Hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

2 0 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:53

Bài viết thông tin về hợp tác Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đặc biệt giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước. Th\te tien - Kinh nghidm i Htfp tac Viet Nam - Ha Lan ve thich utig vofi bien ddi l(hi hau va quan ly ntfofc O THU THUY Sd Tii nguyin va Mdi trUdng P hien hpp lin thd cua Oy ban liin Chinh phu Vipt Nam - Ha Lan ve thich Ong vdi BDKH vi quin ly nudc vda diin tpi Hi Ngi ddpc phdi hpp td chdc gida Bp TN&MT Vipt Nam vi Bp Ca sd hp ting va Mdi trudng Voong qudc Hi Lan Phien hgp li djp de ting cudng hieu biit va hpp tic trang linh vpc BDKH, dpc bipt giup cha Vipt Nam hpc hoi dupc nhiiu kinh nghipm ve BDKH va quin ly nudc cua nudc bpn Nhufng ket q u i dpt dUpc i i ) I K l td nhQng ngdy dlu Chfnh phd hai nuflc ky kit Thoa thupn doi tac ehien iQpe ve dng vdi BDKH vk quin ly nUfle, nUdc da cdng trdi qua eh^ng dudng dai de dua m i l quan hd Viet Nam - Ha Lan phdt triln toan didn va di vao thpc chit Qua hdn ndm thpc hien Thfla thudn, nhieu npi dung hpp tac cy the da dupe hai bdn ky kit vd trien khai vdi sp tham gia bd trp tfeh cue cCia nhieu bd, ngdnh, vidn nghien cdu, trUdng dpi hpc va chuydn gia, c l v i n ky thuat cua Ha Lan trdn cac ffnh vpc nhU: Giao dye dpi hpc va sau dai hpe ve qudn ly nude, thfch dng vfli BDKH va cde hd sinh thdi; hdp tac giQa hai TP H i Chf Minh - Rotterdam; dieh vy v l nudc va khf hau; nao vet kdnh tudi tidu quy md nhd va diln hinh la sU hd trp cda Hd Lan vi§e xdy dyng K l hoach DBSCL dUa trdn nln ting cda K l hoach ding bang Hd Lan nham dUa mpt tam nhin dai bpn va cae goi y cho vide phat trien DBSCL an toan, bin vQng va tru phd Nhin chung, cdc ndi dung hpp tac khudn kho cda Thfla thuan da dpt dUdc nhilu kit qua tfeh epe, huy ddng dupe sp hpp tae, phii hpp chat che giQa hai Chfnh phu, giQa cac vung eo net tuong dong eCia hai qud'c gia, thuc d i y sp hpp tae todn didn hdn nQa giQa Viet Nam vk Ha Lan v l thfch dng vdi BDKH vd quin \f nude Ha Lan da cd each tiep can tong t h i dd ydu d u sp gan kit cao glQa eae vijng miln va d c dja phUdng; giQa cae d p , eae nganh; giQa khIi doanh nghidp tU nhdn va cae ed sfl nghidn cQu d l xac djnh mye tieu va dUa gili phap toan didn eho cdc v i n de v l nude va BDKH Nhd each tid'p cdn ndy, hpp tac glQa hai nudc da dat dupc mdt sd k i t qua dang ghi nhpn nhU: Xdy dung thdnh edng K l hoach chau tho sdng Cdu Long; hinh Chiln lupc thfeh Qng vdl khf hpu eho TP Ho Chf Minh din nam 2100; trien khai dp an xis ly nude thdi edng nghidp tpi TP Da Ndng va tuong lal la viee then khai cae thfla thuan giQa TP Ha Ndi vd Amsterdam, TP Ho Chf Minh - Rotterdam va cac dy an thfeh Qng dd thj, nao vet, xd \f nUfle dd thj, quy hopch TNN LVS Hing - Thai Binh hpp tac vfli Bd Xdy dpng va Bd TN&MT Hien nay, eae ede ket q u i dat dupc cho thiy, tfnh thpc tiln cao eae khuyen nghi va djnh huflng chuydn gia hai nudc dua b i n Ke' hopch DBSCL nhdn dupc sp ung ho nhidt tlnh eua eae bp, nganh, dja phUdng vd cae d l i tac phat trien Trdn cd sfl do, rat nhilu dp an giup bdo ve nguon nudc, d p nUdc v l cai thien mdi trudng nuflc tren DBSCL da dupe cy t h i Tdi nguyen vd Mdi trifdng | Ky2-Thang4/2016 45 hda va trien khai mpt each bai bin Bd TN&MT dang phoi hpp vdi Bd NN&PTNT va Bd KH&DT xay dpng Dp dn "Ching chju khf hau tong hpp va sinh k l ben vQng DBSCL" tren cd sfl cac khuyin nghj eija bin ke hoach ndy Chfnh phd Viet Nam danh gia eao hd trd eua Ha Lan vide triln khai thye hien npi dung Tuyen bo chung cua Doi thoai d p cao "Viet Nam kdu gpi cde doi tae quoe te chung tay cung dng phd vdi cae thaeh thde cua BDKH tai DBSCL" to chdc bdn l l Hdi nghj cae ben tham gia Cdng Ude khf hau lan thQ 21 (CQP21) Thdng qua Hdi nghj tap huan d p eao danh eho cdn bg, lanh dpo, quin ly d p cao eua eae bg, nganh va 13 tlnh vung DBSCL, hpi nghj da nhlt tri de xuit Bao edo tong hpp khuyen nghj ildn quan den ldp va thye hidn quy hopch, k l hoach phat triln cua vung DBSCL phue vy thfch Qng, ehong chju vd phat triln bin vQng vfli cac giai phap ting t h i , lien nganh, lien vung NhQng kinh nghidm quy bau cija VUdng quoc Ha Lan da h i trd Chfnh phu Viet Nam ndi ehung va nganh quin ly nude ndi ridng dac biet b i i canh cac hidn tUdng thdi tilt cpc doan ngdy cang gia tang va didn bie'n kho luflng nhU hidn nay, Tl^p tuc trien khai thda thupn doi tac chien lUdc Phidn hgp lln thQ kit thde dd the hidn cam ket manh me cda Chfnh phu hai nUfle Vidt Nam va Hd Lan tiep tye hpp tae triln khai Thda thuan d l i tae chiln lupc ve Qng vdi BDKH va quin ly nudc ke td ky kit ndm 2010 dl vao chieu sau vd 46 thyc chit Viet Nam va Hd Lan d l u ddng trude thaeh thQc Idn cija nhan loai, dd la BDKH va nuflc bien dang Chfnh phd Viet Nam xac djnh, Qng phd vfli BDKH va nUde biln dang la v i n d l song cdn eua dat nUflc Hpp tae cua phfa H I Lan la thiet thpc de Viet Nam eo t h i dng phd mgt cdch ed hieu qua Cac ndi dung hpp tac khudn k h i Thfla thuan da giup Vidt Nam vide tang cudng k h i nang ehing chju vdi BDKH bang d e de xuit hidu qua, kha thi va phu hpp vfli dieu kien thpe te tpl Viet Nam Chfnh phu Viet Nam nhpn thde sdu sac cae ke hoaeh, ehiln lUpe mdi ehl la bude khfli dlu vd de biln d c k l hoach, ehiln lupe hanh ddng cu t h i d n phii ed sp ed' gang cda toan bp he thing chfnh trj, huy dgng nguon lye e^a todn dit nUdc mdi cd t h i triln khai cdng cde bien phap thieh dng vdi BDKH nhu da de xuit Trong thdi gian tdi, vide trien khai Thda thuan hdp tae se tiep tye dupe diy mpnh ve ehilu sdu va md rdng thdm cdc hudng hpp tdc mfli Hai ben se tang eUdng tilp xue, trao d l i d l xue tiln nhOng ndi dung hdp tdc mdi tren cd sfl tiem ndng, ldi the cda Viet Nam va nhQng t h i manh cua Ha Lan edc ITnh vpe nhU: Quan ly ting hpp TNN, quy hopch va phat triln he thd'ng d n g biln, ehfnh trj sdng, s i n xuat ndng nghidp ehIt lupng cao, danh gia vd gill quylt ckc Inh huflng eua BDKH d i n he thing dd thj Trdn ed sfl thfla thudn va npi dung phien hpp lln thd 5, Viet Nam se tiep tyc thue day triln khai eae chUdng trinh, dy an da dUdc hai ben thing nhlt hpp tac nhu: Quy hoach Tdi nguydn vd Mdi tru'dng | K» 2-Thang 4/2016 TNN LVS Hong - Thdi Binh, ngo vet kdnh tudi tidu quy md nhfi, hdp tae Ha Ndi - Amsterdam, TP., Ho Chf Minh- Rotterdam, quin IJ v l thi'eh Qng dd thj TQ cac Khuyen nghj eOa Ke hoach DBSCL va bao d o tong hpp cac khuyen nghj lien quan din iapva thpe hien quy hoach, k l hoach phat trien eija vung DBSCL, Viet Nam se tap trung nguin lyc Uiyc hidn Dp an "Ching chju khf hau t i n g hpp va sinh k l bin vQng DBSCL" va dae biet thpc hidn gili phap trUdc mat va lau dai vide ching han hdn, x§m nhap man vung DBSCL bao gom gili phap edng trinh mang tinh "khdng hoi tile" dd dupc neu bin K l hoach Tpi Phidn hpp da dien Ll ky ket Thda thudn hd trp ORIO Phu My (Thoa thuan trp cap ORIO09/VN/21); thu dinh hUdng hop tae glQa Hidp hdi nudc Hk Lan vd Cue Ha tang ky thuat - Bp xay dung Vidt Nam; bin ghi nhd giQa Van phdng khdng gian Ha Lan va Trung tdm vd tinh quic gia - Vidn Han lam KH&CN Viet Nam vd Bien ban phidn hpp lln thQ Cly ban lidn Chfnh phii Vidt Nam - Ha Lan ve thfeh Qng vdi BDKH vd quin ly nUdc Hai nUdc hy vpng, thdi gian tdi, tilp tye mfl rpng quan hd hpp tac fTnh vuc quin \f nUdc cho vung DBSH va vung ven biln Viet Nam; phin dlu tdng cQdng d c cupc tiep xue kinh doanh va thuong mpi giQa Vidt Nam va Ha Lan ITnh vpe quin ly nUdc; to chdc Didn ddn thUdng mpi Vi6t Nam - Ha Lan v l nude nhim phan tfeh cd hdi dau tu vk thUdng mai, trao doi thdng tin kinh doanh.• ... nUfle Vidt Nam va Hd Lan tiep tye hpp tae triln khai Thda thuan d l i tae chiln lupc ve Qng vdi BDKH va quin ly nudc ke td ky kit ndm 2010 dl vao chieu sau vd 46 thyc chit Viet Nam va Hd Lan d l... glQa Hidp hdi nudc Hk Lan vd Cue Ha tang ky thuat - Bp xay dung Vidt Nam; bin ghi nhd giQa Van phdng khdng gian Ha Lan va Trung tdm vd tinh quic gia - Vidn Han lam KH&CN Viet Nam vd Bien ban phidn... cQdng d c cupc tiep xue kinh doanh va thuong mpi giQa Vidt Nam va Ha Lan ITnh vpe quin ly nUdc; to chdc Didn ddn thUdng mpi Vi6t Nam - Ha Lan v l nude nhim phan tfeh cd hdi dau tu vk thUdng mai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn