1 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh trường THPT chuyên biên hòa hà nam(có lời giải chi tiết) image marked

20 11 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2020, 18:09

SỞ GD&ĐT HÀ NAM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Mục tiêu: Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 Bộ GD&ĐT: - Cấu trúc: 34 câu lớp 12, câu lớp 11 - Ơn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền biến dị, tính quy luật tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học - Ơn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất lượng - Luyện tập số dạng toán nâng cao thuộc chuyên đề - Rèn luyện tư giải tốc độ làm thi 40 câu 50 phút Câu (TH): Phép lai thể dị hợp cặp gen (Aa, Bb) phân ly độc lập cho số loại kiểu hình đời A hoặc hoặc hoặc 10 B hoặc hoặc C hoặc hoặc D hoặc hoặc Câu (NB): Động vật sau có dày đơn? A Ngựa B Trâu C Dê D Cừu Câu (VD): Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác nhau, gen qui định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Trong quần thể loài xuất dạng đột biến thể tam nhiễm khác nhiễm sắc thể chứa gen nói Số loại kiểu gen tối đa qui định kiểu hình mang tính trạng trội A 112 B 81 C 96 D 16 Câu (NB): Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Kích thước tối đa giới hạn lớn nơi mà quần thể đạt B Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa C Nhiều lồi động vật bị săn bắt q mức dễ có nguy tuyệt chủng có kích thước quần thể xuống mức tối thiểu D Kích thước quần thể số lượng cá thể khối lượng lượng tích lũy cá thể quần thể Câu (NB): Con người ứng dụng hiểu biết ổ sinh thái vào hoạt động sau đây? I Trồng xen loại ưa bóng ưa sáng khu vườn II Khai thác vật nuôi độ tuổi cao để thu suất cao III Trồng loài thời vụ IV Ni ghép lồi cá tầng nước khác ao nuôi A B C D Trang Câu (VD): Một cá thể có nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdEe XY Trong trình giảm phân I tế bào sinh tinh có 0,015% số tế bào không phân ly cặp nhiễm sắc thể Aa: 0,012% số tế bào khác không phân ly cặp nhiễm sắc thể Dd; giảm phân II điễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường Biết q trình giảm phân khơng xảy trao đổi chéo nhiễm sắc thể tương đồng Theo lý thuyết, số loại tinh trùng tối đa tạo từ cá thể bao nhiêu? A 64 B 48 C 128 D 96 Câu (VD): Một lồi giao phấn có nhiễm sắc thể 2n = 12 Nếu cặp nhiễm sắc thể xét gen có alen số thể ba kép khác kiểu gen tối đa loài A 1944000 B 129600 C 77760 D 388800 Câu (TH): Có phát biểu sau nói nguyên tắc chế nhân đôi ADN? I Khi ADN nhân đôi, nuclêôtit tự môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit mạch làm khuôn ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung: A với T ngược lại, G với X ngược lại II Mỗi ADN sinh có mạch ADN mẹ làm khn, cịn mạch hình thành III Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đơi ADN ngun tắc giữ lại nửa cịn nửa nhân đơi IV Q trình tổng hợp mạch kéo dài theo chiều 5” – A B C D Câu (VD): Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét cặp gen dị hợp Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen, gen có alen Gen thứ nằm vùng tương đồng X Y; gen thứ nằm vùng không tương đồng X Nếu khơng xảy đột biến ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân, tạo tối đa loại tinh trùng? A 512 B 192 C 384 D 256 Câu 10 (VD): Khi lai giống chủng (P) F1 dị hợp cặp gen hạt vàng trơn, tròn Cho F1 lai phân tích thu tỷ lệ hạt xanh nhăn tròn: hạt xanh nhăn dài: vàng trơn tròn: vàng trơn dài: xanh trơn tròn: xanh trơn dài Có phép lại (P) thỏa mãn kết coi phép lại thuận phép lại nghịch nhau? A 16 B C D Câu 11 (VDC): Sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, bệnh bạch tạng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh mù màu gen có alen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Xác suất sinh trai, gái không bị bệnh cặp vợ chồng (13) (14) Trang A 0,302 B 0,296 C 0,151 D 0,148 Câu 12 (NB): Theo lí thuyết, có codon mã hóa cho axit amin tạo đoạn phân tử mARN gồm loại nuclêôtit A, U G? A 27 B 64 C D 24 Câu 13 (VDC): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa đỏ, dài: thân thấp, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa trắng, tròn: thân cao, hoa trắng, dài: thân thấp, hoa trắng, trịn Biết khơng xảy đột biến gen, trình giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P có kiểu gen Ab Dd aB II F1 có tối đa 21 loại kiểu gen III Cho P lai phân tích thu đời có kiểu hình thân cao, hoa trắng, dài chiếm tỉ lệ 25% IV Nếu F1 có loại kiểu gen lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1, xác suất thu dị hợp ba cặp gen 2/3 A B C D Câu 14 (TH): Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau sai? A Quần xã sinh vật có độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp B Trong lưới thức ăn, lồi sinh vật mắt xích nhiều chuỗi thức ăn C Lưới thức ăn quần xã rừng mưa nhiệt đới thưởng phức tạp lưới thức ăn quần xã thảo nguyên D Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao có sinh khối lớn Câu 15 (TH): Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa II Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi III Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản, IV Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có hướng V Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể A B C D Câu 16 (NB): Quá trình hơ hấp sáng khơng xảy bào quan sau đây? A Lizoxom B Peroxixom C Lục lạp D Ty thể Câu 17 (NB): Khi nói cơng nghệ tế bào thực vật, phát biểu sau đúng? Trang A Dung hợp hai tế bào trân hai loại thực vật tạo giống có kiểu gen chủng B Nuôi cấy mô tế bào thực vật giúp nhân nhanh giống trồng quý C Nuôi cấy hạt phấn tạo giống trồng đồng kiểu gen D Nuôi cấy mơ tế bào thực vật tạo giống trồng có kiểu gen đồng Câu 18 (NB): Các chứng cổ sinh vật học cho thấy, lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A Kỉ Đệ tam thuộc Đại Tân sinh B Kỉ Phấn trắng thuộc Đại Trung sinh C Kỉ Tam Điệp thuộc Đại Trung sinh D Kỷ Jura thuộc Đại Trung sinh Câu 19 (TH): Ở loài động vật, cặp tính trạng màu thân màu mắt cặp gen quy định Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng lại với (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F1 có 50% thân xám, mắt đỏ: 20% đực thân xám, mắt đỏ: 20% đực thân đen, mắt trắng: 5% đực thân xám, mắt trắng: 5% Con đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen cá thể F1 A 20% B 10% C 30% D 40% Câu 20 (TH): Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử E.coli, có phát biểu sau khơng đúng? I ADN vùng nhân có đơn vị tái gồm chạc chữ Y hình thành điểm khởi đầu chép nhân đơi diễn theo hướng II Các lồi sinh vật dùng chung bảng mã di truyền trừ vài ngoại lệ III Các riboxom tiếp xúc với mARN vị trí ba mở đầu để thực trình dịch mã IV Khi ARN polymerase di chuyển tới cuối gen, gặp ba kết thúc trình phiên mã dừng lại V Axit amin mở đầu trình dịch mã foocmin metionin A B C D Câu 21 (VDC): Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao quy định nhiều cặp gen tương tác cộng gộp, alen có vai trị đóng góp vào việc xác định chiều cao Lai dòng chủng thứ có chiều cao 24 cm với đồng chủng thứ hai có chiều cao 24 cm thu F1 toàn cao 24 cm Cho F1 tự thụ phấn thu F2 biểu loạt độ cao khác cao 24 cm chiếm tỉ lệ lớn nhất, tỉ lệ cao 12 cm cao 36 cm chiếm 1/256 Tỉ lệ cao 27 cm F2 bao nhiêu? A 3/4 B 56/256 C 64/256 D 9/16 Câu 22 (NB): Cho nhân tố sau: (1) Đột biến, (2) Chọn lọc tự nhiên, (3) Các yếu tố ngẫu nhiên, (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trị cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hố A (2) (4) B (1) (2) C (3) (4) D (1) (4) Trang Câu 23 (TH): Một số loài chim nhỏ thường đậu lưng nhặt loài ký sinh thể động vật móng guốc làm thức ăn Mối quan hệ chim nhỏ động vật móng guốc nói thuộc mối quan hệ A Hợp tác B Cộng sinh C Hội sinh D Sinh vật ăn sinh vật khác Câu 24 (VD): Cho giao phối gà trống chân cao, lơng xám với gà mái có kiểu hình Tỷ lệ phân ly kiểu hình F1 sau: - Giới đực: 75% chân cao, lông xám: 25% chân cho lông vàng, - Giới cái: 30% chân cao, lông xám; 7,5% chân thấp, lông xám; 42,5% chân thấp, lông vàng: 20% chân cao, lơng vàng Biết tính trạng chiều cao chân cặp gen quy định không xảy đột biến Ở F1 gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen chủng cặp gen xét chiếm tỷ lệ bao nhiêu? A 5% B 12,5% C 10% D 3,75% Câu 25 (VD): Ở ruồi giấm, gen quy định tình trạng, trội lặn hoàn toàn Xét phép lai sau: P: AB De GH d AB De Gh D d X Y X X Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình số kiểu tổ hợp tối đa tương ab dE gh ab dE gh ứng đời A 784, 108, 1024 B 2800, 144, 1024 C 784, 144, 1024 D 1372, 144, 1024 Câu 26 (TH): Để phát hơ hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, Cả bình đựng hạt giống lúa: Bình chứa 1kg hạt nhú mầm Bình chứa 1kg hạt khơ Bình chứa 1kg hạt nhú mầm luộc chín Bình chứa 0,5kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lí thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ O2 bình bình giảm IV Nồng độ O2 bình tăng A B C D Câu 27 (VDC): Một cộng đồng người cân tình trạng nhóm máu có 25% người nhóm máu O, 39% người nhóm máu A Một cặp vợ chồng có nhóm máu A sinh hai người con, khả hai có giới tính khác nhóm máu A 31,25% B 11,09% C 22,18% D 37,5% Trang Câu 28 (VDC): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P) thu F1 toàn thân cao, hoa đỏ Cho F1 lai phân tích, thu Fa thân thấp, hoa trắng chiếm 40% Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Biết xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao từ với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 20% II Ở Fa, có kiểu gen Ab chiếm tỉ lệ 8% aB III Ở F2, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ dị hợp tử chiếm 50% IV Ở F2 có kiểu gen dị hợp tử chiếm 66% A B C D Câu 29 (TH): Khi nói CLTN theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định CLTN làm biến đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định II Thực chất CLTN q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể III CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể IV CLTN đóng vai trị sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà khơng tạo kiểu gen thích nghi A B C D Câu 30 (VD): Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình F1 A 3:3:1:1 B 19:19:1:1 C 14:1:1:14 D 1:1:1:1 Câu 31 (TH): Khi nói hệ tuần hồn người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Vận tốc máu chậm mao mạch II Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch III Máu buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi máu buồng tâm nhĩ phải IV Máu tĩnh mạch chủ nghèo ôxi máu động mạch chủ A B C D Câu 32 (TH): Những phát biểu sau nguyên nhân giúp hoạt động hô hấp chim đạt hiệu cao động vật có xương sống cạn? I Khơng khí giàu O2 qua ống liên tục kể lúc hít vào lẫn lúc thở II Khơng có khí cặn phổi III Hoạt động hơ hấp nhờ hệ thống ống khí túi khí Trang IV Chim có đời sống bay lượn cao nên sử dụng khơng khí sạch, giàu O2 A I, II, III, IV B I, II, III C I, II D III Câu 33 (TH): Giả sử gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm có trình tự nuclêơtit sau: Mạch I:(1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Nếu gen tiến hành phiên mã, dịch mã cho chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh gồm axit amin Mạch sau dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều phiên mã gen gì? A Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (1)  (2) B Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (2)  (1) C Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2)  (1) D Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (1)  (2) Câu 34 (TH): Cho phát biểu sau: I Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp tế bào mơ giậu lục lạp tế bào bao bó mạch II thực vật CAM, q trình cacboxi hóa sơ cấp xảy vào ban đêm, cịn q trình tổng hợp đường lại xảy vào ban ngày III Trong đường cố định CO2, hiệu quang hợp nhóm thực vật xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM IV Ở nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn khác chất nhận CO2 sản phẩm cố định CO2 Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 35 (TH): Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu (P): 0,2 AA: 0,6 Aa: 0.2 aa Sau hệ tư phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,25 AA: 0,50Aa: 0,25 aa B 0,4625 AA: 0,075 Aa: 0,4625 aa C 0,35 AA: 0,30 Aa: 0,35 aa D 0,425 AA: 0,15 Aa: 0,425 aa Câu 36 (TH): Một loài thực vật, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Lại chủng lưỡng bội qui đỏ với lưỡng bội vàng thu F1 Xử lý F1 cơnsixin, sau cho giao phấn ngẫu nhiên với F2 Biết thể tứ bội sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh hiệu việc xử lí hóa chất gây đột biến lên F1 đạt 72% Tỉ lệ kiểu hình đỏ F2 A 98,25% B 93,24% C 97,22% D 75% Câu 37 (VDC): Ở lồi thú, cho lơng dài, thân đen chủng lại với đực lông ngắn, thân trắng thu F1 tồn lơng dài, thân đen Cho đực F1 lai phân tích, F, có tỉ lệ phân li kiểu hình 122 lơng ngắn, thân đem: 40 lông dài, thân đen: 121 đực lông ngắn, thân trắng: 41 đực lông dài, thân trắng Biết tính trạng màu thân gen quy định Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? Trang I Ở Fa tối đa có loại kiểu gen II Tính trạng chiều dài lơng hai cặp gen quy định III Có loại kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng IV Cho cá thể lông dài Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời cho tối đa 36 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 38 (VD): Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân, có tế bào có cặp Aa khơng phân li giảm phân I tỉ lệ giao tử thu là: (1) 1AaB: 1b: 1AB: lab (2) AaB:1b: 1Ab:1aB (4) 1AaB: 1b: 1Ab: 1ab (5) Aab: 1B: 1AB: lab (6) 1Aab: 1B: 1Ab: lab A (1), (2), (3) (5) B (1), (2), (5) (6) (3) 1Aab: 1B: 1AB: 1aB C (1), (2), (4) (6) D (1), (2), (3) (4) Câu 39 (VD): Ở loài động vật, cho đực lông xám giao phối với lơng vàng F1 tồn lơng xám, tiếp tục cho F1 giao phối với F2 phân li theo tỉ lệ: Giới đực: lông xám: lông vàng Giới cái: lông xám: lông vàng Tiếp tục cho lông xám F2 giao phối với nhau, xác suất để F xuất mang toàn gen lặn là: A 1/32 B 1/72 C 1/24 D 1/81 Câu 40 (TH): Cá rô phi ni Việt Nam có giá trị giới hạn giới hạn nhiệt độ 5,6°C 42°C Khoảng giá trị từ nhiệt độ 5,6°C đến 42°C gọi A Khoảng chống chịu B Khoảng gây chết C Khoảng thuận lợi D Giới hạn sinh thái Trang Đáp án 1-B 2-A 3-A 4-A 5-D 6-D 7-A 8-A 9-C 10-B 11-A 12-D 13-B 14-D 15-D 16-A 17-B 18-B 19-A 20-A 21-B 22-D 23-A 24-A 25-C 26-C 27-B 28-B 29-C 30-C 31-B 32-B 33-C 34-A 35-D 36-B 37-B 38-B 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Đề không cho biết cặp gen quy định tính trạng hay cặp gen tương tác quy định tính trạng nên xảy trường hợp: - TH1: gen quy định tính trạng di truyền phân li độc lập +Nếu hai tính trạng trội, lặn hồn tồn  KH +Nếu tính trạng trội hồn tồn, tính trạng trội khơng hồn tồn tạo 6KH +Nếu cặp tính trạng trội lăn khơng hồn tồn  9KH - TH2: Tương tác cộng gộp (theo số lượng gen trội)  KH; tương tác bổ sung( 9:3:3:1)  KH; tương tác bổ sung (9:6:1), tương tác bổ sung (9:7) Câu 2: Đáp án A Ngựa có dày đơn, lồi cịn lại có dày kép Câu 3: Đáp án A Xét gen có alen (Aa) + Kiểu hình trội có kiểu gen bình thường: AA; Aa + Kiểu hình trội có kiểu gen thể ba: AAA; AAa; Aaa Vậy số kiểu gen tối đa định kiểu hình mang tính trạng trội là: + Kiểu gen bình thường: 24  16 + Kiểu gen đột biến thể ba là: C14   23  96 Vậy tổng số kiểu gen 112 Câu 4: Đáp án A Phát biểu sai kích thước quần thể A, kích thước tối đa số lượng cá thể lớn đạt Câu 5: Đáp án D Con người ứng dụng hiểu biết ổ sinh thái vào hoạt động I Trồng xen loại ưa bóng ưa sáng khu vườn III Trồng loài thời vụ IV Ni ghép lồi cá tầng nước khác ao nuôi Ý II ứng dụng đặc trưng nhóm tuổi quần thể Câu 6: Đáp án D Trang Phương pháp giải: - có n cặp gen dị hợp cặp NST khác nhau, giảm phân tạo tối đa 2n loại giao tử - Cặp Aa giảm phân không phân li GP I tạo loại giao tử: Aa, O với tỉ lệ ngang (tương tự với cặp khác) Có cặp NST Giải chi tiết: Nếu khơng có đột biến số loại tinh trùng tối đa là: 25  32 Nếu có đột biến cặp NST Aa: tạo số loại tinh trùng tối đa là: 25  32 Nếu có đột biển cặp NST Dd: tạo số loại tinh trùng tối đa là: 25  32  số loại tinh trùng tối đa 32   96 Câu 7: Đáp án A Phương pháp giải: Thể kép có dạng 2n +1 +1 Một gen có alen: + Số kiểu gen bình thường là: C32   + Số kiểu gen đột biến:   1    10 1.2.3 Giải chi tiết: 2n = 12 → n = Đột biến xảy cặp NST Số kiểu gen thể ba kép là: C62 102  64  1944000 Câu 8: Đáp án A I đúng, II đúng, nguyên tắc bán bảo toàn III sai, nguyên tắc bán bảo tồn: phân tử ADN có mạch ADN mẹ mạch tổng hợp IV sai, chiều trình tổng hợp mạch 3’-5’ (vì mạch có chiều 5’ -3’) Câu 9: Đáp án C - Trên cặp NST thường chứa cặp gen dị hợp: + Trên cặp NST thường số 1: đực có kiểu gen AB//ab Ab//aB  giảm phân cho loại tinh trùng quần thể + Trên cặp NST thường số 2: đực có kiểu gen DE//de Del/dE → giảm phân cho loại tinh trùng quần thể + Trên cặp NST thường số 3: đực có kiểu gen GH//gh Gh//gH → giảm phân cho loại tinh trùng quần thể Trang 10 Trên cặp NST giới tính XY: 22 XY?  giảm phân cho tối đa 4X + 2Y = loại giao tử quần thể  Tổng số giao loại tinh trùng đực tạo = x x x = 384 Câu 10: Đáp án B Đem lai phân tích thu tỉ lệ tính trạng: Vàng/xanh = 1/3  cặp gen quy định, tương tác bổ sung: A-B-: vàng; A-bb/aaB-/aabb : xanh; F1 dị hợp cặp gen Trơn/nhăn = 1/1  cặp gen quy định: Dd Tròn/dài = 1/1  cặp gen quy định: Ee Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng màu hạt tính trạng độ trơn vỏ: (Vàng : xanh )( trơn nhẵn ) = (3 : 1)( 1:1) = :3 :1:1 # xanh nhăn : vàng trơn: xanh trơn  cặp Ee liên kết hoàn toàn với gen A gen B Nếu E A liên hồn tồn với ta có: (Aa, Ee)Bb = 1/4 → (Aa, Ee)= 1/2 → AE = 1/2 Kiểu gen F1 : AE/ae Bb Xét phân li màu sắc hạt hình dạng là: (Vàng : xanh)(Dài : trịn) = (3 :1 )(1:1) = :3 :1 :1 giống với tỉ lệ phân li kiểu hình đề  Cặp Dd gen quy định màu sắc hạt phân li độc lập Kiểu gen P là: AE/AE  ae/ae ; BB x bb ; DD x dd Số phép lại thỏa mãn kết là: x = F2 = tổ hợp ta có số phép lại thỏa mãn kết là: 2x2 = Nếu B E nằm NST cho phép lai có kết tương tự  Số phép lại thỏa mãn yêu cầu đề là: + = Câu 11: Đáp án A Quy ước: A- Không bị bạch tạng, a- bị bạch tạng B- không bị mù màu; b- bị mù màu Xét người 13: + Có chị gái (12) bị bạch tạng  bố mẹ: 7-8 có kiểu gen Aa  người 13: 1AA:2Aa + Khơng bị mù màu nên có kiểu gen X B Y  Người 13: (1AA:2Aa) X B Y Xét người 14: + Có em gái (15) bị bạch tạng  bố mẹ: 9-10 có kiểu gen Aa  người 14: 1AA:2Aa + Người mẹ (9) nhận X b bố nên có kiểu gen: X B X b 10X B Y  Người (14): X B X B : X B X b  người 14: (1AA:2Aa) (X B X B : X B X b ) Cặp 13 – 14: (1AA : 2Aa)X B Y  (1AA : 2Aa)(X B X B : X B X b ) Trang 11 Ta tính xác suất sinh không bị loại bệnh: + Bệnh bạch tạng:  2 2  29 Xác suất họ sinh bình thường là: 1        A   A     3 3  36 2 Trong đó:   xác suất họ khơng có kiểu gen Aa  Aa (vì khơng đồng thời có Aa ln sinh 3 bình thường) 2 3   A   A  xác suất họ có kiểu gen Aa  Aa sinh bình thường 3 4 + Bệnh mù màu: Cặp 13 – 14: X B Y  (X B X B X B X b )  (1X B :1Y)(3X B :1X b Y) Xác suất họ sinh trai không bị mù màu gái không bị mù màu là: 1 B  3 B   X 1X    X  Y    (phải nhân chưa biết thứ tự sinh trai – gái hay gái – trai)  2  4 XS cần tính là: 29 29    0,302 36 96 Câu 12: Đáp án D Từ nucleotit A, U, G tạo 33  27 codon, có codon kết thúc khơng mã hóa axit amin Vậy có 27 – = 24 codon mã hóa axit amin Câu 13: Đáp án B Phương pháp giải: Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb; A-B- + A-bb/aaB- = 0,75 Hoán vị gen bên cho loại kiểu gen Giải chi tiết: Xét tỉ lệ phân li tính trạng: Cao/ thấp = 3/1 Hoa đỏ/ hoa trắng = 3/1 Quả tròn/ dài = 3/1  Cây P dị hợp cặp gen Nếu gen PLĐL tỉ lệ kiểu hình phải (3 :1)3 # đề cho  cặp gen nằm cặp NST KH: 6:3:3:2:1:1 = (3 đỏ : trắng)(1 cao dài: cạo tròn thấp tròn)  P dị hợp đối, khơng có HVG HV bên (nếu có HVG bên phải có loại kiểu hình) Aa Dd nằm cặp NST P phải có kiểu gen: Ad Bb aD I sai II đúng, HVG bên có   21 kiểu gen Trang 12 III đúng, P lại phân tích: Ad ad Bb  bb  A  bbdd  0,5  0,5  0, 25 aD ad IV đúng, F1 có loại kiểu gen  P khơng có HVG Cây dị hợp cặp gen chiếm: 0,5 Ad  0,5Bb  0, 25 aD Khi lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1, xác suất thu dị hợp ba cặp gen 0,25: (6/16) = 2/3 Câu 14: Đáp án D Phát biểu sai chuỗi thức ăn lưới thức ăn D, bậc dinh dưỡng cao sinh khối nhỏ Câu 15: Đáp án D I sai, có biến dị di truyền nguyên liệu trình tiến hóa II sai, kể mơi trường khơng thay đổi sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên III IV đúng, CLTN có vai trị định hướng q trình tiến hóa V đúng, yếu tố ngẫu nhiên loại bot alen Câu 16: Đáp án A Quá trình hô hấp sáng không xảy ở: Peroxixom, lục lạp, ti thể Không xảy lizoxom Câu 17: Đáp án B A sai, dung hợp tế bào không tạo giống có kiểu gen chủng B C sai, hạt phấn có kiểu gen khác nên tạo có kiểu gen khác D sai, nuôi cấy mô không tạo giống Câu 18: Đáp án B Thực vật có hoa xuất kỉ Phấn trắng thuộc Đại Trung sinh (SGK Sinh 12 trang 142) Câu 19: Đáp án A Phương pháp giải: Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Giải chi tiết: Ta thấy phân ly tính trạng giới khác  hai gen nằm NST X Quy ước gen: A- thân xám ; a- thân đen; B- Mắt đỏ; b- mắt trắng P : X AB X AB  X ab Y  F1 : X AB X ab  X AB Y Tỷ lệ đực thân xám mắt trắng: X Ab Y  0, 05  X Ab  0,1  f  20% Câu 20: Đáp án A I đúng, hình q trình nhân đơi ADN E.coli Trang 13 II đúng, tính phổ biến mã di truyền III sai, tiếp xúc với vị trí đặc hiệu gần ba mở đầu (SGK Sinh 12 trang 12) IV sai, ba kết thúc kết thúc trình dịch mã V Câu 21: Đáp án B Phương pháp giải: Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội Can n số cặp gen dị hợp P 2n Giải chi tiết: Hai dòng chủng P F1 có chiều cao 24cm  số alen trội kiểu gen chẵn F1 dị hợp x cặp gen  x số cặp gen quy định tính trạng Tỉ lệ cao 12cm 36cm 1  256  cao có tối đa alen trội  có cặp gen quy định tính trạng (Aa, Bb, Dd, Ee) P: AABBddee  aabbDDEE → F1: AaBbDdEe Cây có alen trội cao 24cm Cây có alen trội cao 36cm Vậy alen trội làm chiều cao tăng: 36  24  3cm Vậy cao 27cm có alen trội C85 Tỉ lệ cao 27cm đời là:  32 Trang 14 Câu 22: Đáp án D (1) Đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp (4) Giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguyên liệu thứ cấp (biến dị tổ hợp) Chú ý: Đề hỏi “nhân tố” nên không loại bỏ giao phối ngẫu nhiên Nếu đề hỏi “nhân tố tiến hóa” loại bỏ giao phối ngẫu nhiên Câu 23: Đáp án A Đây mối quan hệ khác loài, loài lợi mối quan hệ không chặt chẽ  Quan hệ: Hợp tác Câu 24: Đáp án A Ở gà: XX trống; XY mái Ta xét tỷ lệ kiểu hình chung: Tỷ lệ xám/vàng = 9/7  cặp gen tương tác bổ sung (Aa, Bb) Tỷ lệ cao/thấp = 3/1  cao trội hoàn toàn so với thấp (Dd) P chân cao lơng xám mà đời có kiểu hình  P dị hợp cặp gen Đời con, đực tồn chân cao  gen quy định tính trạng nằm X Nếu gen PLĐL đời sau có tỷ lệ kiểu hình: (917)(3:1)# đề  gen quy định màu lông gen quy định chiều cao nằm NST X Giả sử Bb Dd liên kết với Ở đời con, giới có chân cao, lơng xám: A  X BD Y  30%  X BD  0, giao tử liên kết  f=0,2 P: AaX BD X db  AaX BD Y; f = 20% Gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng F1 chiếm: AAX BD X BD  0, 25  0,5  0,  5% Câu 25: Đáp án C Phương pháp giải: HVG bên cho tối đa loại kiểu gen Giải chi tiết: Xét cặp NST + AB AB   7KG; 4KH ab ab + De De   7KG;3KH dE dE + GH Gh   4KG;3KH gh gh + X D X d  X d Y  4KG, 4KH Vậy số kiểu gen tối đa: 784; kiểu hình: 144 Tổ hợp giao tử = số loại giao tử đực  số loại giao tử Trang 15 + Số giao tử đực:     16 + Số giao tử cái:     64 Số tổ hợp: 16  64  1024 Câu 26: Đáp án C Bình 1: 1kg hạt nhú mầm Bình 2: 1kg hạt khơ Bình 3: kg hạt nhú mầm luộc Bình 4: 0,5kg hạt nhú mầm Ở bình có hạt nhú mầm có cường độ hơ hấp lớn hạt khơ; hạt luộc khơng hơ hấp hạt chết Xét phát biểu: I sai, bình hạt chết, không hô hấp nên nhiệt độ khơng tăng II đúng, III đúng, hạt nảy mầm hô hấp mạnh IV sai, nồng độ O2 bình khơng đổi Câu 27: Đáp án B Nhóm máu O: IO IO  0, 25  IO  0,5 Ta có nhóm máu A + nhóm O   I A  IO   25%  39%  64%  0,82  I A  0,3 Vậy tỉ lệ kiểu gen người nhóm máu A quần thể là: 0, 09I A I A : 0,3I A IO (Khai triển đẳng thức trên)  3I A I A :10I A IO Để sinh khác nhóm máu người nhóm máu A phải có kiểu gen: I A IO  I A IO với xác suất: 10 10  13 13 + XS họ sinh người giới tính là: 1 1     (trai – trai gái – gái) 2 2 3 + XS họ sinh người khác nhóm máu là:  I A I   IO IO  4 Vậy khả hai có giới tính khác nhóm máu là: 10 10     11, 09% 13 13 Câu 28: Đáp án B Phương pháp giải: Sử dụng công thức: A-B- = 0,5+ aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb; A-B-+ A-bb/aaB-= 0,75 Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Bước 1: Biện luận tìm quy luật di truyền Bước 2: Tính tần số HVG Trang 16 Bước 3: Xét đáp án Giải chi tiết: F1 đồng hình, P chủng  F1 dị hợp cặp gen F1 lai phân tích  40% thấp, trắng (aa, bb)  gen liên kết khơng hồn tồn (vì PLĐL tỉ lệ P: 25%, cịn liên kết hồn tồn 50%) AB ab AB ab ab  f   F1 :    1  0,  f  20% AB ab ab ab ab Nếu cho F1 giao phấn: AB AB  ;f  20%  F2 ab ab I I sai, tỉ lệ có kiểu gen Ab f f   Ab  aB =    0, 02 aB 2 III Tỉ lệ A-B- = 0,5 + aabb = 0,5  0, 42  0, 66 AB  1 f  Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp: 0, 66   0, 66     0,5 AB   IV 1 đúng, Tỉ lệ kiểu gen dị hợp = – tỉ lệ đồng hợp: AB ab Ab aB       0, 42   0,12  0, 66 AB ab Ab aB Câu 29: Đáp án C đúng, CLTN nhân tố tiến hóa có hướng II (SGK Sinh 12 trang 114) III sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình IV Câu 30: Đáp án C Cây dị hợp cặp gen tự thụ phấn có kiểu gen + gen PLĐL 9:3:3:1 + liên kết hồn tồn: 1:2:1 + có HVG phụ thuộc vào tần số HVG Mặt khác dị hợp cặp gen tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình tuân theo công thức: Trội, trội = 0,5+ lặn, lặn  tỷ lệ A phù hợp Câu 31: Đáp án B I đúng, diện tích lịng mao mạch hẹp II đúng, huyết áp giảm dần hệ mạch III sai, tâm nhĩ trái nơi máu từ tĩnh mạch phổi về, chứa máu giàu oxi, tâm nhĩ phải nơi chứa máu từ tĩnh mạch chủ về, nghèo oxi IV Trang 17 Câu 32: Đáp án B Những đặc điểm hoạt động hô hấp chim đạt hiệu cao động vật có xương sống cạn là: I, II, III Ý IV sai, cao nồng độ oxi thấp Câu 33: Đáp án C Để tổng hợp chuỗi polipeptit hồn chỉnh cần có codon mở đầu codon kết thúc, codon cách ba Codon mở đầu AUG  Triplet gen TAX Codon kết thúc :UAA, UAG, UGA  Triplet gen ATT, ATX, AXT Mach I:(1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mach II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Ta thấy mạch I: + Chiều (1) - (2) có ba mở đầu ba kết thúc (gạch chân, in nghiêng) không thỏa mãn điều kiện cách ba + Chiều (2) - (1) có ba mở đầu ba kết thúc (gạch chân, in đậm) thỏa mãn điều kiện cách ba Trên mạch 2: Chiều (2) - (1) có ba mở đầu ba kết thúc (gạch chân, in nghiêng) không thỏa mãn điều kiện cách ba Vậy: Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2)  (1) Câu 34: Đáp án A I II III sai, C4 có hiệu cố định CO2 cao IV sai, khác không gian thời gian Câu 35: Đáp án D Phương pháp giải: Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA.yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền x y 1  1/ 2n  y 1  1/ y AA : n Aa : z  2 n  aa Giải chi tiết: (P): 0,2 AA: 0,6 Aa: 0,2 aa 0,  0, 1  1/ 22  0, 1  1/  0, AA : Aa : 0,  aa  0, 425AA : 0,15Aa : 0, 415aa 2 Câu 36: Đáp án B Phương pháp giải: Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh đường chéo hình chữ nhật giao tử lưỡng bội cần tìm Trang 18 Giải chi tiết: P: AA x aa  F1: Aa  xử lí hóa chất đạt 72%  5 + 72% AAaa  0, 72  A  : aa   0, 6A  : 0,12aa  6 + 28% Aa → 0,14A:0,14a F1 giao phấn ngẫu nhiên: Tỉ lệ hoa đỏ là: - (0,12aa + 0,14a)(0,12aa + 0,14a) = 0,9324 Câu 37: Đáp án B Tỷ lệ phân ly Fa: + Phân li màu thân giới khác  gen màu thân nằm NST giới tính, F1 thân đen  đen trội hoàn toàn so với thân trắng + Độ dài lơng: lơng dài/lơng ngắn = 1/3  tính trạng độ dài lông cặp gen quy định Quy ước: A- thân đen: a- thân trắng B-D- Lông dài, bbD-/B-dd/bbdd: trắng P: X A X A BBDD  X a Ybbdd  F1 : X A X a BbDd : X A YBbDd Con đực F1 lai phân tích: X A YBbDd  X a X a bbdd I đúng, Fa có 2x4 = kiểu gen II III sai, kiểu hình lơng ngắn, thân trắng: X a YBbdd : X a YbbDd : X a Ybbdd IV đúng, Cho cá thể lông dài Fa giao phối ngẫu nhiên: X A X a BbDd  X a YBbDd Số kiểu gen: 4x9 = 36; số kiểu hình 4x2 = Câu 38: Đáp án B tế bào giảm phân bình thường tạo loại giao tử: 1AB: lab 1Ab:laB Tế bào giảm phân khơng bình thường tạo loại giao tử: 1AaB: 1b 1Aab: 1B Vậy có trường hợp: + 1AB: 1ab: 1AaB: 1b (1) + 1Ab:laB: 1AaB: 1b (2) + 1AB: 1ab: 1Aab: 1B (5) + 1Ab:laB: 1Aab: 1B (6) Trang 19 Câu 39: Đáp án A Ta có tỷ lệ xám/ vàng: 9:  Có cặp gen quy định màu lông Phân ly kiểu hình giới khác nên gen nằm NST giới tính X, Ta thấy P: cho đực lông xám giao phối với lơng vàng F1 tồn lơng xám  P chủng đực có NST giới tính XX (Vì XY F1 khơng thể đồng hình) Quy ước gen: A-B- lơng xám; A-bb, aaB- aabb lơng vàng Ta có P: AAX B X B  aaX b X b  F1 : Aa  X B X b : X B Y  F1 giao phối: AaX B X b : AaX B Y   3A  :1aa   X B X B : X B X b : X B Y : X b Y  A   1AA : 2Aa    2A :1a  F2: giới đực: 3A  X B X B : 3A  X B X b :1aaX B X B :1aaX B X b ) hay lông xám: lông vàng Giới cái: 3A  X B Y : 3A  X b Y :1aaX B Y :1aaX b Y hay lông xám: lông vàng Cho lông xám F2 giao phối  A  X B X B : A  X B X b   A  X B Y mang toàn gen lặn là: aaX b Y Cặp gen Aa:  2A :1a  2A :1a   aa  Cặp gen Bb:  3X B :1X b 1X B : Y   X b Y  Xác suất F3 xuất mang toàn gen lặn là: 1/72 Câu 40: Đáp án D Khoảng giá trị từ nhiệt độ 5,6°C đến 42°C gọi giới hạn sinh thái nhiệt độ cá rô phi Trang 20 ... tử: 1AB: lab 1Ab:laB Tế bào giảm phân khơng bình thường tạo loại giao tử: 1AaB: 1b 1Aab: 1B Vậy có trường hợp: + 1AB: 1ab: 1AaB: 1b (1) + 1Ab:laB: 1AaB: 1b (2) + 1AB: 1ab: 1Aab: 1B (5) + 1Ab:laB:... thụ phấn thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình F1 A 3:3 :1: 1 B 19 :19 :1: 1 C 14 :1: 1 :14 D 1: 1 :1: 1 Câu 31 (TH): Khi nói... lợi D Giới hạn sinh thái Trang Đáp án 1- B 2-A 3-A 4-A 5-D 6-D 7-A 8-A 9-C 10 -B 11 -A 12 -D 13 -B 14 -D 15 -D 16 -A 17 -B 18 -B 19 -A 20-A 21- B 22-D 23-A 24-A 25-C 26-C 27-B 28-B 29-C 30-C 31- B 32-B 33-C
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh trường THPT chuyên biên hòa hà nam(có lời giải chi tiết) image marked , 1 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh trường THPT chuyên biên hòa hà nam(có lời giải chi tiết) image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn