Giảm thiểu thiệt hại thiên tai vùng bão, lũ

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:50

Bài viết trình bày ảnh hưởng của bão lũ, một số biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão, lũ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Thuc tieh - Kinh nghiem Giam thieu thiet hai thien tai vung bao, lii O NGUYEN VAN Cl/ONG Ban Chi dao phong chong lut bao Trung Udng ac hien tupng thien tai thPi tiei, nhai la bao, lu gay thiet hai rai nang ve ngudi va tai san cho ngudi dan nudc ta; nhat la ngu&i dan cac tinh miin Trung Van de dat cho cac cap chinh quyen dja phuang, ngUdi dan la lam the nao de han che thap nhai thiet hai thien tai bao lu? C Anh hudng cua bao lu Nhdng nam gan day, eac van d l ve mdi trUdng sinh sdng cda ngudi dan vdng bao va Id lut da dupc quan tam d i thien Tuy nhien, sytan pha nang ne cda thien tai, ngudi dan vin bj tae dpng manh bdi cac dieu kien ndi d sd tan, nudc saeh ONMT vdi eac loai chat thai phat sinh dpc hai Con bao sd 11 bp vao khu vyc Da Ning - Quang Nam, tfnh den 15/10 tai Quang Nam, bao sd 11 da lam ngUdi chel ngUdi mat tfch, ngudi bj Ihudng hon 5.200 ngoi nha bj sap va toe mai, thiet hai hon 80.000 cay Sn qua cay lam nghiep; phd Da Ning, 11 ngudi bi thuong, hang nghin ngoi nha d cac quan Son Tra Lien Chieu Ngu Hanh Son bj sap tdc mai; cac tinh miln Trung ngudi che't ngudi mat tfch hang ngan ngdi nha bj sap Con bao sd 10, tfnh den 2/10 lam ngudi chet 199 ngUdi cda cac tinh Nghe An, Ha TTnh Quang Binh Quang Trj, Thda Thien-Hul bj thUdng Cdn bao sd 10 da lam sap dd cudn trdi 372 40 can nha; 194.137 can nha bj toe mai huhdng va 25.783 can nha bi ngap lut; hU hdng, ngap dng 975 cdng trinh la trudng hpc try sd co quan benh vien va d c cdng trinh cdng cpng Con bao so tai Quang Nam, da sd ngUdi ddn lai day ddng nude gieng ddng, nudc lu tran ngap, bdn cat lam eho nudc due ngau, khong sd dung dupc Nhieu xa tren dja ban huyen Ea Sup va Ea H'Leo, tinh Dlk Lak eung phai chiu canh thieu nude sinh hoat Trong dd, thude cda can bp y te cap han che, chi xd ly dupe nudc dung de an udng, viee tam giat cda ngUdi dan deu phai sddung ngudn nudc gieng d nhilm Nhilu hp dan ngudi dan tdc thieu sd sdng rai rac d khu vyc rdng nui sd dung ngudn nudc nhiem Huyen Ea Sup, Quang Binh ed 809 gieng nudc cda ngudi dan bj ngap sau nudc lu Huyen Ea H'Leo cd 650 gieng nUdc bj ngap khiln khoang 3.640 ngudi dan thieu nudc sinh hoat Do thieu hoa chat Chloramin B de xd ly ngudn nUdc nen viec sd dung ngudn nudc d nhilm khien djch benh nhanh chdng phat sinh Tdi nguydn va Moi truong | Kjf - Th^ng 2/2014 Sau bao, ID lut xay ra, nhdng dja phUdng bi tan pha, moi trudng sdng anh hudng manh de'n sdc khde cda ngudi Do do, viec quan lam dau tien la ndi d so tan va lanh nan cho nhSn dan Ddi tupng dupe sd tan chii ydu la ngudi dan song nhung ngdi nha lam d p 4, nhdng nha gan bd sdng, bai song, ven bien, d o vung bj ngap sau Ndi trd I n tam thdi tae dpng tryc tilp ngudi dan vdng bao Id Tuy nhien dieu kien v l co sd tang cda d c nha d lam ca v l so lupng, chat lupng edn thap Khdng gian chat hep, am thap eae khu nha so tan din den kha nang mac cac loai benh lay truyin ve dudng hd hap; nguon nudc sach thieu, ve sinh mfii trudng khdng bao dam giy cac benh nhU dau mat do, cac benh ngoai da va cac benh ve dudng tieu hoa Noi so tan lap trung ddng dan, thie'u v§ sinh nen djdi bdnh cang de phat tan, nhilu IrUdng hdp mac benh va td vong mdt d c h rat dang tide khong ldi benh vien kjp thdi 6 d c khu vuc ndng thdn, ngudn cung d p nudc sinh hoat cho ngudi dan chd yeu la nudc mat d ao, hd, nudc mua, nudc ngam lang ndng (gieng dao, giing khoan) v l ngudn nudc ty chay, day diu la cac nguon nudc de bi nhiem bin Irong dieu kien d thien tai bao, lu lut Opt Id thing 10/2011, tinh Quang Ngai d tren 7.000 ngdi nhi tai eac huypn ddng bang nhU: Mp Ddc, Ode Phd NghTa Hinh, Tu NghTa, son Tinh Binh Sdn bj ngap nude td 0.3m den tren Im hdn 6.000 giing nude, hang nghin nha ve sinh, 30 trudng hpc cac d p nhilu tram y te v l chp bj ngap sau nude Trung tam Y le dy phong Quang Ngai da ehl dao he thdng y le dy phdng tang cudng giam sal tren dja ban quan ly, hudng din cho nhan dan khd khuan giing, xd ly vd sinh moi trudng, chon sue vat chit bao dam ngudn nude sach eho ba sd dung Lut Ipi lam cho nhdng chat bin he thdng edng ranh mang theo nhilu chai thai dpc hai td nfli dd rac cudn theo lan Ida vao eac ngudn cung d p nudc Nude lu thudng cudn theo nhdng vi sinh vai truyin nhiem gdm cd vi khuin dudng rupt nhu Ecoli, Salmonella va Shigell vi khuIn viem gan A, va tae nhan gay binh thUOng ban, phd IhUdng han va bdnh udn van te, d n g tac thu gom va xd ly chat thai ran da dupc quan tam va thuc hien tai cac dja phUdng, nudc lu bat diu rdt UBND d e huyen, xa chi dao va hudng din nhan dan xd ly mdi trudng, nudc rut den dau lam ve sinh mdi tn/dng den dd Tuy nhien, d d c vdng ndng thdn nhieu ndi ehua d bai chdn lap va xd ly lap trung bao dam lieu chuan ky thuat, cac bai rac mdi d pham vi nhd, mang tfnh lu phil va khdng dupc dau tu day dd Vi vay, d e loai chat thai phat sinh va sau bao va lu lut hien vin gay ONMT cue bp Giam thieu thiet hai thien tai Con bao sd 11, tinh Quang Binh, da chi dao UBND cac huypn, phd cd lanh dao true 24/24h dd theo doi diln bien cdn bao sin sang ehl dao ddi phd cd can bp tryc tiep chi dao cac xa, cac thdn, ban Dac biet la nhijfrig vung thudng xuyen bi chia cat, nhdng vung thudng bi ngap sau hoac cP nguy ed sat id, lu quel; eo phUdng an di ddi sd tan dan khoi vdng anh hudng trUc tiep cda bao, nhdng dia phuong co kha nang ngap nudc bien dang eao, vung thudng xuyen ngap lyt sau va cd nguy cd cao ve lu quel, sal Id dat den ndi an loan; chi dao dy trd lUdng thyc, thyc pham thudc men va cac nhu yeu pham can thiet khac cho nhan dan d eac vung ed nguy ed bi chia cat, vdng bj ngap sau Rut kinh nghiem d e Van d l quan ly chit thai ran cdn bao trudc, edng tac phdng, va sau bao Id lyt d n dupc chdng djeh benh sau Id huyen Ky quan ly chat che d l khdng anh Anh Ha TTnh dupe ehu ddng d c hudng xau ldi mdi trudng v l sdc don vj Nganh Y te huyen kho^ ngudi Cae loai cdn phan cdng trach nhiem cho tdng trung, sinh vat gay benh cd t h i cdn bd phu trach dja ban giam phat triln trin mdt sd loai chat sat hinh djeh benh hudng din thii Chit thai rln nguy hai ngudi dan VSMT phdng chdng va sau bao, 10 lut bao gdm d c djch benh sau bao dupc tap trung loai chit thai cda ngudi xac cao dp Ngoai phUdng an lai cho gia sdc ddng v I l chit Tren thyc mdi cd sd kham chda benh lap mpt dpi d p cdu cd dpng Cic dpi CO dpng sin sang dng cdu 24/24 Nganh Y te da chi dao phan phit tan CloraminB va cac cd sd thudc phdng, ehdng djch benh sau mua Id va cac hoa chat lam saeh nudc ddi vdi d c gieng nudc bj ngap nudc vung lu ve tan d c dia phUdng d tinh cdn dy phdng tan CloraminB va eac CO sd thudc du phong d p them Mpi phUdng an ludn dupe sSn sang vdi tinh than khdng de ba vdng lu bj thieu nUdc khong bao dam an loan; bao dam VSMT va khdng d l djch benh bdng phat sau bao lut; bao dam sdc khoe cho ngudi dan Irong vdng bao lu Theo cae nha Khoa hpc Vien KTTV&MT, chfnh quyen dia phUdng cac cap can danh gia tae dpng tieu cyc cda bao 10 de'n sdc khde ngudi dan; xae djnh nhdng dia ban xung yeu mang ludi y le cpng ddng Oanh gia thyc trang cd sd tang y te cong cdng va dU kiln ke hoaeh lu bd, nang d p ; danh gia thyc trang hoat dpng y te cpng ddng va xay dung chUdng trinh hoat dpng bdi canh BDKH Nganh Y te xay dyng chuong trinh tang cudng sdc khde cai thien mdi trudng kiem soat djch benh dng phd vdi BDKH, danh gia tac ddng cda BDKH den phat sinh phat triln va lan truyin djch benh Nang cao nhan Ihdc edng chung ve BDKH nhan thdc ve sinh va van hoa gia dinh cda cdng chdng thdng qua cac Chuong trinh nUdc sach vudn, ao, chudng xanh, sach, dep To chdc he thd'ng canh bao djch benh day manh thyc hipn chUdng trinh chd'ng benh truyen nhiem, nhu liem phdng kilm soat vec td truyin benh." Toi nguydn vg Mdi tradng | K^l • Thing 2/2014 ^^ ... la cac nguon nudc de bi nhiem bin Irong dieu kien d thien tai bao, lu lut Opt Id thing 10/2011, tinh Quang Ngai d tren 7.000 ngdi nhi tai eac huypn ddng bang nhU: Mp Ddc, Ode Phd NghTa Hinh, Tu... han va bdnh udn van te, d n g tac thu gom va xd ly chat thai ran da dupc quan tam va thuc hien tai cac dja phUdng, nudc lu bat diu rdt UBND d e huyen, xa chi dao va hudng din nhan dan xd ly mdi... loai chat thai phat sinh va sau bao va lu lut hien vin gay ONMT cue bp Giam thieu thiet hai thien tai Con bao sd 11, tinh Quang Binh, da chi dao UBND cac huypn, phd cd lanh dao true 24/24h dd theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm thiểu thiệt hại thiên tai vùng bão, lũ, Giảm thiểu thiệt hại thiên tai vùng bão, lũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn