Động đất và phát triển bền vững ở Việt Nam

2 0 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:47

Bài viết trình bày thực trạng động đất ở Việt Nam và tìm kiếm biện pháp đề phòng các trận động đất mạnh và sóng thần. DONG DAT VA PHAT TRIEN B^N VtJNG VlfeT NAM DINH T m HOANG UVfiN' I j dng ddt la mdt thidn tai cd anh - • - ^ hudng rdt ldn din sy thyc hidn qua trinh phat triln bin viing vi nhttng tan phd nghidm trpng cia nd, lam dd vd cdc cdng trinh xdy dyng ldn, nhu cac dd thj, cdc dap thiy didn, thiy lpi, cdc xl nghidp cdng nghidp thidt hai ldn t d hang chuc ty USD va sy khdc phyc hdu qua lai tdn nhilu thdi gian Sd dT nhu vay vi nang lupng cia cdc tran ddng ddt manh la rdt ldn, thi dy nhu tran ddng ddt manh 8,9 dd Richter xay tai Ciiind vao nam 1960 cd nang lupng gdp 100 Idn qua bom nguydn tft tha xudng Hiroxima d Vidt Nam cung cd ddng ddt, nhung cudng dd khdng manh cho t d chua tdi dd Richter, vi lanh thd nudc ta ndm tai khu vyc cd vd lyc dja khd vttng chdc dupc hinh ttt Idu, gdn ddy nhd't cung vao thdi ky tao son Indoxini each ddy tft 225 din 180 tridu ndm d vong sdng Da Trong Tdn sinh dai tao son manh Anpi- Imalaya vdi cdc vdng cung nui Ifta va ddng dd't cung xa dd't nudc ta Vi vdy d Vidt Nam chi cd cac trdn ddng dd't manh ttt cdp dd'n cd'p thang MSK 64 (khoang 5- dp Richter), la cdc cd'p chi cdn cd bidn phap dl phdng tien hdnh xdy dyng cac cdng trinh Idn Xet vl mat thd gian thi khdng ki thdi Bdc thudc cac sft quan Trung Qud'c ghi, thi ttt thd ky nudc ta ddc Idp ty chi dd'n cudi thi ky XIX Ijch sft cd glii khoang 65 trdn ddng dd't, cdn thi ky XX vdi tai lidu ddy du hon, thd'y cd khoang 134 trdn, dd cd trdn cd'p 8-9, 17 trdn cd'p va 115 trdn cd'p Xet vl tdn sud't trdn dd't nudc Vidt Nam, trung binh ndm cd trdn ddng dd't cdp 6; nam cd trdn ddng dd't cd'p 7-8 va 29 ndm cd trdn ddng dd't cd'p 8-9 Xlt vl khdng gian thi ving cd kha ndng ddng dd't cdp 7-8 di tft dut gay sdng Chay din dttt gdy sdng Ca, v d tdm cia nd d ving Ba sdng Da, sdng Ma dat cd'p 8-9 vung biln ven bd Nam Trung Bd ttt Da Ndng din Phan Thilt cflng cd ddng ddt cdp 7-8, cac ving cdn lai chi cd kha nang ddng ddt cdp 6-7 Nhihig n d coi nhu an toan v d cdc trdn ddng ddt ttt cdp trd xudng la d cac nln mdng cd Tiln Camri (vdng sdng Chay, khdi Inddxini) Xet theo don vi cd'p tinh, thi nhihig tinh cd cac ving ddng dd't quit qua thi dupc xlp nhdm theo cd'p ddng dd't ldn nhd't Ta thdy cd tinh cd kha nang xay dpng ddt cdp 8-9 la Lai Chdu, Didn Bidn, Son La, Hda Binh, Thanh Hda Thi dy nhu tran ddng da't cdp 8-9 xay vao ngdy 01-11-1935 tai Didn Bidn Phi vdi stte manh 6,75 dd Richter, trdn ddng dd't vao 24-06-1983 tai Tudn Giao manh cd'p (6,7 dd Richter) vd trdn ddng ddt d Ydn Dinh- Thanh Hda xay nam 1635 cflng dupc ddnh gid cdp Cd 21 tinh thudc nhdm tinh cd ddng dd't cap 7-8 la Lao Cai, Ydn Bdi, Ha Giang, Tuydn Quang, Phu Thp, VTnh Phuc, Ha Ndi, Ha Nam, Hung Ydn, Nam Djnh, Ninh Binh, Hai Duong, Hai Phdng, Thai Binh, Nghd An, Ha TTnh, Quang Binh, Phtt Ydn, Khanh Hda, Ninh Thudn, Binh Thudn Thi dy nhu trdn ddng ddt vao ndm 1285 anh hudng din chia Bao Thidn d Ha Ndi, ttdn ddng ddt nam 1821 xay d Nghd An, trdn ddng ddt ndm 1882 d Phan Thilt- Binh Thudn, ttdn ddng ddt nam 1923 cd phun trao bazan tao nui Ifta Hdn Tro vl phia nam dao Phu Qui- Binh Thudn; cac trdn ddng ddt xay vao nam 1953-' 1954 d Luc Ydn (Ydn Bai) va cdc trdn dpng ddt vao nam 1970- 1972 d Sdng Cdu- Phu Ydn • Dinh Thi Hoang Uyen., TS., VienNghien cttu MOi trucmg vk phdt ttiln bin vttng Dinh Thi Hodng Uydn - Ddng dat va phat trien ben vdng DO.^JG B X T V A P H A T T K I & V Bfes- VON
- Xem thêm -

Xem thêm: Động đất và phát triển bền vững ở Việt Nam, Động đất và phát triển bền vững ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn