Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

9 1 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 21:36

Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: phân tích thực nghiệm Hồng Hồng Hiệp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Email liên hệ: hoanghonghiep@gmail.com Phạm Thái Hà Ban Quản lý Khu công nghệ cao khu cơng nghiệp Đà Nẵng Tóm tắt: Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), báo ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 20102016 Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả chi tiêu, lực sử dụng internet, quy mô dân số quốc gia du khách, nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam Ngoài ra, tỷ giá hối đoái song phương, kim ngạch thương mại song phương, khoảng cách địa lý song phương nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam Kết nghiên cứu cho phép gợi mở số hàm ý sách nhằm phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Nhân tố; Cầu du lịch; Du lịch; Du khách quốc tế; Việt Nam Abstract: Using the panel data FGLS method, the paper analyzes determinants of international tourist arrivals to Viet Nam in the period 2010-2016 The results indicate that GDP per capita, expenditure, internet capacity, and population of tourists’origin countries are significant determinants affecting the number of foreign visitors to Viet Nam Additionally,  bilateral exchange rates, bilateral trade, geographical distances are determinants  that have a significant influence on the number of international visitors to Viet Nam The results allow us to suggest some policy implications for Viet Nam’s tourism development in the upcoming years Keywords: Determinants, Tourism, Tourism demand, International tourists, Viet Nam Ngày nhận bài: 27/6/2019 Ngày duyệt đăng: 26/8/2019 Đặt vấn đề Việt Nam có tiềm to lớn phát triển ngành du lịch mang tầm quốc tế thực tiễn phát triển ngành kinh tế du lịch quốc gia thời gian qua ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ ngành Việt Nam dần trở thành địa điểm du lịch yêu thích du khách quốc tế Nếu năm 1990, Việt Nam đón nhận khoảng 250 nghìn lượt khách quốc tế đến năm 2016 Việt Nam đón nhận 10.013 nghìn lượt khách quốc tế Mặc dù ngành du lịch Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn ngày đóng góp quan Hồng Hồng Hiệp & Phạm Thái Hà trọng vào phát triển kinh tế quốc gia (Nguyễn Thị Thu Hương, 2017), song ngành du lịch quốc gia đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức to lớn Trong đó, thị phần du khách quốc tế Việt Nam khối ASEAN hạn chế, năm 2016 tỷ lệ đạt mức khiêm tốn 9% (nguồn: WDI 2017), Việt Nam có tiềm lợi lớn cạnh tranh thu hút du khách quốc tế (Nguyễn Thị Thu Hương, 2017) Đặc biệt, Việt Nam đối mặt với chênh lệch lớn lượng du khách quốc tế đến từ quốc gia khác (phụ lục 1) Điều đặt yêu cầu cần thiết phải thực nghiên cứu xác định nhân tố có ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế từ quốc gia khác vào Việt Nam Điều có ý nghĩa khoa học thực tiễn việc giúp Việt Nam định vị thị trường mục tiêu khách du lịch quốc tế, đồng thời điều chỉnh sách thu hút du khách quốc tế gắn với đặc trưng quốc gia Sử dụng phương pháp kinh tế lượng dành cho liệu bảng, báo ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế 20 quốc gia đến Việt Nam, giai đoạn 20102016, gồm: Campuchia, Canada, Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Indonexia, Italia, Lào, Nga, Malaixia, Nhật Bản, Úc, Pháp, Philipines, Tây Ban Nha, Anh, Thái Lan, Singapo Kết nghiên cứu cho phép gợi mở số hàm ý sách phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới Khung lý thuyết và xác định mô hình kinh tế lượng Du lịch quốc tế xem hình thức di cư quốc tế tạm thời nhằm mục đích tham quan, du lịch với nhiều hình thức như: kỳ nghỉ, chuyến công cán, thăm nom bạn bè, họ hàng, tham quan địa điểm du lịch nhiều hình thức khác Các nghiên cứu cầu du lịch cho thấy cầu du lịch tiếp cận điểm đến (Song Witt, 2000; Lim, 1997) Nghiên cứu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam từ quốc gia khác nhau, tiếp cận cầu du lịch quốc tế gắn với đặc trưng quốc gia du khách đặt mối quan hệ song phương Việt Nam (điểm đến) quốc gia (điểm đi) Theo đó, cầu du lịch quốc tế nghiên cứu xác định tổng lượng du khách quốc tế đến Việt Nam theo quốc gia cụ thể (Surugiu cộng sự, 2011; Leit, 2015) Về nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế, mơ hình thực nghiệm sử dụng: mức thu nhập du khách quy mô dân số quốc gia du khách (Serra cộng sự, 2014; Zhang, 2015; Chasapopoulos cộng sự, 2014; Surugiu cộng sự, 2011; Leit, 2015), thương mại song phương (Phakdisoth Kim, 2007; Habibi cộng sự, 2009; Leit, 2010; Surugiu cộng sự, 2011), tỷ giá hối đoái khoảng cách song phương (Phakdisoth Kim, 2007; Surugiu cộng sự, 2011) Trong bối cảnh giới ngày phẳng nhờ vai trò internet, việc tiếp cận thông tin lựa chọn điểm đến du lịch phụ thuộc nhiều vào sở hạ tầng internet quốc gia du khách lực sử dụng internet du khách nước Do vậy, nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam Trên sở khung phân tích trên, chúng tơi đề xuất mơ hình ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam sau: Tourismit = α0 + α1Incomeit + α2POPit + α3Expenseit + α4Exchangeit + α5Openit + α6Distanceit + α6Internetit + εit (1) Trong đó: Tourismit : đo lường tổng số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam từ quốc gia i vào năm t Dữ liệu biến Tourism thu thập từ Tổng cục Thống kê Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019 POPit : Phản ánh nhu cầu du lịch quốc tế tiềm nước i vào năm t, đo lường tổng dân số quốc gia du khách Chúng mong đợi tác động dương POP đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ WDI 2017 (World Development Indicators) Incomeit : phản ánh khả chi tiêu du khách, đo lường GDP bình quân đầu người quốc gia i vào năm t Kỳ vọng tác động dương Income đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ WDI 2017 (World Development Indicators) Expenseit : Có thể thấy, GDP bình quân đầu người phản ánh khả tài du khách Do vậy, chúng tơi thêm vào nhân tố Expense để phản ánh khả chi tiêu du khách, vừa phản ánh tập quán tiêu dùng quốc gia i vào năm t, đo lường phần trăm chi tiêu hàng hóa dịch vụ tổng chi tiêu quốc gia Kỳ vọng tác động dương Expense đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ WDI 2017 (World Develsopment Indicators) Exchangeit : phản ánh tỷ giá trao đổi ngoại tệ đồng tiền Việt Nam (VNĐ) đồng tiền quốc gia i thời điểm t (quốc gia du khách quốc tế), đo lường tỷ giá hối đoái song phương (1 đồng ngoại tệ đổi đồng Việt Nam) Kỳ vọng tác động dương Exchange đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ UNCTAD STAT Openit : phản ánh giá trị thương mại song phương Việt Nam quốc gia i vào năm t, đo lường (tổng kim ngạch xuất nhập song phương Việt Nam quốc gia i)/GDP quốc gia i Kỳ vọng tác động dương Open đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ WDI 2017 (World Development Indicators) Distanceit : phản ánh khoảng cách địa lý Việt Nam quốc gia i, đo lường khoảng cách thủ đô Việt Nam với thủ đô quốc gia du khách Kỳ vọng tác động âm Distance đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ CEPII database Internetit : phản ánh sở hạ tầng quốc gia du khách lực tiếp cận thông tin quốc tế qua internet du khách quốc gia i thời điểm t, đo lường tổng số máy chủ an toàn triệu dân (Secure Internet servers per million people) Kỳ vọng tác động dương Internet đến số lượng du khách quốc tế vào Việt Nam Dữ liệu thu thập từ WDI 2017 (World Development Indicators) Phương pháp, thủ tục kết ước lượng Sử dụng phương pháp kinh tế lượng dành cho liệu bảng (panel data), chúng tơi tiến hành ước lượng phương trình (1) để nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam từ 20 quốc gia giới1, giai đoạn 2010-2016, gồm: Campuchia, Canada, Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Indonexia, Italia, Lào, Nga, Malaixia, Nhật Bản, Úc, Pháp, Philipines, Tây Ban Nha, Anh, Thái Lan, Singapo Năm 2016, tổng số khách quốc tế vào Việt Nam đến từ 20 quốc gia chiếm khoảng 85,3% tổng số du khách quốc tế vào Việt Nam Các quốc gia có lượng khách vào Việt Nam thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm, Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn