Giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:49

Bài viết giới thiệu về một số giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu như nâng nâng cao năng lực cảnh báo lũ, sóng thần, động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. fhuc tieh - Kinh nghiSm Giai phap giam nlie rui ro thien tai va thich ung voi bien doi m hau O 0 DUY HlftJG Trudng phong Canh bao, Du bao thien tai Cue KTTV&BBKH wms ijif ^TEN DAN^@'iJ£)gIP^LAN \N HAI ^ RUIROTHIENjIpwmiVOI BIEN DOI KHJ HAU THE SECOND^N^siW'^ ^ / ON DISASTER RISK REDUCTION ANDtCyiMTTE CHANGE ADAPTATION A gkm vung nhiet ddi gid mua va chju tac dgng true m\Mtiep cua bao Chau A - Thai Binh Duong, nudc ta m W thudng xuyen phai doi mat vdi nhung tac dgng nang ne cua thien tai vi cic hifn tuijlng khfhiu c(il; doan Nudc ta cung mint sd 10 qudc gia hing diu vd tin suit bi thien tai trSn ithdgldl vdi nhOng lo^i thien tai phd bien li bio, 10,10 quit, s^ lid dit, h?n hin Trong dd, loai thidn tai xay thudng xuydn vi giy tin phi nhidu nhat li bio, ip thip nhidt ddi vi 10 lut Do viy, vide chu ddng trien khai hidu qua cic chuong trinh muc tidu qudc gia vdBBKH, giam nhe thien tai ludn dupe Bd TN&MT col li nhldm vy trgng tam Nhumg nam gan day, s6 Wong bao va ap thSp nhiet cJ6i (ATND) hoat dong tren khu viTc Bien Dong co xu ht/6ng tang ihe Diln bien cCa bao phCfc tap ion ca ve quy dao, cUdng do, thdi gian va khu vifc dd bp Thien tai lij lut, lu quet dang co xu the xuat hien thifdng xuyen hon, the hien ro net nhat la doi v6i khu VLfc mien Trung Lu I6n gay thiet hai nghiem ve ngirdi va tai H ^ I " san da xay lien tuc vao cac nam gan day Nam 2010, cac song mien Trung da xuat hien dot lu I6n, do, co dot lu gay ngap lut va thiet hai nghiem Tren song Me Kong, sau gan 10 nam c6 lu nho hoac khong c6 lu, nSm 2011 xuat hien mot dot lu I6n Dinh lu tai vung dau nguon song C i u Long VL/ot mCrc bao dpng III tLrO,2 - 0,5m: i mot so noi nhi/ Long Xuyen, Can Tho, My Thuan, Cho MOI vuot lu lich sCr tir 0,1 - 0,3m Lu Idn, tri is mure cao tren bao dong III gan thang da gay ngap lut sau, anh hudng rat I6n den kinh te, xa hoi tai nhieu tinh vung Dong Thap MuOi, TCr Giac Long Tai nguyen va Mdi trudng | K> • Tiling 8/2012 29 Xuyen Moi nam, trung binh c6 11 tran lu quet xay mien nui phia Bac, mien Trung vS Tay Nguyen va lu quet dang co xu the gia tSng nhCmg thap k^ gan day cl Viet Nam Cac hien tiiong ret dam, ret hai, nang nong, kho han, giong 16c da Xciy thudng xuyen hdn pham VI ca nudc, lam gia t3ng thiet hai thien tai gay Tan suat v^ cUdng thien tai cang gia t3ng, gay nhieu tdn that to Idn ve ngi/di, tai san, cac co sd tang ve kinh t§', vSn hda, xa hoi, tac dpng xS'u den mdi trudng Chi tfnh 10 nam gan day (2001-2010), cac loai thien tai nhu: Bao, lu, lu quet, sat Id dat, ung ngap, han han, xam nhap man va cac thien tai khac da lam thiet hai dang ke ve ngudi va tai san, da lam chdt va mat tfch hdn 9.500 ngudi, thiet hai ve tai san udc tfnh chiem khoang 1,5% GDP/nam Nhan thCfc rd tac dong nghiem trpng cOa thien tai boi canh BDKH, Bo TN&MT da, 'dang tfch cue, chl!i dpng tridn khai hieu qua cac nhiem vu ChUdng trinh muc tieu qudc gia img phd vdi BDKH: Chien lupc qudc gia ve BDKH: Chien lupc qudc gia phdng, chdng va giam nhe thien tai den n§m 2020 Trong dd, Bp tap trung thuc hien cac noi dung, nhiem vu trpng tam sau: Hien dai hda he thdng quan trae va cdng nghe du bao KTTV bao dam canh bao, du bao sdm cac hien tupng thdi tiet, khf hau cUc doan Den nam 2020 phat trien mang lUdi quan trae KTTV cd mat dp tram tuong duong vdi cac nudc ph^t trien va tu ddng 30 hoa tren 90% sd tram: tang cudng cac he thdng dac tif xa, bao dlim theo doi liSn tuc c^c bien ddng ve thdi tidt, hSu, tai nguyen nudc, dSp iJng d l y dCi dOr lieu cho du b^o KTTV theo phuong phSp tien tidn va cac nhu c i u khac NSng thdi han dif bao bao, khdng lanh len ddn vdi dp chinh xSc ngang muo tien tidn cCia khu vifc ChSu A nham gicim thi^u thiet hai vd ngudi va tai sin c^c hien tupng khf hau cue doan gay Md rdng va tang cudng he thdng quan trae va giam sat KTTV vdi sU tham gia rdng rai cCia cac td chCfc, ca nhan va ngoai nha nudc tren cd sd thdng nhdt quan ly ve chuyen mdn va thdng tin sd lieu ci!la nganh KTTV Bd TN&MT da kien toan Ban Chi huy PCLB & TKCN va ci^a cac don vi phan cdng nhiem vu cu the cho moi vien Ban hanh kip thdi cac Cdng dien khan mdi xay bao lu Idn va hien tuong thdi tiet nguy hiem cac ddn vi da xay dung phudng an PCLB & TKCN phu hdp vdi tinh hinh thuc te de chO ddng ddi php vdi mpi tinh hudng Sau mdi bao tran lu cd bao cao rut kinh nghiem de de bien phap khSc phuc nham han chd den miJc thap nha't thiet hai ve tinh mang tai san cija don vi va cOa ca nhan: tang cudng cdng tac kiem tra viec thuc hien cac quy dinh ve phdng chdng lut, bao va tim kidm ciJu nan: tang cudng cdng tac thdng tin bao cao bao, lu xay Cac ddn vj thudc Bp chO dpng td chOte tap huan cdng tao cCfu hd, cftj nan: chudn bj day dCi nhan life, vat tu c i n thiet cho Tai nguyen vd Moi trudng | KJ1 - Thing 8/2012 cdng t i c PCLB & TKCN: o i c i bp thudng tri/c bao, IQ xayc va lam tdt cdng tac phdi hop vi dja phudng cd y§u ciu Td chifc kidm tra don dS viec thuc hien Ceic van bin phap luat hien cd nhu: Phap ISnh Kha thac va Biio ve cdng trinh KTTV, Phap Ienh phdng, chdng ILR, bao: Quy chd bao ap thip nhii ddi, bao lu: Quy chd bao tir ddng dat, clnh bao song ttiln; Quy chd cinh bao, dif bao thiii tai tren bien Td chCie tridn khai nghiem tiii Quy che bao ap thlp nhiet ddi, bao, lu ban hanh kem theo QuyS anh sd 17/2011/QD-TTg; QuyS djnh sd 632/Q£>-TTg Ban hanh quy djnh mOt nudc tuong imgv^ cac ca'p bao dpng lu tren cac song thudc pham vi ca nudc: Quy^ dinh sd 986/QD-TTg phe duyel De an "Hien dai hda cdng nghediJ bao va mang ludi quan trae KTW, giai doan 2010-2012" Phdi hpp vdi cac bd, nganii, dia phuong viec chuyln phat cac ban tin du bao KTTV ddn cac co quan chi dao phong, chdng va cdng ddng dan of mot each kip thdi chfnh xae va day di Day manh cdng tac tuyen truyen, nang cao nhan thOccong ddng Sur dung cac bien phap tuyen truyen, giao due, nang cao nhan thifc cdng ddng lien quan den rfnh vifc ITnh vUc KTTV Tang cifdng hop tac vdi cac nuidc khu vuc va qudc ^ nham nang cao nang life canh bao, dif bao bao lu sdng than va cac hien tuong KTTV nguy hidm khac.H ... xuyen hdn pham VI ca nudc, lam gia t3ng thiet hai thien tai gay Tan suat v^ cUdng thien tai cang gia t3ng, gay nhieu tdn that to Idn ve ngi/di, tai san, cac co sd tang ve kinh t§', vSn hda, xa hoi,... day (2001-2010), cac loai thien tai nhu: Bao, lu, lu quet, sat Id dat, ung ngap, han han, xam nhap man va cac thien tai khac da lam thiet hai dang ke ve ngudi va tai san, da lam chdt va mat tfch... lam chdt va mat tfch hdn 9.500 ngudi, thiet hai ve tai san udc tfnh chiem khoang 1,5% GDP/nam Nhan thCfc rd tac dong nghiem trpng cOa thien tai boi canh BDKH, Bo TN&MT da, 'dang tfch cue, chl!i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn