Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

13 2 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 21:43

Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch. 64 Quảng Đại Tuyên Phát triển bền vững sản phẩm du lịch văn hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận bên liên quan Quảng Đại Tuyên Trường Đại học Văn Lang Email liên hệ: quangdaituyen@gmail.com Tóm tắt: Dựa lý thuyết phát triển bền vững tiếp cận bên liên quan, viết tập trung đánh giá phân tích vấn đề đặt khai thác sản phẩm du lịch văn hoá Chăm Ninh Thuận sở phân tích nhu cầu thật cộng đồng Chăm bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch Kết nghiên cứu cho thấy, có kết nối chưa tốt bên tham gia hoạt động du lịch văn hoá Chăm Ninh Thuận Đồng thời, viết khẳng định rằng, việc ý đến nhu cầu thật cộng đồng Chăm giúp thu hút tham gia hữu hiệu chủ thể vào thành công mục tiêu phát triển du lịch bền vững Từ khóa: Di sản văn hóa; Các bên liên quan; Người Chăm; Phát triển du lịch bền vững; Ninh Thuận Abstract: Basing on the theory of sustainable development and stakeholder outreach, this study examines several aspects of sustainable tourism development in Ninh Thuan province on the basis of analyzing the real need of the Cham community as well as stakeholders involved in tourism activities The research results show that the provincal authorietis have not built appropriate strategies to connect, define and promote stakeholders in tourism development in Ninh Thuan Furtheremore, this investigation reveals that paying attention to the real needs of the Cham community itself will be able to help attract effective participation of this community to the success of the goal for sustainable tourism development Keywords: Cultural heritage; Cham community; Stakeholders; Sustainable tourism development; Ninh Thuan Ngày nhận bài: 30/8/2019 Ngày duyệt đăng: 2/12/2019 Đặt vấn đề Từ thập niên 1990, phát triển du lịch bền vững thu hút nhiều quan tâm quốc gia giới phương diện tiếp cận sách (Pigram Wahab, 1997) Ở Việt Nam, phát triển du lịch bền vững thảo luận nhiều góc độ khác nhau: kinh tế, mơi trường, xã hội, cộng đồng,… Tuy nhiên, tiếp cận bên liên quan phát triển du lịch bền vững hạn chế Thực tế cho thấy, bên liên quan mức độ quan tâm hoạt động du lịch, nên tham gia chủ động hay thụ động vào hoạt động du lịch bên khác Đặc biệt, bên liên quan ln đóng vai trị Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 65 quan trọng nhóm khác định thành cơng phát triển du lịch bền vững Do vậy, tiếp cận “các bên liên quan chính” (key stakeholders) hướng tiếp cận mang tính thực tiễn phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng Người Chăm tộc người tồn lâu đời miền Trung Việt Nam Theo số liệu Tổng cục Thống kê vào năm 2009, dân số người Chăm Việt Nam 145,235 người, ngưởi Chăm Ninh Thuận 73,859 người, chiếm 11,66% tổng dân số toàn tỉnh Di sản văn hóa người Chăm phong phú đa dạng từ văn hóa vật thể (di tích, đền tháp, nhà cửa, trang phục…) văn hóa phi vật thể (phong tục tập quán, lễ hội, âm nhạc, múa, ẩm thực…) (Phan Xuân Biên cộng sự, 1989, 1991; Sakaya, 2003) Hiện nay, phát triển du lịch xác định nội dung chủ yếu chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận, phát triển du lịch văn hóa Chăm đóng vai trò quan trọng Thời gian qua, quyền địa phương thực hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di tích làng nghề người Chăm nhằm phát triển du lịch tỉnh Những nỗ lực mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương phận người Chăm làng nghề, di tích Tuy nhiên, sản phẩm du lịch địa phương đơn điệu, sơ sài, tiềm du lịch văn hóa chưa khai thác cách hiệu Mặc dù, tỉnh Ninh Thuận có chiến lược phát huy di sản văn hóa Chăm để phục vụ phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, chiến lược phát triển du lịch tỉnh chưa đưa kế hoạch đánh giá tác động phát triển du lịch tương lai cộng đồng Chăm bên liên quan khác Đặc biệt, tham gia bên liên quan (stakeholders) vào trình hoạch định chiến lược phát triển du lịch địa phương hạn chế Điều dẫn đến thiếu gắn kết, thiếu tính tồn diện tiếp cận phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Thuận Bài báo tập trung làm rõ: (i) Các bên liên quan phát triển du lịch dựa tài nguyên di sản văn hoá Chăm; (ii) Nhận diện số vấn đề bất cập nảy sinh trình phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận nay; (iv) Gợi ý số giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm nhằm phát triển du lịch bền vững Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu 2.1 Du lịch bền vững dựa vào cộng đồng Khái niệm “Phát triển bền vững” xuất vào năm 1987 báo cáo Ủy ban giới Môi trường Phát triển (the World Commission on Environment and Development: WCED) Theo đó, “Phát triển bền vững phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu người không tổn hại tới thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai” Trong phát triển bền vững, cộng đồng đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo ổn định lâu dài thành công chiến lược phát triển triển khai Trong phát triển cộng đồng, tiếp cận từ lên (bottom-up) cách tiếp cận phổ biến giới khuyến khích tham gia - định (participatory decision-making) cấp sở, thông qua tham gia bên liên quan địa phương (Brown, Mitchell, Beresford, 2005; Greer, 2010; Woodward, 1999) Du lịch xem công cụ phát triển cộng đồng, đồng thời trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Mối quan hệ du lịch cộng 66 Quảng Đại Tun đồng mơ tả thơng qua mơ hình đặc trưng nhóm liên quan khác nhau: quyền (government authorities), cộng đồng doanh nghiệp địa phương (local business communities), cộng đồng địa phương (the local community), du khách (visistors) (Brown cộng sự, 2005; Bushell, 1999; Woodward, 1999) Ở đây, cộng đồng địa phương chủ thể đóng vai trị quan trọng định đến thành công chương trình du lịch dựa vào cộng đồng Tuy nhiên, Hinch Prentice (2008) nhấn mạnh, thành công khó thành thực thiếu hỗ trợ từ tác nhân bên Đặc biệt, phát triển du lịch nên trọng đến phối hợp quyền địa phương cộng đồng địa phương cách bền vững thông qua tham gia cộng đồng quy hoạch phát triển du lịch Thực tế cho thấy, du lịch bền vững quy chuẩn xuất cơng cụ để giảm thiểu tác động tiêu cực phát triển du lịch Zeppel (2009) cho rằng, du lịch bền vững cho cộng đồng địa phương xác định văn hóa kết nối với cảnh quan tự nhiên (physical landscape), việc trì tính tồn vẹn yếu tố chìa khóa đảm bảo hài lòng cư dân địa phương từ lợi ích du lịch Tương tự vậy, nhiều nhà nghiên cứu lập luận rằng, du lịch bền vững đòi hỏi việc quản lý du lịch phải phù hợp với truyền thống văn hóa người địa (Butler & Hinch, 1996; Crawford, 2001; Johnston, 2006; Ryan, 1997; Strickland-Munro & Moore, 2012) Hơn nữa, du lịch dựa giá trị văn hóa tạo mơi trường hội người già kết nối với lớp trẻ (Butler and Hinch, 1996) Chính vậy, phát triển du lịch tạo điều kiện cho bảo tồn/phục hồi văn hóa mà có kết nối chặt chẽ sức sống văn hóa phát triển cộng đồng địa phương Hầu hết tác giả cho rằng, việc kiểm sốt tồn q trình phát triển cần thiết cho phép người địa/thiểu số định đến quy mơ, tốc độ tính chất phát triển du lịch để đáp ứng nhu cầu ưu tiên họ (Butler Hinch, 1996; Hinch Prentice, 2008) Bradford Lee (2004) nhấn mạnh, du lịch bền vững tảng cho phát triển du lịch lâu dài địi hỏi cam kết quyền cộng đồng địa phương với mục tiêu du lịch bền vững - toàn vẹn lâu dài 2.2 Lý thuyết “Các bên liên quan” phát triển du lịch cộng đồng Định nghĩa “các bên liên quan” phát triển Viện Nghiên cứu Standford năm 1963 Theo đó, bên liên quan tổ chức bao gồm thành viên nhóm nhỏ, đóng vai trị sống cịn cho tổ chức (Freeman, 1984) Định nghĩa mở rộng sau: bên liên quan định nghĩa nhóm hay cá nhân có ảnh hưởng bị ảnh hưởng việc đạt từ mục tiêu tổ chức (Freeman, 2010) có tin họ có quyền lợi yêu cầu sở hữu quyền hợp pháp hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức cụ thể (Donaldson Preston, 1995) Phát triển du lịch, từ góc độ hoạch định chiến lược, sử dụng thuật ngữ “các bên liên quan” phát triển du lịch đòi hỏi cần có tham gia nhiều nhóm khác với mối quan tâm khác chi phí lợi ích Chính vậy, tất bên liên quan đến hay bị tác động hoạt động du lịch nên tham gia đồng quản lý hệ thống du lịch Cooper cộng (2009) cho rằng, bên liên quan phân thành nhóm khác bao gồm nhóm trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch (các nhà khai thác tour du lịch, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 67 đại lý du lịch, khách sạn, nhà hàng,…) nhóm có ảnh hưởng hoạt động du lịch (Hội đồng địa phương, quan phát triển, nhà cung cấp, thương mại, hiệp hội, phòng thương mại,…) Swarbrooke (1999) nhấn mạnh, bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch gồm: quyền (governments), khách du lịch (tourists), cộng đồng chủ thể (the host community), doanh nghiệp du lịch (tourism business) số nhóm khác phương tiện truyền thơng, tình nguyện viên,… Tương tự, Tổ chức Du lịch giới (UNWTO) xác định bên liên quan điểm đến du lịch bao gồm cộng đồng chủ thể, nhà chuyên môn du lịch, quyền nhà nước hệ thống truyền thơng Trong nhóm này, cộng đồng chủ thể đóng vai trị quan trọng phát triển du lịch bền vững họ người sở hữu, trì phát triển tài nguyên họ Chính thế, họ phải có quyền lợi kinh tế văn hóa quyền khơng bị ảnh hưởng tiêu cực mạnh đến đời sống văn hóa họ (UNWTO, 2004) Họ phải đặt vị trí trọng tâm chiến lược quản lý du lịch (Macbeth cộng sự, 2002) Dĩ nhiên, có điều trên, họ người tạo hài lòng cho du khách đến tham quan Timur Getz (2002) cho rằng, việc quản lý du lịch cần phải cân nhắc đến bên liên quan dựa thuộc tính nhóm Do đó, chuyên gia cần nghiên cứu thuộc tính bên liên quan để hiểu phát huy tốt khả bên Bên cạnh đó, Timur Getz (2002) nhấn mạnh rằng, hợp tác quan hệ đối tác bên liên quan quan trọng Việc phối hợp cần cân nhắc đến việc nâng cao chất lượng sống cộng đồng, hài lòng du khách trải nghiệm du lịch, lợi ích cơng cho cơng nghiệp du lịch Thực tế cho thấy, có nhiều thử thách đặt cho bên liên quan việc phối hợp với để thực hoạt động du lịch Chẳng hạn ln có xung đột/khác biệt quan điểm bảo tồn phát triển cách tiếp cận để phát triển du lịch bền vững từ góc độ khác Một số đồng thuận rằng, du lịch mang đến lợi ích lớn cho phát triển kinh tế, giải vấn đề việc làm, Tuy nhiên, số lại du lịch mang đến nhiều tích cực khơng tiêu cực khơng hài hịa với phát triển cộng đồng Một thử thách đáng ý khả thu hút tham gia bên liên quan cách công dường khó khăn điểm xuất phát tiềm lực khác bên Chính vậy, quyền khơng xác định bên liên quan chính/trực tiếp, khơng hiểu đặc tính bên, khơng đóng vai trị chủ động để thu hút bên liên quan mục tiêu phát triển du lịch bền vững khó đạt (Hardy Beeton, 2001) Hơn nữa, việc hiểu biết phối hợp lẫn bên liên quan bổ sung kiến thức, kinh nghiệm để giảm thiểu xung đột kế hoạch lâu dài Chính thế, xác định rõ bên liên quan tham gia bên liên quan chìa khóa quan trọng để đạt việc phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng 2.3 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính nghiên cứu nhân học bao gồm quan sát tham dự, vấn sâu, vấn chiến lược Cụ thể, nghiên cứu thực thông qua việc quan sát tham dự vào hoạt động du lịch, bảo tồn văn hoá 68 Quảng Đại Tuyên chương trình du lịch phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận Phương pháp vấn sâu vấn chiến lược thực với 12 người vấn thuộc bên liên quan khác nhau, gồm: cán quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh, phòng ban liên quan huyện xã; chuyên viên văn hoá Trung tâm Nghiên cứu Văn hố Chăm; trí thức Chăm; trưởng thôn phụ nữ tham gia vào hoạt động du lịch dựa văn hoá Chăm làng nghề Người vấn lựa chọn từ người tham gia tích cực vào hoạt động bảo tồn văn hố, chương trình phát triển du lịch, người hoạt động lĩnh vực du lịch,… Các vấn thực khoảng thời gian từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/06/2017 Thực trạng phát triển du lịch văn hoá Chăm Ninh Thuận Đầu tiên vai trị quan trọng quyền địa phương thông qua hoạch định thực thi Chiến lược phát triển du lịch địa phương Năm 2012, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị Phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Mục tiêu Quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội du lịch tỉnh Ninh Thuận theo hướng bền vững, hiệu quả, tạo sở thống việc quản lý khai thác tiềm kinh doanh du lịch tỉnh Ninh Thuận Trong đó, Quy hoạch khẳng định phát triển toàn diện du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa Như vậy, văn hóa Chăm ưu tiên bảo tồn phát triển gắn với hoạt động du lịch, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh vùng đồng bào Chăm Cụ thể hóa kế hoạch này, ngành văn hóa, thể thao du lịch tỉnh xây dựng đề án phát triển tour du lịch sinh thái văn hóa, đặc biệt trọng đầu tư điểm đến du lịch văn hóa Chăm (Phan Quốc Anh, 2004) Bên cạnh đó, địa phương thực cơng tác trùng tu di tích tháp Chăm, nâng cấp sở hạ tầng dịch vụ du lịch chân tháp Po Klaong Girai, phòng trưng bày Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm,… để phục vụ du khách tham quan Các đội văn nghệ dân gian Chăm thành lập làng Bàu Trúc Mỹ Nghiệp để phục vụ khách du lịch theo tour Nhiều chuyển biến tích cực thể rõ qua việc khu du lịch thiết kế gần gũi với kiến trúc - văn hóa Chăm, Đoàn văn nghệ Dân gian đội văn nghệ dân gian làng Mỹ Nghiệp Bàu Trúc công ty du lịch ký kết hợp đồng thường xuyên để phục vụ du khách (Phan Quốc Anh, 2004) Điểm cần lưu ý có đồng thuận bên liên quan hoạt động du lịch công ty du lịch lữ hành, hiệp hội du lịch trung ương địa phương, khách sạn, sở lưu trú công tác truyền thông (Phan Quốc Anh, 2004) Tuy nhiên, vai trò trách nhiệm cầm trịch cho tất hợp tác bên liên quan chưa lưu ý Như vậy, bên liên quan xuất hoạt động phát triển du lịch văn hố Chăm doanh nghiệp liên quan đến lữ hành lưu trú Bên liên quan quan trọng để phát triển dự án du lịch, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến lượng khách du lịch cho địa phương kết nối với điểm đến có sản phẩm văn hố Chăm Ngồi việc tu bổ di tích đề cập trên, tỉnh Ninh Thuận xây dựng hồ sơ khoa học cho làng gốm Bàu Trúc, lễ hội Kate, tháp Chăm để đệ trình cho việc đề cử di sản đặc biệt Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 69 quốc gia, xa trình lên UNESCO cơng nhận di sản văn hóa nhân loại Năm 2016, tháp Hòa Lai Po Klaong Girai cơng nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch công nhận nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Cũng năm này, lễ hội Katê người Chăm tỉnh Ninh Thuận thức ghi tên danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Song song với điều này, tỉnh Ninh Thuận gửi hồ sơ tờ trình tới Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Ủy ban UNESCO Việt Nam đề nghị UNESCO xét, công nhận quần thể tháp Chăm Ninh Thuận di sản giới lễ hội Katê người Chăm Ninh Thuận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Rõ ràng, văn hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận xem nguồn tài nguyên quan trọng mà tỉnh Ninh Thuận hướng đến việc tạo thương hiệu để thu hút khách du lịch Như vậy, tỉnh Ninh Thuận thực thể chủ động động tổ chức thành cơng nhiều kiện văn hóa, thể thao du lịch Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận có hoạt động hữu hiệu để thu hút khách du lịch phương tiện truyền thông, xây dựng ấn phẩm, cẩm nang du lịch,… để tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh người, văn hóa, danh lam thắng cảnh Ninh Thuận… Đáng ý, văn hóa Chăm thơng tin ln Trung tâm trọng quảng bá Trung tâm phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để liên kết với trường đào tạo du lịch, doanh nghiệp du lịch, gồm công ty lữ hành du lịch nước Nội dung hợp tác gồm lĩnh vực: Hợp tác trao đổi thơng tin tình hình phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; phát triển sản phẩm du lịch quy hoạch, kêu gọi đầu tư Tuy nhiên, chất lượng tính hiệu hợp tác cịn hạn chế Đặc biệt, thân Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch chưa thực xây dựng kênh thơng tin hồn chỉnh để khách du lịch hay doanh nghiệp tiếp cận Website du lịch tỉnh đơn điệu, sơ sài nội dung chất lượng viết, bố cục website, hình ảnh di sản văn hóa Chăm,… Điều cho thấy, phận liên quan chưa đảm bảo tính chuyên nghiệp hoạt động du lịch văn hóa Chăm địa phương (Phan An, 2015) Hơn nữa, tính chuyên nghiệp hoạt động du lịch thể nhiều bình diện từ quy hoạch tổng thể, thiết kế tour chuyên biệt, đào tạo nguồn nhân lực, quản bá, kết hợp với địa phương (Phan An, 2015) Như vậy, tỉnh Ninh Thuận nên xây dựng kế hoạch tổng thể có tầm nhìn chiến lược để phát huy mạnh văn hóa Chăm du lịch tỉnh Ninh Thuận Một số vấn đề đặt phát triển du lịch văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận bên liên quan Thực tế hoạt động du lịch cộng đồng Chăm cho thấy, có sở kinh doanh sản phẩm lưu niệm làng nghề hưởng lợi tham gia trực tiếp vào hoạt động Còn đại phận người Chăm làng nghề nói riêng, cộng đồng Chăm nói chung, dường chưa nắm bắt thơng tin, chưa có hội để tham gia vào hoạt động du lịch để nâng cao đời sống kinh tế cho họ Điều cho thấy, cộng đồng cần phải chủ động tham gia từ khâu lập kế hoạch phát triển du lịch mà với tư cách đối tượng hưởng lợi thụ động 70 Quảng Đại Tuyên Thứ nhất, sản phẩm du lịch văn hóa Chăm, bên liên quan dường ý đến việc khai thác giá trị di sản văn hóa Chăm sẵn có để phục vụ du khách trọng tạo sản phẩm chất lượng để du khách thực thích thú quan tâm đến sản phẩm Sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch khơng đơn đến di tích để nhìn chụp ảnh hay cung cấp thông tin sơ sài điểm đến đó, hay đơn đồ gốm túi thổ cẩm mà có giới thiệu sắc văn hóa, giá trị lịch sử,… sản phẩm Phan An (2015) điểm yếu khai thác du lịch Ninh Thuận chưa đánh giá mức tiềm năng, giá trị văn hóa Chăm để phát huy hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận Học giả nhấn mạnh, “trong nhiều năm qua, hoạt động du lịch văn hóa quanh quẩn hai làng nghề Bàu Trúc Mỹ Nghiệp, tiếp tham quan tháp Chăm dự lễ hội Kate hàng năm Ngay việc du lịch tham quan hai làng nghề thủ công người Chăm Ninh Thuận đơn điệu, du khách chưa có cảm nhận nét độc đáo làng nghề thủ công Chăm, chưa thấy thực khác biệt với làng nghề người Việt dân tộc khác miền Trung Tây Nguyên Các tour du lịch Ninh Thuận có ghé tham quan tháp Po Klaong Girai, Po Rome… du khách chiêm ngưỡng số sở thờ tự, kiến trúc người Chăm, hiểu biết văn hóa Chăm qua đền tháp Đến thăm đền tháp Chăm, nhiều du khách có cảm giác đến thăm đền chùa khác vùng có khơng có thờ Phật mà thơi” Ngồi ra, hoạt động du lịch văn hóa Chăm cịn mang tính tự phát, thiếu hỗ trợ định hướng ban ngành địa phương Thực tế cho thấy, doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất tự định hướng hoạt động du lịch mà thiếu tham vấn bên liên quan Tuyen (2014) khả quản lý yếu sở địa phương mà ngành lại phó thác để họ khai thác du lịch cách khơng phù hợp Sự phó thác mà thiếu tư vấn định hướng thể qua thực trạng trưng bày bán sản phẩm dân tộc khác thay trọng vào sản phẩm làng nghề Một cộng tác viên phản ánh: “Em thấy lạ làng có nhiều sản phẩm dệt truyền thống, có nhiều hoa văn đẹp luôn, mà cô lại mua đồ dân tộc khác, mà chủ yếu hàng Thái Lan để bán? Tự dưng Nhà nước đầu tư để phát triển làng nghề dệt mà lại khơng đầu tư vào Mình muốn phát triển đồ làng mà lại làm Em khơng thích dẫn bạn bè vào hợp tác xã làng nghề đâu anh Mất mặt Trong em làm du lịch ln nói vẻ đẹp làng nghề này, nói ý nghĩa hoa văn, công đoạn truyền thống để tạo sản phẩm Khi mà dẫn khách vào xem thân em thấy ngao ngán khách du lịch Mấy hàng mà cô mua để bán có khắp nơi chỗ du lịch khác Cần phải dẫn khách đến mua đồ lưu niệm người Chăm chứ” (TTV, 2017) Mặc dù sản phẩm văn hóa Chăm kể xuất phần tour du lịch Ninh Thuận, dường chưa có chuyên đề chuyên sâu du lịch văn hóa Chăm (Phan An, 2015) Chính thế, lợi ích mang lại từ du lịch cho cộng đồng Chăm xa hội đóng góp vào việc bảo tồn giới thiệu văn hóa Chăm bên ngồi cịn hạn chế Thứ hai, nhiều giá trị văn hóa truyền thống Chăm chưa khai thác mức Mặc dù tỉnh Ninh Thuận xác định tiềm sản phẩm khác văn hóa Chăm ẩm Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 71 thực ca múa nhạc truyền thống Đồng thời, tỉnh triển khai thành lập đội văn nghệ dân gian hình thức tự quản Tuy nhiên, việc thành lập đội văn nghệ mang tính phong trào, đồn địa phương có hỗ trợ tham vấn, kinh phí, hay kết nối với đồn du lịch Chính vậy, đồn nghệ thuật dân gian dường khơng cịn trì hoạt động Một nghệ nhân chia sẻ: “Lúc đầu, uỷ ban nhân dân xã giúp lập đội văn nghệ dân gian với lời hứa hẹn giúp bác có hội trình diễn vừa để giữ nghề vừa có thu nhập Tuy nhiên, lập xong bỏ chẳng thấy có chương trình tour mời bác Mình muốn trình diễn để kiếm thu nhập khơng biết tìm nơi đâu để trình diễn Chính thế, người khơng hào hứng Rốt cuộc, đội văn nghệ tan rã nhanh chóng” (TCB, 2017) Riêng ẩm thực, người Chăm có nhiều ăn độc đáo mà du khách có dịp thưởng thức Tuy nhiên, du khách khó tìm kiếm địa điểm để thưởng thức ăn truyền thống điểm đến du lịch Cụ thể hơn, sản phẩm ẩm thực quảng bá rộng rãi địa phương chưa xây dựng địa điểm cụ thể chuyên ẩm thực Chăm Tiếp đến, du lịch homestay gắn với văn hóa Chăm dù nhiều doanh nghiệp đề xuất phát triển song vướng số vấn đề “rào cản” định Mặc dù, tỉnh Ninh Thuận bắt đầu khuyến khích phát triển loại hình du lịch homestay song dường chưa tạo khuyến khích phát triển cho doanh nghiệp cộng đồng Chăm Một cộng tác viên chia sẻ: “Anh đề xuất làm homestay để đón khách du lịch, đặc biệt khách du lịch nước ngồi thích thú với trải nghiệm ăn trải nghiệm văn hoá Chăm làng Chăm Trong nhiều họp trước đây, anh đề nghị nên thống xíu việc khách du lịch homestay làng Chăm Lãnh đạo huyện trao đổi đồng ý chưa thấy triển khai văn bản” (PMT, 2017) Có thể thấy, góc độ cộng đồng, họ cần có kết nối với doanh nghiệp lữ hành để đảm bảo kinh tế hoạt động trì lâu dài Để làm điều này, thân quyền phải thể vai trị tham vấn hỗ trợ cộng đồng tạo kết nối doanh nghiệp cộng đồng Chăm hoạt động du lịch Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng điểm đến yếu thiếu Hầu lực lượng lao động điểm đến du lịch khơng đủ trình độ chun môn, kỹ phục vụ khách du lịch chưa có hội tham gia học tập khóa tập huấn ngắn hạn giúp cho họ phục vụ công việc góc độ du lịch cộng đồng Trình độ chun mơn khơng dừng lại trình độ ngoại ngữ mà kỹ hướng dẫn, lực hiểu văn hóa cộng đồng,… Ở làng nghề Mỹ Nghiệp Bàu Trúc, có nhiều du khách tham quan thân người bán hàng hay hướng dẫn chỗ thiếu kiến thức, kỹ giới thiệu hay giao tiếp hiệu với du khách Có thể thấy, yếu tố quan trọng để trì tính bền vững cho phát triển du lịch việc thành viên cộng đồng phải có lực tự trì hoạt động du lịch Muốn vậy, thân họ phải tập huấn học hỏi để tự giao tiếp giới thiệu sản phẩm văn hóa cộng đồng Có thế, họ phát huy vốn văn hóa cộng đồng để thu hút giữ chân du khách Nhiều chương trình phát triển cộng đồng triển khai Bangladesh, Ấn Độ tổ chức nhiều buổi tập huấn cho phụ nữ để giúp họ chủ động trì hoạt động du lịch cộng đồng họ 72 Quảng Đại Tuyên Phụ nữ sau tập huấn trở thành người bán hàng có khả giao tiếp tốt; trở thành hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp có kiến thức văn hóa, có kỹ hướng dẫn ngoại ngữ để giao tiếp với du khách… Như vậy, trọng đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực điểm đến du lịch cộng đồng Chăm phát huy tốt mạnh văn hóa cộng đồng phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Thuận Những bất cập thực cần vai trò quan trọng quyền địa phương Bởi sản phẩm du lịch văn hóa Chăm khai thác cịn đơn điệu chưa thu hút du khách Thực tế cho thấy, sản phẩm văn hóa Chăm đơn giản sản phẩm lưu niệm, chưa thể “du lịch văn hóa” với giá trị văn hóa ẩn đằng sau sản phẩm Điều cho thấy “địa phương cần phải thực đầu tư nguồn vốn nguồn nhân lực tương xứng” (Phan An, 2015) phát huy mạnh “văn hóa Chăm” tỉnh Ninh Thuận phát triển du lịch Kết luận hàm ý sách bảo tồn phát huy giá trị văn hoá Chăm nhằm phát triển bền vững du lịch Ninh Thuận Các nghiên cứu trước khẳng định rằng, việc quản lý phát triển du lịch cần phải cân nhắc đến bên liên quan dựa thuộc tính nhóm để giúp phát huy tốt khả bên liên quan (Timur and Getz, 2002) Tiếp đến, cần xác định bên liên quan phụ để có sách phù hợp nhằm tránh xung đột trình phát triển du lịch liên quan đến lợi ích kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế văn hoá (Hardy Beeton, 2001) Như vậy, điều cần xác định đánh giá rõ ràng đặc điểm bên liên quan để phát huy tối đa khả họ Bảng mơ tả mơ hình bên liên quan trực tiếp đến bảo tồn phát triển sản phẩm du lịch văn hố Chăm Ninh Thuận Trong mơ hình này, trọng tâm đáng ý tài nguyên di sản văn hoá Chăm để phục vụ cho việc tạo sản phẩm du lịch độc đáo tỉnh Ninh Thuận Các bên liên quan khai thác phát huy sản phẩm văn hố Chăm cần có mối liên hệ chặt chẽ để tạo nên tính hiệu lợi ích tốt Cụ thể, cộng đồng Chăm, quyền địa phương, doanh nghiệp, kênh truyền thông viện nghiên cứu đóng vai trị quan trọng để tạo nên tính bền vững việc phát huy giá trị di sản văn hoá Chăm phục vụ phát triển du lịch - Cộng đồng Chăm chủ thể lưu giữ, bảo tồn di sản Chăm cần hưởng lợi di sản - Chính quyền địa phương cầu nối bên liên quan để thúc đẩy phát triển chung thông qua sách chương trình hành động cụ thể - Doanh nghiệp mang đến kết nối, nguồn khách du lịch khai thác sản phẩm du lịch dựa tài ngun văn hố sẵn có - Truyền thơng giúp thực hố việc quảng bá thơng tin sản phẩm du lịch quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh - Các viện/trung tâm nghiên cứu nơi nghiên cứu để phát huy hiệu với truyền thống văn hoá Chăm Hơn nữa, họ giúp tư vấn sách phù hợp để góp phần bảo tồn phát huy văn hố Chăm Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 73 Hình 1: Mơ hình bên liên quan phát triển du văn hóa Chăm Tuy nhiên, cần hiểu rõ đặc điểm, khả năng, khó khăn bên liên quan để có sách hỗ trợ phát huy tối đa vai trò bên liên quan Bởi vì, để phát triển du lịch bền vững địi hỏi có tham gia nhiều bên liên quan dựa lợi ích chung mặt kinh tế hay văn hóa xã hội Việc xây dựng quy hoạch tổng thể địi hỏi cần có thảo luận đồng thuận bên liên quan Chính quyền địa phương phải thể vai trò kết nối trình hoạch định chiến lược phát triển du lịch Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định rằng, cộng đồng đóng vai trị quan trọng phát triển du lịch bền vững họ người sở hữu, trì phát triển tài nguyên họ Chính thế, họ phải có quyền lợi kinh tế văn hóa khơng bị ảnh hưởng tiêu cực mạnh đến đời sống văn hóa họ Họ phải đặt trọng tâm chiến lược quản lý du lịch (Macbeth, Burns, Chandler, Revitt & Veitch, 2002) Đặt bối cảnh nghiên cứu này, Chính quyền địa phương cần xác định rõ ràng sản phẩm du lịch văn hóa Chăm sách phát triển cụ thể phù hợp Khi sử dụng di sản văn hóa Chăm sản phẩm du lịch cần ý tạo lợi ích lâu dài kinh tế bảo tồn văn hóa họ Phải đặt lợi ích chủ thể văn hóa lên hết để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đảm bảo việc bảo tồn văn hóa người Chăm Cộng đồng chủ thể phải có tham vấn phối hợp từ khâu quy hoạch du lịch đến đào tạo nhân lực,… để trì lâu dài cho hoạt động du lịch cộng đồng Hạt nhân phát triển bền vững cộng đồng chủ thể văn hóa Chăm phát triển du lịch bền vững khai thác văn hóa Chăm Những trao đổi thấy nhiều nơi khác Việt Nam, vậy, gợi ý gợi ý hữu ích cho nhà quản lý cân nhắc đến hoạch định chiến lược phát triển du lịch bền vững địa phương 74 Quảng Đại Tuyên Như vậy, thông qua nghiên cứu bên liên quan phát triển du lịch bền vững thông qua hoạt động khai thác tài nguyên di sản văn hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận, việc đánh giá phân tích đặc điểm bên liên quan chưa trọng mức Tiếp đến, vai trò chủ thể cộng đồng Chăm phát triển sản phẩm du lịch bị động chưa bật khiến phận cộng đồng Chăm tham gia hạn chế vào hoạt động du lịch cộng đồng Phát triển du lịch bền vững trình lâu dài để mang lợi ích bền vững kinh tế, văn hố, xã hội mơi trường cho địa phương Chính thế, việc xác định lại cách cụ thể vai trò bên liên quan có chiến lược cụ thể để phát huy vai trò tốt cộng đồng điều cần thiết để đạt phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Thuận tương lai Chú thích: Xem giới thiệu ẩm thực Chăm: http://www.ninhthuantourist.com/en/dich-vu/ am-thuc-dac-san/1347-sakaya-mon-banh-truyen-thong-cua-nguoi-cham.html Tài liệu tham khảo Anh, P Q (2004) The religious system of the Bramanism of the Cham people in Ninh Thuan Provvince [Hệ thống chủ lễ người Chăm Balamon Ninh Thuận] Nghiên Cứu Đông Nam A, 3(66) Retrieved from http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoacac-dan-toc-thieu-so/525-phan-quoc-anh-he-thong-chu-le-cua-nguoi-cham-balamon-oninh-thuan.html Bien, P X., An, P., & Dop, P Van (1989) The Cham people in Thuan Hai Province [Người Chăm Thuận Hải] Phan Rang Thap Cham: Văn hố Thơng tin Thuận Hải Bien, P X., An, P., & Dop, P Van (1991) The Cham culture [Văn hoá Chăm] Ho Chi Minh: KHXH Bradford, M., & Lee, E (2004) Introduction: Tourism and cultural heritage in Southeast Asia In Tourism and cultural heritage in Southeast Asia Bangkok: SEAMEO-SPAFA Brown, J., Mitchell, N J., & Beresford, M (2005) The Protected Landscape Approach: Linking Nature, Culture and Community IUCN Bushell, R (1999) Development of approaches and practice for sustainable use of biological resources: tourism Fourth Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice The World Conservation Union Montreal Butler & Hinch (1996) Tourism and Indigenous Peoples Cooper, C et al (2009) The role of internal Marketing (IM) in sustainable destination management International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 5(3), 141–180 Crawford, A (2001) Successful tourism at heritage places Info, 50–53 https://doi.org/ AHC20 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 06 (62) - 2019 75 Donaldson, T., & Preston, L E (1995) the Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications Academy of Management Review, 20(1), 65–91 https:// doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271992 Freeman, R E (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach In Analysis (Vol 1) https://doi.org/10.2139/ssrn.263511 Freeman, R E (2010). Strategic management: A stakeholder approach Cambridge university press Greer, S (2010) Heritage and Empowerment: community based Indigenous cultural heritage in northern Australia International Journal of Heritage Studies, 16(1–2), 45–58 Hardy, A L., & Beeton, R J S (2001) Sustainable Tourism or Maintainable Tourism: Managing Resources for More Than Average Outcomes Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168–192 https://doi.org/10.1080/09669580108667397 Hinch, T., & Prentice, R (2008) Indigenous People and Tourism In A Companion to Tourism (pp 246–261) https://doi.org/10.1002/9780470752272.ch20 Johnston, A M (2006) Is the Sacred for Sale: Tourism and Indigenous Peoples Routledge Macbeth, J., Burns, G L., Chandler, L., Revitt, M., & Veitch, S (2002) Community as tourism object: associated disciplinary understandings The CAUTHE Conference Phan An (2015) Phát huy giá trị văn hóa Chăm để phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội, (62), 22–26 Ryan, C (1997) Tourism and indigenous peoples In Tourism Management (Vol 18) https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)84400-7 Sakaya (2003) The festivals of the Cham people [Lễ hội người Chăm] Ha Noi: NXB Van Hoa Dan Toc Sautter, E T., & Leisen, B (1999) Managing stakeholders a Tourism Planning Model Annals of Tourism Research, 26(2), 312–328 https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00097-8 Strickland-Munro, J., & Moore, S (2012) Indigenous involvement and benefits from tourism in protected areas: a study of Purnululu National Park and Warmun Community, Australia Journal of Sustainable Tourism, (April 2015), 1–16 https://doi.org/10.1080/0966958 2.2012.680466 Swarbrooke, J (1999) Sustainable Tourism Management Retrieved from https://books.google.com.au/books/about/Sustainable_Tourism_Management html?id=1WQtIOqVT3gC&pgis=1 Timur, S and Getz, D (2002) Applying stakeholder theory to the implementation of sustainable urban tourism City Tourism 2002 ICTC Conference Proceedings, 194–210 Vienna, Austria Tuyen, Q D (2014) Nhìn lại sách phát triển làng nghề truyền thống người Chăm, qua nhìn từ bên cộng đồng Chăm [Implementing Development 76 Nguyễn Văn Quang projects at a Cham handicraft village, Ninh Thuan Province: A view from the Cham indigenous community] Nghiên Cứu Cùng Cộng Đồng: Ứng Dụng Nhân Học Trong Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam, 163–177 Ha Noi: ISEE UNWTO (2004) Indicators of sustainable development for tourism destinations A Guidebook Retrieved from http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407262 Woodward, K M & R (1999) Community development in North Yorkshire: An assessment of the Objective 5b and leader programmes Retrieved from http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/ pdfs/rr99.6aa.pdf Zeppel, H (2009) Managing cultural values in sustainable tourism: Conflicts in protected areas Tourism and Hospitality Research, 10(2), 93–104 https://doi.org/10.1057/thr.2009.28 ... thiếu tính toàn diện tiếp cận phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Thuận Bài báo tập trung làm rõ: (i) Các bên liên quan phát triển du lịch dựa tài nguyên di sản văn hoá Chăm; (ii) Nhận diện... tác bên liên quan chưa lưu ý Như vậy, bên liên quan xuất hoạt động phát triển du lịch văn hố Chăm doanh nghiệp liên quan đến lữ hành lưu trú Bên liên quan quan trọng để phát triển dự án du lịch, ... 65 quan trọng nhóm khác định thành công phát triển du lịch bền vững Do vậy, tiếp cận ? ?các bên liên quan chính” (key stakeholders) hướng tiếp cận mang tính thực tiễn phát triển du lịch bền vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan, Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn