Ly trich nematodes phuoc

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:26

Ly trích tuyến trùngĐếm số lượng tuyến trùngCách thực hành...Soil sampling pattern for row crops. Laø loaïi ñoäng vaät haï ñaúng, khoâng coù xöông soáng, ngaønh giun troøn (Nemathelminthes) Ña soá soáng töï do, moät soá kyù sinh treân ñoäng vaät khoâng xöông soáng, ñoäng vaät coù xöông soáng, kyù sinh caây troàng (> 2.000 loaøi SEMINAR TUYẾN TRÙNG HỌC Le Huu Phuoc – Cao học BVTV K13 LY TRÍCH TUYẾN TRÙNG 10 13 14 Soâ A 10 lít H2O PHƯƠNG PHÁP Đổ vào Sô B qua rây 1mm 0.5 kg Nghiên cứu đất phòng thí nghiệm rây 1mm Sô B lít H2O  Mẫu đất: Đất có sa cấu nặng, có nhiều hữu Đất có sa cấu nhẹ, có hưũ rây 100m Sô C rây 45m 50m Trích tuyến trùng Đóa Petri Bình tia Beaker Hình Sơ đồ trích tuyến trùng từ đất 15 PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu phòng thí nghiệm Phương Lót pháp trùng: giấytrích thấmtuyến để mẫu vào theo mô tả Phương pháp ly trích Đóa Petri Victor H Dropkin, 1980 Rây trích tuyến trùng Nước chứa 2/3 đóa Petri Hình Phương pháp ly trích tuyến trùng 16 17 18 19 20 Sampling pattern for damaged area or infected patch in a crop 21 Sampling pattern for individual tree or shrub 22 Soil sampling pattern for row crops • Figure Soil sampling pattern for row crops 23 24 25 26 27 ... thấmtuyến để mẫu vào theo mô tả Phương pháp ly trích Đóa Petri Victor H Dropkin, 1980 Rây trích tuyến trùng Nước chứa 2/3 đóa Petri Hình Phương pháp ly trích tuyến trùng 16 17 18 19 20 Sampling.. .LY TRÍCH TUYẾN TRÙNG 10 11 12 13 14 Soâ A 10 lít H2O PHƯƠNG PHÁP Đổ vào Sô B qua rây 1mm 0.5 kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly trich nematodes phuoc, Ly trich nematodes phuoc

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn