Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 21:37

Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bài viết lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kinh tế hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình có tính thuần ngư cao và chịu ảnh hưởng ý nghĩa bởi các nhân tố gắn với hoạt động ngư nghiệp như trình độ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuất, lòng yêu nghề, chất lượng giống nuôi, chất lượng nguồn nước nuôi, số lượng máy sục khí và cơ sở hạ tầng. 50 Châu Ngọc Hịe & Nguyễn Hồng Yến Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Châu Ngọc Hòe Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Email liên hệ: chaungochoe01@gmail.com Nguyễn Hoàng Yến Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Tóm tắt Sử dụng phương pháp kinh tế lượng, báo lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Kết nghiên cứu rằng, kinh tế hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình có tính ngư cao chịu ảnh hưởng ý nghĩa nhân tố gắn với hoạt động ngư nghiệp trình độ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuất, lòng yêu nghề, chất lượng giống nuôi, chất lượng nguồn nước nuôi, số lượng máy sục khí sở hạ tầng Các nhân tố thuộc quy mơ sản xuất diện tích ni, số vụ ni năm, hình thức ni lót bạt số lượng máy bơm nước có ảnh hưởng gia tăng doanh thu nuôi trồng thủy sản lại không ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập hộ gia đình Kết nghiên cứu cho phép gợi mở số hàm ý sách nhằm nâng cao thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Từ khóa: nhân tố, thu nhập, hộ gia đình, ni trồng thủy sản, ven biển, Thăng Bình, Quảng Nam Abstract Using econometric methods, the paper quantifies the factors affecting the household income in coastal aquaculture in Thang Binh district, Quang Nam province The results show that the coastal aquaculture farming economy in Thang Binh district is highly pure and significantly influenced by factors associated with fishery activities such as the level of equipments and technical skills, the production techniques, the passion for the job, the quality of breeds and water sources, the number of aerators and the level of infrastructure Factors of production scale such as area of ​​farming, number of crops in a year, the rearing canvas, and the number of water pumps have an influence on increasing revenue of aquaculture but have no significant impact on household income The results of this study enables us to suggest some policy implications to incre a se household income in aquaculture in coastal areas of Thang Binh district, Quang Nam province in the near future Key words: Factors; Household inome; Aquaculture; Coastal; Thang Binh district; Quang Nam province Ngày nhận bài: 2/7/2019 Ngày duyệt đăng: 26/8/2019 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 51 Đặt vấn đề Huyện Thăng Bình địa phương ven biển tỉnh Quảng Nam, có diện tích ni trồng thủy sản (NTTS) đạt 350 ha, chiếm khoảng 10% tổng diện tích NTTS tỉnh Quảng Nam Những năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản huyện góp phần quan trọng vào giải việc làm, tạo thu nhập cho người dân góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân vùng ven biển Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản huyện nhiều tồn tại, hạn chế phát triển như: huyện chưa có quy hoạch dài hạn cho NTTS, sở hạ tầng vùng ni cịn phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường NTTS gây ngày nghiêm trọng cho vùng nước ven biển; khả ứng dụng khoa học công nghệ vào NTTS hạn chế Đặc biệt, thu nhập nghề NTTS hộ gia đình vùng ven biển huyện Thăng Bình cịn bấp bênh, thiếu tính bền vững Kết điều tra 139 hộ gia đình NTTS ven biển huyện cho thấy, thu nhập trung bình hộ gia đình từ hoạt động NTTS ven biển đạt mức 97,7 triệu đồng/năm, có 70,5% số hộ có lãi có đến 29,5% số hộ thua lỗ Chính vậy, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản cần thiết, sở khoa học thực tiễn cho việc điều chỉnh chế sách nhằm nâng cao thu nhập hộ gia đình NTTS vùng ven biển huyện Thăng Bình thời gian tới Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển Thu nhập hộ gia đình tổng khoản thu tiền vật lao động thành viên gia đình tạo (bao gồm: tiền cơng, tiền lương, thưởng, khoản trợ cấp, ), thu nhập tài (lãi tiết kiệm, lãi mua bán chứng khốn, thu từ cho thuê bất động sản, ) thu nhập khác (kiều hối, thu nhập bất thường, ) Trong nghiên cứu này, báo tiếp cận thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản từ nguồn thu nhập từ lao động thành viên hộ mang lại Các khoản thu nhập từ hoạt động tài thu nhập khác khơng đề cập đến tính tốn thu nhập hộ ngư dân Với cách tiếp cận thu nhập hộ gia đình gắn với hoạt động sinh kế, nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển gồm nhóm nhân tố sau: Đặc điểm nhân học hộ gia đình: nhân tố thuộc đặc điểm nhân học trình độ học vấn, độ tuổi, số nhân khẩu, số nhân phụ thuộc, tình trạng đa dạng hóa thu nhập, có ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản Các kết nghiên cứu thực nghiệm Mwanza (2011), Nguyễn Quốc Nghi cộng (2011), Al Jabri cộng (2013), Hồng Hồng Hiệp (2016), Châu Ngọc Hịe cộng (2018) tìm thấy ảnh hưởng định số đặc điểm nhân học đến thu nhập hộ gia đình Đặc trưng nghề nghiệp: đặc trưng nghề nghiệp đặc trưng gắn với hoạt động sinh kế tạo thu nhập cho hộ ngư dân Thực tế cho thấy, tính ngư sinh kế hộ gia đình cao đặc trưng ngư nghiệp có ảnh hưởng lớn đến thu nhập hộ gia đình Các đặc trưng ngư nghiệp có ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản gồm: quy mơ diện tích ni trồng, cơng nghệ quy trình sản xuất, chất lượng giống, chất lượng nguồn nước, kinh nghiệm ni trồng, máy móc thiết bị, lòng yêu nghề, số 52 Châu Ngọc Hòe & Nguyễn Hồng Yến vụ ni, Các nghiên cứu thực nghiệm Nguyễn Quốc Nghi cộng (2011), Ying (2010), Hoàng Hồng Hiệp (2016), Hoàng Hồng Hiệp cộng (2016, 2018), Teame Woldu (2016), Xiong cộng (2010) tìm thấy ảnh hưởng ý nghĩa đặc trưng ngư nghiệp đến nâng cao thu nhập hộ gia đình Chính sách phát triển địa phương: sách phát triển địa phương, trọng tâm sách ngư nghiệp đóng vai trị quan trọng nâng cao suất, thu nhập hộ ngư dân ni trồng thủy sản Chính sách phát triển địa phương gồm sách khuyến ngư, sách phát triển kinh tế xã hội vùng ni, vai trị cán khuyến ngư địa phương Các kết nghiên cứu Sesabo cộng (2005), Nguyễn Quốc Nghi cộng (2011), Ghimire cộng (2014), Hồng Hồng Hiệp (2016), tìm thấy ảnh hưởng định sách ngư nghiệp địa phương vai trò cán khuyến ngư nâng cao thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản Cơ sở hạ tầng: sở hạ tầng vùng ni, địa bàn cư trú ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS Ở địa phương có sở hạ tầng đại, đồng tạo hội tốt cho hộ gia đình tiếp cận với thị trường đầu vào đầu q trình sản xuất, qua có hội cải thiện thu nhập Các nghiên cứu Mohammad Samaun Safa (2005), Raju Ghimire cộng (2014), tìm thấy có ảnh hưởng ý nghĩa sở hạ tầng đến nâng cao thu nhập hộ gia đình Địa bàn cư trú: vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên thiên nhiên, vấn đề khí hậu, thổ nhưỡng, riêng có địa phương ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội khác mà hộ gia đình gặp thuận lợi phát triển kinh tế đất đai màu mỡ, gần khu công nghiệp, gần trung tâm kinh tế, gặp khó khăn đất đai khô cằn, sở hạ tầng phát triển, y tế, giáo dục phát triển Do vậy, đặc điểm địa bàn cư trú tạo khác biệt thu nhập hộ gia đình Kết nghiên cứu thực nghiệm Krishna (2004), Senadza (2012), Al Jabri cộng (2013), Hoàng Hồng Hiệp (2016), tìm thấy rằng, thu nhập hộ gia đình địa bàn cư trú khác có khác biệt ý nghĩa Trên sở kế thừa nghiên cứu nước quốc tế thực tiễn phát triển NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chúng tơi xây dựng khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển gồm nhóm nhân tố trọng yếu: đặc điểm nhân học, đặc trưng nghề nghiệp, sách phát triển địa phương, sở hạ tầng địa bàn cư trú Mơ hình nghiên cứu, mơ tả liệu nghiên cứu 2.1 Mơ hình nghiên cứu mơ tả liệu Dựa khung phân tích đề xuất trên, xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sau: 53 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + i­ (1) Trong đó: Yi: Biến phụ thuộc, phản ánh thu nhập hộ gia đình NTTS β0 : Hệ số góc mơ hình Các biến độc lập: X1: Đặc điểm nhân học X2: Đặc trưng nghề nghiệp X3: Chính sách phát triển địa phương X4: Cơ sở hạ tầng X5: Địa bàn cư trú i : Phần dư mơ hình nghiên cứu, i = 1,2,…139 Theo mơ hình nghiên cứu đề xuất, xây dựng thang đo biến số mô hình (1) bảng Bảng 1: Xây dựng thang đo biến mơ hình nghiên cứu TT Các biến Biến phụ thuộc (Y) Đặc điểm nhân học X1 Đặc trưng nghề nghiệp X2 Diễn giải biến Ký hiệu biến Thang đo D.Thu Triệu đồng Doanh thu nuôi trồng thủy sản Lợi nhuận từ nuôi trồng thủy sản hộ gia đình Thu nhập hộ gia đình Số nhân Số nhân phụ thuộc Trình độ học vấn Độ tuổi Da dạng hóa thu nhập Diện tích LN.NTTS Triệu đồng Thunhap NK Phuthuoc HV Dotuoi DDHTN DTich Ni lót bạt Lotbat Kinh nghiệm sản xuất KNSX Số ao nuôi Soao Số vụ Sovu Máy bơm nước Máy sục khí Trình độ máy móc Trình độ kỹ thuật sản xuất Lòng yêu nghề Triển vọng phát triển Chất lượng thức ăn Mbom Msuckhi TDMM TDKT Yeunghe Trienvong CLThucan Triệu đồng Người Người Số năm học Số tuổi 1: Có ; 0: Khơng Sào (500m2) 1: ni lót bạt; 0: ni khác Số năm kinh nghiệm Số lượng ao nuôi Số vụ nuôi năm Số máy bơm nước Số dàn máy sục khí Likert (5 bậc) Likert (5 bậc) Likert (5 bậc) Likert (5 bậc) Likert (5 bậc) Kỳ vọng +/+/+/+/+/+/+ +/+/+/+/+ + +/+/+ 54 Châu Ngọc Hịe & Nguyễn Hồng Yến Chất lượng thuốc chữa bệnh CLThuoc Likert (5 bậc) + Chất lượng giống CLGiong Likert (5 bậc) + Chất lượng nguồn nước CLNuoc Likert (5 bậc) + Chính sách khuyến ngư Vai trò cán khuyến ngư Các sách an sinh xã hội địa phương Cơ sở hạ tầng CSKN Likert (5 bậc) + CBKN Likert (5 bậc) +/- CSXH Likert (5 bậc) +/- CSHT Likert (5 bậc) 1: Bình Nam; 0: Khơng phải Bình Nam +/- Chính sách phát triển địa phương X3 Cơ sở hạ tầng X4 Bình Nam BN Địa bàn cư trú X5 Bình Dương BD 1: Bình Dương; Khơng phải Bình Dương +/- +/- 2.2 Mơ tả liệu Để thực nghiên cứu này, thực điều tra bảng hỏi 139 hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Trong đó, xã Bình Dương có 46 phiếu, Bình Hải có 44 phiếu Bình Nam có 49 phiếu Kết khảo sát cho thấy, thu nhập bình quân hộ gia đình từ hoạt động NTTS ven biển huyện Thăng Bình đạt 97,7 triệu đồng/ năm, có 70,5% số hộ có lãi 29,5% số hộ thua lỗ Theo Tabachnick & Fidell (1991, 1996), phân tích hồi quy đạt kết tốt nhất, kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức n ≥ 8m + 50 (n kích cỡ mẫu, m số biến độc lập) Theo Comrey (1973), cỡ mẫu phù hợp với nghiên cứu phân tích nhân tố n = 5*m Như vậy, với số phiếu thu thập 139 phiếu, đảm bảo thoả mãn điều kiện quy mô mẫu để thực phương pháp hồi quy đa biến cho ước lượng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu phân tích kết ước lượng 3.1 Phương pháp nghiên cứu Trước tiên, kiểm định khuếch đại phương sai (variance inflation factors/VIF) thực để kiểm định giả định đa cộng tuyến mơ hình Kết kiểm định cho thấy giá trị trung bình VIF mơ hình nhỏ (Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008), cho phép kết luận không tồn tượng đa cộng tuyến biến giải thích mơ hình nghiên cứu Sau đó, kiểm định Durbin Watson thực cho giá trị ρ thỏa mãn điều kiện < ρ < Điều cho thấy, mơ hình khơng có tượng tự tương quan biến giải thích Tiếp theo, kiểm định White thực để kiểm tra giả định phương sai sai số thay đổi phần dư mơ hình Kết kiểm định cho thấy, mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi mức ý nghĩa 5% Trên sở mơ hình 55 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 ước lượng không vi phạm giả định, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Kết ước lượng trình bày bảng Bảng 2: Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình Mơ hình Biến NK Phuthuoc HV Dotuoi DDHTN DTich Lotbat KNSX Soao Sovu Mbom Msuckhi TDMM TDKT Yeunghe Trienvong CLThucan CLThuoc CLGiong CLNuoc CSKN CBKN CSXH CSHT BN BD Hằng số Số quan sát (N) R2 Durbin – Watson Kiểm định White (1) D.Thu NTTS -0.131 (0.167) 0.120 (0.198) 0.067 (0.263) -0.061 (0.316) 0.057 (0.355) 0.227 (0.017) ** 0.149 (0.059) * 0.010 (0.879) 0.226 (0.022) ** 0.112 (0.132) 0.143 (0.032) ** 0.098 (0.132) 0.124 (0.164) 0.088 (0.287) 0.075 (0.262) 0.011 (0.866) -0.049 (0.574) -0.001 (0.989) 0.153 (0.021) ** 0.135 (0.046) ** -0.013 (0.890) -0.069 (0.494) 0.066 (0.347) 0.007 (0.920) -0.141 (0.114) -0.076 (0.359) -340.040 139 0.633 (000) *** 1.964 0.1266 > 0.05 (2) LN NTTS -0.170 (0.067) * 0.074 (0.414) 0.038 (0.509) -0.055 (0.354) -0.051 (0.394) 0.128 (0.165) 0.081 (0.290) 0.017 (0.803) 0.124 (0.193) 0.009 (0.896) 0.014 (0.828) 0.180 (0.005) *** 0.145 (0.097) * 0.251 (0.002) *** 0.168 (0.011) ** -0.094 (0.138) 0.132 (0.121) -0.094 (0.293) 0.219 (0.001) *** 0.186 (0.005) *** -0.105 (0.255) 0.022 (0.820) 0.082 (0.231) -0.157 (0.015) ** -0.121 (0.163) 0.021 (0.797) -240.484 139 0.651 (000) *** 2.098 0.2741 > 0.05 (3) Thunhap 0.027 (0.504) -0.61 (0.502) 0.048 (0.410) -0.034 (0.570) 0.040 (0.504) 0.131 (0.156) 0.101 (0.186) 0.035 (0.599) 0.122 (0.202) 0.016 (828) 0.020 (0.756) 0.171 (0.008) *** 0.150 (0.087) * 0.262 (0.002) *** 0.127 (0.054) * -0.077 (0.228) 0.131 (0.124) -0.075 (0.401) 0.212 (0.001) *** 0.203 (0.002) *** -0.102 (0.271) 0.050 (0.609) 0.053 (0.439) -0.183 (0.005) *** -0.520 (0.551) 0.950 (0.243) -398.668 139 0.649 (000) *** 2.052 0.3634 > 0.05 VIF 3.359 3.255 1.335 1.389 1.402 3.301 2.276 1.721 3.547 2.061 1.628 1.558 2.956 2.550 1.682 1.581 2.816 3.130 1.616 1.673 3.345 3.765 1.848 1.600 2.936 2.568 Ghi chú: Giá trị P-value mô tả dấu ngoặc đơn * P-value < 0.1; ** P-value < 0.05; *** P-value < 0.01 (Nguồn: Kết khảo sát từ điều tra tác giả) 3.2 Phân tích kết ước lượng Kết ước lượng bảng cho thấy, khơng kỳ vọng, độ tuổi, trình độ học vấn, đa dạng hóa thu nhập khơng có ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận doanh thu hộ gia 56 Châu Ngọc Hịe & Nguyễn Hồng Yến đình NTTS Cá biệt, số nhân hộ gia đình có ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận từ hoạt động NTTS mức ý nghĩa thống kê 10% Điều giải thích chiều cạnh gia đình nhiều nhân phần lớn đối tượng phụ thuộc (người già trẻ em), hiệu suất nuôi trồng khơng cao Như vậy, đặc điểm nhân học khơng có nhiều ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập hộ gia đình NTTS huyện Thăng Bình Như kỳ vọng, đặc trưng nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn đến thu nhập hộ gia đình Các nhân tố số lượng máy sục khí, trình độ cơng nghệ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuất, chất lượng giống chất lượng nguồn nước có ảnh hưởng đến lợi nhuận thu nhập hộ gia đình mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% Kết phản ánh tính ngư lớn cấu thành thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, điều phù hợp với kết ước lượng tác động không ý nghĩa đa dạng hóa thu nhập đến thu nhập hộ Các nhân tố diện tích, ni lót bạt, số ao nuôi số vụ nuôi năm có ảnh hưởng làm gia tăng doanh thu NTTS mức ý nghĩa thống kê 5%, 10%, ảnh hưởng ý nghĩa đến lợi nhuận thu nhập hộ gia đình Điều giải thích chiều cạnh hiệu sản xuất (Doanh thu – Chi phí), theo gia tăng quy mơ sản xuất đồng nghĩa với chi phí sản xuất gia tăng, song doanh số tăng thêm không bù đắp mức tăng chi phí sản xuất, kết cuối quy mô sản xuất không ảnh hưởng đến lợi nhuận thu nhập cuối hộ Ngoài ra, kết ước lượng hàm ý rằng, NTTS theo hình thức quảng canh khơng đảm bảo hiệu ni trồng theo mơ hình thâm canh dựa trình độ kỹ thuật, cơng nghệ sản xuất, chất lượng giống, chất lượng nguồn nước Thực tế cho thấy, nguồn nước NTTS vùng ven biển huyện Thăng Bình ngày nhiễm, nước mặt từ hệ thống sông ven biển Điều đặt thách thức lớn phát triển bền vững ngành NTTS ven biển gắn với nâng cao thu nhập bền vững cho hộ gia đình NTTS huyện Ngồi ra, kết ước lượng rằng, lòng yêu nghề có ảnh hưởng ý nghĩa đến lợi nhuận thu nhập hộ gia đình NTTS Điều phù hợp với đặc thù nghề NTTS, theo lịng u nghề động lực mấu chốt giúp ngư dân gắn bó với nghề NTTS, chủ động tìm tịi phương pháp, kỹ thuật sản xuất, phòng bệnh cho vật ni góp phần nâng cao hiệu sản xuất Kết ước lượng rằng, kinh nghiệm sản xuất, triển vọng nghề nghiệp, chất lượng thức ăn chất lượng thuốc chữa bệnh khơng có ảnh hưởng ý nghĩa lên thu nhập hộ gia đình Như vậy, yếu tố kinh nghiệm khơng cịn đóng vai trị quan trọng cải thiện nâng cao thu nhập cho hộ gia đình từ hoạt động NTTS Điều phù hợp với thực tiễn địa phương rằng, đa số ngư dân trẻ ứng dụng tốt mô hình sản xuất cơng nghệ nhằm nâng cao hiệu NTTS Nguồn thức ăn thuốc trị bệnh hầu hết cung cấp số cơng ty sản xuất nên khác biệt chất lượng không đáng kể không ảnh hưởng ý nghĩa đến suất ni trồng Nhìn chung, nhận định triển vọng phát triển nghề nghiệp hộ NNTS phụ thuộc nhiều kết nuôi trồng tại, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 57 đa phần khơng có nhiều khác biệt nhận định hộ, kết điều tra cho thấy, có đến 63,0% số hộ NTTS bi quan triển vọng phát triển nghề NTTS tương lai Đây lý khiến nhân tố triển vọng nghề nghiệp khơng có ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập hộ Kết ước lượng rằng, chế sách địa phương khơng có ảnh hưởng ý nghĩa thống kê lên thu nhập hộ NTTS Các sách khuyến ngư NTTS vùng ven biển huyện Thăng Bình có vai trị mờ nhạt khơng có ảnh hưởng ý nghĩa lên thu nhập hộ gia đình Thực tiễn cho thấy, hầu hết hoạt động tập huấn, tọa đàm NTTS chủ yếu doanh nghiệp cung ứng thức ăn, giống, thuốc chữa bệnh chủ động thực hiện, vai trò hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất hỗ trợ khác quan quản lý ngành chưa cao Bên cạnh đó, vai trò cán khuyến ngư cấp xã hoạt động NTTS nhiều hạn chế, đặc biệt cán khuyến ngư cấp xã thiếu động, kiến thức chuyên môn hỗ trợ hộ gia đình phát triển sản xuất Điều thể rõ qua kết điều tra, có đến 79,85% số hộ ni cho sách khuyến ngư mức trở xuống, có 9,35% số hộ cho sách khuyến ngư mức tốt, có đến 87,05% số hộ cho vai trò cán khuyến ngư cấp xã mức thấp thấp, có 1% số hộ cho vai trị cán khuyến ngư cấp xã mức cao Các sách an sinh xã hội thực cho vùng ven biển khơng có nhiều khác biệt cho hộ NTTS, điều khiến khác biệt nhận định sách khơng khác hộ NTTS vùng ven biển Thật ngạc nhiên, sở hạ tầng có ảnh hưởng âm đến thu nhập hộ NTTS mức ý nghĩa 1% Điều cho thấy, hộ dân ni trồng vùng có sở hạ tầng phát triển lại không đạt mức thu nhập cao Tuy nhiên, kết ước lượng lại không mâu thuẫn với thực tiễn huyện Thăng Bình Theo đó, hoạt động NTTS đầu tư theo hình thức thâm canh thường thực khu vực xa trung tâm, hẻo lánh hơn, quỹ đất dành cho NTTS cịn nhiều Trong đó, khu vực có hạ tầng phát triển tốt, hoạt động nuôi trồng thường thực quy mô nhỏ lẻ, không hộ trọng mở rộng hạn chế quỹ đất nuôi trồng Địa bàn cư trú không ảnh hưởng ý nghĩa thống kê lên thu nhập, lợi nhuận doanh thu NTTS hộ gia đình ven biển huyện Thăng Bình Điều cho thấy khơng có khác biệt ý nghĩa thu nhập hộ nuôi trồng xã ven biển huyện Điều phù hợp với thực tiễn rằng, điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội khơng có khác biệt xã ven biển huyện Thăng Bình Kết luận hàm ý sách Sử dụng mơ hình định lượng, báo nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Các kết ước lượng rằng, thu nhập hộ gia đình chịu ảnh hưởng nhân tố: máy sục khí, trình độ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuất, lịng u nghề, chất lượng giống ni, chất lượng nguồn nước sở hạ tầng địa phương Ngược lại, nhân tố thuộc đặc điểm nhân học, 58 Châu Ngọc Hịe & Nguyễn Hồng Yến kinh nghiệm sản xuất, triển vọng phát triển, chất lượng thức ăn, chất lượng thuốc chữa bệnh, sách khuyến ngư, vai trị cán khuyến ngư, sách địa phương đặc điểm địa bàn cư trú khơng có ảnh hưởng ý nghĩa lên thu nhập hộ gia đình Kết ước lượng rằng, nhân tố quy mơ diện tích, số ao ni, số vụ ni năm hình thức ni lót bạt ảnh hưởng đến doanh thu NTTS không ảnh hưởng đến lợi nhuận thu nhập hộ gia đình Điều cho thấy, kinh tế hộ gia đình NTTS ven biển huyện Thăng Bình có tính ngư cao Các kết ước lượng cho phép đề xuất số hàm ý sách sau: Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiến kỹ thuật NTTS vùng ven biển huyện Thăng Bình Kết ước lượng rõ vai trị trình độ máy móc kỹ thuật sản xuất gia tăng lợi nhuận thu nhập hộ gia đình Do vậy, việc thúc đẩy đổi cơng nghệ, kỹ thuật ni trồng giúp hộ nâng cao suất ni trồng, góp phần cải thiện thu nhập hộ Hiện nay, có nhiều cơng nghệ NTTS nâng cao hiệu ni trồng bền vững quy trình ni trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi trồng thủy sản hữu cơ, ứng dụng công nghệ NTTS đạt chứng nhận ASC (Aquaculture Stewardship Council), ứng dụng công nghệ Semi Biofloc, thâm canh siêu thâm canh,… Chính quyền huyện Thăng Bình cần nghiên cứu ứng dụng thí điểm số mơ hình NTTS thích hợp vào vùng ven biển huyện Thăng Bình Cần có sách hỗ trợ triển khai thực chuyển giao công nghệ NTTS cho hộ gia đình, trước mắt trọng khuyến khích ngư dân đầu tư đồng hệ thống máy sục khí nhằm nâng cao hiệu NTTS Thứ hai, kết ước lượng vai trò quan trọng chất lượng giống nâng cao thu nhập lợi nhuận hộ NTTS Do vậy, quan chuyên ngành thủy sản cấp cần thực quản lý, kiểm soát tốt chất lượng giống, siết chặt quản lý nguồn giống chưa kiểm định, khơng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thường xuyên kiểm tra chất lượng giống sở sản xuất cung ứng giống thủy sản địa bàn Qua đó, đảm bảo giống cung cấp cho hộ nuôi phải đảm bảo chất lượng Kiên xử lý nghiêm sở cung ứng giống khơng đảm bảo chất lượng Khuyến khích tạo điều kiện cho sở sản xuất giống đổi công nghệ sản xuất để tạo giống chất lượng cao, phù hợp với điều kiện địa phương Thứ ba, kết ước lượng vai trò chất lượng nguồn nước phục vụ NTTS nâng cao lợi nhuận thu nhập hộ gia đình Tuy nhiên, bối cảnh chất lượng nguồn nước vùng ven biển huyện Thăng Bình ngày suy giảm, quyền cấp cần có biện pháp kịp thời để nâng cao chất lượng nguồn nước, hạn chế ô nhiễm môi trường, kiểm sốt xử lý kịp thời nguồn nước có dịch bệnh trình NTTS Biện pháp trước mắt khuyến khích hộ ni trồng đầu tư hệ thống ao lọc, xử lý nguồn nước xả thải trước đưa môi trường Quy hoạch xây dựng vùng Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 59 NTTS tập trung ven biển huyện sở quy hoạch tổng thể phát triển vùng phía Đơng tỉnh Quảng Nam, trọng đến xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo vùng nuôi Thứ tư, kết phân tích cho thấy sách khuyến ngư cán khuyến ngư đóng vai trị mờ nhạt nâng cao thu nhập hộ gia đình Do vậy, cần thực cách thực chất sách khuyến ngư trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán khuyến ngư sở phát triển NTTS Các sách khuyến ngư cần hướng đến hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, xử lý nguồn nước, dịch bệnh NTTS Tài liệu tham khảo: Al Jabri, O M A R., Collins, R., Sun, X., Omezzine, A., Belwal, R (2015) Determinants of Smallscale Fishermen’s Income on Oman’s Batinah Coast Marine Fisheries Review, 75 (3), 21- 32 Châu Ngọc Hòe Hồ Thị Kim Thùy (2018) Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình khu vực nơng thơn ven biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 5, trang Comrey (1973) A first course in factor analysis Academic New York Ghimire, R., Huang, W C., & Shrestha, R B (2014) Factors affecting nonfarm income diversification among rural farm households in central Nepal International Journal of Agricultural Management and Development, 4(1047-2016-85513), 123-132 Ghirmai Tesfamariam Teame cộng (2016) Factors Affecting Rural Households’ Income Diversification: Case of Zoba Maekel, Eritrea American Journal of Business, Economics and Management Hoàng Hồng Hiệp cộng (2018) Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập giải pháp nâng cao thu nhập của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam Đề tài khoa học cấp tỉnh 2016-2018, Quảng Nam Hoàng Hồng Hiệp (2016) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: tiếp cận thực nghiệm Hội thảo khoa học Phát triển nông nghiệp bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, tháng 6/2016 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Hồng Đức Krishna, A (2004) Escaping poverty and becoming poor: who gains, who loses, and why? World development, 32(1), 121-136 Mwanza, J F (2011) Assessment of Factors of household capital/assets that influence income of smallholder farmers under International Development Enterprises (IDE) in Zambia (Doctoral dissertation, Thesis Ghent University, Belgium) 60 Châu Ngọc Hịe & Nguyễn Hồng Yến Nguyễn Quốc Nghi cộng (2011) Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người dân tộc thiểu số Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ, 18a, 240-250 Safa, M S (2005) Socio-economic factors affecting the income of small-scale agroforestry farms in hill country areas in Yemen: A comparison of OLS and WLS determinants Small-scale Forest Economics, Management and Policy, 4(1), 117-134 Senadza, B (2012) Non-farm Income Diversification in Rural Ghana: Patterns and Determinants African Development Review, 24(3), 233-244 Sesabo, J K., & Tol, R S (2005) Factors affecting income strategies among households in Tanzanian coastal villages: implications for development-conservation initiatives Research Unit Sustainability and Global Change, Hamburg University Working Paper FNU-70 Tabachnick, B G., & Fidell, L S (1996) Using Multivariate Statistics (3rd ed.) New York: Harper Collins Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (2018) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Thăng Bình, Quảng Nam Xiong, Zhang-lin; Niu, Ying (2010) Factors Affecting the Income of Farmers Asian Agricultural Research, 2(5), 18 – 26 ... cận thu nhập hộ gia đình gắn với hoạt động sinh kế, nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển gồm nhóm nhân tố sau: Đặc điểm nhân học hộ gia đình: nhân tố thu? ??c... Thăng Bình thời gian tới Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản vùng ven biển Thu nhập hộ gia đình tổng khoản thu tiền vật lao động thành viên gia đình tạo (bao... kế hộ gia đình cao đặc trưng ngư nghiệp có ảnh hưởng lớn đến thu nhập hộ gia đình Các đặc trưng ngư nghiệp có ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ni trồng thủy sản gồm: quy mơ diện tích ni trồng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn