Đánh giá năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hộ nghèo thành phố Cần Thơ

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:44

Bài viết cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng một kế hoạch chiến lược tổng thể, toàn diện phát triển bền vững cho thành phố Cần Thơ thông qua những đề xuất góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. • KHOA HQC C N G NGHE » OANH GIA NANG LLfC THICH l/NG BI^N l KHI HAU CUA HO NGHEO THANH P H C A N THQ THS.TRANQU6CBAO Trung lim Quin If nirdcABBKH, Bfl Mpc QG TP HCM THS NGUYiN THI LAN Vifn MSI tru&ng "«'«ra«hlciclc,iiiikkjb«„ bdo sdm, cdc vin dl luong flivc dy tiif vl vgt tu nfng nghifp, noifruin vd sy linh dpng dl thodt khdi nguy hilmfrongfrudnghpp cd tiiifn tai Tft dd, khung ngtofn cuu lfim rfi vifc phdt ttifn ntag lyc tgi chltiifingqua mtag ludi an K»«l« Min Lllluf lli*! s,iix u^ , ,._ sinh xfi hfi, djch w tfii chfnh cung nhu kiln thuc vfi ky ntag cfta ngudi dta sft dyng frong cfic chiln lupctitfehftng.D|c bift,frongkhmig nghifin cftu CVCA, nguyfn nhto siu xa cfta HinhZ Nhfn thdc da hf gia dinh vi muc df tfnh df tfin tfiuong cfta kto h|u dupc dk cta bdt thudng vd muc df dnh hudng tiong d|c toft Id vaifrdcfta phy nft vd nhdmtiifty|u' tuang lai cua ede yiu ti hdu ti-ong vifc gidi quylt nhflng flitah fliftc frudc bien doi khf hiu, quyin binh dfing frong tilp Phin ldn cta hf ttong khu vye khta sfit c|nflifingtin,ky ntog, nguin lvc (n-80) khdng nhgn bilt vl nhftng bit fliudng Trong khufin cfta CVCA cta "hf fl,|„g" cfta cta ylu tl kto h|u frong nhflng nfim g L dhpcdeclpdenlficta cfng ding Cta cfng ding diy, nhit Id nhftng fliay dli frong Ift lyt frilu 14 Wiong dong nhit Nhflng hf gia dtoh cd nhta cudng, sgt Id vd bta (Htoh 2) Tuy nhifn cta hf cvflwfrongcta cfng ding cd flil cd mftc df dl bj khta sdt vin quan sit fliiy dupc nhftngfliaydli tonftuongkhta t^u Tilp xuc vdi sv fluy dli rfi rft flifing qua sy ttag nWft df vfi sy gifim kh, h|u cdtinhchit dja ly Vf dy, cta cfng ding lupng mua (hrong ftng 88.75% vfi 85% d hf TAP CHfTAlNGUYfN NUOc S(5 1-2017 • KHOA HQC CONG NGHE » ^ hudig c £ ^ ' t r ^ J ' r - t " * • " '^ 1^ cta hf d ^ ^ ^ J " ^ ? T ° ' * T ^ dupc mifiu td hxmg Htoh Trong dfi, hon 50% * ^ ,, " ^' '^ '^ ^ia dinh tham gia edc hifp hfi ^° '^'^ ''^ '^P hudn „ "'*'**"^""^'*"^'*"'M»E« l " | • • • *» I I I I I '" • L_ •• I L ' ^ '"— - n ZH^ T^T"""" Ti If cta hf gia dtoh frong khu vye ngtofn cftu tiiam gia cdc Wfp hfi vfi cta Idp tta huin ^^ " ,„„ TW ^.,^„,^ I I T —*—.r H,nh4Muc^A uZT "";-"^ ^^^P*^!''''» cua cdc"^ hf dip cfn thfng tin run **A^ Lji 91 • KHOA HQC C N G N G H E \ ar TW Ti i M Utm o n c k l » gb dmli I I Hinh5 Hiin tiang vay vin vd tiit kifm ctia cdc hf gia dinh Mfit khta, cta hp nghfo tixmg khu vye ngtofn cftu cung dupc ho tip cta djch w tfii chinh dl dam bta cho vifc In djnh sinh kl Hinh mieu ta Wfnfrgngvay von vd tilt kifm cfta cta hf gia dinh Qua dd, cd flil fliiy ring cW cd khotag 1/5 cta hf cd tdi khota tilt kifm Hon 40% cdc hf cd vay vln cfta ngto htag Myc dfch vay vln ciia cta hf chft ylu ddnh dk gia CO nhd cfta, chfta bfnh vd khdi ngtofp phuong difn khde, vln vay ngto htog budc diu cd till ^ftp cta hp gia dtoh In djnh sinh kl, nhung ding flidi cflng Id mft gfinh ntog hong tmdng hpp hogt dfng sinh kl khfing bin vflne 5.K6TLUi^ (3) Mftc dp phi bien vd tilp c|n tiifing tin cfta cta hf vl biln dli khf h|u tuong dli cao; kto cdc hf cdn rit thilu nhftng flifing tin ve bifn phdp ftng phd cung nhu sinh kl ben vihig Bfn cgnh dd, ngWfin cftu cdn hta chl vifc phto tich gidi quylt nhflng nguyfn nhto sau xa cfta tinh de bj tin fliuong frong cfng dong ngWfn cftu Sl lupng mlu hiy chua cao (n-80) nhung da phta dnh dupc mft phin ntag lyc flu'ch ftng vdi biln dli kto h|u cfta cfic hf nghfio ven dd, cd ft dit hofic khong cd dit, sinh ke chft ylu Id Idm fliuf d Thdnh phi Cin Tho Cfic ngtofn cftufronghrong lai cd till di siu vfio ngWfn cftu tfnh de bj ton tiiuong cfta phy nft vd cdc nhdmtfiftylu khta dli vdi Win dli kW h|u quyen binh dfing tilp c|n nhu cta tiifing tin, ky ntag, djch w cung nhu frong kilm sodt nguin sinh ke quan trpng Loi cdm an: Nghien cuu ndy dugc tdi tig bdi Bgi hge Quie gia Thdnh phi Hd Chi Minh tiong khufn di tdi C20I6-48-01 TAILI^UTHAMKHAO Myc tifu chfnh cfta de tfii Id nh|n difn vd CARE (2009) Climate Vulnerability and ddnh gid ntag lyc fltfch ftng biln dli kW h|u Capacity Analysis Handbook CARE cfia hf nghfio Thinh phi Cin Tho cung nhu cdc fatemational tdc dfng cua biln dli kW h|u lfn sinh kl cfta hf Cye flilng kf Thdnh Cin Tho (2016) nghfioflifing qua Khung phto tfch U'nh dl bj tin thuong vd ntog lyc fltfch ftng biln dli kW h|u Niin gidm ,hing ke Thdnhphi Cdn Tha (2016) (CVCA) cfia tl chftc CARE Kit qui ngtofn Nhd x d t bto Thing kf IPCC (2001) Climate Change: ,he cim cho fliiy: Scientific Basis Cambridge Umveisity Press, (1) Da d cta hf nh|n fliftc dupc nhftng bit Cambridge thudng cua kW h|u cung nhu nhflng tah hudng Lfi Anh Tuin vd Trin Thj Kim Hing (2012) lfin smh kl cfia hp vl m|t nWft df vl lupng Ddnh gid tin thuong vd khd ndng ,hich nghi d hf mua, nhimg khfing nhfin Wit sy bit fliudng vl gio dinh tivdc thiin tai vd biin dii hdu tiong cdc yeu to kW h|u khta nhu lu lyt, frilu cudng sgt Id, bta ^' khu v{«r ,hufe qufn Binh Thiiy vd htryfn VMi (2) Kinh ngWfm ftng phd flufn tai nWn Thgnh, Thdnh phi Cdn Tho Tgp chi khoa hpc: Chung cdn hta chl, mang tinh tgm flidi vfi eye Tnidng Dgi hpc cin Tho, 2012:22b, 221-210 if •.?Si'.' ^^"^ "^ •'•^^ P''^ ^^
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hộ nghèo thành phố Cần Thơ, Đánh giá năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hộ nghèo thành phố Cần Thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn