nghiên cứu Do đó, hỗ trợ Q Thầy/Cơ có ý nghĩa lớn kết nghiên cứu thành công đề tài Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: trucphan161994@gmail.com Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô nhận lời hợp tác! Phan Ánh Trúc PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Q Thầy/Cơ vui lịng cho biết số thơng tin sau để phục vụ cho việc phân loại trình bày liệu bảng kê Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi:  Dƣới 24  24-30  31-40  41-50 Thu nhập:  Dƣới 10 triệu  11-20 triệu Trình độ học vấn:  Đại học Số năm công tác:  Dƣới năm  5-15 năm PHẦN  Thạc sỹ Trên 50  Trên 20 triệu  Tiến sỹ  Trên 15 năm THƠNG TIN NGHIÊN CỨU Q Thầy/Cơ vui lịng khoanh trịn số thuộc cột Mức độ đồng ý tƣơng ứng thể mức độ đồng ý Quý Thầy/Cô phát biểu bảng bên dƣới theo quy ƣớc sau (chỉ chọn mức độ): = Hồn tồn khơng đồng ý; = Khơng đồng ý; = Chƣa xác định; = Đồng ý; = Hoàn toàn đồng ý 81 Các nhận định Mức độ đồng ý Chế độ lƣơng thƣởng đãi ngộ CD1 CD2 CD3 CD4 Tôi nhận đƣợc mức lƣơng tƣơng xứng với kết làm việc Tơi hài lịng với mức lƣơng mà nhận đƣợc Thu nhập tơi đáp ứng đƣợc nhu cầu tài cá nhân Tiền lƣơng đãi ngộ nhận đƣợc công 5 5 5 5 5 5 5 5 Mối quan hệ với đồng nghiệp DN1 DN2 DN3 DN4 Tôi đồng nghiệp thƣờng xuyên giúp đỡ làm việc tốt Đồng nghiệp vui vẻ thân thiện công việc Tơi đồng nghiệp ln có hợp tác trao đổi chuyên môn Trong công việc, đồng nghiệp xảy mâu thuẫn Lãnh đạo trực tiếp LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 Lãnh đạo quan tâm đến ý kiến trƣớc đƣa định Lãnh đạo đối xử tôn trọng thân thiện với công việc Lãnh đạo thảo luận với định liên quan đến công việc Lãnh đạo đƣa định dựa thơng tin xác Lãnh đạo phân công việc theo lực, khả Đào tạo phát triển DP1 DP2 DP3 DP4 Ở trƣờng, tơi có nhiều hội đƣợc đào tạo kiến thức kỹ chuyên môn Nhà trƣờng có kế hoạch đào tạo giúp tơi có hội phát triển nghề nghiệp cá nhân Nhà trƣờng tạo nhiều hội cho phát triển thân cơng tác Chính sách hỗ trợ bồi dƣỡng nâng cao trình độ rõ ràng, cơng khai minh bạch Sự cơng nhận 82 CN1 CN2 CN3 CN4 Những đóng góp công việc đƣợc công nhận Việc công nhận thành tích tơi trƣờng ngƣời, việc Tôi đƣợc biết rõ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá thi đua, khen thƣởng Quy trình đánh giá, cơng nhận thành tích tơi với quy định 5 5 1 2 3 4 5 5 5 Thái độ sinh viên SV1 SV2 SV3 Sinh viên yêu mến tôn trọng Sinh viên cƣ xử mực chân thành với Sinh viên hứng thú với môn học đảm nhận Động lực giảng dạy DL1 DL2 DL3 DL4 Tôi thƣờng làm việc thời gian quy định nhà trƣờng Tôi nổ lực hồn thành cơng việc cách tốt Tơi thấy có động lực để đạt đƣợc mục tiêu trƣờng thời gian tới Tơi gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy trƣờng Xin trân trọng cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ Q Thầy/Cơ! 83 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Thống kê mơ tả giới tính GioiTinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 67 44.7 44.7 44.7 Nữ 83 55.3 55.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Thống kê mô tả độ tuổi DoTuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 24-30 19 12.7 12.7 12.7 31-40 108 72.0 72.0 84.7 41-50 14 9.3 9.3 94.0 6.0 6.0 100.0 150 100.0 100.0 Trên 50 Total Thống kê mô tả thu nhập ThuNhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 10 triệu 58 38.7 38.7 38.7 11-20 triệu 87 58.0 58.0 96.7 3.3 3.3 100.0 150 100.0 100.0 Trên 20 triệu Total 84 Thống kê mơ tả trình độ học vấn HocVan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đại học 19 12.7 12.7 12.7 Thạc sĩ 111 74.0 74.0 86.7 Tiến sĩ 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Thống kê mô tả số năm công tác ThamNien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới năm 54 36.0 36.0 36.0 5-15 năm 92 61.3 61.3 97.3 2.7 2.7 100.0 150 100.0 100.0 Trên 15 năm Total 85 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Thang đo Chế độ lƣơng thƣởng đãi ngộ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 781 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CD1 11.97 2.771 608 717 CD2 11.99 2.638 657 690 CD3 11.87 2.761 536 755 CD4 11.89 2.861 548 747 Thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 837 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DN1 11.29 6.853 648 803 DN2 11.33 6.787 697 781 DN3 11.29 6.676 737 763 DN4 11.39 7.380 595 825 Thang đo Lãnh đạo trực tiếp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 737 86 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted LD1 14.75 7.892 529 680 LD2 14.75 7.905 602 651 LD3 14.74 8.986 416 721 LD4 14.72 8.190 496 693 LD5 14.71 8.837 456 707 Thang đo Đào tạo phát triển Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 831 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DP1 11.39 6.495 657 787 DP2 11.35 6.660 594 815 DP3 11.36 6.312 669 781 DP4 11.29 6.303 715 761 Thang đo Sự công nhận Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 561 87 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CN1 11.20 2.389 096 762 CN2 11.03 2.234 482 390 CN3 11.21 2.219 545 353 CN4 11.20 2.295 421 434 Thang đo Sự công nhận (Sau loại biến) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 762 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CN2 7.35 1.250 524 758 CN3 7.53 1.204 634 639 CN4 7.52 1.110 628 640 Thang đo Thái độ sinh viên Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 690 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted SV1 7.27 2.022 492 614 SV2 7.08 1.980 490 617 SV3 7.19 1.938 533 561 88 Thang đo Động lực giảng dạy Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DL1 11.21 2.827 622 840 DL2 11.19 2.784 764 774 DL3 11.17 3.138 621 834 DL4 11.05 2.810 756 778 89 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Kết phân tích EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .721 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1207.301 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Loadings Squared Loadings Total Variance % of Cumulativ Variance e% Total 4.265 18.542 18.542 4.265 18.542 18.542 2.824 2.805 12.197 30.739 2.805 12.197 30.739 2.736 2.455 10.675 41.414 2.455 10.675 41.414 2.472 1.906 8.287 49.701 1.906 8.287 49.701 2.466 1.804 7.844 57.545 1.804 7.844 57.545 2.112 1.299 5.650 63.195 1.299 5.650 63.195 1.925 Extraction Method: Principal Component Analysis 90 Rotated Component Matrix a Component DN3 850 DN2 826 DN1 797 DN4 709 DP4 869 DP3 805 DP1 740 DP2 722 LD2 772 LD1 728 LD4 700 LD5 660 LD3 601 CD2 781 CD4 755 CD3 737 CD1 708 CN3 846 CN4 820 CN2 769 SV3 772 SV1 755 SV2 753 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích EFA biến phụ thuộc (Động lực giảng dạy) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 790 264.853 df Sig .000 Total Variance Explained 91 Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.771 69.278 69.278 598 14.957 84.234 325 8.122 92.356 306 7.644 100.000 Total % of Variance 2.771 69.278 Cumulative % 69.278 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component DL2 880 DL4 877 DL3 787 DL1 781 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 92 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations CD Pearson Correlation CD DP LD CN LD * CN * 180 * DL 332 ** 314 ** 082 205 318 012 049 027 000 000 150 150 150 150 150 150 ** 024 133 122 000 771 104 139 000 150 584 ** Sig (2-tailed) 318 N 150 150 150 150 150 150 * ** 134 100 014 103 222 863 000 150 205 Sig (2-tailed) 012 000 N 150 150 150 150 150 150 Pearson Correlation 161 * 024 134 013 012 Sig (2-tailed) 049 771 103 876 880 000 N 150 150 150 150 150 150 150 Pearson Correlation 180 * 133 100 013 084 Sig (2-tailed) 027 104 222 876 N 150 150 150 150 ** 122 014 000 139 863 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 150 314 ** 150 584 150 ** 574 ** ** 150 150 150 012 084 880 307 150 439 ** 150 323 ** 313 ** 000 150 150 ** 313 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 150 93 323 ** 000 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .439 307 Sig (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .574 ** Pearson Correlation 332 380 380 161 SV 082 N DL 150 DP Pearson Correlation Pearson Correlation SV Sig (2-tailed) N DN DN 150 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI b Model Summary Model R 858 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 736 725 Durbin-Watson 29248 1.946 a Predictors: (Constant), SV, LD, CN, DP, DN, CD b Dependent Variable: DL a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 34.146 5.691 Residual 12.233 143 086 Total 46.379 149 F Sig 66.527 000 b a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), SV, LD, CN, DP, DN, CD Coefficients Model Unstandardized Standardiz Coefficients ed a t Sig Collinearity Statistics Coefficient s B (Constant) Std Error -.900 274 CD 041 050 DN 251 DP Beta Tolerance VIF -3.287 001 039 818 415 812 1.231 031 385 8.172 000 832 1.202 235 032 347 7.249 000 807 1.239 LD 296 035 371 8.479 000 961 1.041 CN 224 048 206 4.691 000 952 1.050 SV 193 039 226 4.907 000 870 1.149 a Dependent Variable: DL 94
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU