CƠ kỹ THUẬT 1 giản lược

189 14 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:11

Cơ kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí, cơ họcBài giảng bao gồm các kiến thức cơ bản về cơ kĩ thuật, dành cho đối tương sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, công nghệ cơ khí, cơ học vật liệu, kỹ thuật thủy khí, cơ điện tử, điện điện tử, tự động hóa và điều khiển, và các chuyên ngành có liên quan: 3 tín GV Nguyễn Thị Kim Thoa Bộ mơn Cơ học Khoa Kỹ thuật Ơ tơ Máy động lực CƠ KỸ THUẬT tín HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ  Đánh giá trình học tập: 40% kiểm tra giữa kì, Bài tập nhà  Thi cuối kì: 60%; tự luận, 90 phút Nguyễn T Kim Thoa TÀI LIỆU HỌC TẬP Sách, giáo trình [1] Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Engineering Mechanics: Statics, Third Edition, Cengage Learning, 2010 Nguyễn T Kim Thoa TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu tham khảo [2] Bộ môn Cơ học, Bài giảng Cơ kỹ thuật 1, năm 2013 [3] Đỗ Sanh, Cơ học (tập1), NXB Giáo dục, 2009 [4] Đỗ Sanh, Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Đình, Bài tập Cơ học (tập 1), NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Nguyễn T Kim Thoa GIỚI THIỆU VỀ TĨNH HỌC Chương 1.1 Giới thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học Vật lý Vật lý hạt nhân Quang học Nhiệt động lực học Điện từ tính Nguyễn T Kim Thoa Chương GIỚI THIỆU VỀ TĨNH HỌC 1.1 Giới thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học Cơ học Cơ học Cơ học vật thể rắn vật thể biến dạng chất lỏng Nguyễn T Kim Thoa Chương GIỚI THIỆU VỀ TĨNH HỌC 1.1 Giới thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học kỹ thuật : nghiên cứu trạng thái vật rắn tuyệt đối tác dụng lực Tĩnh học (Statics): nghiên cứu trạng thái cân vật Nguyễn T Kim Thoa Động lực học (dynamics): nghiên cứu chuyển động vật TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN Nguyễn T Kim Thoa TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN Nguyễn T Kim Thoa TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN Nguyễn T Kim Thoa 10 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính số diện tích trục qua tâm bh Ix  36 hb Iy  36 Nguyễn T Kim Thoa 175 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính số diện tích trục qua tâm Ix  I y  Nguyễn T Kim Thoa R 4 176 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính số diện tích trục qua tâm I x  0.1098R Iy  Nguyễn T Kim Thoa R 4 177 5.5 Momen quán tính diện tích  Định lý song song I a  I a  Ad Trong đó:  I a momen quán tính diện tích trục a  I a momen quán tính diện tích trục qua tâm song song với trục a  A diện tích miền Nguyễn T Kim Thoa 178 5.5 Momen quán tính diện tích  Định lý song song I a  I a  Ad Trong đó:  I a momen quán tính diện tích trục a  I a momen quán tính diện tích trục qua tâm song song với trục a  A diện tích miền Nguyễn T Kim Thoa 179 5.5 Momen quán tính diện tích  Định lý song song I x  I x  Ay I y  I y  Ax 2 Ví dụ: Cho miền diện tích HCN hình vẽ Hãy tính I x Giải: I x  I x  Ay   240  1203  Nguyễn T Kim Thoa 12  120   138240000mm   240 120      180 5.5 Momen quán tính diện tích  Bán kính quán tính diện tích trục kx  Nguyễn T Kim Thoa Ix A ky  Iy A 181 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính diện tích phức hợp Nguyễn T Kim Thoa 182 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính diện tích phức hợp Ví dụ 1: Cho miền diện tích hình thang hình vẽ Hãy tính momen quán tính diện tích trục x trục y Nguyễn T Kim Thoa 183 5.5 Momen quán tính diện tích Bài giải: Chia miền diện tích đã cho thành miền Miền 2: hình tam giác Miền 1: HCN A1  15 21  315 in2 x1  12  21/  22.5in y1  15 /  7.5in I  I  A y  x 1  x 1 1 C1 21 15      315  7.52  12 15 21     2 I  I  A x   315 22.5    y 1  y 1 1  12  Nguyễn T Kim Thoa 184 5.5 Momen quán tính diện tích Miền 2: hình tam giác A2  1512  /  90 in2 x2  12  8in y2  15 /  5in   I  I  A y  x 2  x 2 2  12  153  36   90   52  I  I  A x  y 2  y 2 2  Vậy C2 15 123  36   90  82  I x   I x 1   I x 2 Iy  Iy   Iy   27000in  177525in 185 5.5 Momen quán tính diện tích Ví dụ 2: Cho miền diện tích hình vẽ a) Xác định tọa độ tâm diện tích b) Tính momen thứ diện tích trục x c) Tính momen quán tính diện tích trục x Nguyễn T Kim Thoa 186 5.5 Momen quán tính diện tích Bài giải: Chia miền diện tích đã cho thành miền Miền 1: Hình tam giác A1   40  50  /  1000mm x1  50 / mm C1 y1  40 / mm Miền 2: ¼ hình tròn A2   502 /  625 mm x2  (4)(50)  21.22 mm 3 y2  (4)(50)  21.22 mm 3 C2 187 5.5 Momen qn tính diện tích Miền 1: Hình tam giác A1   40  50  /  1000mm x1  50 / mm y1  40 / mm Miền 2: ¼ hình tròn A2   50 /  625 mm x2  (4)(50)  21.22 mm 3 y2  (4)(50)  21.22 mm 3 2 a) Tọa độ tâm diện tích A1 x1  A2 x2 1000  50 / 3   625  21.22  x  A1  A2 1000  625 A1 y1  A2 y2 1000  40 / 3   625  21.22  y  A1  A2 1000  625 b) Momen thứ trục y: Qx  A y  1000  625     188 5.5 Momen quán tính diện tích  Momen quán tính diện tích phức hợp Ví dụ 3: Cho miền diện tích hình vẽ a) Xác định tọa độ tâm diện tích b) Tính momen thứ diện tích trục x c) Tính momen quán tính diện tích trục x Nguyễn T Kim Thoa 189 ... thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học Vật lý Vật lý hạt nhân Quang học Nhiệt động lực học Điện từ tính Nguyễn T Kim Thoa Chương GIỚI THIỆU VỀ TĨNH HỌC 1.1 Giới thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học Cơ học... thuật gì? Cơ học Cơ học Cơ học Cơ học vật thể rắn vật thể biến dạng chất lỏng Nguyễn T Kim Thoa Chương GIỚI THIỆU VỀ TĨNH HỌC 1.1 Giới thiệu: Cơ học kỹ thuật gì? Cơ học kỹ thuật : nghiên cứu trạng... liệu tham khảo [2] Bộ môn Cơ học, Bài giảng Cơ kỹ thuật 1, năm 2013 [3] Đỗ Sanh, Cơ học (tập1), NXB Giáo dục, 2009 [4] Đỗ Sanh, Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Đình, Bài tập Cơ học (tập 1), NXB Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ kỹ THUẬT 1 giản lược, CƠ kỹ THUẬT 1 giản lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn