Tái cơ cấu tổ chức tại tổng công ty đông bắc – thực trạng và giải pháp

102 3 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA TRẦN VĂN CHUNG Hà Nội - năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Trần Văn Chung Người hướng dẫn: PGS.TS Đào Thị Thu Giang Hà Nội - năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ – đề tài “Tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc – Thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đào Thị Thu Giang Các số liệu, ví dụ trích dẫn trog Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Các kết luận, phương pháp đưa Luận văn hồn tồn tcs giả Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Trần Văn Chung ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp cao học hoàn thành Đại học Ngoại thương Để có cơng trình tốt nghiệp này, tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giảng viên, nhà khoa học, khoa Quản trị kinh doanh, người tận tình bảo, truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập Đặc biệt PGS.TS Đào Thị Thu Giangđã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài “Tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc – Thực trạng giải pháp” Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc; anh, chị Tổng cơng ty nhiệt tình cung cấp thơng tin để hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân tác giả chưa nhận thấy được, tác giả mong nhận đóng góp, phê bình quý thầy cô giảng viên, nhà khoa học để luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 12/11/2019 Học viên Trần Văn Chung iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thơng qua việc nghiên cứu sở lý luận tái cấu doanh nghiệp, trọng tâm tái cấu tổ chức doanh nghiệp, góp phần phục vụ xây dựng Phương án tái cấu tổ chức doanh nghiệp nói chung tái cấu tổ chức Tổng công ty Đơng Bắc nói riêng Theo đó, luận văn có đóng góp chủ yếu sau: Thứ nhất: Đề tài làm rõ sở lý luận tái cấudoanh nghiệp Trên sở đó, tác giả tiếp cận nghiên cứu sâu tái cấu tổ chức doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu tái cấu tổ chức doanh nghiệp từ góc độ định chế có mối quan hệ với thể chế thiết chế từ thay đổi cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp sang mơ hình mới, đại, động tối ưu Ngoài ra, để có sở áp dụng, để có kinh nghiệm thực tế, Đề tài đề cập đến trường hợp tái cấu thành công thất bại giới Việt Nam rút học kinh nghiệm Thứ hai: Đề tài phân tích thực trạng q trình hình thành phát triển Tổng cơng ty Đơng Bắc; Vai trị tầm quan trọng Tổng công ty phát triển Ngành than Việt Nam; Thực trạng tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc giai đoạn 2014-2019; Đưa đánh giá phù hợp, không phù hợp mơ hình tổ chức nguyên nhân hạn chế để làm sở cho việc tái cấutổ chức Tổng công ty Đông Bắc Thứ ba: Đề tài đề xuất Phương án tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc đưa giải pháp, lộ trình thực tái cấu tổ chức Tuy nhiên, Đề tài hạn chế mà tác giải khác nghiên cứu,do phạm vi nghiên cứu gói gọn phù hợp với bối cảnh riêng Tổng công ty Đơng Bắc giai đoạn cụ thể Do đó, áp dụng cho đơn vị khác với Tổng công ty Đông Bắc giai đoạn khác, với điều kiện khác có sai lệch khó khăn định iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu .2 2.1 Nghiên cứu giới 2 Nghiên cứu Việt Nam .3 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp ngiên cứu 5.1 Phương pháp luận vật biện chứng .6 5.2 Phương pháp lôgic lịch sử 5.3 Phương pháp phân tích tổng hợp Những đóng góp luận văn 7 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC HIỆN CỦA VIỆC TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 1.1 Tái cấu doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nội dung tái cấu doanh nghiệp 12 1.2 Tái cấu tổ chức doanh nghiệp 13 1.2.1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 13 1.2.2 Tái cấu tổ chức doanh nghiệp 26 1.2.3 Các sở để tái cấu tổ chức doanh nghiệp 28 v 1.2.4 Quy trình tái cấu tổ chức doanh nghiệp 30 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá việc tái cấu tổ chức có hiệu 31 1.3 Bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp 32 1.3.1 Tái cấu doanh nghiệp Việt Nam .32 1.3.2 Tái cấu doanh nghiệp giới .34 1.3.3 Bài học kinh nghiệm .39 Kết luận chương 42 Chương 2: THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤUTỔ CHỨCTẠI 43 TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC .43 2.1 Tổng quan Tổng công ty Đông Bắc 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 43 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 44 2.1.3 Công tác phát triển nguồn nhân lực 45 2.2 Thực trạng trình tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc .46 2.2.1 Giai đoạn 1994 – 2006: 46 2.2.2 Giai đoạn 2006 – 2013: 46 2.2.3 Giai đoạn 2014 – 2019: 46 2.3 Những vấn đề đặt việc tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc thời gian tới .63 2.3.1 Về sở pháp lý .63 2.3.2 Về việc đáp ứng yêu cầu trình phát triển 65 Kết luận chương 67 Chương 3: ĐỀ XUẤT CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ GIẢP PHÁP THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 68 3.1 Quan điểm định hướng tái cấu 68 3.1.1 Quan điểm tái cấu 68 3.1.2 Định hướng tái cấu 69 3.2 Đề xuất mơ hình cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc 71 3.2.1 Phương án tái cấu tổ chức lĩnh vực kinh doanh 71 3.2.2 Tái cấu nguồn nhân lực .77 3.2.3 Tái cấu tổ chức quản lý, tổ chức quản trị 78 3.2.4 Các vấn đề khác: .79 vi 3.2.5 Các nhóm giải pháp, phương thức tổ chức lộ trình thực tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc 80 KẾT LUẬN .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu AFTA Nguyên nghĩa Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (AseanFree Trade Area) SXKD Sản xuất kinh doanh WTO Tổ chức Thương mại Thế giới FPT Tập đồn cơng nghệ thơng tin FPT TNHH CBCNV Trách nhiệm hữu hạn Cán công nhân viên viii DANH MỤC CÁC HÌNH Nội dung STT Hình Trang Hình 1.1 Các bước thiết kế cấu tổ chức 15 Hình 1.2 Hệ thống quản trị hình 17 Hình 1.3 Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến 20 Hình 1.4 Hệ thống quản trị kiểu chức 21 Hình 1.5 Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến - chức 22 Hình 1.6 Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến - tư vấn 23 Hình 1.7 Hệ thống quản trị kiểu ma trận 24 Hình 1.8 Hệ thống quản trị theo nhóm 25 Hình 1.9 Hệ thống quản trị theo mạng lưới 25 78 bộ, công nhân, người lao động, thực trách nhiệm xã hội, không ngừng phát huy truyền thống giai cấp công nhân mỏ, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thương hiệu Tổng công ty ngày mạnh, tin cậy - Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật khỏe mạnh, lành nghề, có tác phong cơng nghiệp, kỷ luật đồng tâm, biết bảo vệ mình, bảo vệ an tồn cho đồng nghiệp, đồng đội; biết chia sẻ với cộng đồng biết giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu giai cấp cơng nhân mỏ; có trình độ chuyên môn cao đủ khả triển khai ứng dụng, tiếp thu làm chủ công nghệ đại, tiên tiến trình độ khu vực, quốc tế; - Ưu tiên tập trung tuyển dụng, đào tạo đối tượng cấu nguồn nhân lực là: (1) đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý; (2) đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, công nghệ khai thác mỏ, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, tư vấn pháp luật; (3) đội ngũ công nhân kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt công nhân làm việc mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên, chế biến than, vận tải thủy Chủ động tự đào tạo nguồn nhân lực từ bậc thấp lên bậc cao, từ công nhân trở thành cán kỹ thuật, cán quản lý 3.2.3 Tái cấu tổ chức quản lý, tổ chức quản trị 3.2.3.1 Cơ cấu lại tổ chức quản lý: a) Tổ chức quản lý công ty mẹ: - Tổ chức giảm số lượng phòng, ban thuộc Cơ quan điều hành Tổng cơng ty Các phịng, ban Cơ quan điều hành Tổng công ty phải xây dựng, thiết lập không phù hợp với điều kiện thực tiễn mà cịn tích hợp tối đa môi trường mới, động hiệu - Công ty mẹ quản lý vốn đầu tư vào công ty thông qua người đại diện vốn, đảm bảo hiệu sử dụng vốn định hướng phát triển chung nhóm cơng ty mẹ - cơng ty b) Tổ chức quản lý công ty mẹ với công ty con: - Tổ chức quản lý theo hình thức cơng ty mẹ - cơng ty con, bảo đảm mối liên kết phối hợp nhịp nhàng công ty mẹ công ty con, công ty 79 với đơn vị trực thuộc công ty mẹ với - Giảm thiểu cấp trung gian, giảm đầu mối, để tinh gọn giảm chi phí: Cơ cấu tổ chức làm giảm số lượng cấp quản lý, giúp giảm lao động quản lý giảm chi phí quản lý - Xây dựng mơ hình tổ chức linh hoạt để nhanh chóng thích ứng với biến động thị trường - Xác định cấu tổ chức rõ ràng, nhóm triển khai dự án trực thuộc công ty đơn vị trực thuộc, chức hỗ trợ tập trung Cơ quan điều hành Tổng cơng ty, đảm bảo tính khả thi dễ dàng triển khai 3.2.3.2 Cơ cấu lại mơ hình quản trị: Xây dựng hệ thống quy trình theo thơng lệ tốt để áp dụng, sau hồn thành thực xếp, cấu lại cấu tổ chức, bao gồm: - Quản trị tài chính; - Quản trị nhân sự; - Quản trị marketing bán hàng; - Quản lý kỹ thuật, công nghệ; - Quản trị đầu tư; - Kiểm soát nội bộ; - Quản trị rủi ro; - Quản trị thay đổi 3.2.4 Các vấn đề khác: Tiếp tục điều chỉnh tên gọi đơn vị thành viên, tên gọi chức danh quản lý đơn vị thành viên quy định pháp luật phù hợp, thống với cấu tổ chức, hoạt động Tổng công ty Đơng Bắc; Tiến hành rà sốt, định biên nhân phịng chun mơn, tổ chức Đảng, Đồn thể công ty mẹ, đảm bảo phù hợp điều kiện tình hình thực tế sản xuất kinh doanh phù hợp với Phương án tái cấu tổ chức Giảm thiểu phận gián tiếp, tăng cường chất 80 lượng nhân cho phận trực tiếp, nâng cao suất lao động CBCNV 3.2.5 Các nhóm giải pháp, phương thức tổ chức lộ trình thực tái cấu tổ chức Tổng công ty Đơng Bắc 3.2.5.1 Các nhóm giải pháp (i) Nhóm giải pháp tổ chức, quản lý: - Trong trình tái cấu tổ chức khơng tránh khỏi số xung đột quyền, đồn thể người lao động, xung đột nhận thức quyền lợi Tái cấu thực chất phá bỏ cấu trúc cũ để thay cấu trúc xung đột nhận thức quyền lợi diễn gay gắt Đây vấn đề mà doanh nghiệp thực tái cấu gặp phải Chưa hết, tái cấu tổ chức bắt buộc doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, đồng nghĩa với phải đối mặt phản kháng gay gắt khơng CBCNV Vì để tái cấu tổ chức thành công cần điều kiện quan trọng công tác tuyên truyền, tranh thủ đồng thuận tổ chức trị, tập thể lãnh đạo người lao động doanh nghiệp Khi làm tốt công tác tuyên truyền vận động để thành viên doanh nghiệp thấy lợi ích đồng lịng tình trạng xung đột nhận thức quyền lợi giảm đi, cán chủ chốt, người lao động có tay nghề cao sẵn sàng đồng hành doanh nghiệp - Tái cấu tổ chức việc xây dựng quy chế hướng tới mục tiêu phù hợp với chiến lược thực tái cấu Do vậy, cần thay đổi phương thức cách thức quản trị, phương pháp quản lý đồng toàn diện - Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý theo hướng nhóm triển khai dự án trực thuộc công ty đơn vị trực thuộc, chức hỗ trợ tập trung Cơ quan điều hành Tổng cơng ty, đảm bảo tính khả thi dễ dàng triển khai Tiến hành rà sốt, định biên nhân phịng chun mơn, văn phịng Đảng, Đồn thể cơng ty mẹ, đảm bảo phù hợp điều kiện tình hình thực tế SXKD Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cho vị trí, triển khai cơng tác quy hoạch đánh giá cán bộ, luân chuyển, điều động bố trí cán nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành Giảm thiểu phận gián tiếp, tăng cường chất lượng nhân cho phận trực tiếp, nâng cao suất lao động CBCNV 81 - Rút bớt thu gọn đầu mối, chuyển nhượng, thối vốn đơn vị có ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành nghề kinh doanh cốt lõi Tổng công ty, đồng thời cần đầu tư để tăng sức mạnh cho cơng ty nịng cốt mà Tổng cơng ty giữ lại để có sức cạnh tranh tốt - Kiện toàn cán lãnh đạo cho công ty con, đơn vị trực thuộc nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành công ty con, đơn vị trực thuộc Giảm số lượng người đại diện phần vốn Tổng công ty cơng ty con, cơng ty có người đại diện phần vốn Tổng công ty Số lượng Ban lãnh đạo công ty định hướng theo Quy chế quản trị mẫu Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết - Xây dựng ban hành hệ thống đánh giá hiệu quản lý hàng năm áp dụng người đại diện việc thực chức năng, nhiệm vụ giao; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm vấn đề người đại diện - Đánh giá thực trạng lực đơn vị toàn Tổng công ty, cấu lại đơn vị theo hướng chun mơn hóa vào lĩnh vực phù hợp với chuỗi liên kết ngành nghề Giảm số lượng công ty để tổ chức SXKD hiệu - Nâng cao lực, hiệu lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng vận dụng phương pháp, mơ hình quản trị tiên tiến giới Quy hoạch, lựa chọn bổ nhiệm người đại diện, người đại diện phần vốn, kiểm sốt viên, kế tốn trưởng theo tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp, kịp thời thay thế, luân chuyển cán cho thời kỳ Đối với cán khoa học - kỹ thuật có trình độ cao cần bố trí sử dụng, đãi ngộ phù hợp với khả năng, lực trình độ để cống hiến Đánh giá nghiêm túc hiệu công tác quản lý, điều hành hàng năm để xếp loại phân loại phù hợp Xây dựng có chiến lược đào tạo cấp độ lãnh đạo người lao động doanh nghiệp - Nâng cấp lực điều hành máy quản lý cấp, tổ chức điều hành linh hoạt chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường phân cấp, tạo chủ động nâng cao trách nhiệm cá nhân; bước thực thi tuyển chức danh lãnh đạo có trình độ, tâm huyết, kinh nghiệm để đảm nhận quản lý vị trí quan trọng; triển khai thí điểm thi tuyển thuê chức danh giám đốc số đơn vị 82 - Xây dựng đồng giải pháp quản trị tài nguyên, giữ vai trò chủ mỏ mỏ than, khoáng sản nhà nước cấp theo Luật Khống sản Tổ chức tốt cơng tác thăm dị đánh giá tài nguyên than giai đoạn 2020-2025 - Về mơ hình tăng trưởng: trì tốc độ tăng trưởng, trọng ưu tiên phát triển chiều sâu sở đổi công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện Tổng công ty Đảm bảo kết cấu giá trị tăng trưởng từ kinh doanh than thấp chiếm 80%, kết cấu giá trị giá trị tăng trưởng từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác khoảng 20% tổng giá trị sản xuất -Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp tiên tiến cải cách hành triệt để lĩnh vực Đặc biệt cần tạo thơng thống cơng khai, minh bạch lĩnh vực hoạt động (ii) Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực: - Rà soát, đánh giá chất lượng nhân sự, giảm thiểu nhân khơng có chất lượng tốt, tuyển dụng nhân phù hợp để đáp ứng nhu cầu SXKD Phát triển nhanh đồng chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao - Tăng cường quản trị lao động, tiền lương, đào tạo đáp ứng kịp thời cho nhu cầu tái cấu tổ chức tăng trưởng; xây dựng chế tiền lương khuyến khích người lao động theo suất lao động, hiệu kinh doanh, hiệu suất công tác để thu hút nhân tài giữ nhân tài, đảm bảo cơng cho người lao động; khuyến khích nâng cao tiền lương thu nhập lao động dây chuyền sản xuất chính, lao động có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề giỏi lao động mang tính định đến kết SXKD; cải cách sách tiền lương, tiền cơng, thực trả tiền lương, tiền công người, việc - Nâng cao lực CBCNV: + Điều chỉnh xếp cho phù hợp vị trí chủ chốt Tổng cơng ty tái cấu tổ chức thời điểm thích hợp thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngồi + Triển khai khóa đào tạo nhằm nâng cao lực cơng tác CBCNV 83 tồn Tổng công ty sở tiêu chuẩn chức danh từ Cơ quan điều hành Tổng công ty đến công ty con, đơn vị trực thuộc + Tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao Phối hợp với sở đào tạo uy tín ngồi nước để đào tạo chuyên sâu Tuyển dụng đội ngũ cử nhân, kỹ sư, cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có chứng phù hợp với ngành nghề kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng thi công kỹ quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (iii) Nhóm giải pháp khoa học cơng nghệ: - Xây dựng sách ưu tiên phát triển khoa học cơng nghệ đồng bộ, áp dụng công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến hiệu suất cao - Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu, đào tạo với triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, xây dựng công cụ quản lý tiến độ, chất lượng, cải tiến biện pháp thi công giải pháp tổng thể khác nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm tối đa chi phí, đảm bảo chất lượng - Đổi công nghệ phải tiến hành thường xuyên liên tục – không đợi đến tái cấu đổi công nghệ Cần xác định đổi công nghệ công nghệ thời chưa lạc hậu - Đẩy mạnh giải pháp khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường, ứng dụng tối đa thành tựu khoa học, đổi cơng nghệ lĩnh vực thăm dị, khai thác than, xây dựng để nâng cao suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động, có phương án bảo vệ mơi trường, mơi sinh để không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, thực hồn ngun mơi trường cách triệt để sau tận thu khai thác tài nguyên (iv) Nhóm giải pháp tài chính, đầu tư: - Cơ cấu lại vốn tài sản nhằm tăng vốn điều lệ, bảo đảm có tỷ lệ vốn đối ứng phục vụ vay tín dụng cho đầu tư phát triển Kiên xếp, cấu lại, thoái vốn lĩnh vực hoạt động không hiệu - Hợp tác với đơn vị tư vấn tài để tìm kiếm đối tác nhà đầu tư 84 nhằm thực kế hoạch thối tồn vốn góp, đầu tư Công ty liên kết, Công ty đầu tư tài - Xác định nhu cầu vốn đầu tư cụ thể vào dự án Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025, từ có kế hoạch chuẩn bị dòng tiền cho năm - Về đầu tư, phát triển, tập trung đầu tư trì mỏ than có, mở rộng phát triển dự án khai thác than theo quy hoạch Quyết định 403/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ Tập trung đầu tư phương tiện vận tải ven biển để vận tải than, khống sản, hàng hóa khác phạm vi nước Đầu tư nâng cấp cảng Km6, cảng Khe Dây, Cảng Hồng Thái Tây, tuyến đường vận chuyển hệ thống vận tải khép kín băng tải để phục vụ tiêu thụ than khu vực Cẩm Phả, Đơng Triều, ng Bí (Quảng Ninh) Tính toán, đầu tư phương tiện, thiết bị chuyên dùng phù hợp, tiết kiệm hiệu Đầu tư đổi công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; phấn đấu thay dần thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều lượng, nguyên vật liệu thiết bị, cơng nghệ tiêu tốn lượng, nguyên, nhiên vật liệu, tăng cường sử dụng loại thiết bị sử dụng lượng (v) Nhóm giải pháp thị trường: - Xây dựng chế tiêu thụ sản phẩm sở hợp đồng, chiến lược phối hợp dài hạn với hộ tiêu thụ trọng điểm, đặc biệt hộ nhiệt điện dùng than - Đối với sản phẩm, dịch vụ khác, Tổng công ty chủ động từ khâu sản xuất, dịch vụ đến khâu tiêu thụ sản phẩm sở cạnh tranh thực sự, lợi ích Nhà nước, Quân đội Tổng công ty - Đẩy mạnh liên doanh liên kết với đối tác nước nhằm phát huy mạnh đơn vị, tăng cường lực cạnh tranh, tránh đối đầu trực tiếp, tạo hội tiếp cận khách hàng, thị trường 3.2.5.2 Về phương thức tổ chức lộ trình thực hiện: a) Phương thức tổ chức: 85 - Sau Phương án tái cấu tổ chức Tổng cơng ty Đơng Bắc Bộ Quốc phịng phê duyệt, Tổng cơng ty thực rà sốt để tổ chức lại phòng thuộc Cơ quan điều hành Tổn công ty, công ty con, đơn vị trực thuộc theo hình thức hợp nhất, sáp nhập quan giống chức năng, nhiệm vụ, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh, địa bàn hoạt động; giải thể, thoái vốn doanh nghiệp hoạt động không hiệu không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính… - Trên sở Phương án tái cấu tổ chức Bộ Quốc phòng phê duyệt, Tổng cơng ty Đơng Bắc tiếp tục rà sốt phê duyệt Phương án tái cấu đơn vị thành viên theo quy định hành Xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án tái cấu chi tiết giải pháp triển khai thực đơn vị thành viên - Do tình hình thị trường nay, khó khăn việc thực Phương án tái cấu tổ chức Tổng cơng ty Đơng Bắc tìm kiếm nhà đầu tư để thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần Tổng công ty công ty, lĩnh vực hoạt động không hiệu không thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh Tổng cơng ty Do đó, trước thực chào bán Tổng công ty Đông Bắc đạo, xếp kiện tồn lại mơ hình tổ chức, kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty nhằm nâng cao hiệu sản xuất đơn vị Tổng công ty Đông Bắc kết hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng doanh nghiệp trước tiến hành chào bán cho nhà đầu tư, đối tác để đảm bảo kế hoạch thoái vốn Tổng cơng ty b) Lộ trình thực hiện: Xây dựng Phương án tái cấu tổ chức chi tiết giai đoạn 2020 - 2025 trình Bộ Quốc phịng phê duyệt Giải trình, tiếp thu, sửa đổi bổ sung hoàn thiện Phương án tái cấu tổ chức, phổ biến Phương án tái cấu tổ chức Bộ Quốc phòng phê duyệt đến đơn vị thành viên tổ chức thực tái cấu tổ chức (i) Giai đoạn (2020-2022): - Sắp xếp, cấu lại phòng, ban cấp: + Sắp xếp, cấu lại phòng ban thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty; 86 xây dựng cấu tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ quan + Sắp xếp, cấu lại số phòng ban công ty con, đơn vị trực thuộc; xây dựng cấu tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ quan phù hợp với loại hình doanh nghiệp, cơng đoạn sản xuất kinh doanh hệ thống quản lý - Thành lập Trung tâm Nghỉ dưỡng Trà Cổ, Chi nhánh Tổng công ty (tại Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh) - Sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại đơn vị trực thuộc: - Chuyển 09 công ty công ty TNHH thành viên Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ để tổ chức lại thành 08 đơn vị trực thuộc cơng ty mẹ, hoạt động theo hình thức chi nhánh - Giải thể đơn vị - Thoái vốn, nhượng bán cổ phần Tổng công ty công ty, lĩnh vực hoạt động không hiệu khơng thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh Tổng công ty (ii) Giai đoạn (2023 - 2025): Cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Đơng Bắc để chuyển đổi hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ Bộ Quốc phòng đại diện chủ sở hữu nhà nước Trong trình thực xếp, cấu lại tổ chức, thoái vốn, cổ phần hóa, đồng thời thực nhiệm vụ: Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh; đổi công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp; tăng cường đào tạo; ứng dụng, đầu tư đổi công nghệ; ban hành quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật… nhiệm vụ khác liên quan để trình xếp, cấu lại tổ chức Tổng công ty triển khai đồng bộ, toàn diện, thiết thực hiệu 87 KẾT LUẬN Từ vấn đề lý luận tái cấu tổ chức, phương thức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tổng công ty Đông Bắc, vấn đề đặt doanh nhiệp phải tái cấu để phù hợp với môi trường kinh doanh thời đại tồn cầu hóa Tác giả chọn đề tài “Tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc – Thực trạng giải pháp” làm luận văn thạc sỹ với mong muốn đóng góp phần vào q trình đổi doanh nghiệp, đặc biệt Tổng công ty Đông Bắc (cơ quan công tác tác giả) Luận văn nghiên cứu chương với nội dung sau: Chương 1: Với mục đích làm rõ sở lý luận tái cấu tổ chức doanh nghiệp, nội dung chương nêu khái niệm, quan điểm mơ hình cấu tổ chức Trên sở đó, tác giả tiếp cận nghiên cứu sâu tái cấu tổ chức doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu tái cấu tổ chức doanh nghiệp từ góc độ định chế có mối quan hệ với thể chế thiết chế từ thay đổi cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp sang mơ hình mới, đại, động tối ưu Ngoài ra, để có sở áp dụng, để có kinh nghiệm thực tế, luận văn đề cập đến trường hợp tái cấu thành công thất bại giới Việt Nam rút học kinh nghiệm Chương 2: Phân tích thực trạng q trình hình thành phát triển Tổng cơng ty Đơng Bắc Vai trị tầm quan trọng Tổng công ty phát triển Ngành than Việt Nam ba trụ cột an ninh lượng quốc gia Bên cạnh Chương phân tích thực trạng tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc giai đoạn 2014-2019 Đồng thời đưa đánh giá phù hợp, không phù hợp mơ hình tổ chức nguyên nhân hạn chế để làm sở cho việc tái cấu tổ chức đưa phương hướng, mục tiêu, giải pháp lộ trình thực cho Chương Chương 3: Luận văn đề xuất Phương án tái cấu tổ chức Tổng công ty 88 Đông Bắc đưa giải pháp, lộ trình thực tái cấu tổ chức Do cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc lớn, cồng kềnh nên tác giả đưa giải pháp tái cấu theo giai đoạn: giai đoạn từ năm 2020 – 2022 giai đoạn từ 2023 - 2025 Theo đó, giai đoạn 2020-2022 giai đoạn độ, thu gọn lại máy tổ chức công ty mẹ thu gọn đầu mối công ty Tiến hành cấu lại thông qua qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng nghiệp vụ, có vị trí địa lý gần nhau, có kết cấu mỏ, vỉa mang tính gắn liền chuyển tiếp tự nhiên, hợp đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh sản lượng thấp, hiệu thấp, nhằm tạo rac ác đơn vị có quy mơ lớn phù hợp hơn, tập trung, tích tụ tài nguyên, nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất than làm sở cho trình tái cấu sau năm 2022 Giai đoạn năm 2023 - 2025, thực cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Đơng Bắc, sau cổ phần hóa Tổng cơng ty gồm Cơng ty mẹ (11 phịng chứng tham mưu 14 chi nhánh) 03 công ty công ty cổ phần Công ty mẹ nắm giữ 50% vốn điều lệ Như vậy, sau năm 2025, mô hình cấu tổ chức Tổng cơng ty Đơng Bắc trở nên gọn nhẹ, linh động chuyên sâu, tập trung vào lĩnh vực SXKD chính, mang tính cốt lõi sản xuất, chến biến kinh doanh than 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Hồng Chí Bảo (2012), Mơ hình Tập đồn Kinh tế Nhà nước Việt Nam thực trạng định hướng phát triển, Báo cáo Tổng hợp kết nghiên cứu, Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2017), Quyết định số 4378/QĐ-BQP ngày 10/10/2017 việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Nghị số 425NQ/QUTW ngày 18/5/2017 Quân ủy trung ương xếp, đổi nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 năm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2017), Quyết định số 4406/QĐ-BQP ngày 11/10/2017 việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Đề án cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 Trịnh Minh Châu (2005), Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế giới, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam (2017) Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tiếp tục cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Diễn đàn doanh nghiệp (2006), “Thiết kế cấu tổ chức” Số ngày 23/6/2006, http://dddn com Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2009), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, NXB ĐH KTQD, Hà Nội Hoàng Văn Hải (2010), Quản trị chiến lược, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Thị Hậu (2009), Giải pháp tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà điều kiện hội nhập quốc tế, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 10 Hoàng Văn Hoan (2008), “Tái cấu trúc doanh nghiệp - tất yếu khách quan”, Tạp chí Nhà quản lý, (Số 65), Tr 10-13 90 11 Nguyễn Ngọc Huyền (2008), Giáo trình Khởi Kinh doanh Tái lập doanh nghiệp, NXB ĐH KTQD, Hà Nội 12 Nguyễn Phúc Hưởng (2013), Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp Tổng công ty cổ phần Vinaconex, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 13 Nguyễn Hữu Lam (2009), Tái cấu trúc tổ chức, website: www.cemd.ueh.edu.vn 14 Tàng Long (2009), “Tái cấu trúc doanh nghiệp: học từ Sunbeam”, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư (số 125), tháng 4/2009, trang 36-38 15 Nguyễn Minh - Bảo Hân, “Thời điểm tái cấu trúc doanh nghiệp” http://www doanhnhan360 com 16 Ngô Thi ̣Việt Nga (2010), “Quá trình kinh doanh - sở để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (Số 22), Tr 32-33 17 Ngô Thị Việt Nga (2010), “Tái cấu tổ chức DN dệt may Việt Nam điều kiện hội nhập”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (Số 154), Tr 62 - 63, 74 18 Ngô Thị Việt Nga (2010), “Tái cấu doanh nghiệp – huớng nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (Số 118), Tr 47 - 48, 51 19 Ngô Thị Việt Nga (2012), Tái cấu tổ chức doanh nghiệp dệt may Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 20 Nguyễn thị Nguyệt (2009), “Mô hình quản trị 1.10 hay 10.10”, Nhịp cầu đầu tư, www.nhipcaudautu.vn, tháng 7/2009 21 Vũ Tiến Phúc (2006), “Tái lập công ty”, NXB Trẻ, Hà Nội 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 23 Quân ủy trung ương (2017), Nghị số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 xếp, đổi nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 91 Quân đội đến năm 2020 năm 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 25 Trọng Tú-Bảo Hương (2009), “Tái cấu trúc mơ hình cho doanh nghiệp Việt?”, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, (Số 126) tháng 4/2009 26 Tái cấu Pacific Airlines: Tiết kiệm 130 tỷ đồng chi phí/năm”- Theo Thời báo kinh tế Sài gịn, http://vietbao.vn 27 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2016), Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực xếp giai đoạn 2016 – 2020 28 Thủ tướng Chính phủnước CHXHCN Việt Nam (2017), Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 việc phê duyệt Đề án: “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước giai đoạn 2016-2020” 29 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2017), Văn số 80/TTg-ĐMDN ngày 04/10/2017 việc phê duyệt Đề án cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 Tiếng Anh: 30 Gilson, S C (2001), Creating Value through Corporate Restructuring: Case Studies in Bankruptcies, Buyouts, and Breakups, John WiLey & Sons 31 Gibbs, P (1993), Determinants of Corporate Restructuring: The Relative Importance of Corporate Governance, Takeover Threat, and Free Cash Flow, Strategic Management Journal, 14 (1), P 51-68 32 Harrison, J , Hitt, MA, Hoskisson, RE, Ai-len, RD (1991), Sự phối hợp thực sau mua: Sự khác biệt so với điểm tương đồng phân bổ nguồn lực, Tạp chí quản lý chiến lược,17 (1), P 173-190 92 33 Kotter, J (1996), Leading Change, Boston: Harvard Business School 34 Miller, Danny Friesen, Peter H (1984), Một nghiên cứu theo chiều dọc sống doanh nghiệp chu kỳ, Khoa học quản lý, 30 (10), P 1161-1183 35 Luc Moers (2000), Yếu tố định tái cấu doanh nghiệp chuyển đổi: Mô tả khảo sát ngành công nghiệp Nga, Tinbergen luận, Học viện Tinbergen, 00-026/2 35 Luc Moers (2000), Yếu tố định tái cấu doanh nghiệp chuyển đổi: Mô tả khảo sát ngành công nghiệp Nga, Tinbergen luận, Học viện Tinbergen, 00-026/2 36 Stuart C Gilson (2001), Creatingvalue through corporate restructuring: case studies in bankruptcies, buyouts, and breakups, John Wiley & Sons Inc 37 Amy Kates & Jay R Galbraith (2007), Designing your organization, using the Star Model to solve critical design Challenge, Jossey-Bass Publishers, Sanfacisco ... Chương Cơ sở lý luận thực việc tái cấu tổ chức doanh nghiệp Chương Thực trạng tái cấutổ chức Tổng công ty Đông Bắc Chương Đề xuất giải pháp lộ trình thực tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc giai... hình tổ chức nguyên nhân hạn chế để làm sở cho việc tái cấutổ chức Tổng công ty Đông Bắc Thứ ba: Đề tài đề xuất Phương án tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc đưa giải pháp, lộ trình thực tái cấu. .. riêng tiếp cận tái cấu tổ chức doanh ngiệp Làm rõ thực trạng trình tái cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc Thiết k? ?cơ cấutổ chức cho doanh nghiệp thuộc Tổng cơng ty Đơng Bắc Kết cấu luận văn Ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cơ cấu tổ chức tại tổng công ty đông bắc – thực trạng và giải pháp , Tái cơ cấu tổ chức tại tổng công ty đông bắc – thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn