tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 vai trò của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2008 2018

14 1 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:35

LỜI MỞ ĐẦU Bất phát triển phải có động lực thúc đẩy Phát triển kinh tế xã hội dựa nhiều nguồn lực như: nhân lực (nguồn lực người), vật lực (nguồn lực vật chất, công cụ lao động, đối tượng lao động, tài nguyên thiên nhiên, ), tài lực (bao gồm nguồn lực tài chính, tiền tệ,…) Trong đó, nguồn nhân lực xem yếu tố nội sinh, định thành bại trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong hai thập kỷ gần đây, kinh tế giới có bước chuyển mạnh mẽ từ kinh tế dựa tài nguyên sang kinh tế tri thức, tác động nguồn nhân lực đến phát triển kinh tế - xã hội ngày trở nên to lớn, mạnh mẽ hết Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với quốc gia Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời tiếp cận dần đến kinh tế tri thức, kinh tế có chuyển dịch mạnh mẽ Sự chuyển dịch kép từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế cơng nghiệp kinh tế tri thức địi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ khả năng, đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu khách quan Từ lý trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018” Tiểu luận chúng em gồm chương: Chương I: Tổng quan nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chương II: Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 Chương III: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chương Tổng quan nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm Thuật ngữ “nguồn nhân lực” (human resources) xuất vào thập niên 80 kỷ XX có thay đổi phương thức quản lý, sử dụng người kinh tế lao động Theo Liên Hợp Quốc định nghĩa: Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực thực có thực tế với lực tồn dạng tiềm người Theo góc độ Kinh tế trị cho thấy: Nguồn nhân lực tổng hịa thể lực trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã hội quốc gia, kết tinh truyền thống kinh nghiệm lao động sáng tạo dân tộc lịch sử vận dụng để tạo cải vật chất tinh thần phục vụ cho nhu cầu tương lai đất nước Có nhiều quan điểm khác song nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, cung cấp nguồn lực người cho phát triển Do nguồn nhân lực bao gồm tồn dân cư phát triển bình thường Theo nghĩa hẹp,nguồn nhân lực khả lao động xã hội, nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động, có khả tham gia lao động sản xuất, tức toàn cá nhân cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể lực, trí lực kỹ nghề nghiệp họ huy động vào trình lao động 1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam Nguồn nhân lực đất nước đánh giá chủ yếu qua mặt số lượng chất lượng Số lượng nguồn nhân lực đánh giá qua tiêu quy mô tốc độ tăng dân số Trong đó, chất lượng nguồn lao động lại xem xét mặt tình trạng sức khỏe, trình độ chun mơn, trình độ văn hóa, lực phẩm chất,  Nguồn nhân lực có quy mơ lớn, tăng nhanh hàng năm Theo kết khảo sát, điều tra Tổng cục dân số gần cho thấy nguồn nhân lực chiếm tỷ lệ cao dân số, chiếm 60% có xu hướng tăng nhanh vòng 20 năm tới Năm 2015 chiếm 65,4% dự kiến năm 2020 chiếm 65%  Nguồn nhân lực trẻ, tỷ lệ nam nữ cân Theo báo cáo điều tra lao động-việc làm, năm 2005 cấu lao động độ tuổi lao động Việt nam có đặc điểm: - Nhóm tuổi từ 15-19: 18% - Nhóm tuổi từ 25-54: 61% Nhóm tuổi từ 20-24: 16% - Nhóm tuổi từ 55-60: 5% Như nhóm tuổi lao động gọi trẻ từ 15-24 tuổi chiếm 34% tổng số lao động, cao gấp lần tỷ lệ trung bình giới (17.5%), có xu hướng già năm tới  Nguồn nhân lực có trình độ văn hóa, chun mơn kỹ thuật cịn thấp, bố trí khơng đều, sức  khỏe chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Nguồn nhân lực có tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị cao thời gian lao động khu  vực nông thôn thấp Thị trường lao động Việt Nam thừa lao động phổ thơng thiếu lao động có tay nghề, thiếu thông tin thị trường lao động Nguồn nhân lực có suất lao động (NSLD) có xu hướng tăng thấp so với nước khác khu vực ASEAN Theo số liệu Tổng cục thống kê: Hình 1 NSLĐ tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam giai đoạn 2006- 2017 Sự gia tăng NSLĐ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước Điển hình như, năm 2017, NSLĐ đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP, cao so với mức 61,9% giai đoạn 2000-2012 Tuy nhiên, NSLĐ Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, 7,0% mức suất Singapore; 17,6% Malaysia; 36,5% Thái Lan 1.2 Tăng trưởng kinh tế 1.2.1 Khái niệm Theo Giáo trình Kinh tế Vĩ mơ Trường Đại học Ngoại Thương TS Hồng Xn Bình, tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản lượng quốc gia (GNP) khoảng thời gian định (hay gọi sư gia tăng mức sản lượng kinh tế khoảng thời gian định) Cần phân biệt khái niệm tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế, phát triển kinh tế có nội hàm rộng tăng trưởng kinh tế, bao gồm: - Tăng trưởng kinh tế - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đại - Đảm bảo công xã hội  Như vậy, coi tăng trưởng kinh tế biến đổi lượng phát triển kinh tế biến đổi chất kinh tế 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 1.2.2.1 Nhân tố kinh tế Đây nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến biến số đầu vào đầu kinh tế, ta có hàm sản xuất tổng quát: Y = F(Xi) Trong đó: Y giá trị đầu (phụ thuộc tổng cầu kinh tế) Xi giá trị biến số đầu vào (liên quan trực tiếp đến tổng cung) NHÂN TỐ KINH TẾ Các nhân tố tác động đến tổng cung Các nhân tố tác động đến tổng cầu Vốn (K) Chi cho tiêu dùng cá nhân (C ) Lao động (L) Đầu tư (I) Tài nguyên, đất đai (R) Chi tiêu Chính phủ (G) Công nghệ kỹ thuật (T) Cán cân thương mại (NX = X - M) Bảng 1 Nhân tố kinh tế 1.2.2.2 Nhân tố phi kinh tế - Đặc điểm văn hóa xã hội - Cơ cấu dân tộc - Nhân tố thể chế trị - kinh tế - Cơ cấu tôn giáo - Sự tham gia cộng đồng 1.3 Khái quát tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008- 2018  Tăng trưởng GDP Giai đoạn năm 2008-2018, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng khủng hoảng đạt mức tăng trưởng cao so với nhiều nước giới, đạt mức bình quân 6,1%, tăng thấp so với giai đoạn 1986-2006 trước đó, GDP tăng bình qn 6,8% Quy mơ GDP Việt Nam năm 2018 khoảng 240 tỷ USD, gấp 2,4 lần quy mô GDP năm 2008 99,13 tỷ USD Kết thúc năm 2018, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt kế hoạch đề đầu năm 6,7% đạt mức 7,08% Theo số liệu Tổng cục thống kê: 6.23 2008 6.62 6.81 7.08 độ tăng trưởng giai đoạn 2008- 2018 2010 Tốc2011 2012 GDP 2013 2014 2015(%) 2016 2017 2018 6.78 5.32 2009 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 Hình Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2008- 2018  Quy mơ tín dụng ln cao GDP Việc bơm nhiều vốn giúp cho kinh tế tăng trưởng khiến cho quy mô tín dụng ln cao GDP Năm 2010, tỷ lệ tín dụng GDP mức 125% với quy mơ GDP 116 tỷ USD, năm 2011 124% với quy mô GDP 135,5 tỷ USD  Thu nhập trung bình tăng Song song với dân số tăng thu nhập trung bình tăng 3,3 lần từ mức 17,3 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 lên 58,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2018  Năng suất lao động có cải thiện cịn thấp Năng suất lao động có tăng mạnh theo năm, đến năm 2018 tăng lên 102 triệu đồng/người, thấp Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần Thái Lan 2,5 lần Chương Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2018 2.1 Mô hình đánh giá vai trị nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế 2.1.1 Đặc điểm mơ hình nghiên cứu Theo nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng, ĐH Kinh tế TP.HCM, ông dựa vào nghiên cứu Isola Alani (2005) để đưa mơ hình nghiên cứu tác động nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam có dạng sau: GDP = β0+ β1*LR + β2*LE+ β3*GRL Trong đó: Biến phụ thuộc: GDP: Tăng trưởng kinh tế Biến độc lập: LR: Số người lớn biết chữ Số lượng người lớn biết chữ đánh giá đầu tư phát triển người mặt giáo dục tạo điều kiện tiếp cận với phát triển chung toàn cầu, tiến gần tới phát triển toàn diện người - yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế LE: Tuổi thọ trung bình Tuổi thọ trung bình nhân tố đánh giá sức khỏe người, người có tuổi thọ trung bình tăng cho thấy đầu tư mặt y tế làm cho sức khỏe tăng cường, nâng cao suất lao động góp phần tăng trưởng kinh tế GRL: Tăng trưởng lao động Lực lượng lao động nhân tố để thực công việc xây dựng phát triển đất nước Với lực lượng lao động tăng cao nguồn lao động dồi Tuy nhiên, với tốc độ tăng lao động lớn cung nhân lực chưa đáp ứng đủ tạo gánh nặng vấn đề việc làm, tỷ lệ thất nghiệp từ mà tăng lên Do vậy, với mức độ tăng trưởng lao động hợp lý có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế β0 : Hệ số tự - Nó giá trị trung bình biến phụ thuộc GDP biến độc lập nhận giá trị β1; β2; β3; β4 : Các tham số chưa biết mơ hình Các liệu thứ cấp thu thập qua nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, bảng báo cáo Chính phủ, Bộ ngành liên quan, từ năm 2008 đến 2018 2.1.2 Ưu điểm mơ hình  Chỉ dựa vào nhân tố tuổi thọ trung bình, số lượng người lớn biết chữ tăng  trưởng lao động để đưa kết luận mối quan hệ với tăng trưởng GDP Mơ hình đơn giản dễ nghiên cứu dễ dàng thu thập số liệu 2.1.3 Nhược điểm mơ hình  Chưa đề cập đến cấu dân số, suất lao động, tỷ lệ thất nghiệp… nhiều yếu tố phức tạp khác tác động đến tăng trưởng kinh tế  Do mơ hình xét đến biến đại diện mà tác giả muốn tìm hiểu nên kết mang tính tương đối 2.2 Kết nghiên cứu  Tăng trưởng GDP: Giai đoạn năm 2008 – 2018, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng  trưởng cao so với nhiều nước giới, đạt mức bình quân 6,1% Theo cao 7,08% năm 2018 thấp 5,25% năm 2012 Tuổi thọ : Tuổi thọ trung bình người dân 73,5 tuổi,( nam 70,9 tuổi nữ 76,2  tuổi), cao tuổi thọ trung bình giới ( 72 tuổi) Tỷ lệ biết chữ : Tỷ lệ phần trăm người lớn ( tức từ 15 tuổi trở lên) biết chữ trung bình 97,3%, cao trung bình giới 84,1 tuổi GDP = -7.70547 - 7.1684*D2GRL + 252.099*DLE + 0.121212179487*LR + 0.6267*GDP(-1) - 0.4329*GDP(-2) - 478.790*DLE(-1) + 237.727*DLE(-2) Như đưa kết luận : Yếu tố tăng trưởng lao động có tác động tức thời ngược chiều lên tăng trưởng GDP; tỷ lệ lao động tăng lên tỷ lệ GDP lại có xu giảm Yếu tố tuổi thọ có tác động kéo dài lên tăng trưởng GDP Yếu tố tỷ lệ người lớn biết chữ có tác động tức thời chiều lên tăng trưởng GDP Theo Nghiên cứu Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) thực hiện, khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 tác động cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, có đưa số kết sau :  Nhóm dân số độ tuổi 23-53 có mức thu nhập từ lao động lớn mức tiêu dùng  nên họ tạo nguồn tiết kiệm mà tái đầu tư cho kinh tế từ kích thích tăng trưởng kinh tế Nếu phần đóng góp lao động tổng giá trị gia tăng (hay tổng thu nhập lao  động) tăng 1,28% suốt giai đoạn 2016-2049, Việt Nam kéo dài thời gian “dư lợi dân số” 2042 Ước lượng với số liệu cấp tỉnh cho thấy, dân số độ tuổi lao động tăng thêm 1%  tăng trưởng kinh tế tăng thêm khoảng 0,5% Nếu không tăng suất lao động thay đổi cấu tuổi dân số theo hướng già hóa làm giảm tốc độ tăng GDP bình quân đầu người, năm 2017 2.3 Phân tích kết liên hệ tới tình hình Việt Nam giai đoạn 2008- 2018 2.3.1 Giai đoạn năm hậu khủng hoảng từ năm 2008 đến cuối năm 2013 Bước vào năm 2009, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tài năm 2008 Để trì ổn định kinh tế vĩ mơ, nhà nước thực sách nâng cao nguồn nhân lực chất lượng Tuy tỉ lệ lực lượng lao động qua đào tạo thấp nguồn nhân lực Việt Nam ngày nâng cao chất lượng tay nghề Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng liên tục giai đoạn 2008-2013 Hình NSLĐ tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam giai đoạn 2006- 2015 Năng suất lao động toàn kinh tế 2009 ước tính đạt 37,9 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 1748 USD/lao động Đến năm 2013, suất lao động nước ta đạt 68,7 triệu đồng/lao động ( tương đương khoảng 3168 USD/lao động), tăng 81,26% so với năm 2009 Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính 5,32% so với năm 2009 So với số liệu năm trước tốc độ tăng GDP năm 2011 5,89%, năm 2011 5,03%, năm 2013 5,42%  Trong giai đoạn năm hậu khủng hoảng, gia tăng suất lao động số lượng lao động đóng góp lớn đến ổn định tăng trưởng kinh trế nước ta 2.3.2 Giai đoạn kinh tế bắt đầu phục hồi phát triển (2014- 2018) Trong khoảng thời gian năm từ 2014-2018 tình hình lao động nước ta cải thiện đáng kể đặc biệt vào năm 2018, suất lao động toàn kinh tế theo giá hành ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017); suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao nhiều mức tăng 5,29% năm 2016 lực lượng lao động bổ sung số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao Điều cho thấy chất lượng nguồn nhân lực ngày cải thiện trọng phát triển mang đến động lực để phát triển kinh tế Việt Nam số nước hệ dân số vàng với khoảng gần 50 triệu lao động độ tuổi đào tạo tương đối tốt mức lương trung bình so với mặt quốc tế thấp (thấp khoảng 30% so với Trung Quốc, Ấn Độ) Nhìn thấy lợi này, năm trở lại (2014-2018) với phát triển mạnh công nghệ 4.0, nhiều hãng điện tử, công nghệ cao giới chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam với dự án hàng tỷ USD thay vào Trung Quốc hay quốc gia truyền thống khu vực Đông Nam Á Diễn biến phân luồng đào tạo tích cực năm gần Việt Nam theo hướng chuyển mạnh vào đào tạo nghề công nhân kỹ thuật thay đổ xơ học đại học, cao học kỳ vọng khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ vốn tồn thời kỳ dài Đội ngũ công nhân lành nghề sau hết thời hạn xuất lao động nước phát triển xu bổ sung cho chất lượng đội ngũ lao động nước ta Hơn nữa, điều khoản tự di chuyển lao động khối nước thuộc cộng đồng kinh tế ASEAN nhân tố khác có tác động tích cực tới lực lượng lao động Việt Nam thập niên tới Sự cải thiện chất lượng lao động với lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công thấp lợi quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam Hình 2 Một số tiêu kinh tế thị trường lao động chủ yếu Tăng trưởng GDP quý 1/2018 tốt 10 năm qua, mức 7,4%, công nghiệp- xây dựng động lực cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11%, đóng góp mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo Theo đó, thị trường lao động có dấu hiệu tích cực: lao động làm việc ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng mạnh,đóng góp vào chuyển dịch cấu lao động, tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản (NLTS) giảm nhanh quý trước, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm Hình Sự ảnh hưởng nhân tố tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1981-2030 Hình cho thấy tác động yếu tố đến tăng trưởng kinh tế nước giai đoạn khác trải dài từ năm 1981 đến năm 2030 Nhìn chung giai đoạn từ năm 2011 trở với đóng góp lao động có xu hướng giảm dần GDP dự báo giảm qua giai đoạn Đặc biệt tác động lao động đến GDP giảm mạnh vào giai đoạn 2021-2030 khả sinh sản suy giảm già hóa dân số.So sánh với nước khu vực Indonesia Philipines thấy khơng Việt Nam mà nhiều nước khác khu vực ảnh hưởng lao động vào tăng trưởng kinh tế ngày giảm điều đặt câu hỏi lớn việc để cải thiện chất lượng nguồn lao động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chương Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 3.1 Xu hướng phát triển nguồn nhân lực bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0 Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ IV có tác động mạnh mẽ lên hầu hết tất quốc gia giới Nhờ vượt trội trí tuệ nhân tạo, Robot phát triển gây áp lực vô hình Robot thay người cơng việc giản đơn, nặng nhọc, chí loại Robot liên tục nâng cấp để có khả làm lĩnh vực hoạt động phức tạp Cuối năm 2015, Ngân hàng Anh dự báo có khoảng 95 triệu lao động Anh Mỹ bị thất nghiệp 10-20 năm tới Người ta dự tính khoảng 70-80% cơng việc biến 20 năm tới Vậy nên đòi hỏi nước, có Việt Nam cần có bước chuyển phát triển nguồn nhân lực để bắt kịp với tốc độ phát triển chóng mặt thời đại 4.0 Cuộc Cách mạng cơng nghiệp lần thứ IV đặt yêu cầu cho người lao động có khả thích nghi sáng tạo cơng nghệ Việt Nam vốn quốc gia có tài nguyên dồi dào, nguồn lao động giá rẻ, nhiên ngày dần lợi đó, phần lớn cơng việc địi hỏi hàm lượng tri thức bị thay máy móc Vì vậy, xu hướng nguồn nhân lực thời đại cần phải nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ tay nghề, nguồn nhân lực mang đặc điểm: - Có khả tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu - Những kỹ mà người lao động cần cách mạng công nghiệp lần thứ IV kỹ nhận thức cấp cao mà Robot thay - Có khả thích nghi điều kiện suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên - Nguồn lao động cần có khả áp dụng khoa học kĩ thuật vào quy trình sản xuất để nâng cao lợi cạnh tranh 3.2 Các giải pháp nâng cao vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế 3.2.1 Đối với nhà nước  Tiếp tục đổi quản lý Nhà nước Tập trung hoàn thiện, nâng cao lực, hiệu hoạt động máy quản lý phát triển nguồn nhân lực Nhà nước cần nỗ lực hồn thiện thể chế, sách lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế khu vực tư nhân, tạo “sân chơi” bình đẳng Các sách cần trọng đến an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người lao động (nội dung mơi trường làm việc, sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, điều kiện nhà điều kiện sinh sống, định cư,…  Bảo đảm nguồn lực tài Phân bổ sử dụng hợp lý Ngân sách Nhà nước dành cho phát triển nhân lực quốc gia Theo cần đẩy mạnh tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực trực tiếp đầu tư xây dựng sở giáo dục, đào tạo, sở y tế, văn hoá, thể dục thể thao ; hình thành quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, huy động, phát huy vai trị, đóng góp doanh nghiệp Đặc biệt, sử dụng hiệu nguồn vốn nước hỗ trợ phát triển nhân lực (ODA) thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) cho phát triển nhân lực  Đẩy mạnh cải cách giáo dục Đây nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu, quốc sách hàng đầu để phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ Cần tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, hội nhập, trọng đổi phương pháp dạy học kiểm định chất lượng giáo dục Để thực mục tiêu phát triển kinh tế tri thức, vấn đề ưu tiên nâng cao chất lượng quy hoạch mạng lưới sở đào tạo Và có chế đổi sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục đào tạo Chủ động hội nhập  Để hội nhập sâu vào mơi trường kinh doanh phát triển quốc tế với mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực cần chủ động hội nhập với định hướng là: - - Tập trung khai thác hiệu cam kết thương mại, hiệp định song phương, đa phương ký kết để mở rộng thị trường,tận dụng nguồn lực từ bên ngoài, bước chuyển hóa thành vốn tích lũy Việt Nam, nhằm đẩy nhanh trình chuyển dịch kinh tế, rút ngắn khoảng cách Việt Nam nước tiên tiến giới, tạo thêm hội việc làm cho nguồn nhân lực Việt Nam Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật phát triển nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh Việt Nam không trái với thông lệ luật pháp quốc Tham gia kiểm định quốc tế chương trình đào tạo Thực đánh giá quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết, trao đổi giáo dục đào tạo Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thu hút người tài tham gia vào trình đào tạo nhân lực đại học nghiên cứu khoa học, công nghệ sở giáo dục đại học Việt Nam 10 3.2.2 Đối với sở giáo dục  Đầu tư cho sở vật chất Đầu tư cho trang thiết bị học tập giảng dạy, đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy thực hành, tạo môi trường giáo dục chất lượng cao  Đổi chương trình giáo dục đào tạo Phải lấy người học làm trung tâm, đào tạo nhằm hướng tới phát huy lực làm việc, tư sáng tạo, lực tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ Đặc biệt trọng kết hợp lý thuyết thực hành, giúp người lao động phát triển kỹ năng, tăng tính thích nghi với mơi trường làm việc thực tế  Bồi dưỡng đội ngũ quản lí giảng dạy Đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ phương pháp giảng dạy cho cán giảng dạy, để nâng cao chất lượng dạy học  Liên kết với doanh nghiệp Các sở đào tạo nên liên kết với doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu lao động họ để có thay đổi sách quản lý, giảng dạy đáp ứng yweeu cầu doanh nghiệp, giúp đảm bảo đầu 3.2.3 Đối với doanh nghiệp  Phân tích trạng nguồn nhân lực Mục đích việc phân tích trạng nguồn nhân lực để xác định điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi doanh nghiệp từ đề chiến lược phát triển thích hợp Đồng thời, qua đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp kỹ cho người lao động  Đào tạo phận quản lý Bộ phận quản lý, đào tạo cần đào tạo lại kỹ quản lý, nắm bắt xu hướng quản trị hiệu việc vận hành doanh nghiệp Đồng thời kiến thức công tác quản trị nhân đào tạo nhân viên cần nắm rõ Từ đó, kế hoạch chương trình đào tạo nhân viên tăng hiệu rõ ràng cơng việc thực tế  Phát triển nguồn nhân lực sẵn có Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà lãnh đạo cần thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẵn có Bên cạnh kỹ chuyên môn nhà quản lý cần nâng cao kỹ mềm cho nhân viên Những kỹ kể đến kỹ quản lý thời gian, kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, giải vấn đề… 11  Chú trọng đến sách đãi ngộ, thu hút nhân tài Nhằm bổ sung nguồn lực sẵn có đồng thời phục vụ cho hoạt động kinh doanh, công ty cần lưu ý đến sách với nhân tài Để thu hút giữ chân nhân tài, doanh nghiệp tham khảo gợi ý tăng cường gói sách đãi ngộ phúc lợi, tiền lương hấp dẫn nhằm thu hút nguồn lực từ bên làm việc; phối hợp tuyển dụng trường đại học, trung tâm đào tạo để tìm kiếm ứng viên có lực sẵn sàng học hỏi; thực chương trình hỗ trợ tìm kiếm sinh viên tiềm cho công ty; thực sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng nhân viên thật có khả năng, tâm huyết với cơng việc, nhiệt tình sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài 3.2.4 Đối với thân người lao động  Có định hướng, xác định mục tiêu rõ ràng Cần xác định Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn xu tất yếu Cuộc cách mạng đem lại cho xã hội loài người nhiều thành tựu vĩ đại giúp cho chất lượng sống người ngày nâng cao Bản thân họ cần có định hướng rõ rang, xác định mục tiêu để phấn đấu  Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thể chất Người lao động bắt buộc phải thích nghi cách chủ động học tập, rèn luyện để có đủ lực chuyên môn kỹ mềm, thể lực để đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường lao động Họ cần phải học tập, tiếp thu nhanh kỹ thuật, công nghệ áp dụng vào kinh tế thơng minh cơng nghiệp hóa  Tư đổi mới, đột phá, sáng tạo Người lao động cần phải xóa bỏ tư duy, tập quán, lề thói cũ để tự học, tự trang bị kiến thức mới, kỹ cho nhu cầu phát triển Họ cần có đổi sang tạo để nâng cao suất lao động, làm việc hiệu 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Xn Bình, 2014, Giáo trình Kinh tế Vĩ mơ Trường Đại học Ngoại Thương, NXB KHKT Huỳnh Thị Như Thảo, 2018, Phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ,truy cập ngày 24/4/2019 Linh Anh, 2019, Kinh tế Việt Nam: 10 năm thăng trầm, , truy cập ngày 25/4/2019 Nguyễn Đình Bắc, 2018, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2018/50924/Phat-triennguon-nhan-luc-chat-luong-cao-o-nuoc-ta-truoc.aspx>, truy cập ngày 27/4/2019 Nguyễn Ngọc Hùng, 2016, Tác động nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam,, truy cập ngày 25/4/2019 Trần Xuân Cầu, 2008, Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Trịnh Hoàng Lâm, 2016, Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam bối cảnh hội nhập, ,truy cập ngày 26/4/2019 Tổng cục thống kê, 2018, Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018, < https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19041>, truy cập ngày 27/6/2019 Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT), Dự án “Hỗ trợ thực Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 tác động cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, truy cập ngày 26/4/2019 13 ... Bản 11 lần Thái Lan 2, 5 lần Chương Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20 08 -20 18 2. 1 Mơ hình đánh giá vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế 2. 1.1 Đặc điểm mơ hình... tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20 08- 20 18  Tăng trưởng GDP Giai đoạn năm 20 08 -20 18, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng khủng hoảng đạt mức tăng trưởng cao so với nhiều nước giới,... 20 14 20 15(%) 20 16 20 17 20 18 6.78 5. 32 2009 6 .24 5 .25 5. 42 5.98 6.68 Hình Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 20 08- 20 18  Quy mơ tín dụng ln cao GDP Việc bơm nhiều vốn giúp cho kinh tế tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 vai trò của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2008 2018 , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 vai trò của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2008 2018

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn