Giảm thiệt hại trượt lở đất đá vùng miền núi Việt Nam

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:50

Nội dung của bài viết trình bày thực tế khoanh vùng trượt lở đất đá hiện nay, cập nhật bản đồ phân vùng đối với các khu vực có bổ sung dữ liệu địa mạo, thảm phủ, hiện trạng sử dụng đất. Thi/c tien - Kinh nghiem ^/Giam thiet hai triitft lof dat da vimg mieii nui Viet Nam O TS.LE LUONG Chinh Van phdng - Lien hiep cic Hdi Khoa hgc vi Ky thuit Vidt Nam rong nhiiu nam qua, trUtft Id di't di(TLDD) li logi hmh thien tai xay thudng xuydn d cic vung miin ndi nudc ta, gay thigt hgi nghiem trgng ve ngUdi, cd sd vgt chat vi mdi trudng Vi v$y, Thu tUdng Chinh phu da Quydt djnh sd351/QD-TTg ve vigc phe duygt Di in "Diiu tra, dinh gii vi phan vung canh bio nguy cd trUtft id dat di cic vung miin mil Vigt Nam" Di in niy dUtfc thtfc hi$n se Iim glim nguy cd TLDD mCia mua T TrUdt Id dat da la gi? Nguydn nhin cQa eic hien tUdng TLDD la eac hidn tUdng tai biln dja chit lien quan din sU dich ehuyin cQa vit lidu di't, d i , minh vgn tU tren sudn doc xgong phia dudi v i phia ngoii dudi tic ddng eua trpng igc Cic hien tupng niy ed thi xiy tren bit ky dja hinh nio m i cic dilu kien ve vat chit, dp Im v i dp die eua sudn eho phep TLDD cd thi dupe kich hoat nhilu ylu to ngoai sinh nhU: Mua, bao, lu, Igt, eic qgi trinh phong hda dit di v i ndi sinh nhu ddng di't, hay eon ngudi Iim mit dp on djnh sudn dde, tang chin rung hoac miy mdc, tang trpng t i i len mat sudn dd'e, tang nang xdi mdn, Iim ylu dp lien kit eua dit di, lam ylu di nang giO dat ciia rd cay eie hoat ddng pha rUng, no min, KTKS, san lap, eat, xd sudn ddi, nui de xay dung dudng s i nha ciia va eac cdng trinh khie Tai biln niy ed the 36 din tdi thim hoa Idn cho ngudi v i xa hdi cic vung ddi, nui nude ta TLDD thudng xiy bat ngd mua mUa bao, khdng nhOng gdy inh hudng din ddi sdng KT-XH v i tinh mgng ngUdi din, m i edn gdy nen sU bat on v l tinh thin Cae vung miin nui cd dac dilm dja hinh phin cat dp die Idn din eU sing tap trung d chin dli nui dudi tie ddng eua nhilu hoat ddng nhin sinh cua ngudi nhu xdy dung giao thdng eie cdng trinh thuy dien thuy Idi, cic hoat ddng chit phi rUng, hien tUdng TLDD ludn rinh rdp, de dpa cupc song v i tinh mang cua ngudi din, khiln nhUng ton thi't v l ngudi v i eiJa cang tang Chinh vi viy, edng tie dieu tra, dinh gii v i phin vung einh bio nguy ed TLDD mdt each he thdng khudn kho D l i n se tiln tdi xiy dUng dUde mdt bd ed sd dU lieu qud'c gia ve TLDD, Iim so lieu dau vio de xiy dung cae md hinh du bio v i einh bio cac mUe dd Tdi nguyen vd Mdi tru'dng | Kyi-Thing 12/2016 nguy cd TLDD cd t h i xiy cic khu vUe da dieu tra v i nhOng khu vUc cd cic dieu kidn tU nhidn v i mdi trudng tUdng dong Th^c te khoanh viing trUdt Id dat da hi|n Sau mdt thdi gian triln khai thuc hien, De i n da thu dUde mdt so k i t q u i nha't djnh Thing 11/2014, bd s i n pham dieu tra hidn trgng TLDD ty Id 1:50000 khu vUe miin nui gom 10 tinh: Lai Chiu, Dien Bien, Sdn La, Lao Cai, Vdn Bii, H i Giang Bac Kgn, Tuydn Quang Thanh Hda v& Nghd An da dUdc chuyen giao vl eic dja phUdng Cic sin phim da nhin dUde rat nhilu y kiln gdp y v i phin hdi tich cuc tU cac dia phUdng v i ddn vj lien quan true tilp sii dung kit q u i BUdc eua De i n Tilp nd'i thinh cdng dd tu thing 11/2016 Bd TN&MT eung Vien Khoa hpc DC&KS tiep tge ehuyen giao cac s i n pham la cic kit q u i Bude - theo quy trinh todn De i n da hoin thien vao cic nam 2014 - 2015 Bd sin pham bao gom: Bin hidn trgng TLDD t^ le 1:50.000 cic tinh: Cao Bang Bic Giang Quing Ninh v i Hda Binh; Bin vung einh bio nguy ed TLDD ty le 1:50.000 cic tinh: Lio Cai Ydn Bii Thanh Hda, Nghd An Trong dd sin phim eua Bude l i bd bin dd hien trang TLDD, Id kit qui thUc hien nhiem vg thu thap ting hdp t i i lieu, s l lidu tU cic nguon thdng tin khie nhau, trpng tim la cdng tic khio sit thuc dja d l dilu tra hidn trgng TLDD va eic ylu td phan giy nen hien tUdng TLDD Diy l i hgng mgc edng tie dilu tra cd bin nhat, chilm nhilu thdi gian triln khai nhat nhung lai ed tim quan trpng eao nhi't toin bd quy trinh trien khai eua toin De an Sin phim ciia Bude l i bd bin dd phin vung einh bio nguy cd TLDD, la kit q u i thUe hien eic nhidm vg dinh gia hidn trgng TLDD eie khu vUe d i dieu tra, phan tich mli lien quan vdi cic yeu td phan nham xic djnh eic nguyen nhdn chinh giy nen hidn tUpng TLDD khu vuc Tren ed s6 dd, D l i n xdy dung eac md hinh phu hdp d l danh gii du bio va phdn vung einh bio nguy cd TLDD cho eie khu vuc da dUde dieu tra v i eho cic khu vuc cd dilu kien tu nhien - mdi trudng tUdng ddng Bd bin dd niy dUde xiy dung d ty le 1:50.000, vdi mUe dp ehi tilt tdi cap xa Nhu viy, bd bin dd sin pham dau tidn eua D l an the hien su einh bio nguy cd TLDD tren toan bd dien tich cic khu vUe da dieu tra, bao gdm e i eac khu vUc khdng ed ddn eU Bd sin pham BUde se eung cap cic thdng tin chi tilt hdn ve tin suit, quy md xiy TLDD, va cd bao gdm yeu td kich hogt chinh la eac ngudng mUa gay trUdt Bd sin pham eua BUde se eung cap thdng tin ve cac mUc dp chju ton thUdng v i risi bay chgp inh vidn thim Chua ke ro ddi vdi ngUdi, t i i sin, cd sd den nhieu sU c l trUdt q u i hg tang eho eic khu vUc tap trung khU khd tim Igi dUdc dau vit, dan eU, ke e i eic khu vUc se quy hoac chua khdi phue dUdc cic hogch phit triln v i bo tri din cU thdng tin Ijch sQ Sau thdi gian tUdng lai dilu tra, trUdt Id di't d i van tilp Qua dilu tra hien trgng cCia tge xiy Viec cap nhat thdng tin 14 tinh v i kit q u i phan vung cho cic bin niy vin dUde B^ einh bio nguy ed cua tinh: Lio i n thUe hien thdng qua cic hogt Cai, Yen Bii, Thanh Hda (12 huydn) ddng kilm tra phii hdp vdi Ban v i Nghd An (11 huyen), e i tinh Chi dgo Trung Udng ve Phdng, diu dUde dinh gii cd mUe dp Ching thidn tai tgi cic tinh dja nguy cd TLDD cao v i eho tdi hidn phUdng v i o cic mua mua bao, thi chua t h i xic djnh dUde nhung rit hgn ehi Do viy, D l i n chinh xic tinh nio cd nguy cd rat cin sU phoi hdp cua cic sd ban nganh dja phUdng cic cip TLDD cao nhat v i edng dong dan cU dja phUdng Xet phgm vi tUng dja cap nhat thdng tin thien tai Hien phUdng, eie tinh ed cic mUc dp nay, D l i n da v i dang d l nghj nguy cd khie chilm ty Id cic dia phUdng sCf dgng hd thong didn tfch rat khic Cic khu vuc ed nguy cd TLDD rat cao cd sd dU lieu khdng gian trge chilm ty Id dien tfch Idn nhat tuyln - WebGIS hoac thu dien tif tinh Ydn Bii (chiem khoing 18% d l cap nhat thdng tin thien tai eho dien tfch tinh), sau dd l i eic tinh O l i n v i eho cic dja phUdng Nghe An (chilm khoing 13% didn He thdng cae bin phdn tfch khu vuc miin nui cua tinh), vung einh bio la kit qui eic md Lio Cai (chilm khoing 12% dien hinh du bio v i einh bao theo tfch tinh) v i Thanh Hda (chilm phUdng phip SMCE v i cic md khoing 5% dien tich khu vUc hinh ma nguon md khie DU lieu miin nui ciia tinh) Cic khu vuc diu vio l i cac bin cac ylu t l ed nguy cd TLDD cao chilm ty Id thinh phan nguydn nhin giy didn tich Idn nhit d cung d tinh trUdt tgi tUng khu vue Cac bin dd Yen Bii (chilm 32% dien tich thinh phan niy t h i hien thuc tinh), sau dd l i cac tinh: Lio Cai trgng cic dilu kien tu nhien - mdi (chiem 29% dien tich tinh), Nghe trudng tgi cic nam xiy dung An (chilm 26% dien tich khu vuc chung Do vay, cac mUc dp nguy mien nui cua tinh) v i Thanh Hda ed TLDD vin cd the thay dli (chilm 20% dien tfch khu vuc su thay doi ciia cac ylu to thinh mien nui ciia tinh) Nlu xet ting phan Hien nay, D l i n chi cap the e i tinh niy, tinh Lio Cai nhat thdng tin cho eic bin d l va Ydn Bii ed mUe dd nguy cd phdn vung dli vdi cic khu vUc TLDD cao tUdng dUdng nhau, ed bo sung dU lieu mdi cap thap hdn l i tinh Nghe An v i cudi nhat hdn nhu hdn nhu dja mao, ciJng l i tinh Thanh Hda thim phtj, hien trgng SDD, khu vuc dja hinh bi thay doi bdi he Van d l dat thdng dudng giao thdng mdi xdy Bd bin dd hien trgng TLDD dupe lap tren cd sd thUe dung Cap nhat thdng tin eie bin trgng eie dilu kien tu nhien, mdi dd phdn vung se mang Igi hieu trudng edn quan sit dUde tgi nam qui eao cdng tie phdng, dieu tra, khio sit v i thdi diem chd'ng TLDD.B Tdi nguyen vd Mdi tru'dng | Ky - Thang 12/2016 37 ... tinh: Lio Cai trgng cic dilu kien tu nhien - mdi (chiem 29% dien tich tinh), Nghe trudng tgi cic nam xiy dung An (chilm 26% dien tich khu vuc chung Do vay, cac mUc dp nguy mien nui cua tinh) v... bin trgng eie dilu kien tu nhien, mdi dd phdn vung se mang Igi hieu trudng edn quan sit dUde tgi nam qui eao cdng tie phdng, dieu tra, khio sit v i thdi diem chd'ng TLDD.B Tdi nguyen vd Mdi tru'dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm thiệt hại trượt lở đất đá vùng miền núi Việt Nam, Giảm thiệt hại trượt lở đất đá vùng miền núi Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn