Phân tích và xây dựng chức năng giám định tự động trong hệ thống giám định bảo hiểm xã hội

96 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHAN VĂN NAM PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIÁM ĐỊNH TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội -2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHAN VĂN NAM PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIÁM ĐỊNH TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm Mã số: 60.48.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VIỆT ANH Hà Nội -2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu thân, số liệu đoạn mã chương trình ứng dụng, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Phan Văn Nam LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo TS Nguyễn Việt Anhngười tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ hoàn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - nơi theo học năm qua Các thầy cô dạy cung cấp kiến thức, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Sau xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, cảm ơn bạn bè khóa, đồng nghiệp quan giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tuy nhiên, trình làm luận văn cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề liên quan song luận văn chưa thực hồn chỉnh, cịn thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đánh giá, góp ý thầy giáo, bạn để luận văn hoàn thiện Hà nội, tháng 11 năm 2017 Học viên Phan Văn Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 12 1.1 Quá trình hình thành Bảo hiểm y tế Việt Nam 12 1.2 Vận hành Bảo hiểm y tế Việt Nam 12 1.2.1 Về độ bao phủ Bảo hiểm y tế Việt Nam 12 1.2.2 Thực nguyên lý chia sẻ BHYT .13 1.2.3 Về quyền lợi bệnh nhân, hiệu BHYT 13 1.2.4 Về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế .14 1.3 Quy trình giám định bảo hiểm y tế quan bảo hiểm xã hội 15 1.4 Kết luận .16 CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE -ORIENTED ARCHITECTURE) 17 2.1 Dịch vụ 17 2.2 Các đặc điểm dịch vụ 17 2.2.1 Có ranh giới rõ ràng 17 2.2.2 Tính tự trị 17 2.2.3 Chia sẻ lược đồ 17 2.2.4 Tính tương thích dịch vụ dựa sách 18 2.3 Kiến trúc hướng dịch vụ 18 2.4 Các tính chất hệ thống SOA 19 2.4.1 Kết nối lỏng lẻo .19 2.4.2 Sử dụng lại dịch vụ .19 2.4.3 Sử dụng dịch vụ bất đồng 19 2.4.4 Quản lý sách 20 2.4.5 Khả cộng tác 20 2.4.6 Tự dị tìm ràng buộc động 20 2.4.7 Khả tự phục hồi 20 2.5 Kiến trúc phân tầng chi tiết SOA 20 2.5.1 Tầng kết nối 21 2.5.2 Tầng orchestration .22 2.5.3 Tầng ứng dụng tổng hợp .22 2.6 Các bước triển khai ứng dụng theo mơ hình SOA .22 2.7 Kết luận .24 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIÁM ĐỊNH TỰ ĐỘNG 25 3.1 Giới thiệu hệ thống Giám định bảo hiểm toán giám định tự động 25 3.1.1 Giới thiệu hệ thống giám định 25 3.1.2 Bài toán giám định tự động 27 3.2 Phân tích xây dựng chức giám định tự động 28 3.2.1 Giám định hồ sơ 30 3.2.2 Giám định danh mục .55 3.3 Kết luận .71 CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM GIÁM ĐỊNH TỰ ĐỘNG 72 4.1 Cài đặt 72 4.1.1 Giám định hồ sơ 72 4.1.1.1 GetDataKB 72 4.1.1.2 ProcessDataKB 73 4.1.1.3 SendDataKB 75 4.1.2 Giám định danh mục .76 4.1.2.1 GetData 76 4.1.2.2 ProcessData 78 4.1.2.3 SendData 79 4.2 Triển khai 80 4.3 Kết thực nghiệm 82 4.4 Kết luận .84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 PHỤ LỤC 87 BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ đầy đủ Thuật ngữ viết tắt BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CSKCB Cơ sở khám chữa bệnh CSYT Chính sách y tế DVKT Dịch vụ kỹ thuật HĐBT Hội đồng trưởng KCB Khám chữa bệnh VTYT Vật tư y tế DANH MỤC HÌNH VẼ STT Số hiệu Tên hình vẽ Hình 1.1 Quy trình giám định bảo hiểm y tế Hình 2.1 Sơ đồ cộng tác SOA Hình 2.2 Kiến trúc phân tầng hệ thống SOA Hình 3.1 Hệ thống giám định bảo hiểm xã hội VN Hình 3.2 Biểu đồ usecase chức hệ thống giám định Hình 3.3 Mơ hình sở liệu Hình 3.4 Phân rã domain thành dãy vùng chức liên quan Hình 3.5 Biểu đồ service GetDataKB Hình 3.6 Biểu đồ service ProcessDataKB 10 Hình 3.7 Biểu đồ service SendDataKB 11 Hình 3.8 Sơ sồ hoạt động tổng quan RabbitMQ 12 Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động RabbitMQ việc phân phối tin 13 Hình 3.10 Màn hình tổng quan quản lý Rabbit MQ 14 Hình 3.11 Phân rã domain giám định danh mục 15 Hình 3.12 Biểu đồ service GetData 16 Hình 3.13 Biểu đồ service ProcessData 17 Hình 3.14 Biểu đồ Service SendData 18 Hình 4.1 Màn hình hiển thị service GetDataKB quét Database 19 Hình 4.2 Màn hình hiển thị Service ProcessDataKB giám định hồ sơ 80 Với việc nghiệp vụ thực cách song song, dịch vụ thực chế đa luồng để tăng hiệu Số luồng cấu hình file cấu hình GetMesssage(): Dịch vụ nhận thơng điệp từ dịch vụ khác, tiến hành kết nối đến RabbitMQ để lấy thông điệp Sau kết nối đến queue FinishProcess hệ thống MessageBroker tiến hành lấy thông điệp Vì thơng điệp lấy dạng json nên cần giải mã từ chuỗi json dạng đối tượng để sử dụng Giải mã(Message): Dịch vụ giải mã thông điệp, lấy phần nội dung thông điệp, phần nội dung thông điệp dạng mảng bytes, cần giải mã dạng đối tượng để xử lý giám định Với hàm chuyển từ mảng bytes sang chuỗi string System.dll net Hàm chuyển từ chuỗi json sang đối tượng message sử dụng thư viện Newtonsoft.Json.dll Hàm chuyển từ chuỗi base64 sang đối tượng sử dụng thư viện Newtonsoft.Json.dll System.dll ConnectDB(): Kết nối sở liệu sử dụng Nhibernate.dll UpdateSGD(ObjectDm): Tùy loại danh mục mà tiến hành cập nhật kết giám định tương ứng vào sở liệu Xử lý(exeption): Xử lý xảy cố, trường hợp có lỗi kết nối đến sở liệu tiến hành ghi log để quản trị viên xử lý, cịn trường hợp có cố gửi thơng điệp lên queue tiến hành cập nhật lại ghi thành trạng thái Ghilog(exeption): Dịch vụ ghi log xảy cố dùng log4net.dll 4.2 Triển khai Các dịch vụ triển khai Win server cài đặt môi trường net 4.0 phiên ODTwithODAC 32bit, 64bit phiên 11 Cùng hệ thống RabbitMQ 3.6.2, Solr 6.4 Một vài ý trình triển khai: - Các service GetData, GetDataKB chạy đơn luồng nên có lượng hồ sơ hay danh mục gửi lên nhiều Với app đáp ứng tốc độ 81 tiến hành chia nhỏ app Get thành Get riêng, chia theo nghiệp vụ Ví dụ với hồ sơ, làm Get theo tháng tốn khác Với tháng lấy theo hồ sơ theo giới tính mã loại khám chữa bệnh… - Các service ProcessDataKB, ProcessData service xử lý nên tùy vào lượng thông điệp gửi đến queue WaitingProcessDataKB, WaitingProcessData để lựa chọn số lượng app bật cho phù hợp Tương tự với app SendDataKB SendData Một vài hình ảnh service giám định tự động: Hình 4.1 Màn hình hiển thị service GetDataKB quét Database Hình 4.1 hiển thị hình service GetDataKB quét sở liệu bảng Xml19324 để tìm hồ sơ gửi lên 82 Hình 4.2 Màn hình hiển thị Service ProcessDataKB giám định hồ sơ Hình 4.2 hình hiển thị Service ProcessDataKB thực giám định hồ sơ Sau giám định thực gửi thông điệp lên queue FinishProcessKB 4.3 Kết thực nghiệm Nội dung thực nghiệm: Sau triển khai môi trường, dịch vụ giám định tự động đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ giám định Nhưng cần phải đảm bảo mặt hiệu xử lý nên phần thực nghiệm tập trung tốc độ xử lý dịch vụ giám định hồ sơ Sau kết thực nghiệm dịch vụ giám định hồ sơ Sau vài kết thực nghiệm chức giám định hồ sơ với mơ hình triển khai bật service GetDataKB, service ProcessDataKB, service SendDataKB: Số lượng hồ sơ Thời gian xử lý xong 134 20.12s 1120 77.85s 16739 932s 83 Hê thống đáp ứng với yêu cầu phi chức nêu: - Khả dễ sử dụng: sử dụng tảng application nên cần bật tắt, thông báo hiển thị hình dos Rất dễ sử dụng - Khả dễ triển khai: cần cài đặt môi trường net 4.0 oda 11 64bit để triển khai - Khả dễ bảo trì: phát triển tảng application, việc nâng cấp sửa chữa phiên dễ dàng - Tính sẵn sàng hệ thống: hệ thống làm việc 24/24h trừ khoảng thời gian bảo trì, nâng cấp Hệ thống triển khai môi trường win server, dạng application chế timer hoạt động 24/24h trừ thời gian bảo trì, nâng cấp - Hiệu năng: với trung bình tháng có 15 triệu hồ sơ gửi lên, khoảng 350 hồ sơ trung bình phút, với thời điểm cao điểm lượng hồ sơ tăng gấp nhiều lần Hệ thống phải đảm bảo xử lý độ trễ hồ sơ không 1h: Với yêu cầu thời gian thực thi, bảng thời gian thực thi giám định hồ sơ cho thấy phút chức giám định hồ sơ xử lý khoảng 1077hs Điều đáp ứng nhu cầu vào ngày bình thường, lượng hồ sơ gửi lên khoảng 350hs phút Nhưng với ngày cao điểm, lượng hồ sơ gửi lên thời điểm tăng lên nhiều Hiện chức xử lý lượng hồ sơ tăng gấp lần bình thường Nhưng chưa đủ Vì vào thời điểm cao điểm, lượng hồ sơ tăng vọt cần tăng lượng application xử lý để hạn chế độ trễ việc giám định Đây ưu điểm phát triển chức Application Với chức giám định tự động thể vài tính chất hệ thống kiến trúc hướng dịch vụ sau: - Sử dụng dịch vụ bất đồng bộ: yêu cầu đưa lên hệ thống message queue, bên gửi thông điệp không cần chờ bên nhận xử lý thông điệp xử lý xong Hiện chức giám định tự động chưa thể tính chất hệ thống kiến trúc hướng dịch vụ sau: - Tính kết nối lỏng lẻo: service kết nối với 84 - Sử dụng lại dịch vụ: dịch vụ chạy dải wan, chưa cung cấp dịch vụ công khai mạng - Quản lý sách: chưa cơng khai dịch vụ nên dịch vụ chưa cung cấp sách để giao tiếp - Khả cộng tác: dịch vụ cộng tác ngôn ngữ C# Trong tương lai gần tốn cơng khai dịch vụ giám định tự động cho sở khám chữa bệnh thực giám định tự động cơng khai để kiểm tra hồ sơ cách dễ dàng trước đẩy liệu tiết kiệm thời gian ngân sách Vì tương lai định hướng đề tài phát triển đầu webservice cung cấp đầu hàm hỗ trợ giám định tự động sử dụng đầu dịch vụ để xử lý Khi tính chất kiến trúc hướng dịch vụ tính sử dụng lại dịch vụ, quản lý chinh sách, khả cộng tác thỏa mãn 4.4 Kết luận Chương trình bày chi tiết cài đặt dịch vụ, ngơn ngữ, cơng cụ lập trình Mơi trường phát triển thư viện sử dụng Chương đưa môi trường triển khai cho dịch vụ Kết thực nghiệm dịch vụ giám định hồ sơ, đánh giá giám định hồ sơ dựa vào yêu cầu phi chức chức đánh giá tính chất mà chức đáp ứng hệ thống kiến trúc hướng dịch vụ tính chất chưa đáp ứng được, giải pháp để đáp ứng tính chất 85 KẾT LUẬN Luận văn trình bày kiến trúc hướng dịch vụ SOA, phương pháp xây dựng ứng dụng dựa kiến trúc hướng dịch vụ SOA cụ thể phương pháp top-down Từ áp dụng vào toán giám định tự động Luận văn phân tích xây dựng thành cơng: - Bộ service giám định hồ sơ: GetDataKB, ProcessDataKB, SendDataKB - Bộ service giám định danh mục: GetData, ProcessData, SendData - Bộ quy tắc hồ sơ: Quy tắc thẻ, quy tắc mức hưởng, quy tắc thuốc, quy tắc dịch vụ kỹ thuật, quy tắc vật tư y tế quy tắc khác máu, toán ngày giường - Bộ quy tắc danh mục: Quy tắc thuốc thầu tỉnh, vật tư thầu tỉnh, thuốc bệnh viện, dịch vụ kỹ thuật bệnh viện, vật tư y tế bệnh viện Hiện service hồ sơ xử lý khoảng 40 hồ sơ/giây, đóng vai trị đắc lực hỗ trợ giám định viên phát xử lý sai phạm trình toán bảo hiểm y tế Giúp tiết kiệm ngân sách hàng năm nhà nước Nhưng hạn chế giải pháp phải định nghĩa trước quy tắc cần phải chạy, tương lai định hướng phát triển em theo hướng mà mã hóa quy tắc trước lưu trữ file database dạng chuỗi base64 json Trong service ProcessDataKB thực giám định, cần phát triển tính đọc chuỗi mã hóa quy tắc để tìm quy tắc giám định Với giải pháp thêm quy tắc cần thêm chuỗi mã hóa quy tắc mà khơng cần sửa lại service xử lý Hiện với giám định tự động chưa có u cầu cơng khai dịch vụ tương lai giám định tự động cơng khai rộng rãi dịch vụ, để sở thực giám định tự động trước gửi hồ sơ để tránh sai phạm, thời gian gửi liệu Chức công khai đầu webservice để sở thực gửi hồ sơ dạng file xml, tận dụng service nghiệp vụ để xử lý trả lại kết cho webservice thông qua hệ thống message queue 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cơng văn 510/BHXH-CSYT, tốn BHYT cho số dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang sở KCB khác để thực [2] Công văn 9324/BYT - BH, trích xuất đầu liệu yêu cầu toán BHYT [3] Đặng Đức Hạnh, Trương Ninh Thuận, Giáo trình Phân tích Thiết kế hướng đối tượng, Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội [4] Nguyễn Thị Dung, Đề tài nghiên cứu khoa học Kiến trúc hướng dịch vụ (Service- Oriented - Architecture) [5] Quy trình giám định bảo hiểm y tế, kèm theo định số 1456/QĐ-BHXH [6] Quyết định 3465/QĐ-BYT, việc ban hành mã danh mục dùng chung áp dụng khám bệnh, chữa bệnh toán bảo hiểm y tế [7] Thông tư 27/2013/TT-BYT, ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế [8] Thông tư 40/2014/TT-BYT, ban hành hướng dẫn thực danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế [9] Thông tư 05/2016/TT-BYT, quy định kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Tiếng Anh [10] IBM Red Book Team (2004), Parttern: Service- Oriented Architecture and Web Services [11] RabbitMQ tutorials, https://www.rabbitmq.com/getstarted.html [12] Rabbitmq beginner, https://www.cloudamqp.com/blog/2015-05-18-part1rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html [13] Solr architure, https://lucene.apache.org/solr/guide/6_6/a-quickoverview.html [14] Solr tutorial, http://www.solrtutorial.com [15] Document of redis, https://redis.io/documentation [16] Redis tutorial, https://www.tutorialspoint.com/redis/ 87 PHỤ LỤC  Danh sách trường liệu bảng danh mục tương ứng Các danh mục dùng chung BYT ban hành: DM_THUOC: Danh mục thuốc BYT ban hành, có số đăng ký công bố ID, TEN, MA, HIEULUC, STT, DUONGDUNG, DONVITINH, VANBANQUYETDINH_ID, HOATCHAT, QUYCACH, SODK, TIEUCHUAN, MIEUTA, BAOCHE, TUOITHO, STTTHONGTU, NGUONGOC, NUOCDANGKY, DIACHIDANGKY, CONGTYDANGKY, DIACHISANXUAT, NUOCSANXUAT, CONGTYSANXUAT,MADUONGDUNG, MADONVITINH, TUNGAY, DENNGAY, HAMLUONG, LOAI, NHOMTHUOC_ID, GHICHU DM_THUOC_KK: Danh mục thuốc sau nhà sản xuất đăng ký số đăng ký với quan quản lý dược, kèm theo giá bán ID, STT, TEN, HOATCHAT, HAMLUONG, BAO_CHE, SO_DANG_KY, QUYCACH, DONVITINH, GIABAN, NHASX, DONVIKEKHAI, NGAYKEKHAI, GHICHU, LOAIKEKHAI, NGAYCONGB, HIEULUC, TRANG_THAI DM_HOATCHAT: Theo thông tư 40 BYT ban hành hoạt chất thuốc tân dược ID, TEN, TEN_EN, MA, STT, STTHOATCHAT, HIEULUC, LOAITHUOC, VANBANQUYETDINH_ID, PHANLOAIHOATCHAT_ID, MIEUTA, HANG1, HANG2, HANG3, HANG4,DUONGDUNG, TYLE, HOICHAN, MANHOM, MAATC, DANGLUUHANH, PHATHANH, CHUANHOA, UNGTHU, CODIEUKIEN, MADUONGDUNG, DUONGDUNG_ID, MAVANBANQUYETDINH, TUNGAY, DENNGAY, DANGDUNG, DONVITINH DM_THUOCYHCT: Theo thông tư 05 BYT ban hành hoạt chất thuốc y học cổ truyền ID, TEN, TEN_EN, MA, STT, STTHOATCHAT, HIEULUC,TENKHOAHOC, TENKHOAHOCCAY, LOAITHUOC, VANBANQUYETDINH_ID, NHOMTHUOCYHCT_ID, MIEUTA, DUONGDUNG , NGUONGOC, TYLE, 88 MADUONGDUNG,DUONGDUNG_ID, TUNGAY, DENNGAY, CODIEUKIEN, HOICHAN, DANGLUUHANH DM_DICHVU_TD: Danh mục dịch vụ kỹ thuật dùng chung BYT ban hành ID, MA, MA4350, MAGIA, TEN, TENGIA, LOAIPTTT, GIA, GIASAU, GHICHU, HIEULUC, VANBANQUYETDINH_ID, TUNGAY, DENNGAY, QUYETDINH, DOT, BANGGIA_DVKT_ID, NHOMDICHVU_ID, MA_NHOMDICHVU DM_VATTU: Danh mục vật tư dùng chung BYT ban hành ID, TEN, MA, NHOMVATTU_ID, HIEULUC, STT, VANBANQUYETDINH_ID, TEN_EN, DONVITINH, MIEUTA, MANHOMVATTU, TUNGAY, DENNGAY, TYLE, KOTHANHTOAN, DIKEM_DICHVU DM_MUCHUONGBHYT: Danh mục mức hưởng loại đối tượng khám chữa bệnh ID, NHOMDTBHYT_ID, MAHIEU, TYLE, MA, TEN, MIEUTA, STT, HIEULUC, VANCHUYEN DM_GIAXANG: Danh mục giá xăng BHXH Việt Nam quản lý ID, DONGIA, TUNGAY, DENNGAY, MIEUTA, HIEULUC DM_MAU: Danh mục máu BHXH Việt Nam quản lý ID, MA, TEN, LOAIMAU_ID, THETICH, GIATOIDA, MIEUTA, HIEULUC, VANBANQUYETDINH_ID, TUNGAY, DENNGAY DM_COSOKCB: Danh mục sở khám chữa bệnh BHXH Việt Nam cấp phát quản lý ID, TEN, MA, MABHYT, DONVIHANHCHINH_ID, DIACHI, HANGBENHVIEN, TUYENCMKT, HIEULUC, MIEUTA, STT, TINHTHANH_ID, QUANHUYEN_ID, MATINHTHANH, MAQUANHUYEN, DONVI_ID, MACOSOKCBCHA, COSOKCBCHA_ID, MADONVI, THANNHANTAO, THAIGHEP, LOAIHOPDONG, DKKCBBD, HINHTHUCTT, LOAIBENHVIEN, KHAMTREEM, NGAYNGUNGHD, MATAICHINH, PKDAKHOA, UNGTHU, VIEMGAN, 89 TEBAOMAUTD, KHAMT7, KHAMCN, KHAMNGAYLE, MASOTHUE, DIENTHOAI, EMAIL, FAX, COQUANCHUQUAN, NGAYKYHOPDONG, KIEUBV, CAPCSKCB_MIN, TTPHEDUYET, SOHOPDONG, LYDO, TRANGTHAI, TUCHU, HANGDICHVU_TD, HANGTHUOC_TD, HANGVATTU_TD, BYT, SO_GPHD, KCB, NGAYCAPMA, NGAYDIEUCHINH, LOAI_DONVICHUQUAN, CHUA_PD43, NGAYKYHOPDONGLANDAU, GHICHU_TINHTHAYDOI, SL_THE_BH_DKBD, SL_THE_BH_DA_CAP, LOAI_CK, TEN_VIETTAT DM_TYLETRAITUYEN: Danh mục tỷ lệ trái tuyến, với trường hợp khám trái tuyến, tỷ lệ hưởng thể bảng ID, STT, HANGBV, TUYENBV, BHYT_THANHTOAN, BN_THANHTOAN, TUNGAY, DENNGAY, HINHTHUC_KCB, QUYENLOI_THEOTHE, HIEULUC, MIEUTA Các danh mục thầu tỉnh thể bảng: DM_THUOC_THAU: Danh mục thuốc trúng thầu tỉnh ID, TEN, MA, DUONGDUNG, HAMLUONG, HOATCHAT, SODK, QUYCACH, TIEUCHUAN, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, HIEULUC, STT, STTHOATCHAT, DONVITINH, NHASX, NUOCSX, MADUONGDUNG, TENNHATHAU, QUYETDINH, GOITHAU, NHOMTHUOC, HANSUDUNG, NAM, MANHATHAU, DANGBAOCHE, LYDOTUCHOI, MIEUTA, MACOSOKCB, MATINHTHANH, LOAI, TUNGAY, DENNGAY, HOSO_ID, STATUS, RESULT, SOLUONG, CONGBO, TRANGTHAI, GOITHAU_ID, THUOC_ID, STTPHEDUYET, KETQUA, DONGGOI, NHOMTHAU, DONGIA, THANHTIEN, MA_GY, TT4005_ID, LANNHAP, MOTALOI, LISTCELLERROR, MADD_GY, AX_CD, AX_TD, KETQUA_TD, GIA, HOATCHAT2, TT3112_ID, HANTHAUCU, NGAY_NHAN, NGAY_AP_DUNG DM_VATTU_THAU: Danh mục vật tư trúng thầu tỉnh TEN, MA, MIEUTA, NAM, NGAYCONGBO, QUYETDINHTHAU, DOTTHAU, HINHTHUCTHAU, DONVITINH, SOLUONG, QUYCACH, NHASX, NUOCSX, HIEULUC, MACOSOKCB, STT, MATHAU, NHATHAU, COSOKCB_ID, 90 TINHTHANH_ID, MATINHTHANH, MANHOMVATTU, TUNGAY, DENNGAY, SODK, STTPHEDUYET, GOITHAU_ID, VATTU_ID, KETQUA, ID, TRANGTHAI, STATUS, RESULT, LOAI, MAHIEU, THANHTIEN, MA_GY, TEN_GY, LANNHAP, MOTALOI, LISTCELLERROR, AX_CD, AX_TD, KETQUA_TD, TENCHITIET, LYDOTUCHOI, GIATHAU, NGAY_NHAN, NGAY_AP_DUNG DM_GIADICHVU_TINH: Danh mục dịch vụ kỹ thuật trúng thầu tỉnh ID, TUNGAY, GIA, TINHTHANH_ID, HIEULUC, MADV, DENNGAY, MIEUTA, HANGBV, MATINHTHANH, TEN, STTPHEDUYET, KETQUA, TRANGTHAI, STATUS, QUYETDINH, RESULT, GIADICHVU_ID, DICHVU_ID, LYDOTUCHOI, GOITHAU_ID, MOTALOI, LISTCELLERROR, LANNHAP, MA37, TEN37, MATD, MA5084, TEN5084 Các danh mục bệnh viện sử dụng thể bảng sau: DM_THUOC_BV: Danh mục thuốc mà bệnh viện sử dụng ID, TEN, TEN_EN, MA, DUONGDUNG, HAMLUONG, HOATCHAT, SODK, QUYCACH, TIEUCHUAN, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, HIEULUC, STT, STTHOATCHAT, DONVITINH, NHASX, NUOCSX, MADUONGDUNG, TENNHATHAU, QUYETDINH, GOITHAU, NHOMTHUOC, HANSUDUNG, NAM, MANHATHAU, DANGBAOCHE, LYDOTUCHOI, MIEUTA, MACOSOKCB, MATINHTHANH, LOAITHAU, DAGIAMDINH, TUNGAY, DENNGAY, HOSO_ID, STATUS, RESULT, THUOC_ID, LOAI, KETQUA, TRANGTHAI, MA_BV, CONGBO, THUOCTHAU_ID, NGOAIDINHSUAT, NHOM_THAU, TT4005_ID, MANHOM_9324, KHONGTHANHTOAN, MA_GY, HUONGDAN, MADD_GY, ISDEL, AX_ID, AX_CD, AX_TD, KETQUA_TD, RESULT_TD, GIA, GIABH, SOLUONG, KEY, TT3112_ID, TEN_BV, THUOCGOC_ID, NGAY_NHAN, NGAY_AP_DUNG, NGAY_HET_HAN, GHICHU, SOLUONG_BV, RESULTSOLUONG DM_DICHVU_BV: Danh mục dịch vụ kỹ thuật mà bệnh viện sử dụng ID, TEN, MA, TEN_EN, COSOKCB_ID, HIEULUC, STT, MIEUTA, MACOSOKCB, STATUS, MATINH, NGAYBATDAU, DAGIAMDINH, RESULT, 91 SOQUYETDINH, NHOMDICHVU_ID, TRANGTHAI, MAKHOA, STTPHEDUYET, SOMAYTH, SOCANBOCM, THOIGIANTH, SOCACHOPHEP, MATT, KETQUA, TENDICHVU_ID, TUNGAY, DENNGAY, DICHVU_TD_ID, GIADICHVU_ID, GIADICHVU_TINH_ID, LOAIPTTT, TINHTHANH_ID, NGOAIDINHSUAT, MANHOM_9324, TYLE, KHONGTHANHTOAN, QUYTRINH, ISDEL, AX_ID, MAGIA_GY, MA_GY, TEN_GY, AX_CD, AX_TD, KETQUA_TD, RESULT_TD, LYDOTUCHOI, PHEDUYET_ID, GIA, GIABYT, BANGGIA_DVKT_ID, TIENKHAM_ID, TIENGIUONG_ID, KEY, PHEDUYET_GIA_ID, CHUA_PD43, TEN_BV, NGAY_NHAN, NGAY_AP_DUNG DM_VATTU_BV: Danh mục vật tư mà bệnh viện sử dụng ID, MA_BYT, TEN, MA_BV, MIEUTA, HIEULUC, QUYCACH, NUOCSX, NHASX, DONVITINH, DINHMUC, COSOKCB_ID, SOLUONG, STT, MATINHTHANH, MANHOM, LOAITHAU, DAGIAMDINH, HOSO_ID, MACOSOKCB, STATUS, TUNGAY, DENNGAY, RESULT, SODK, NHATHAU, NHOMVATTU_ID, DASUDUNG, SOCATHUCHIEN, DINHMUCPD, KETQUA, VATTU_ID, TRANGTHAI, TEN_BV, MAHIEU, QUYETDINH, CONGBO, VATTUTHAU_ID, NGOAIDINHSUAT, TYLE, MANHOM_9324, KHONGTHANHTOAN, MA_GY, TEN_GY, ISDEL, AX_ID, AX_CD, AX_TD, KETQUA_TD, RESULT_TD, LYDOTUCHOI, GIA, GIABHYT, KEY, NGAY_NHAN, NGAY_AP_DUNG Hồ sơ khám chữa bệnh thể bảng: XML1_9324: Thông tin cá nhân, bệnh án, tổng chi phí mà bệnh nhân sử dụng trình khám chữa bệnh ID, MA_LK, STT, MA_BN, HO_TEN, GIOI_TINH, DIA_CHI, MA_THE, MA_DKBD, TEN_BENH, MA_BENH, MA_BENHKHAC, MA_LYDO_VVIEN , MA_NOI_CHUYEN, MA_TAI_NAN, SO_NGAY_DTRI, KET_QUA_DTRI, TINH_TRANG_RV, NGAY_TTOAN, MUC_HUONG , T_THUOC, T_VTYT, T_TONGCHI, T_BNTT, T_BHTT, T_NGUONKHAC, T_NGOAIDS, NAM_QT, THANG_QT, MA_LOAI_KCB, MA_KHOA, MA_CSKCB, MA_KHUVUC, MA_PTTT_QT, CAN_NANG, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, TRANGTHAI, HOSO_ID, KYGIAMDINH_ID, MIEUTA, STATUS, NGAY_SINH, NGAY_RA, 92 NGAY_VAO, GT_THE_TU, GT_THE_DEN, RESULTCHUNG, RESULTTHUOC, RESULTDICHVU, NGUOIGIAMDINH_ID, NGAYTHANHTOAN, DOTGIAMDINH_ID, TRONGMAU, LOAI_BN, NGAYNHAN, RESULTCHUNG_TD, RESULTTHUOC_TD, RESULTDICHVU_TD, TRANGTHAI_TD, THEODOI, GIAMDINHTIEP, KETQUA, STTMAU, KETQUA_TD, MA_LYDO_VVIEN_TD, MUC_HUONG_TD, LYDOXT, XUATTOAN, K_XETNGHIEM, K_CDHATDCN, K_THUOC, K_MAU, K_PTTT, K_VTYT, H_DVKT, H_THUOC, H_VTYT, TIENKHAM, VANCHUYEN, TIENGIUONG, K_XETNGHIEM_QT, K_CDHATDCN_QT, K_THUOC_QTK_MAU_QT, K_PTTT_QT, K_VTYT_QT, H_DVKT_QT, H_THUOC_QT, H_VTYT_QT, TIENKHAM_QT, VANCHUYEN_QT, TIENGIUONG_QT, T_BNTT_QT, MUC_HUONG_BV, MA_LYDO_VVIEN_BV, K_XETNGHIEM_KTL, K_CDHATDCN_KTL, K_THUOC_KTL, K_MAU_KTL, K_PTTT_KTL, K_VTYT_KTL, H_DVKT_KTL, H_THUOC_KTL, H_VTYT_KTL, TIENKHAM_KTL, VANCHUYEN_KTL, TIENGIUONG_KTL, T_NGOAIDS_QT, CHOTDLQUY_ID, CHOTDLNAM_ID, ISNEW, XML1_GOP_ID, PHANCONG_ID, KY_QT, GHICHUHS, T_TONGCHI_TD, T_BHTT_TD, T_TONGCHI_XT, QTTHE, LOAI_THE, ISEDIT, NGAY_XU_LY, MODIFIER_DATE, T_TONGCHI_XTTD XML2_9324: Thông chi tiết thuốc mà bệnh nhân sử dụng trình khám chữa bệnh ID, MA_LK, STT, MA_THUOC, MA_NHOM, TEN_THUOC, DON_VI_TINH, HAM_LUONG, DUONG_DUNG, LIEU_DUNG, SO_DANG_KY, SO_LUONG, TY_LE, MA_KHOA, MA_BAC_SI, MA_BENH, MA_PTTT, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, TRANGTHAI, HOSO_ID, XML1_9324_ID, KYGIAMDINH_ID, MIEUTA, STATUS, NGAY_YL, THUOC_ID, NGUOIGIAMDINH_ID, LYDO_ID, SOLUONG_TD, LYDO_TEN, MA_THUOC_GOC, SO_LUONG_BV, TY_LE_TD, TEN_THUOC_GOC, XML2_GOC_ID, DON_GIA, DON_GIA_BV, DON_GIA_TD, THANH_TIEN, KY_QT, DON_VI_TINH_GOC, THEMMOI, NGAY_YL_NUMBER, SL192021, DG192021, MA192021, SL_VUOTTHAU, MUC_HUONG, SL_DOT_NGTRU, TYLE_DOT_NGTRU 93 XML3_9324: Thông tin chi tiết dịch vụ kỹ thuật, vật tư mà bệnh nhân sử dụng trình khám chữa bệnh ID, MA_LK, STT, MA_DICH_VU, MA_VAT_TU, MA_NHOM, TEN_DICH_VU, DON_VI_TINH, SO_LUONG, TYLE_TT, MA_KHOA, MA_BAC_SI, MA_BENH, NGAY_YL, NGAY_KQ, MA_PTTT, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, TRANGTHAI, HOSO_ID, XML1_9324_ID, KYGIAMDINH_ID, MIEUTA, STATUS, NGUOIGIAMDINH_ID, LYDO_ID, SOLUONG_TD, LYDO_TEN, MA_VATTU_GOC, MA_DICHVU_GOC, MA_GIA_DV, THEMMOI, SO_LUONG_BV, TY_LE_TD, TEN_DICHVU_GOC, XML3_GOC_ID, DON_GIA, DON_GIA_BV, DON_GIA_TD, THANH_TIEN, KY_QT, T_NGUONKHAC, DON_VI_TINH_GOC, TYLE_APTRAN, NGAY_YL_NUMBER, NGAY_KQ_NUMBER, SL192021, DG192021, MA192021, MUC_HUONG, GOI_VTYT, SL_DOT_NGTRU, TYLE_DOT_NGTRU XML4_9324: Thông tin tiêu số kết cận lâm sang ID, MA_LK, STT, MA_DICH_VU, MA_CHI_SO, TEN_CHI_SO, GIA_TRI, MA_MAY, MO_TA, KET_LUAN, NGAY_KQ, HOSO_ID, KYGIAMDINH_ID, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, TRANGTHAI, MIEUTA, STATUS, XML1_9324_ID, NGUOIGIAMDINH_ID, NGAYKETQUA, KY_QT XML5_9324: Thông tin tiêu theo dõi diễn biến lâm sang ID, MA_LK, STT, DIEN_BIEN, HOI_CHAN, PHAU_THUAT, NGAY_YL, HOSO_ID, KYGIAMDINH_ID, COSOKCB_ID, TINHTHANH_ID, TRANGTHAI, MIEUTA, STATUS, XML1_9324_ID, NGUOIGIAMDINH_ID, NGAYYLENH, MABACSI, KY_QT Một số bảng khác: DM_FUNCTION: danh sách quy tắc hồ sơ, quy định bật hay tắc quy tắc KEY, VALUE, DESCRIPTION, TYPE, RESULT, START_DATE, END_DATE, LYDO_ID, HIEULUC DM_FUNCTION_DM: danh sách quy tắc danh mục, quy định bật hay tắt quy tắc 94 KEY, VALUE, DESCRIPTION, TYPE, RESULT, START_DATE, END_DATE, HIEULUC Với bảng XML1_9324 có quan hệ 1-n với bảng XML2_9324, XML3_9324, XML4_9324, XML5_9324 với khóa ngoại XML1_9324_ID ... CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIÁM ĐỊNH TỰ ĐỘNG 3.1 Giới thiệu hệ thống Giám định bảo hiểm toán giám định tự động 3.1.1 Giới thiệu hệ thống giám định Hệ thống giám định xây dựng để... để xây dựng giám định tự động 3.2 Phân tích xây dựng chức giám định tự động Cơ sở liệu: Với phạm vi luận văn phân tích chức giám định tự động, luận văn đề cập đến bảng mà chức giám định tự động. .. tài ? ?Phân tích xây dựng chức giám định tự động hệ thống giám định bảo hiểm xã hội? ?? tìm hiểu sở lý thuyết kiến trúc hướng dịch vụ SOA xây dựng chức giám định tự động phát sai phạm trình giám định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và xây dựng chức năng giám định tự động trong hệ thống giám định bảo hiểm xã hội , Phân tích và xây dựng chức năng giám định tự động trong hệ thống giám định bảo hiểm xã hội