Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV 790 – tổng công ty đông bắc

101 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 19:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV 790 – TỔNG CƠNG TY ĐƠNG BẮC Chương trình: Điều hành cao cấp-EMBA NGUYỄN ANH VIỆT Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV 790 – TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp- EMBA Mã số: 8340101 Học viên Cao học: NGUYỄN ANH VIỆT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ANH TUẤN Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Cơng ty Đơng Bắc” kết q trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ rãng, đáng tin Hà Nội, ngày tháng Học viên Nguyễn Anh Việt năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực luận văn này, nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn PGS, TS Bùi Anh Tuấn, giảng viên trường Đại học Ngoại Thương, hướng dẫn khoa học giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc hỗ trợ, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô thuộc Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương, tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt trình học tập Do nhiều hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu thực tế thời gian thực hiện, nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu xót định Vì vậy, tơi mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy để tơi hồn thiện khả nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn, Hà Nội, ngày tháng Học viên Nguyễn Anh Việt năm 2019 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………… ii MỤC LỤC ……………….…………………………………………………… iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ………………………………………………….vi DANH MỤC BẢNG ……………………………………………………… ….vii DANH MỤC HÌNH …………………………………………………………….ix TĨM TẮT ……………………………………………………………………….x PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………………….………………… CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.2 Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp 1.1.3 Vai trị văn hóa doanh nghiệp 1.1.4 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 11 1.1.5 Các biểu văn hóa doanh nghiệp 12 1.2 Tổng quan xây dựng văn hóa doanh nghiệp 18 1.2.1 Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp 18 1.2.2 Các biện pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp 21 1.2.3 Mơ hình đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp 24 1.3 Phương pháp thực nghiên cứu định tính định lượng 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 28 2.2 Quy trình nghiên cứu 29 2.3 Biến quan sát 31 2.4 Bảng hỏi 32 2.5 Phương pháp chọn mẫu mô tả mẫu 33 iv 2.6 Thu thập số liệu 33 2.7 Phân tích số liệu 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN VĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV 790 36 3.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV 790 36 3.1.1 Sự hình thành phát triển 36 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 37 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 38 3.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 39 3.1.5 Nguồn nhân lực đặc điểm nguồn nhân lực 40 3.2 Thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 44 3.2.1 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Cơng ty 4 3.2.2 Biểu văn hóa doanh nghiệp Cơng ty 47 2.2.3 Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty 50 3.2.4 Đánh giá hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty 51 3.3 Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 53 3.3.1 Thống kê mô tả 53 3.3.2 Kiểm định tin cậy thang đo 5 3.3.3 Phân tích khám phá nhân tố 59 3.3.4 Phân tích tương quan, hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 61 3.4 Tổng hợp vấn đề đặt cho Công ty TNHH MTV 790 q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp…………………………………………………… ……67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TIẾP TỤC XÂY DỰNG VĂN HÓA CHO CÔNG TY TNHH MTV 790 69 4.1 Quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 69 4.1.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Công ty 69 v 4.1.2 Quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty 70 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 73 4.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức nhân viên vai trị văn hóa doanh nghiệp 73 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp 74 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống khen thưởng khuyến khích 75 4.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 77 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện xây dựng tốt mối quan hệ cấp cấp 79 4.2.6 Giải pháp tạo môi trường điều kiện làm việc thuận tiện cho nhân viên 80 KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………….…………………………83 PHỤ LỤC KHẢO SÁT VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV 790 ……… … 85 vi DANH MỤC TỬ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết tắt BQP Bộ Quốc phòng GDP Tổng sản phẩm quốc nội KTHL Khai thác hầm lò MTV Một thành viên SX TCT TNHH Trách nhiệm hữu hạn VTCB Vật tư Sản xuất Tổng công ty vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các biến quan sát mô hình nghiên cứu đề xuất 31 Bảng 2.2 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo số liệu thực tế 34 Bảng 3.1 Kết thực số tiêu kinh doanh chủ yếu Công ty năm 2016 – 2018 40 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động theo giới tính Cơng ty TNHH MTV 790 năm 2016 2018 40 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc Công ty TNHH MTV 790 năm 2016 - 2018 41 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi Công ty TNHH MTV 790 năm 2016 – 2018 42 Bảng 3.5 Mức độ bảo đảm nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV 790 năm 2016 – 2018 44 Bang 3.6 Nhận thức nhân viên văn hóa doanh nghiệp 53 Bang 3.7 Vai trị văn hóa doanh nghiệp 54 Bang 3.8 Hình thức biểu bên ngồi văn hóa doanh nghiệp 54 Bang 3.9 Đặc trưng văn hóa Cơng ty TNHH MTV 790 55 Bảng 3.10 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Sự tham gia 55 Bảng 3.11 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Đào tạo phát triển 56 Bảng 3.12 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Giao tiếp 56 Bảng 3.13 Kết phân tích Cronbach Alpha nhân tố Sự đồng cảm đồng thuận 57 Bảng 3.14 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Sự phối hợp hòa nhập 57 Bảng 3.15 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Định hướng chiến lược 58 Bảng 3.16 Kết kiểm định Cronbach Alpha nhân tố Hệ thống khen thưởng khuyến khích 58 viii Bảng 3.17 Kết kiểm định Cronbach Alpha biến phụ thuộc Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 59 Bảng 3.18 Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập 60 Bảng 3.19 Kết phân tích khám phá nhân tố biến phụ thuộc 61 Bảng 3.20 Kết phân tích tương quan biến nghiên cứu 62 Bảng 3.21 Kết phân tích hồi quy đa biến 63 75 hồi Những phản hồi sở để đánh giá hiệu truyền thông điều chỉnh Trong giai đoạn bùng nổ mạng xã hội, gần cán nhân viên Công ty có tài khoản trang Facebook, Zalo, Mocha, Yume…Đặc điểm trang mạng tương tác nhanh, hiệu quả, sinh động, sức lan toả cực lớn Lên mạng xã hội để giao lưu, chia sẻ nhu cầu tự thân, tận dụng khả tương tác mạng xã hội để truyền thơng, phát triển văn hố giải pháp hữu hiệu Bộ phận chuyên trách văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cần chủ động lập nên trang xã hội tập thể, kết nối thành viên Công ty Hàng tuần, quản trị trang đưa thơng điệp văn hố, giá trị mới, cách làm hay, chí đưa lên hành động văn hoá để phê bình nhẹ nhàng (yêu cầu phải nhẹ nhàng, tinh tế, không hô hào hiệu), người chắn tham gia, đọc, bình luận (comment), giá trị vào nhận thức cách nhẹ nhàng nhất, văn hố Để định hướng dư luận, phải có phận quản trị trang để điều chỉnh cần thiết 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống khen thưởng khuyến khích Cơng tác đánh giá q trình lao động: Quản lý đánh giá công việc khâu then chốt đánh giá khen thưởng khuyến khích người lao động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động tổ chức Vì thời gian tới Ban giám đốc Công ty cần tập trung vào cơng tác khía cạnh sau: Thứ nhất, phận nguồn nhân lực phải phối hợp với phận chuyên môn Công ty xây dựng hệ thống đánh giá đa chiều: cấp đánh giá cấp dưới, đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau, phận đánh giá phận khác, tiêu thức đánh giá phải rõ ràng, thống sở việc phân tích mơ tả cơng việc cụ thể cho vị trí, chức danh, đồng thời phải đảm bảo dễ thực Thứ hai, tăng cường việc phân cấp quản lý sở quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cấp quản trị hệ thống tổ chức Công ty đảm bảo tính hệ thống, tính phân quyền tính khoa học quản lý Thông qua 76 phân cấp quản lý chặt chẽ, Cơng ty hình thành máy quản lý đồng giúp cho công tác điều hành đạt hiệu Thứ ba, phương pháp đánh giá thực cơng việc là: (i) Phương pháp bảng điểm; (ii) Phương pháp xếp hạng luân phiên; (iii) Phương pháp so sánh cặp; (iv) Phương pháp lưu giữ (v) Phương pháp quan sát hành vi Chính sách phân phối tiền lương: Việc xây dựng chế trả lương phù hợp cần thiết Công ty cụ thể sau: Thứ là, việc trả lương không trả lương cao, ngang với nơi khác mà phải làm cho người lao động cảm thấy hài lòng với tiền lương, thưởng chế độ đãi ngộ Trả lương, xây dựng hệ số công việc phải dựa vào kết việc đánh giá giá trị công việc Cơ chế tiền lương phải thật đóng vai trị thước đo đánh giá lực, khả làm việc mức độ đóng góp nhân viên vào kết hoạt động Cơng ty Qua họ cảm nhận giá trị lao động giá trị thân họ công việc công ty, từ động viên khuyến họ với tinh thần làm việc hăng say Thứ hai là, trả lương phân phối thu nhập dựa theo hiệu công việc, người làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng Tiêu chí khen thưởng, phạt phải công khai, minh bạch, người lao động chấp nhận Người làm tốt, có thành tích cống hiến sản xuất kinh doanh nhận tiền lương thưởng xứng đáng Ngược lại với người làm việc hiệu quả, ỷ lại cần có sách phù hợp để họ cố gắng nhìn nhận tinh thần trách nhiệm công việc Thứ ba là, xây dựng mức tiền lương sở hướng đến yếu tố thị trường, đảm bảo ln thu hút lưu giữ lao động Theo đó, tiền lương phải có chế thu thập thơng tin mặt tiền lương thị trường lao động, xem xét mặt lương ngành khu vực Căn vào đó, tùy nhóm lao động, cơng ty xác định chiến lược trả lương phù hợp với nhu cầu thu hút - cao hơn, thấp mức trung bình thị trường Ngồi tính tốn đến yếu tố lạm phát trượt giá, đảm bảo người lao động cân đối tiền lương chi phí sinh hoạt cần thiết 77 Thứ tư là, xây dựng tiền lương phải phù hợp quán với chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách chức quản lý khác Công ty Đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật Hồn thiện cơng tác khen thưởng, kỷ luật: Trong thời gian vừa qua việc khen thưởng kỷ luật hình thức Để cơng tác khen thưởng, kỷ luật vào thực chất phát huy tác dụng Công ty cần xây dựng lại hệ thống quy trình, u cầu cần phải có cơng tác Tất nhiên sở việc bình xét phân tích mơ tả cơng việc, đánh giá cơng cho kết bình bầu sát thực, khắc phục tính hình thức bình bầu thi đua 4.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hiện chất lượng lao động nhân viên Công ty TNHH MTV 790 chưa tương xứng với yêu cầu, nhu cầu tiêu chuẩn công việc, khối lao động trực tiếp tình trạng bố trí chưa chun mơn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ lớn, lao động quản lý trình độ tin học quản lý khơng cao, lao động gián tiếp văn phịng Cơng ty trình độ chuẩn hóa cấp tỷ lệ chun viên có trình độ chun mơn sâu chưa nhiều, trình độ thị trường, trình độ đại học chưa cao Để đánh giá cách toàn diện sát với thực tế chất lượng lao động, Công ty cần tổ chức kiểm tra đánh giá toàn lao động, trước mắt tập trung lực lượng lao động quản lý Mục tiêu việc đánh giá nắm bắt kiến thức kỹ thiếu yếu người lao động để xác định đối tượng, chương trình đào tạo lại cho phù hợp Cần chuẩn bị công việc sau: (i) Rà soát lại chứng chỉ, cấp theo tiêu chuẩn vị trí; (ii) Tổ chức hội đồng đánh giá gồm người có kinh nghiệm phịng chun mơn nghiệp vụ để thống cách thức đánh giá; (iii) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá dựa vào bảng phân tích cơng việc, đặc biệt ý đến đánh giá kỹ thực công việc người lao động trường Xây dựng kiểm tra tay nghề trường phù hợp với nơi làm việc; (iv) Tiến hành đánh giá người lao động Từ kết việc đánh giá tồn Cơng ty, xác định nội dung cần đào tạo, đào tạo lại để xây dựng kế hoạch, chương trình 78 đào tạo tiến hành đào tạo lại theo hình thức thu phiếu điều tra Việc đào tạo đào tạo lại Công ty cần thực hình thức đào tạo như: (i) Thường xuyên kiểm tra, uốn nắn nhân viên (đạo tạo chỗ): Thơng qua việc bố trí theo cặp, người có tay nghề cao kèm cặp hướng dẫn người có tay nghề thấp qua trình làm việc Kiểu đào tạo có ưu điểm dễ tổ chức, tốn kém, đơn giản đào tạo nhiều người nhiều phận thời gian đồng thời nhân viên nắm cách thức giải cơng việc Nhưng có nhược điểm địi hỏi người hướng dẫn phải thạo nghề có phương pháp sư phạm; (ii) Thường xuyên có buổi trao đổi nghiệp vụ chuyên môn; (iii) Mời chuyên gia đến bồi dưỡng ngắn hạn (iv) Cách đào tạo khác: Như cử học trường thuộc ngành thương mại kinh doanh, đại học Bách Khoa, Kinh Tế … Tóm lại, tuỳ theo yêu cầu thực tế, đặc điểm tình hình nhân lực Cơng ty thời kỳ để có hình thức đào tạo thích hợp, đảm bảo hiệu (với yêu cầu: chi phí thấp, tác dụng nâng cao tay nghề cho cán bộ, nhân viên…) Tuy nhiên thời điểm tại, Công ty cần triển khai hoạt động đào tạo sau: Đối với lao động quản lý: Ưu tiên lập kế hoạch đào tạo đào tạo lại cho lao động quản lý Công ty việc làm cần thiết Thực tế, lao động quản lý Công ty đáp ứng mặt cấp chuyên môn, cịn lực tiêu chí khác chưa đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đề ra, đặc biệt kỹ quản lý, tin học Trước mắt Công ty cần tổ chức lớp học đào tạo quản lý cho lao động quản lý chưa qua đào tạo, tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm tình quản lý điều hành Bên cạnh đó, lâu dài Công ty lên cử số lao động quản lý tham học khóa đào tạo đại học, trung cấp chuyên ngành quản trị Công ty tổ chức học thêm yêu cầu số lao động quản lý tự học thêm ngoại ngữ, tin học Đối với đội ngũ cán quản lý diện quy hoạch, cần phải có chương trình đào tạo cụ thể, có chế độ sát hạch nghiêm túc trước đề bạt loại bỏ cán khỏi diện quy hoạch Cần sử dụng sách luân chuyển cán quản lý để đào 79 tạo đội ngũ cán có khả đa dạng, thích ứng với thay đổi môi trường Đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng cán luân chuyển, trú trọng tới đội ngũ cán trẻ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Đối với lao động trực tiếp: Đối với cán phận trực tiếp bán hàng, trọng tâm đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao kỹ tay nghề cho người lao động, phải lựa chọn hình thức đào tạo kèm cặp chỗ chủ yếu Với hình thức khơng thể đào tạo theo kiểu đại trà được, lao động sau đào tạo, nắm vững kỹ kèm cặp người khác 4.2.5 Giải pháp hồn thiện xây dựng tốt mối quan hệ cấp cấp Mối quan hệ cấp với cấp yếu tố tác động ảnh hưởng tinh thần làm việc nhân viên Vì để tăng mức độ thỏa mãn cán công nhân viên cơng ty vấn đề mối quan hệ cấp trên, cấp cần quan tâm làm tốt Cấp thực tốt vai trò, nhiệm vụ phân công, xếp giao việc cho cấp đồng thời ln hoan nghênh đóng góp thường xun đánh giá thành tích thực cơng việc cấp dưới, nhân viên có lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp tục phát triển công việc Để thực tốt nhiệm vụ trên, người cấp ln cần phải ln tìm hiểu tâm tư nguyện vọng làm việc nhân viên qua phối hợp hỗ trợ dẩn dắt họ đến mục tiêu công việc, thực chế độ khen thưởng, đãi ngộ kịp thời thời điểm cho cá nhân tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mạnh dạn giao việc cho nhân viên trẻ có lực từ tìm kiếm phát triển tài cho Công ty Trong đạo làm việc, người cấp đừng đưa thị kiểu lệnh mà đối xử tôn trọng với cấp Cần nhận thức người nhân viên người cộng sự, việc lắng nghe ý kiến cấp kỹ tốt cấp trên, với thông tin không tối mật, chân thành chia với cấp ln đặt vào vị trí người khác để suy xét vấn đề cấp Bởi lẽ, tôn trọng lắng nghe ý kiến, người nhân viên cảm nhận đánh giá cao coi trọng, họ trở nên say mê sáng tạo 80 công việc cấp lãnh đạo cơng ty có đóng góp ý kiến giá trị từ nhân viên cho đơn vị 4.2.6 Giải pháp tạo mơi trường điều kiện làm việc thuận tiện cho nhân viên Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm tạo môi trường điều kiện làm việc tốt, thuận lợi cho cán bộ, cơng nhân viên đồng thời để kích thích thu hút giữ chân người lao động giỏi Một mơi trường có điều kiện làm việc thuận lợi (an toàn, sẽ, đầy đủ trang thiết bị phương tiện làm việc…) tạo khơng khí làm việc chuyên nghiệp độ thoải mái định nơi làm việc giúp nhân viên tập trung hoàn thành cơng việc có hiệu Vì vậy, ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm, thiết lập cố gắng trì mơi trường làm việc thật tiện nghi sở vật chất, không gian làm việc đại Hệ thống an toàn bảo hộ lao động cho công việc phận kỹ thuật sản xuất cần trang bị hệ thống phương tiện đồng thiết bị bảo hộ tốt, phù hợp với tính chất kỹ thuật chun ngành Cơng tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực an toàn bảo hộ lao động triển khai thường xuyên Tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, nắm bắt thông tin công việc, hiểu mục tiêu công việc, mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, cho họ thấy triển vọng phát triển tương lai Công ty Đưa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng, cơng việc đâu, kết thúc vướng mắc biết hỏi ai, sở hoàn thiện tuân thủ theo hệ thống ISO Qua tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên thực công việc cách dể dàng, hoàn toàn chủ động khâu công việc, hiểu phối hợp tốt với để tăng hiệu công việc tránh rủi ro khơng đáng có Tạo mơi trường điều kiện làm việc tối đa cho người lao động phát huy hết lực cá nhân, tham gia xây dựng đóng góp ý kiến xây dựng mục tiêu chiến lược, nêu ý tưởng sáng tạo cho phát triển công ty tạo hội cho họ phát triển công việc đồng thời qua cơng ty có sách động viên khen thưởng kịp thời cho ý tưởng sáng tạo mang lại lợi ích cho Cơng ty 81 Công ty tạo điều kiện làm việc độc lập có định hướng hỗ trợ cao, giúp nhân viên trẻ nhanh chóng hịa nhập với mơi trường làm việc mới, tạo nhiều vị trí mở có hội cho việc thăng tiến phát triển nghề nghiệp lâu dài Công ty Tạo môi trường làm việc thân thiện chun nghiệp, ln có thơng cảm lắng nghe lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp đồng nghiệp, làm cho thành viên cảm nhận cơng ty gia đình, người lao động khơng thể thiếu 82 KẾT LUẬN Trong trình hình thành phát triển, văn hóa doanh nghiệp coi yếu tố định, tạo nên thành công hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV 790 thời gian qua Văn hóa doanh nghiệp mạnh tạo đoàn kết cán bộ, nhân viên tập thể Công tyy, giúp tạo động lực làm việc giữ chân người lao động xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho Cơng ty TNHH MTV 790 Công ty TNHH MTV 790 đạt số thành tựu như: Cơng ty xây dựng, hồn thiện tảng tư tưởng, văn hoá doanh nghiệp đặc trưng Công ty sở cá thể hố văn hố Tổng Cơng ty Đơng Bắc; xây dựng quy trình đánh giá hồn thiện văn hóa doanh nghiệp; xây dựng trì mơi trường làm việc đại, lành mạnh; đảm bảo công thu nhập tạo hội phát triển cho thành viên xây dựng đội ngũ quản lý có trình độ chun mơn, phong thái làm việc chuyên nghiệp, động, cởi mở hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Tuy nhiên, hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 cịn tồn số hạn chế như: Một số cán bộ, nhân viên Công ty chưa nhận thức mức vai trị văn hóa doanh nghiệp; việc trì biểu văn hóa doanh nghiệp Cơng ty chưa thực đa dạng Cơng ty cịn gặp khó khăn việc giữ chân người lao động – đặc biệt lao động trực tiếp tính chất cơng việc môi trường làm việc đặc thù Công ty Do đó, Cơng ty cần có nhiều sách để tu hút giữ chân đối tượng lao động Nghiên cứu rằng, nhân tố Định hướng chiến lược, Đào tạo phát triển Hệ thống khen thưởng khuyến khích nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty như: nâng cao nhận thức nhân viên vai trị văn hóa doanh nghiệp; nâng cao chất lượng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp; hồn thiện hệ thống khen thưởng khuyến khích; hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực; xây dựng tốt mối quan hệ cấp cấp tạo môi trường điều kiện làm việc thuận tiện cho nhân viên 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Anh Bulent Aydin., Adnan Ceylan, 2009 The role of organizational culture on effectiveness Ekonomika A Management Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E & Tatham, R.L (2006) Mutilvariate Data Analysis 6th ed, Upper Saddle River NJ, Prentice –Hall Nunally & Bernstein (1994), Psychometric Theory, 3th ed, Mc Graw – Hill, New York Mahmood A Bodla, Huma Ali, Naeem Ali (2013), Impact of organizational culture on performance of universities in Pakistan, Middle-East Journal of Scientific Research Stephen P Robbins, Neil Barnwell (2008), Organisation Theory: Concepts and Cases 5th edition NJ, Pearson Prentice Hall Tài liệu Tiếng Việt Công ty TNHH MTV 790 (2016, 2017, 2018), Báo cáo lao động thu nhập Tổng kết năm Công ty TNHH MTV 790 (2016, 2017, 2018), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Dương Thị Liễu (2008), Bài giảng: Văn hóa kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh, Nhà xuất Chính trị quốc gia 10 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh 84 11 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Phương Mai (2011), Nghiên cứu mối quan hệ văn hóa doanh nghiệp chiến lược doanh nghiệp giai đoạn chuyển đổi kinh tế Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN 12 Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh, NXB Thống kê 13 Nguyễn Mạnh Quân (2007), Đạo đức kinh doanh Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐH Kinh tế quốc dân 15 Nguyễn Viết Lộc (2011), Nhân cách doanh nhân văn hóa kinh doanh Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế”, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 16 Phạm Xuân Nam (1996), Văn hóa kinh doanh, Nhà xuất Khoa học Xã hội 17 Trần Quốc Dân (2005), Tinh thần doanh nghiệp - giá trị định hướng văn hóa kinh doanh Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 85 PHỤ LỤC KHẢO SÁT VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV 790 Kính thưa Anh/Chị, Tôi tên Nguyễn Anh Việt học viên Cao học Trường Đại học Ngoại Thương Hiện nay, tơi nghiên cứu “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc” Đây phần đề tài Luận văn trường Đại học Ngoại Thương Đề nghị Anh/Chị giúp tơi hồn thành nghiên cứu cách trả lời cách khách quan câu hỏi Mong nhận hợp tác Anh/Chị! PHẦN I: Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào ý kiến mà Anh/Chị cho văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790: Câu 1: Theo Anh/Chị văn hóa doanh nghiệp Cơng ty là? □ Là đặc trưng ứng xử Công ty □ Là quan niệm chung Công ty tương tác nội bên □ Là nghệ thuật kinh doanh hình thành từ người lãnh đạo □ Là tinh thần phấn đấu cho mục đích chung Cơng ty Câu 2: Theo Anh/Chị vai trị văn hóa doanh nghiệp Công ty là? □ Là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững □ Là nguồn lực phát triển kinh doanh □ Thúc đẩy việc thực trách nhiệm xã hội tổ chức Câu 3: Theo Anh/Chị hình thức biểu bên ngồi văn hóa doanh nghiệp Cơng ty là? □ Qua kiến trúc nội ngoại thất thống Công ty □ Qua kiện, hoạt động Công ty □ Qua biểu tượng Công ty (logo, slogan,…) □ Qua sản phẩm dịch vụ đặc trưng Công ty □ Qua biểu tượng Công ty (logo, slogan,…) 86 Câu 4: Theo Anh/Chị đặc trưng văn hóa Công ty TNHH MTV 790 là? □ Tập quán kinh doanh Công ty □ Là tập tục mà tồn thể nhân viên Cơng ty tn theo □ Quan điểm, phương hướng, chiến lược kinh doanh Công ty □ Sự kế thừa tiếp thu sắc thái kinh doanh tổ chức khác PHẦN II: Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu nói xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý Khơng có nhận xét (3) Đồng ý (4) Hồn tồn đồng ý (2) (5) Câu 1: Xin anh/chị cho biết mức độ anh/chị đồng ý với tuyên bố Sự tham gia theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hoàn toàn đồng ý TG1 Tất nhân viên có điều kiện thuận lợi cho việc định đưa nhiều ý tưởng, đề xuất khác TG2 Nhân viên sẵn lòng làm quen với cơng việc tạo điều kiện tốt cho cơng việc thú vị TG3 Kế hoạch kinh doanh hoạch định liên tục người tham gia vào tiến trình mức độ định TG4 Đa số nhân viên tích cực chủ động tham gia công việc (1) (2) (3) (4) (5) 5 5 Câu 2: Xin anh/chị cho biết mức độ anh/ chị đồng ý với tuyên bố nói Đào tạo phát triển theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hồn tồn đồng ý ĐT1 Có đầu tư thường xuyên vào việc nâng cao kiến thức kỹ nhân viên ĐT2 ĐT3 Các nhà quản lý thường xuyên tự trau dồi thân Nhân viên học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kiến thức kỹ (1) (2) (3) 1 2 3 (4) (5) 4 5 87 ĐT4 Nhiều điều tra/phân tích (về đặc tính sản phẩm, khách hàng, nhu cầu nhân sự,…) thực thường xuyên ĐT5 Học tập mục tiêu quan trọng công việc hàng ngày nhân viên Câu 3: Xin cho biết mức độ anh/chị đồng ý với tuyên bố nói Giao thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý; 5= Hoàn toàn đồng ý (1) (2) (3) (4) (5) GT1 Các nhà quản lý thường yêu cầu lệnh GT2 Các nhà quản lý thường lắng nghe đồng cảm GT3 Các nhà quản lý cố gắng giúp đỡ đưa lời khuyên cho nhân viên GT4 Sự giao tiếp nhân viên thân thiện, gần gũi trang trọng Câu 4: Xin cho biết mức độ anh/chị đồng ý với tuyên bố nói Sự động cảm đồng thuận theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hoàn toàn đồng ý (1) (2) (3) (4) (5) ĐC1 Nhân viên ln đồn kết gia đình ĐC2 Nhân viên đồng ý nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị Công ty ĐC3 Nhân viên ln đồng tình điều quan trọng giải vấn đề hay xung đột Câu 5: Xin cho biết mức độ anh/chị đồng ý với tuyên bố nói Sự phối hợp hịa nhập theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hồn tồn đồng ý (1) (2) (3) (4) (5) PH1 Những phòng ban khác có nhiều điểm chung (mục tiêu, nhiệm vụ, lễ kỷ niệm,…) PH2 Các mục tiêu cấp điều chỉnh phù hợp với PH3 Rất dê da ǹ ̃ g điều phối công việc chung phận khác ngân hàng Câu 6: Xin cho biết mức độ anh/chị đồng ý với tuyên bố nói Định hướng chiến lược theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 88 5= Hồn tồn đồng ý (1) (2) (3) (4) (5) CL1 Cơng ty có chiến lược, mục tiêu kế hoạch dài hạn CL2 Những mục tiêu kế hoạch đặt đạt mục đích CL3 Công việc lên kế hoạch cụ thể, người biết nên làm làm CL4 Tầm nhìn ngân hàng ngày trở nên thực tế Câu 7: Xin cho biết mức độ anh/ chị đồng ý với tuyên bố nói Hệ thống khen thưởng khuyến khích theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hồn tồn đồng ý KK1 Chính sách khen thưởng hợp lý, nhân viên nhận tiền lương tương xứng với kết nỗ lực KK2 Nhân viên khen thưởng tiền hình thức khác cho cơng việc, ý tưởng, sáng kiến (1) (2) (3) (4) (5) KK3 Các hình thức chế tài hành phù hợp KK4 Nhân viên thường xuyên khen thưởng bị khiển trách hay Câu 8: Xin cho biết mức độ anh/ chị đồng ý với tuyên bố nói Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo thang điểm tăng dần từ đến Trong đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 5= Hoàn toàn đồng ý VH1 Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty phù hợp với thực tế (1) (2) (3) (4) (5) VH2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty giúp nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh VH3 Xây dựng văn hóa Cơng ty thực thường xuyên có hiệu VH4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty biểu 89 đa dạng PHẦN III: Anh Chị có ý kiến yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 không? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trả lời câu hỏi! ... trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 Chương Giải pháp hồn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG VĂN... ? ?Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV 790 – Tổng công ty Đông Bắc? ?? làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đề tài giúp Công ty TNHH MTV 790 nỗ lực xây dựng văn. .. nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790; (iv) Các thành tựu hạn chế xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 (v) Các giải pháp hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV 790 5 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV 790 – tổng công ty đông bắc , Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV 790 – tổng công ty đông bắc

Từ khóa liên quan