Bài tập học kỳ môn luật lao động

14 69 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:30

Câu 1: Phân tích các quy định về giao kết HĐLĐCâu 2: Bài tậpÔng Hùng (trú tại quận B, tp.H) là việc ở Xí nghiệp dược phẩm HN từ năm 1983. Năm 2007, Xí nghiệp chuyển đổi thành Công ty cổ phần dược phẩm HN, ông Hùng chính thức ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Theo HĐLĐ, công việc của ông Hùng là công nhân điện tại Phân xưởng thuốc mắt của công ty, địa điểm làm việc tại quận Đ, tp.H (trụ sở của công ty).Năm 2016, thực hiện Quyết định của UBND tp.H yêu cầu các công ty, cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi khu vực các quận nội thành, Công ty HN đã xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Q (huyện M, tp.H) đồng thời thỏa thuận với tất cả công nhân để ký phụ lục HĐLĐ thay đổi về địa điểm làm việc sang nhà máy tại huyện M, chỉ giữ lại bộ phận văn phòng tiếp tục làm việc tại trụ sở. Hơn 200 NLĐ tại công ty đã chấp nhận ký phụ lục HĐLĐ, chỉ có 3 người (trong đó có ông Hùng) không đồng ý. Trong 3 người nói trên, ông Hùng lấy lý do đã nhiều tuổi, chị M lấy lý do đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, anh P lấy lý do nơi làm việc ở quá xa nơi cư trú nên muốn tiếp tục được làm việc ở trụ sở. Giám đốc Công ty không đồng ý, thông báo trước 45 ngày và sau đó ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cả 3 người nói trên.Hỏi:1. Nếu không đồng ý với quyết định của công ty, 3 NLĐ (ông Hùng, chị M, anh P) có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức nào giải quyết tranh chấp? Biết rằng cả 3 đều cùng làm việc ở Phân xưởng thuốc mắt của công ty HN2. Việc công ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ có hợp pháp không? Tại sao?3. Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ông Hùng, chị M và anh P có hợp pháp không? Tại sao?4. Giải quyết quyền lợi cho ông Hùng theo quy định của pháp luật? MỤC LỤC ĐỀ BÀI SỐ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Câu 1: Phân tích quy định giao kết HĐLĐ .3 Câu 2: Bài tập Nếu không đồng ý với định công ty, NLĐ (ông Hùng, chị M, anh P) yêu cầu quan, tổ chức giải tranh chấp? Biết làm việc Phân xưởng thuốc mắt công ty HN Việc công ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ có hợp pháp không? Tại sao? 10 Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ông Hùng, chị M anh P có hợp pháp khơng? Tại sao? 11 Giải quyền lợi cho ông Hùng theo quy định pháp luật? .12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 ĐỀ BÀI SỐ 2: Câu 1: Phân tích quy định giao kết HĐLĐ Câu 2: Bài tập Ông Hùng (trú quận B, tp.H) việc Xí nghiệp dược phẩm HN từ năm 1983 Năm 2007, Xí nghiệp chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần dược phẩm HN, ơng Hùng thức ký HĐLĐ khơng xác định thời hạn với công ty Theo HĐLĐ, công việc ông Hùng công nhân điện Phân xưởng thuốc mắt công ty, địa điểm làm việc quận Đ, tp.H (trụ sở công ty) Năm 2016, thực Quyết định UBND tp.H yêu cầu công ty, sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch gây ô nhiễm môi trường phải di dời khỏi khu vực quận nội thành, Công ty HN xây dựng nhà máy sản xuất Khu công nghiệp Q (huyện M, tp.H) đồng thời thỏa thuận với tất công nhân để ký phụ lục HĐLĐ thay đổi địa điểm làm việc sang nhà máy huyện M, giữ lại phận văn phòng tiếp tục làm việc trụ sở Hơn 200 NLĐ công ty chấp nhận ký phụ lục HĐLĐ, có người (trong có ơng Hùng) khơng đồng ý Trong người nói trên, ơng Hùng lấy lý nhiều tuổi, chị M lấy lý nuôi 12 tháng tuổi, anh P lấy lý nơi làm việc xa nơi cư trú nên muốn tiếp tục làm việc trụ sở Giám đốc Công ty không đồng ý, thơng báo trước 45 ngày sau định chấm dứt hợp đồng lao động với người nói Hỏi: Nếu khơng đồng ý với định công ty, NLĐ (ông Hùng, chị M, anh P) yêu cầu quan, tổ chức giải tranh chấp? Biết làm việc Phân xưởng thuốc mắt công ty HN Việc công ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ có hợp pháp không? Tại sao? Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ơng Hùng, chị M anh P có hợp pháp không? Tại sao? Giải quyền lợi cho ông Hùng theo quy định pháp luật? GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Câu 1: Phân tích quy định giao kết HĐLĐ  Thứ nhất, nguyên tắc giao kết HĐLĐ: Căn theo Điều 17 Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) quy định nguyên tắc giao kết HĐLĐ gồm: “1 Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực Tự giao kết hợp đồng lao đồng không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đạo đức xã hội” Thơng qua quy định pháp luật, thấy HĐLĐ giao kết sở nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc tự do, tự nguyện: Dưới góc độ pháp luật lao động, nguyên tắc thể cách sinh động cụ thể hóa nguyên tắc BLLĐ: Nguyên tắc đảm bảo quyền tự lựa chọn việc làm, nơi làm việc cho công dân Nguyên tắc tự do, tự nguyện biểu mặt chủ quan người tham gia lập ước, có nghĩa tham gia quan hệ HĐLĐ chủ thể hồn tồn tự mặt ý chí tự nguyện mặt lý Sự biểu nguyên tắc quan hệ HĐLĐ vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối Tính tuyệt đối bị chi phối ý chí chủ quan chủ thể quan hệ tính tương đối bị chi phối không đồng lực chủ thể tham gia xác lập HĐLĐ (trường hợp NLĐ 15 tuổi giao kết HĐLĐ với số công việc pháp luật cho phép phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trường hợp này, bên cạnh ý chí chủ thể quan hệ ý chí bị chi phối ý chí thứ ba quan hệ xác lập với thống ý chí người thứ ba) - Nguyên tắc bình đẳng: Nếu nguyên tắc tự do, tự nguyện ý đến yếu tố chủ quan ngun tắc bình đẳng nói lên tư cách pháp lý bên trình giao kết HĐLĐ Theo nguyên tắc này, chủ thể NLĐ NSDLĐ có tương đồng vị trí, tư cách, địa vị pháp lý phương thức biểu đạt quan hệ giao kết HĐLĐ Bất kì hành vi xử nhằm tạo bất bình đẳng chủ thể bị coi vi phạm pháp luật HĐLĐ - Nguyên tắc không trái pháp luật thỏa ước lao động tập thể: Khi giao kết HĐLĐ, nguyên tắc tự do, tự nguyện tôn trọng riêng tư, cá nhân bên quan hệ tức quyền có tham gia quan hệ hay không, tham gia bao lâu, với nội dung quan hệ bao gồm nghĩa vụ chủ thể hoàn toàn định Nhưng để xã hội tôn trọng, để pháp luật chấp thuận bảo vệ riêng bên phải đặt chung xã hội tức tuân thủ nguyên tắc không trái pháp luật  Thứ hai, chủ thể giao kết HĐLĐ: Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung luật lao động có hướng dẫn cụ thể người giao kết hợp đồng lao động, cụ thể: - Đối với người lao động: Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động người thuộc trường hợp sau: + Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; + Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có đồng ý văn người đại diện theo pháp luật người lao động; + Người đại diện theo pháp luật người 15 tuổi có đồng ý người 15 tuổi; - Đối với người sử dụng lao động: Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động người thuộc trường hợp sau: + Người đại diện theo pháp luật quy định điều lệ doanh nghiệp, hợp tác xã; + Người đứng đầu quan, đơn vị, tổ chức theo quy định pháp luật; + Chủ hộ gia đình; + Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động  Thứ ba, hình thức giao kết HĐLĐ: Căn theo Điều 16 BLLĐ quy định: “1 Hợp đồng lao động phải giao kết văn làm thành bản, người lao động giữ bản, người sử dụng lao động giữ Đối với công việc tạm thời có thời hạn tháng, bên giao kết hợp đồng lao động lời nói” Theo HĐLĐ văn áp dụng cho loại sau đây: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn từ ba tháng trở lên; HĐLĐ với người giúp việc gia đình; HĐLĐ làm việc với tư cách vũ nữ, tiếp viên, nhân viên sở dịch vụ khách sạn, nhà hàng, sàn nhày… không phân biệt thời hạn thực HĐLĐ HĐLĐ lời nói bên thỏa thuận thông qua đàm phán thương lượng ngôn ngữ mà không lập thành văn Khi giao kết lời nói bên phải tuân thủ pháp luật giao kết HĐLĐ hình thức áp dụng cho cơng việc có tính chất tạm thời mà thời hạn tháng  Thứ tư, loại hợp đồng lao động giao kết: Căn theo Điều 22 BLLĐ HĐLĐ giao kết ba loại sau: - HĐLĐ không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà hai bên khơng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng Hợp đồng thường áp dụng với công việc thường xun, lâu dài có tác dụng ổn định lực lượng lao động đơn vị sử dụng lao động - HĐLĐ xác định thời hạn: Là hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng - HĐLĐ theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng: Là hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian 12 tháng  Thứ năm, nội dung giao kết HĐLĐ: Nội dung hợp đồng lao động toàn vấn đề phản ánh hợp đồng chứa đựng quyền nghĩa vụ bên thỏa thuận Căn theo khoản Điều 23 BLLĐ quy định HĐLĐ phải có nội dụng chủ yếu sau đây: - Tên địa người sử dụng lao động người đại diện hợp pháp; - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa nơi cư trú, số chứng minh nhân dân giấy tờ hợp pháp khác người lao động; - Công việc địa điểm làm việc; - Thời hạn hợp đồng lao động; - Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác; - Chế độ nâng bậc, nâng lương; - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; - Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế; - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề Ngoài nội dung chủ yếu, HĐLĐ, bên thỏa thuận nội dung khác khơng trái pháp luật  Thứ sáu, nghĩa vụ bên giao kết hợp đồng lao động: - Nghĩa vụ cung cấp thông tin: Cung cấp thông tin trước giao kết hợp đồng lao động quy định nghĩa vụ người sử dụng lao động người lao động Những thông tin mà hai bên phải cung cấp cho thường thông tin tối thiểu liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng bên quan hệ lao động thiết lập, có ảnh hưởng đến nội dung triển vọng quan hệ lao động Vì vậy, Nhà nước quy định Điều 19 BLLĐ sau: + Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin xác thực cho người lao động công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiên lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu + Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ nghề, tình trạng sức khoẻ vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động u cầu Ngồi loại thơng tin cụ thể liệt kê bên có nghĩa vụ cung cấp cho bên thông tin khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động bên yêu cầu - Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động: Căn theo Điều 18 BLLĐ trước nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ NLĐ phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động Trong trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi, việc giao kết HĐLĐ phải đồng ý người đại diện theo pháp luật NLĐ Đối với cơng việc theo mùa vụ, cơng việc định có thời hạn 12 tháng nhóm NLĐ ủy quyền cho NLĐ nhóm để giao kết hợp đồng lao động văn bản; trường hợp HĐLĐ có hiệu lực giao kết với người Hợp đồng lao động người ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa thường trú, nghề nghiệp chữ ký NLĐ Câu 2: Bài tập Nếu không đồng ý với định công ty, NLĐ (ơng Hùng, chị M, anh P) yêu cầu quan, tổ chức giải tranh chấp? Biết làm việc Phân xưởng thuốc mắt công ty HN Trả lời: Nếu không đồng ý với định công ty, NLĐ (ơng Hùng, chị M, anh P) yêu cầu hòa giải viên tòa án giải tranh chấp Trước hết, cần xác định tranh chấp lao động cá nhân hay tranh chấp lao động tập thể Hiện quy định pháp luật không định nghĩa hay nêu dấu hiệu tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập Theo quan điểm khóa học, việc phân biệt hai loại tranh chấp lao động cá nhân tập thể cần dựa vào dấu hiệu sau đây:1 - Một dấu hiệu chủ thể tranh chấp: Một vụ tranh chấp lao động cá nhân thường tranh chấp người NLĐ nhóm NLĐ với bên sử dụng lao động tranh chấp lao động tập thể tranh chấp tập thể lao động với bên sử dụng lao động Cần lưu ý, số lượng dấu hiệu bản, có ý nghĩa phù hợp với mục đích người tham gia vụ tranh chấp lao động Chính vậy, mà vụ tranh chấp có đông người tham gia mà người quan Xem thêm: Lưu Bình Nhưỡng, “Về tranh chấp lao động tập thể giải tranh chấp lao động tập thể”, Tạp chí luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 2/2001; “Bàn thêm tranh chấp lao động”, Tạp chí luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 3/2003 tâm đến quyền lợi thân khơng thể tranh chấp lao động tập thể - Hai dấu hiệu nội dung tranh chấp: Trong tranh chấp lao động cá nhân, NLĐ tiến hành đòi quyền lợi cho thân Mục tiêu cá nhân rõ ràng thường tranh chấp hợp đồng lao động Ngược lại, tranh chấp lao động tập thể, mục tiêc bên quyền lợi gắn liền với tập thể lao động nên thường tranh chấp liên quan đến thỏa ước lao động việc đòi tăng lương cao thỏa ước tập thể cũ kí kết thỏa ước tập thể mới, việc yêu cầu cải thiện điều kiện lao động chung cho tồn thể xí nghiệp, v.v… - Ba dấu hiệu tính chất tranh chấp: Tính chất tranh chấp lao động cá nhân tính đơn lẻ, cá nhân, thông thường tranh chấp cá nhân đơn lẻ với NSDLĐ Còn tranh chấp lao động tập thể tính tập thể yếu tố bắt buộc thể ý chí chung có liên kết người tập thể, trước xảy tranh chấp, tập thể lao động có tổ chức, bàn bạc, thống với - Bốn dấu hiệu tham gia Cơng đồn: Trong tranh chấp lao động cá nhân, Cơng đồn khơng tham gia (trừ trường hợp Cơng đoàn đứng với tư cách người đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động) Ngược lại tranh chấp lao động tập thể, thiếu tham gia Công đoàn với tư cách bên chủ thể Đối chiếu với dấu hiệu thấy chủ thể tham gia tranh chấp NLĐ bao gồm ông Hùng, chị M anh P, nội dung tranh chấp họ không đồng ý với việc ký phụ lục HĐLĐ thay đổi địa điểm làm việc sang nhà máy huyện M với lý khác ông Hùng lấy lý nhiều tuổi, chị M lấy lý nuôi 12 tháng tuổi, anh P lấy lý nơi làm việc xa nơi cư trú nên muốn tiếp tục làm việc trụ sở mang tính cá nhân, đơn lẻ tình khơng nhắc đến tham gia Cơng đồn nên thấy vụ tranh chấp lao động cá nhân Như vậy, theo Điều 200 BLLĐ quy định thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân thuộc hòa giải viên lao động tòa án nhân dân Và theo khoản Điều 201 BLLĐ quy định: “Tranh chấp lao động cá nhân phải thơng qua thủ tục hòa giải hòa giải viên lao động trước yêu cầu tòa án giải quyết” nhiên có số tranh chấp quy định Điều, khoản khơng phải bắt buộc qua thủ tục hòa giải có tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ Do đó, khơng đồng ý với định công ty, NLĐ (ông Hùng, chị M, anh P) u cầu hòa giải viên tòa án giải tranh chấp Việc công ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ có hợp pháp không? Tại sao? Trả lời: Việc công ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ hợp pháp, vì: Căn theo Điều 35 BLLĐ quy định: “1 Trong trình thực hợp đồng lao động, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động phải báo cho bên biết trước ngày làm việc nội dung cần sửa đổi, bổ sung Trong trường hợp hai bên thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động tiến hành việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động giao kết hợp đồng lao động mới” Theo đề cho, Công ty HN thỏa thuận với tất công nhân ký phụ lục HĐLĐ thay đổi địa điểm làm việc sang nhà máy huyện M, giữ lại phận văn phòng tiếp tục làm việc trụ sở 200 NLĐ công ty chấp nhận ký phụ lục HĐLĐ 10 Do đối chiếu điều luật với đề thấy việc cơng ty HN thỏa thuận với ký phụ lục HĐLĐ với NLĐ hợp pháp Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ông Hùng, chị M anh P có hợp pháp khơng? Tại sao? Trả lời: Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ông Hùng, anh P hợp pháp với chị M không hợp pháp  Đối với ông Hùng anh P: Căn theo điểm c khoản Điều 38 BLLĐ quy định quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ: “1 Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau: c Do thiên tai hỏa hoạn lý bất khả kháng khác theo quy định pháp luật, mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm cho làm việc” Theo khoản Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động có giải thích: “2 Lý bất khả kháng thuộc trường hợp sau đây: a, Do địch hoa, dịch bệnh; b, Di dời thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền” Đối chiếu với tình thực Quyết định UBND tp.H yêu cầu công ty, sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch gây ô nhiễm môi trường phải di dời khỏi khu vực quận nội thành nên Công ty HN khắc phục cách xây dựng nhà máy sản xuất Khu công nghiệp Q (huyện M, tp.H) đồng thời thay đổi địa điểm làm việc tất công nhân qua làm, 11 giữ lại phận văn phòng tiếp tục làm việc trụ sở (quận Đ, tp.H) ông Hùng anh P lại không đồng ý với việc thay đổi địa điểm làm việc Bên cạnh Cơng ty HN tn thủ nghĩa vụ báo trước cho ông H anh P 45 ngày trước sau định chấm dứt HĐLĐ theo quy định điểm a khoản Điều 38: “Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn” Từ trên, Công ty HN chấm dứt HĐLĐ với ông Hùng, anh P hợp pháp  Đối với chị M: Căn theo khoản Điều 39 BLLĐ quy định trường hợp người sử dụng lao động không thực quyền đơn phương chấm dứt hợp lao động có trường hợp lao động nữ quy định khoản Điều 155 BLLĐ: “Người sử dụng lao động không sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lao động nữ lý kết hơn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động cá nhân bị chết, bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động” Như trường hợp Cơng ty HN có chấm dứt HĐLĐ với chị M theo khoản Điều 38 BLLĐ báo trước quy định khoản Điều 38 BLLĐ chị M nuôi 12 tháng tuổi nên việc Công ty HN đơn phương chấm dứt HĐLĐ với chị M không hợp pháp Giải quyền lợi cho ông Hùng theo quy định pháp luật? Trả lời: Trước hết theo khoản khoản Điều 47 BLLĐ quy định trách nhiệm NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ: 12 “2 Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm tốn đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi bên; trường hợp đặc biệt, kéo dài 30 ngày Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận trả lại sổ bảo hiểm xã hội giấy tờ khác mà người sử dụng lao động giữ lại người lao động” Do Cơng ty HN có trách nhiệm giải quyền lợi cho ông Hùng chấm dứt HĐLĐ bao gồm: - Thứ nhất, ông Hùng Cơng ty HN hồn thành thủ tục xác nhận trả lại sổ bảo hiểm xã hội giấy tờ khác mà công ty giữ lại ông - Thứ hai, ông Hùng Công ty HN tốn đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi ông khoản lương, thưởng, phép năm… lại chưa tốn cho ơng tính đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ Bên cạnh đó, theo khoản điều 48 BLLĐ quy định: “Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Điều 36 Bộ luật người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thơi việc cho người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, năm làm việc trợ cấp nửa tháng tiền lương” Đối chiếu với tình ơng Hùng bị chấm dứt HĐLĐ kiện Công ty HN đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông theo quy định điểm c khoản Điều 38 BLLĐ nên ông Hùng công ty trả trợ cấp thơi việc cho ơng ơng làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên (từ năm 2007 đến năm 2016) 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2015 Bộ luật Lao động 2012 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động 14 ... tranh chấp lao động tập thể giải tranh chấp lao động tập thể”, Tạp chí luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 2/2001; “Bàn thêm tranh chấp lao động , Tạp chí luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội,... tranh chấp lao động cá nhân hay tranh chấp lao động tập thể Hiện quy định pháp luật không định nghĩa hay nêu dấu hiệu tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập Theo quan điểm khóa học, việc... thi hành số nội dung luật lao động có hướng dẫn cụ thể người giao kết hợp đồng lao động, cụ thể: - Đối với người lao động: Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động người thuộc trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn luật lao động, Bài tập học kỳ môn luật lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn