Pháp luật về quản lý nguồn thu theo quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn áp dụng tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

94 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU THEO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế NGUYỄN HOÀNG THẢO Hà Nội – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU THEO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Họ tên học viên: NGUYỄN HOÀNG THẢO Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THỊ MƠ Hà Nội – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “Pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội thực tiễn áp dụng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Tác giả Nguyễn Hoàng Thảo ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin cám ơn giúp đỡ, tư vấn, bảo thầy cô giáo Khoa Luật, Khoa Đào tạo sau đại học Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Ngoại thương sở Quảng Ninh, lãnh đạo, cán Phòng Quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt xin cám ơn hướng dẫn, bảo tận tình GS.TS Nguyễn Thị Mơ giúp trình hồn thành Luận văn Tuy cố gắng, song nội dung vấn đề nghiên cứu thật rộng lớn, liên quan nhiều vấn đề kinh tế xã hội, chế quản lý nhà nước, bên cạnh khó khăn mặt thời gian nên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót định, chưa thật hồn chỉnh đầy đủ, tơi mong nhận bổ sung góp ý thầy giáo, quan quản lý bạn đồng nghiệp Tác giả Nguyễn Hoàng Thảo iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước HCSN Hành nghiệp NSDLĐ Người sử dụng lao động NLĐ Người lao động BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH tỉnh QN Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh HTX Hợp tác xã ILO Tổ chức lao động quốc tế DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNĐTNN Doanh nghiệp đầu tư nước ngồi HCSN Hành nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước Bộ LĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội ASXH An sinh xã hội UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU THEO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 1.1 Một số vấn đề lý luận Quỹ Bảo hiểm xã hội, nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Bảo hiểm xã hội 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội .10 1.1.3 Quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội 14 1.2 Khái niệm, đặc điểm nội dung pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội 20 1.2.1 Khái niệm pháp luật quản lý nguồn thu theo quỹ bảo hiểm xã hội 20 1.2.2 Đặc điểm pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 21 1.2.3 Nội dung pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ THỰC TIẾN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU THEO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2014-2018 26 2.1 Giới thiệu số nét chung Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 26 2.1.1 Sự hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 26 v 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh .30 2.1.3 Một số kết đạt .31 2.2 Thực trạng quy định pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội 33 2.2.1 Quản lý đối tượng phải nộp Bảo hiểm xã hội 33 2.2.2 Quản lý tiền thu Bảo hiểm xã hội 36 2.2.3 Quản lý nợ đọng tiền thu bảo hiểm xã hội 41 2.3 Thực trạng thực thi pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 44 2.3.1 Những kết đạt 45 2.3.2 Những hạn chế việc thực thi pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nguyên nhân 60 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU THEO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 64 3.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu hoàn thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 64 3.1.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 64 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh .65 3.2.1 Nhóm giải pháp quản lý đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội .65 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý tiền thu Bảo hiểm xã hội nợ đọng tiền thu Bảo hiểm xã hội 73 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 2.1: Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua năm 47 Bảng 2.2: Kế hoạch thực thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Ninh từ năm 2014-2018 48 Bảng 2.3: Số lao động tham gia BHXH giai đoạn 2014-2018 50 Bảng 2.4: Tình hình quỹ lương trích nộp BHXH tỉnh Quảng Ninh 53 Bảng 2.5: Tiền thu BHXH giai đoạn 2014-2018 56 Bảng 2.6: Tình hình nợ đọng BHXH từ năm 2014– 2018 57 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ BHXH giai đoạn 2014 – 2018 58 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Hoạt động thu chi hệ thống BHXH 11 Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức BHXH Quảng Ninh 29 Hình 1.3: Số lao động tham gia BHXH giai đoạn 2014-2018 51 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Các thông tin chung 1.1 Tên luận văn: Pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội thực tiễn áp dụng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 1.2 Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo 1.3 Ngành: Luật kinh tế 1.4 Bảo vệ năm: 2020 1.5 Giáo viên hướng dẫn: GS TS Nguyễn Thị Mơ Những đóng góp luận văn Với tên gọi Pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội thực tiễn áp dụng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, luận văn đạt số kết lý luận thực tiễn Ngồi ra, Luận văn có khả ứng dụng thực tiễn Cụ thể: 2.1 Kết đạt Luận văn Về lý luận, Luận văn làm rõ khái niệm, đặc điểm vai trò BHXH khái niệm, đặc điểm, vai trò Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Luận văn phân tích để làm rõ khái niệm Pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội; đặc điểm Pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội nội dung Pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Về thực tiễn, Luận văn đánh giá thực trạng Pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội theo vấn đề sau: Quản lý đối tượng phải nộp BHXH; Quản lý tiền thu BHXH; Quản lý nợ đọng tiền thu BHXH Trên sở đó, đánh giá thực trạng Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh từ phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh, từ thực trạng Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội địa bàn tỉnh từ kết Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 Bảo viii hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh Trên sở phân tích tình hình Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, điểm thuận lợi khó khăn, hạn chế việc thực thi Pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp: i) Nhóm giải pháp quản lý, khai thác phát triển đối tượng phải nộp BHXH, ii) Nhóm giải pháp quản lý tiền thu nợ đọng tiền thu BHXH 2.2 Khả ứng dựng thực tiễn đề tài - Luận văn tài liệu tham khảo hữu ích cho quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân q trình nghiên cứu, xây dựng hồn thiện sách, pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Một số giải pháp kiến nghị luận văn có giá trị tham khảo quan lập pháp sử đổi quy định pháp luật Quản lý nguồn thu theo quỹ bảo hiểm xã hội - Luận văn tài liệu có khả nghiên cứu để ứng dụng thực tiễn quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố tồn quốc nói chung Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nói riêng Luận văn tài liệu tham khảo để quyền địa phương cấp tỉnh Quảng Ninh đổi mới, cải cách hệ thống thủ tục hành liên quan đến công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 70 chức cơng đồn cấp trực tiếp, cơng đồn cấp huyện phối hợp chia sẻ thơng tin với Ngành BHXH để có đủ số liệu danh sách người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH mà chưa tham gia BHXH doanh nghiệp Từ đó, tổ chức cơng đồn địa phương có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định pháp luật để bảo vệ đến quyền lợi BHXH cho người lao động BHXH tỉnh, BHXH huyện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết cung cấp cho Liên đoàn Lao động đồng cấp địa phương tiến hành khởi kiện Tòa án đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật trốn đóng, nợ đọng BHXH Theo Luật BHXH (sửa đổi) 2014, từ ngày 01/01/2016, Ngành BHXH có thêm chức tra chuyên ngành đóng BHXH Căn vào kế hoạch, tiêu tra BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh tổ chức triển khai cách tích cực Cơng tác tra, kiểm tra phải đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục tiến hành tra, kiểm tra theo quy định pháp luật, bao gồm chuẩn bị tra; tổ chức thực tra kết thúc tra Tổ chức thi hành kết luận, kiến nghị, định xử lý sau tra có hiệu lực pháp luật tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác tra BHXH tỉnh cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với ngành hữu quan ngành lao động, cơng đồn, thuế, kế hoạch đầu tư… triển khai thực kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH địa bàn Kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BHXH nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH Tổ chức thực tốt hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý sau tra -Cơ quan BHXH tiếp tục thực cải cách hành nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, viên chức Ngành BHXH BHXH tỉnh xác định rõ nhiệm vụ quan phục vụ chuyên nghiệp hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực đầy đủ chế độ, sách BHXH cho nhân dân, người lao động Vì vậy, BHXH địa phương cần phải kế hoạch hóa cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ cơng trực tuyến, ứng 71 dụng rộng rãi công nghệ thông tin quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ với lộ trình cụ thể giai đoạn cho phù hợp Việc giảm thủ tục hành rườm rà, phức tạp gây khó khăn việc tham gia BHXH doanh nghiệp biện pháp có ý nghĩa tích cực nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH doanh nghiệp thực tế cho thấy, nhiều gặp vướng mắc việc giải hồ sơ, đơn vị phải gửi gửi lại hồ sơ nhiều lần dẫn đến tâm lý ngại tham gia BHXH sợ phiền hà Đối với doanh nghiệp quy mơ nhỏ, số lao động ít, khơng có cán chuyên trách làm công tác BHXH, phần lớn kiêm nhiệm nên việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết đơn giản thủ tục hành giúp doanh nghiệp tích cực tham gia BHXH Đi đơi với động thái liệt cải cách thủ tục hành hồn thiện quy trình nghiệp vụ chun mơn vai trị người vận hành guồng máy hoạt động ln giữ vai trị quan trọng Nhiều năm nay, Ngành BHXH có chuyển biến mạnh mẽ phong cách làm việc từ hành sang phục vụ, coi doanh nghiệp, người lao động khách hàng coi trọng hài lòng đối tượng phục vụ Vì vậy, địi hỏi đội ngũ cán quan BHXH phải ln cập nhật chế độ sách, hiểu biết sâu sắc tính hệ thống chế độ sách, quy trình nghiệp vụ chun môn sử dụng thành thạo phần mềm quản lý; có đạo đức nghề nghiệp, ln tận tình, chu đáo việc hướng dẫn chủ sử dụng lao động người lao động tham gia đóng góp hưởng thụ quyền lợi sách BHXH Mỗi cán bộ, viên chức phải tự đặt kế hoạch phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ chun mơn, đặc biệt trọng đến hình thức tự học, tự rèn luyện học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lẫn đơn vị phòng,BHXH huyện đến BHXH tỉnh phạm vi toàn Ngành Cũng cần ý rằng, việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động tham gia đóng góp BHXH việc giải đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH cho người lao động tạo tin tưởng kích thích doanh nghiệp tham gia đầy đủ số lao động làm việc doanh nghiệp -Cơ quan BHXH cần tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp quản lý người lao động doanh nghiệp BHXH tỉnh, thành phố 72 ngành có liên quan địa phương Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/05/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp mẫu quan chức địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập nội dung sau: Tăng cường trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp gồm thông tin đăng ký doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,…); thơng tin tình trạng hoạt động doanh nghiệp (đang hoạt động, giải thể, tạm ngừng kinh doanh,…); thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (báo cáo tài chính, doanh thu, lao động,…); thơng tin xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật (kết luận kết xử lý quan nhà nước có thẩm quyền) - Phối hợp tra, kiểm tra doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Phối hợp báo cáo quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Việc tích cực triển khai thực quy chế phối hợp công tác Ngành BHXH ngành Thuế địa phương giải pháp cần thiết, tiếp để nắm bắt thơng tin, quản lý doanh nghiệp Phịng Quản lý Thu BHXH tỉnh phận Quản lý Thu BHXH huyện cần tích cực, chủ động, thường xuyên liên hệ với Phòng Thanh tra Thuế, Chi cục Thuế huyện tương ứng để tiếp nhận, trao đổi thông tin Khảo sát cho thấy, danh sách người lao động tham gia BHXH danh sách người lao động kê khai thuế thu nhập cá nhân chênh lệch lớn doanh nghiệp Vì vậy, việc chia sẻ thơng tin, phân tích khác biệt danh sách người lao động tham gia BHXH – danh sách người lao động kê khai thuế thu nhập cá nhân để tìm trường hợp thuộc diện phải tham gia chưa tham gia BHXH, giải trình lý 73 giải pháp cần thiết để nhắc nhở, vận động doanh nghiệp thực tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động -Cơ quan BHXH phải xây dựng sở liệu dùng chung dựa hệ thống công nghệ thông tin nước dân số người lao động Việc xây dựng, triển khai sở liệu chung doanh nghiệp người lao động yêu cầu cần thiết, hồn thiện có sở liệu mà tất ngành liên quan máy hành nhà nước chia sẻ, sử dụng thơng tin Từ đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hạn chế tới mức thấp thơng tin quản lý mà doanh nghiệp, người lao động cần đăng ký nhiều quan khác nhau, giảm bớt phiền hà, tốn chi phí, thời gian lại doanh nghiệp, người lao động - Đây giải pháp lâu dài nhằm xây dựng Chính phủ điện tử Đương nhiên việc xây dựng sở liệu dân số, người lao động thống nước đòi hỏi đầu tư lớn công nghệ thông tin; đó, bao gồm đầu tư phần cứng (trang thiết bị máy chủ, đường truyền, máy tính…), phần mềm nghiệp vụ; phải đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật hệ thống thông tin sở liệu tồn quốc gia./ 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý tiền thu Bảo hiểm xã hội nợ đọng tiền thu Bảo hiểm xã hội 3.2.2.1 Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống luật pháp, sách chế thu Bảo hiểm xã hội Đây nhân tố tác động đến chế thu BHXH Hệ thống văn luật từ Quốc hội, Chính phủ, ngành sách, chế độ BHXH cần phải có hướng dẫn rõ ràng, quy định chặt chẽ, cụ thể ban hành kịp thời Chẳng hạn, vấn đề lo lắng nan giải tất quan bảo hiểm nợ đọng bảo hiểm với số lượng lớn kéo dài Tuy nhiên, Luật BHXH hành quy định, doanh nghiệp có số tiền nợ lớn, thời gian 12 tháng bị khởi kiện, điều khiến “con nợ” có nhiều thủ đoạn “lách luật” tinh vi để khơng bị đưa tịa Trong đó, chế tài xử phạt với doanh nghiệp “đen” quy định tối 74 đa 30 triệu đồng, nhẹ so với vi phạm Để hoàn thiện thủ tục chuẩn bị khởi kiện theo dõi, tập hợp chứng từ, lập biên bản, đôn thúc, khởi kiện… thời gian phải tháng Trong thời gian này, doanh nghiệp có động thái “tích cực” nộp phần khoản nợ quan BHXH khơng thể khởi kiện Đó chưa nói đến trường hợp doanh nghiệp tuyên bố phá sản, chủ doanh nghiệp khơng cịn địa bàn để khởi kiện Bên cạnh đó, văn hướng dẫn thực phải quy định rõ phối hợp ngành liên quan quyền địa phương cấp, trách nhiệm quan, đơn vị có liên quan để thực sách BHXH có hiệu cao Chế tài phải quy định rõ ràng, cụ thể, quy định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn quan Cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân phải phối hợp với quan bảo hiểm việc kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức đơn vị cá nhân việc chấp hành pháp luật BHXH 3.2.2.2 Nhà nước xây dựng chế thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp với đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội Điều vướng mắc lớn chế thu BHXH bắt buộc đối tượng tham gia lớn, quy trình thu cịn nhiều điểm chưa phù hợp; biện pháp thực thu BHXH đạt hiệu chưa cao, cịn có lỗ hổng để đơn vị sử dụng lao động tìm cách trốn tránh trách nhiệm nộp BHXH cho người lao động Vì vậy, việc hoàn thiện chế thu BHXH bắt buộc đưa biện pháp cụ thể theo loại hình quản lý đặt cho tồn hệ thống BHXH Cơ chế thu phải điều chỉnh phù hợp từ khâu đăng ký, thực hiện, việc quản lý tiền thu, đối chiếu kiểm tra số tiền thu BHXH đơn vị người lao động khu vực khác nhau, nhằm giảm tới mức thấp sai sót cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc Cụ thể: * Đối tượng thuộc khu vực hành nghiệp Đối với khu vực này, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hưởng tiền lương từ nguồn ngân sách nhà nước, việc trích nộp BHXH bắt buộc kịp thời theo tháng sau 75 người lao động tốn lương; quy trình quản lý thu khu vực đảm bảo chặt chẽ * Đối tượng thuộc khu vực doanh nghiệp Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước việc xác định mức tiền lương làm thu BHXH bắt buộc người lao động mức tiền lương thực nhận mà đơn vị trả cho người lao động Đồng thời xây dựng chế thu BHXH dựa mức tiền lương thực nhận Có vậy, doanh nghiệp thực đóng BHXH bắt buộc tổng quỹ tiền lương thực tế, tức khơng có điều kiện gian lận BHXH bắt buộc nữa, khơng cịn chế trốn tránh việc ký kết hợp đồng lao động, để ghi hạ mức lương hợp đồng lao động Mức tiền lương ghi hợp đồng mức tiền lương thực tế Khi đó, hợp đồng lao động thực trở thành pháp lý để trả công cho người lao động xác thực việc đóng BHXH bắt buộc cho người lao động * Đối tượng thuộc khu vực hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác Do đặc điểm khu vực có số lao động ít, thường 10 lao động, khơng có tài khoản, khơng có dấu, có người vừa chủ đơn vị, vừa lao động , vậy, phải xây dựng chế thu BHXH bắt buộc phù hợp với đặc điểm khu vực này, như: quy định mức lương làm trích nộp theo đăng ký người lao động với quan BHXH; quy định việc nộp tiền BHXH tiền mặt trực tiếp cho quan BHXH để ngày quan BHXH chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu BHXH 3.2.2.3 Cơ quan Bảo hiểm xã hội cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác Bảo hiểm xã hội Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh làm việc mang tính thụ động, số cán chưa động, sáng tạo xử lý nghiệp vụ Cán thu biết thực tính tốn số tiền nộp BHXH bắt buộc dựa bảng lương tăng, giảm lao động đơn vị chuyển đến hàng tháng, không chủ động kiểm sốt đơn vị có trốn tránh tiền BHXH hay không Việc trốn tránh tiền nộp BHXH bắt buộc kết kiểm tra liên ngành phát được, BHXH có chức kiểm tra 76 đơn vị số lao động, quỹ lương, chế độ sách doanh nghiệp hàng tháng lại có biến động nhiều số lao động, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động có trình độ hết lớp 12, chí có doanh nghiệp tuyển lao động từ đủ 18 tuổi cần học hết lớp Để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội nhận thức tầm quan trọng, vai trị BHXH tỉnh sở, ban, ngành cần phải làm công việc sau: Trước tiên, BHXH nâng cao trình độ nghiệp vụ tác phong làm việc tích cực, hiệu suất cao cán chuyên môn Khả làm việc hiệu lao động đội ngũ cán ngành người cộng tác với quan BHXH có ảnh hưởng định đến việc quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Vì vậy, cần phải ý công tác đào tạo lại cho phù hợp Trong đào tạo cần xác định hình thức nội dung đào tạo sát thực, nên tập trung vào nghiệp vụ BHXH, kỹ năng, lực quản lý Cần bổ sung, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, cán từ tỉnh đến huyện, thị Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán nói chung cán chuyên làm công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội nói riêng vừa hồng vừa chun, có phẩm chất trị tốt (có tâm, có tầm, có tình, có tín); vững lập trường tư tưởng, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề; giỏi chun mơn nghiệp vụ; nắm sách chế độ Đảng Nhà nước (nói đúng, viết đúng, lãnh đạo đúng); có ý thức trách nhiệm cơng việc, có lực đạo điều hành, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, khả giao tiếp, am hiểu công nghệ thông tin Bố trí cán bộ, cơng chức có đủ lực, trình độ, phong cách thái độ phục vụ tốt vào phận tiếp nhận, giải công việc, đặc biệt trực tiếp làm việc với đối tượng hưởng chế độ BHXH bắt buộc Mọi khúc mắc đối tượng phải giải thích rõ ràng, thấu tình, đạt lý, tránh tình trạng tùy tiện, đại khái qua loa Tăng cường đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; đồng 77 thời khuyến khích phong trào tự học nhiều hình thức để nâng cao trình độ trị, chun môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, cơng tác xã hội, hướng trọng tâm vào kiến thức chuyên ngành BHXH, quản lý ngành theo chế kỹ hành chính, nghiệp vụ khác Tiếp tục xây dựng thực sách phù hợp để thường xuyên thay thế, đưa khỏi ngành số cán bộ, công chức không đủ lực, trình độ bất cập với yêu cầu nhiệm vụ, người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thối hóa, biến chất, ý thức tổ chức kỷ luật để tạo điều kiện đổi mới, trẻ hóa, tuyển chọn người có đức, có tài Cùng với việc nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên BHXH tăng cường trang thiết bị đại hoạt động áp dụng công nghệ tin học vào quản lý BHXH Giúp đẩy công tác quản lý lên bước, không đảm bảo phương diện thống kê, lưu trữ mà cịn phục vụ cho việc tác nghiệp xử lý cơng việc thơng tin nhanh chóng, xác, giảm bớt thao tác không cần thiết, tạo thời gian cho cán chuyên tâm nghiên cứu nghiệp vụ Việc quản lý, lưu trữ, xử lý nghiệp vụ công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH nhiệm vụ quan trọng, sở để giải sách, chế độ cho người lao động người lao động có đủ điều kiện yêu cầu hưởng chế độ BHXH theo Luật định 3.2.2.4 Cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực cải cách thủ tục hành giải chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc * Công tác tiếp dân giải khiếu nại + Phải xây dựng hệ thống tổ chức tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo từ cấp huyện, quận lên thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với qua tra nhà nước, tra ngành Lao động Thương binh - Xã hội, tra cơng đồn, viện kiểm sát, tòa án để làm tốt công tác + Phải giải đáp kịp thời, thỏa đáng cho người lao động, giải người lao động làm việc việc, đặc biệt làm cho người lao động 78 hiểu quyền lợi hợp pháp, pháp luật bảo hộ tư vấn cho họ cách thức để tự bảo vệ quyền lợi + Thơng tin kết công tác giải thắc mắc khiếu nại, tố cáo báo, đài để tạo hỗ trợ tinh thần, tư tưởng cho người lao động, rõ nguy tiềm ẩn lâu dài vi phạm nghĩa vụ trốn tránh doanh nghiệp + Trong công tác giải khiếu nại, tố cáo, phải nhận thức mục tiêu cụ thể giải khiếu nại, tố cáo cá nhân người lao động, mục tiêu bao trùm, thơng qua quan BHXH quan chức Nhà nước biết giải vấn đề tồn tại, hạn chế chế độ sách BHXH đơn vị thuộc khu vực kinh tế quốc doanh sở ngồi cơng lập phạm vi toàn xã hội * Tạo điều kiện tốn, giải sách cho đối tượng Quy trình giải chế độ BHXH cho người lao động nghỉ hưu, tuất, rút gọn lại, cần khâu cuối giấy tờ liên quan đến việc nghỉ hưu, tuất đơn người lao động, giấy chứng tử, Quyết định cho nghỉ hưu (một lần dài hạn) đơn vị sử dụng lao động, Quyết định hưởng lương quan BHXH (theo phân cấp) sổ BHXH đủ Không cần phải xác nhận trình tham gia BHXH, tờ khai hồn cảnh gia đình Đồng thời khâu gửi hồ sơ lên BHXH Việt Nam để kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ, lý lịch người lao động không cần thiết Cơ quan BHXH Việt Nam lúc kiểm tra việc giải chế độ cho người lao động BHXH có hay không 3.2.2.5 Cơ quan Bảo hiểm xã hội cần ứng dụng công nghệ đại quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc + Trang bị máy vi tính cho tất BHXH huyện, để đủ sức tổ chức quản lý theo nguyên tắc: Thu BHXH đến đâu phải đưa liệu nộp người lao động vào máy tính đến + Từng bước đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ máy tính theo phương thức vừa học, vừa làm 79 + Tổ chức phần mềm quản lý theo hướng hoàn thiện dần, trước mắt chủ yếu phục vụ công tác nhập liệu yêu cầu khai thác sử dụng đơn giản; trọng tâm xây dựng kho liệu trình tham gia BHXH người lao động + Xây dựng liên kết hệ thống máy tính phạm vi diện rộng tồn ngành BHXH Việt Nam Trước tiên, thực nối mạng quan BHXH từ cấp huyện đến tỉnh quản lý máy chủ BHXH tỉnh + Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện trang web BHXH tỉnh, trang web cần bổ sung thêm mục trả lời trực tuyến, để từ giúp người sử dụng lao động người lao động khu vực kinh tế ngồi quốc doanh cập nhật thơng tin tình hình hoạt động thay đổi việc thực chế độ, sách BHXH bắt buộc + BHXH tỉnh cần đề xuất BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí có hướng đạo cụ thể lĩnh vực này, đảm bảo vừa giúp địa phương đưa công nghệ thông tin vào quản lý ngay, vừa tránh lãng phí đầu tư không phù hợp với định hướng phát triển lâu dài toàn ngành Kết luận chương 3: Trên sở phân tích tình hình thực trạng Pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh Quảng Ninh, Luận văn tập trung nghiên cứu chương phương hướng, mục tiêu quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội, từ đưa nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 80 KẾT LUẬN BHXH Việt Nam sách lớn Đảng nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn người lao động, góp phần ổn định đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ gặp phải trường hợp khó khăn về: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí hay tử tuất BHXH thực trở thành xương sống hệ thống An sinh xã hội, công cụ để Nhà nước thực chiến lược xã hội hóa hoạt động xã hội bước giảm dần bao cấp ngân sách nhà nước thông qua việc xác lập trách nhiệm người sử dụng lao động người lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội từ nguồn lực khác Để quỹ bảo hiểm xã hội ngày phát triển an tồn ổn định vai trị cơng tác quản lý thu BHXH quan trọng cần thiết Qua gần 25 năm hoạt động trưởng thành, BHXH tỉnh Quảng Ninh ý thức tầm quan trọng công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội, ln đơn đốc cán cơng nhân viên tồn ngành trọng đặc biệt đến cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH quản lý nợ đọng tiền thu BHXH theo quy định Luật BHXH đồng thời có thêm nhiều sáng kiến đổi công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội, nhiều giải pháp quan trọng nhằm đóng góp với ngành BHXH Việt Nam để phát huy hiệu hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh công tác quản lý thu BHXH Nhờ BHXH tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều thành tích khả quan, ln hồn thành vượt mức kế hoạch thu giao BHXH Việt Nam qua năm, số thu đóng góp cho quỹ bảo hiểm xã hội năm sau cao năm trước, số người tham gia BHXH ngày mở rộng, số nợ đọng doanh nghiệp giảm dần theo năm …giúp người lao động ổn định sống an tâm lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội nhiều hạn chế, tồn cần khắc phục, sửa đổi bổ sung, để làm điều cần đổi sách, chế nhà nước, bên 81 cạnh nỗ lực cải cách, đổi phát triển ngành BHXH để hồn thiện cơng tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội, phù hợp, thích ứng với tình hình kinh tế xã hội Trên sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn làm rõ: sở lý luận thực tiễn việc thực thi pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phân tích thực trạng hoạt động quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh Quảng Ninh sở số liệu báo cáo tổng kết trung thực thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Ninh từ năm 2014 – 2018, nêu lên làm rõ vấn đề tồn tại, phân tích ngun nhân từ đề xuất phương hướng giải pháp để giải vấn đề Qua đề tài nghiên cứu bảo vệ Luận văn thạc sỹ “Pháp luật Quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội thực tiễn áp dụng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh" hi vọng kết nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giúp cho sách BHXH nhà nước ngày phát triển thành công, nâng cao chất lượng sống cho người lao động 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1996), Quyết định số 177/1996/QĐ - BHXH ngày 30/12 việc ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển BHXH Việt Nam đến năm 2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2011), Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/11/2011 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, BHYT Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh (2014 - 2018), Báo cáo tình hình thực kế hoạch thu BHXH năm 2014 – 2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017), Quyết định số 595/2017/QĐ - BHXH ngày 14/4 việc ban hành quy định quản lý thu BHXH Việt Nam Bộ Lao động thương binh xã hội (1993), Một số công ước Tổ chức lao động quốc tế (ILO) Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2007), Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ Hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc Bộ Lao động thương binh xã hội (2002), Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi bổ sung), NXB Chính trị quốc gia Chính phủ (1995), Nghị định số 19/CP, ngày 16/02/1995 Chính phủ việc thành lập BHXH Việt Nam, quan quản lý BHXH Trung ương BHXH Việt Nam 10 Chính phủ (1995), Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội 11 Chính phủ (2002) Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 26/1/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam 83 12 Chính phủ (2010), Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH 13 Chính phủ (2016), Nghị định số 152/2016/NĐ-CP hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc 14 Chính phủ (2017), Nghị định số 190/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 hướng dẫn số điều Luật Bảo BHTN 15 Chuyên đề chuyên sâu quản lý thu BHXH Việt Nam (2008)- NXB lao động – xã hộị 16 Kiều Văn Minh (2014), Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia BHXH khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối đổi Đảng Nhà nước ta, đề tài nghiên cứu khoa học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 17 Nguyễn Thị Kim Nga (2017), Biện pháp quản lý chống thất thu BHXH địa bàn quận 12 TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐH kinh tế TP Hồ Chí Minh 18 Trần Quang Hùng (1994), Đổi sách BHXH người lao động Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo hiểm xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Đỗ Văn Sinh (2015), Hoàn thiện quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 21 Tạp chí Bảo hiểm xã hội số năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 22 Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm, Nhà xuất Chính Trị Quốc Gia 23 Dương Xuân Triều (2013), Cơ sở khoa học hồn thiện quy trình quản lý thu BHXH, Đề tài nghiên cứu khoa học, BHXH Việt Nam 24 Dương Xuân Triều (2015), Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quản lý đối tượng tham gia BHXH Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, BHXH Việt Nam II Tài liệu từ website 84 25 http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx truy cập ngày truy cập ngày 01/09/2019 26 https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh 20/9/2019 27 https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx website BHXH Việt Nam, truy cập ngày 20/9/2019 28 http://quangninh.bhxh.gov.vn/ website BHXH tỉnh Quảng Ninh, truy cập ngày 20/9/2019 29 http://bhxhtphcm.gov.vn/ website BHXH Thành phố HCM, truy cập ngày 20/9/2019 ... quan đến pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh. .. thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm. .. pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 21 1.2.3 Nội dung pháp luật quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ THỰC TIẾN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý nguồn thu theo quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn áp dụng tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh , Pháp luật về quản lý nguồn thu theo quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn áp dụng tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh