Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Pháp luật đại cương

97 243 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2020, 09:12

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương gồm các câu hỏi trắc nghiệm dành cho sinh viên hệ cao đẳng đại học tham khảo ôn tập để hoàn thành tốt môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để ôn tập kiến thức và thử sức với các câu hỏi có khả năng ra trong đề thi. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Câu Sự xuất nhà nước cổ đại sau có nguyên nhân mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức điều hòa được: A Nhà nước Giéc – manh B Nhà nước Rôma C Nhà nước Aten D Các Nhà nước phương Đông Câu Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định sau đúng: A Tính chất giai cấp nhà nước không đổi chất nhà nước thay đổi qua kiểu nhà nước khác B Tính chất giai cấp chất nhà nước không thay đổi qua kiểu nhà nước khác C Tính chất giai cấp chất nhà nước luôn thay đổi qua kiểu nhà nước khác D Tính chất giai cấp nhà nước ln ln thay đổi, chất nhà nước không đổi qua kiểu nhà nước khác Câu Thành phố sau thành phố trực thuộc trung ương: A Thành phố Huế B Thành phố Cần Thơ C Thành phố Đà Nẵng D Thành phố Hải Phòng Câu Câu sau với quy định ghi Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, sửa đổi, bổ sung: A “…Nhà nước thực quán sách phát triển kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN…” B “…Nhà nước thực quán sách phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN…” C “…Nhà nước thực quán sách phát triển kinh tế thị trường tự cạnh tranh theo định hướng XHCN…” D “…Nhà nước thực quán sách phát triển kinh tế thị trường kết hợp với kế hoạch phát triển kinh tế nhà nước theo định hướng XHCN…” Câu Sự tồn nhà nước: A Là kết tất yếu xã hội lồi người, đâu có xã hội tồn nhà nước B Là kết tất yếu xã hội có giai cấp C Là ý chí thành viên xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi ích chung D Cả A, B C Câu Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nước CHXHCN Việt Nam là: A 62 B 63 C 64 D 65 Câu Quyền lực hệ thống tổ chức quyền lực xã hội CXNT: A Hòa nhập vào xã hội phục vụ lợi ích cho thành viên xã hội B Đứng xã hội, tách khỏi xã hội phục vụ lợi ích cho Hội đồng thị tộc, tù trưởng, thủ lĩnh tôn giáo C Đứng xã hội, tách khỏi xã hội phục vụ lợi ích cho thành viên xã hội D Hòa nhập vào xã hội phục vụ cho lợi ích Hội đồng thị tộc, tù trưởng, thủ lĩnh tơn giáo Câu Ngồi tính chất giai cấp, kiểu nhà nước sau có vai trò xã hội: A Nhà nước XHCN B Nhà nước XHCN; Nhà nước tư sản C Nhà nước XHCN; Nhà nước tư sản; Nhà nước phong kiến D Nhà nước XHCN; Nhà nước tư sản; Nhà nước phong kiến; Nhà nước chủ nô Câu Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam: A Do nhân dân bầu B Do Quốc hội bầu theo giới thiệu Chủ tịch nước C Do Chủ tịch nước giới thiệu D Do Chính phủ bầu Câu 10 Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, khơng có đại hội bất thường, năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần: A năm B năm C năm D năm Câu 11 Nước sau có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: A Việt Nam B Pháp C Ấn Độ D Cả B C Câu 12 Nhà nước sau có hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất: A Mêxicô B Thụy Sĩ C Séc D Cả A, B C Câu 13 Nhà nước CHXHCN Việt Nam có hình thức cấu trúc là: A Nhà nước đơn B Nhà nước liên bang C Nhà nước liên minh D Cả A C Câu 14 Nhà nước sau có hình thức thể cộng hòa tổng thống: A Đức B Ấn Độ C Nga D Cả A, B C sai Câu 15 Nhà nước sau cộng hòa: A Ucraina B Marốc C Nam Phi D Cả A C Câu 16: Nhà nước sau cộng hòa đại nghị: A Đức B Bồ Đào Nha C Hoa Kỳ D Cả A B Câu 17 Nhà nước quân chủ hạn chế (quân chủ lập hiến) nhà nước: A Quyền lực nhà nước tối cao thuộc quan tập thể hình thành theo phương thức thừa kế B Quyền lực nhà nước tối cao thuộc quan tập thể bầu cử mà C Quyền lực nhà nước phân chia cho người đứng đầu nhà nước theo phương thức thừa kế CQNN khác D Quyền lực nhà nước thuộc tập thể gồm người quý tộc hình thành thừa kế Câu 18 Trong nhà nước quân chủ chuyên chế: A Quyền lực nhà nước tối cao thuộc một quan tập thể bầu cử mà B Quyền lực nhà nước tối cao thuộc người hình thành bầu cử C Quyền lực nhà nước thuộc người hình thành theo phương thức thừa kế D Quyền lực nhà nước thuộc tập thể, hình thành theo phương thức thừa kế Câu 19 Nhà nước quân chủ nhà nước: A Quyền lực nhà nước tối cao tập trung vào người đứng đầu nhà nước hình thành bầu cử B Quyền lực nhà nước tối cao thuộc người đứng đầu nhà nước hay thuộc tập thể, hình thành bầu cử C Quyền lực nhà nước tối cao tập trung toàn hay phần chủ yếu vào tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế D Cả A, B C Câu 20 Tên gọi tên gọi máy quản lý hành Nhà nước CHXHCN Việt Nam nay: A Bộ thủy lợi B Bộ viễn thông C Cả A B D Cả A B sai Câu 21 Tên gọi tên gọi máy quản lý hành Nhà nước CHXHCN Việt Nam nay: A Bộ ngoại giao B Tài nguyên khoáng sản C Bộ y tế sức khỏe cộng đồng D Cả B C Câu 22 Quy định pháp luật bầu cử Việt Nam, điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải: A Từ đủ 15 tuổi B Từ đủ 18 tuổi C Từ đủ 21 Tuổi D Từ đủ 25 tuổi Câu 23 Kiểu nhà nước có sử dụng phương pháp thuyết phục để cai trị quản lý xã hội: A Nhà nước XHCN B Nhà nước XHCN nhà nước tư sản C Nhà nước XHCN, nhà nước tư sản nhà nước phong kiến D Nhà nước XHCN, nhà nước tư sản, nhà nước phong kiến nhà nước chủ nô Câu 24 Văn có hiệu lực cao HTPL Việt Nam: A Pháp lệnh B Luật C Hiến pháp D Nghị Câu 25 Trong Tuyên ngôn ĐCS C.Mác Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật ông ý chí giai cấp ơng đề lên thành luật, ý chí mà nội dung điều kiện sinh hoạt vật chất giai cấp ông định” Đại từ nhân xưng “các ông” câu nói muốn ai?: A Các nhà làm luật B Quốc hội, nghị viện C Nhà nước, giai cấp thống trị D Chính phủ Câu 26 Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì: A Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác có quyền sử dụng đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tồn dân B Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác có quyền sử dụng đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân C Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân D Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Câu 27 Theo quy định Luật quốc tịch Việt Nam 1998, cơng dân Việt Nam có: A quốc tịch B quốc tịch C quốc tịch D Nhiều quốc tịch Câu 28 Theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, quan có quyền lập hiến lập pháp: A Chủ tịch nước B Quốc hội C Chính phủ D Tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân Câu 29 Lịch sử xã hội loài người trải qua kiểu pháp luật: A kiểu pháp luật B kiểu pháp luật C kiểu pháp luật D kiểu pháp luật Câu 30 Nếu khơng có kỳ họp bất thường, theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, năm Quốc hội Việt Nam triệu tập kỳ họp: A kỳ B kỳ C kỳ D Khơng có quy định phải triệu tập kỳ họp Câu 31 Số quan trực thuộc phủ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam nay: A quan trực thuộc phủ B quan trực thuộc phủ C 10 quan trực thuộc phủ D 11 quan trực thuộc phủ Câu 32 Theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, có cấp xét xử: A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 33 Cơ quan quan ngang Nhà nước CHXHCN Việt Nam nay: A Thanh tra phủ B Bảo hiểm xã hội Việt Nam C Ngân hàng nhà nước D Cả A C Câu 34 Nhiệm vụ nhà nước là: A Phương diện, phương hướng, mặt hoạt động nhà nước nhằm thực nhiệm vụ nhà nước B Những vấn đề đặt mà nhà nước phải giải quyết, mục tiêu mà nhà nước phải hướng tới C Cả A B D Cả A B sai Câu 35 Hội đồng nhân dân là: A Cơ quan lập pháp B Cơ quan hành pháp C Cơ quan tư pháp D Cả A, B C Câu 36 Cơ quan sau có chức quản lý hành chính: A Quốc hội B Chính phủ C UBND cấp D Cả B C Câu 37 Nhiệm vụ nhà nước: A Xây dựng bảo vệ tổ quốc B Xóa đói giảm nghèo C Điện khí hóa tồn quốc D Cả A, B C Câu 38 Khẳng định đúng: A Mọi thị xã nơi đặt trung tâm hành tỉnh C Cả A B B Mọi thị trấn nơi đặt trung tâm hành huyện D Cả A B sai Câu 39 Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Chủ tịch nước Nước CHXHCN Việt Nam: A Do nhân dân bầu B Do Quốc hội bầu C Do nhân dân bầu Quốc hội phê chuẩn D Được kế vị Câu 40 Nếu khơng có kỳ họp bất thường, theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, năm Quốc hội Việt Nam triệu tập kỳ họp: A kỳ B kỳ C kỳ D Khơng có quy định phải triệu tập kỳ họp Câu 41 Theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, quan sau có quyền lập hiến lập pháp: A Chủ tịch nước B Quốc hội C Chính phủ D Tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân Câu 42 Đạo luật quy định cách chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội tổ chức máy nhà nước A Luật tổ chức Quốc hội B Luật tổ chức Chính phủ C Luật tổ chức Hội đồng nhân dân UBND D Hiến pháp Câu 43 Người nước thành lập doanh nghiệp Việt Nam theo Luật doanh nghiệp, khi: A Có vợ người Việt Nam B Có sở hữu nhà Việt Nam C Có người Việt Nam D Có thẻ thường trú Việt Nam Câu 44 Người Việt Nam định cư nước ngồi: A Khơng thành lập doanh nghiệp Việt Nam B Được thành lập doanh nghiệp người nước thành lập doanh nghiệp Việt Nam C Được thành lập doanh nghiệp người Việt Nam D Cả A, B C sai Câu 45 QPPL cách xử nhà nước quy định để: A Áp dụng hoàn cảnh cụ thể C Cả A B B Áp dụng nhiều hoàn cảnh D Cả A B sai Câu 46 Quyền tham gia ký hợp đồng lao động cá nhân: A Từ đủ 14 tuổi B Từ đủ 15 tuổi C Từ đủ 16 tuổi D Từ đủ 18 tuổi Câu 47 Đặc điểm quy phạm xã hội (tập qn, tín điều tơn giáo) thời kỳ CXNT: A Thể ý chí chung, phù hợp với lợi ích chung cộng đồng, thị tộc, lạc; Mang tính manh mún, tản mạn có hiệu lực phạm vi thị tộc - lạc B Mang nội dung, tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính cộng đồng, bình đẳng, nhiều quy phạm xã hội có nội dung lạc hậu, thể lối sống hoang dã C Được thực tự nguyện sở thói quen, niềm tin tự nhiên, nhiều cần cưỡng chế, không máy chuyên nghiệp thực mà toàn thị tộc tự tổ chức thực D Cả A, B C Câu 48 Hiến pháp xuất hiện: A Từ nhà nước chủ nô B Từ nhà nước phong kiến C Từ nhà nước tư sản D Từ nhà nước XHCN Câu 49 Mỗi điều luật: A Có thể có đầy đủ ba yếu tố cấu thành QPPL B Có thể có hai yếu tố cấu thành QPPL C Có thể có yếu tố cấu thành QPPL D Cả A, B C Câu 50 Khẳng định đúng: A Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Cả A, B C sai Câu 51 Cơ quan có thẩm quyền hạn chế NLHV công dân: A Viện kiểm sát nhân dân B Tòa án nhân dân C Hội đồng nhân dân; UBND D Quốc hội Câu 52 Trong nhà nước: A NLPL chủ thể giống B NLPL chủ thể khác C NLPL chủ thể giống nhau, khác nhau, tùy theo trường hợp cụ thể D Cả A, B C sai Câu 53 Chức chức pháp luật: A Chức điều chỉnh QHXH B Chức xây dựng bảo vệ tổ quốc C Chức bảo vệ QHXH D Chức giáo dục Câu 54 Các thuộc tính pháp luật là: A Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) C Cả A B B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức D Cả A B sai Câu 55 Các thuộc tính pháp luật là: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Cả A B B Tính đảm bảo thực nhà nước D Cả A B sai Câu 56 Việc tòa án thường đưa vụ án xét xử lưu động thể chủ yếu chức pháp luật: A Chức điều chỉnh QHXH C Chức giao dục pháp luật B Chức bảo vệ QHXH C Cả A, B C sai Câu 57 Xét độ tuổi, người có NLHV dân chưa đầy đủ, khi: A Dưới 18 tuổi B Từ đủ tuổi đến 18 tuổi C Từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi D Dưới 21 tuổi Câu 58 Khẳng định đúng: A Muốn trở thành chủ thể QHPL trước hết phải chủ thể pháp luật B Đã chủ thể QHPL chủ thể pháp luật C Đã chủ thể QHPL chủ thể pháp luật, khơng phải chủ thể pháp luật D Cả A B Câu 59 Cơ quan thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp: A Quốc hội B Chính phủ C Tòa án nhân dân D Viện kiểm sát nhân dân Câu 60 Nguyên tắc chung pháp luật nhà nước pháp quyền là: A Cơ quan, công chức nhà nước làm điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm B Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Cơng dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm C Cơ quan, công chức nhà nước làm điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm mà pháp luật cho phép D Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Công dân tổ chức khác làm mà pháp luật cho phép Câu 61 Cơ quan có quyền xét xử tội phạm tuyên án hình sự: A Tòa kinh tế B Tòa hành C Tòa dân D Tòa hình Câu 62 Hình thức ADPL cần phải có tham gia nhà nước: A Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật C Sử dụng pháp luật D ADPL Câu 63 Hoạt động áp dụng tương tự quy phạm là: A Khi khơng có QPPL áp dụng cho trường hợp B Khi có QPPL áp dụng cho trường hợp QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự C Khi khơng có QPPL áp dụng cho trường hợp khơng có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự D Khi khơng có QPPL áp dụng cho trường hợp có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự Câu 64 Nguyên tắc pháp chế tổ chức hoạt động máy nhà nước xuất từ nào: A Từ xuất nhà nước chủ nô B Từ xuất nhà nước phong kiến C Từ xuất nhà nước tư sản D Từ xuất nhà nước XHCN Câu 65 Theo quy định Khoản 1, Điều 271, Bộ luật hình Việt Nam 1999, tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống thuộc thẩm quyền xét xử của: A Tòa án nhân dân huyện B Tòa án nhân dân tỉnh C Tòa án nhân dân tối cao D Cả A, B C Câu 66 Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt QHPL: A Khi có QPPL điều chỉnh QHXH tương ứng C Khi xảy SKPL B Khi xuất chủ thể pháp luật trường hợp cụ thể D Cả A, B C Câu 67 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành loại VBPL nào: A Luật, nghị B Luật, pháp lệnh C Pháp lệnh, nghị D Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định Câu 68 Trong HTPL Việt Nam, để coi ngành luật độc lập khi: A Ngành luật phải có đối tượng điều chỉnh B Ngành luật phải có phương pháp điều chỉnh C Ngành luật phải có đầy đủ VBQPPL D Cả A B Câu 69 UBND chủ tịch UBND cấp có quyền ban hành loại VBPL nào: A Nghị định, định B Quyết định, thị C Quyết định, thị, thông tư D Nghị định, nghị quyết, định, thị Câu 70 Theo quy định Hiến pháp 1992, người có quyền cơng bố Hiến pháp luật là: A Chủ tịch Quốc hội B Chủ tịch nước C Tổng bí thư D Thủ tướng phủ 10 A Những QHXH mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan quản lý nhà nước B Những QHXH mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội CQNN khác C Những QHXH mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động CQNN khác TCXH nhà nước trao quyền thực chức quản lý nhà nước D Cả A, B C Câu 601 Đối tượng điều chỉnh ngành luật hành chính: A Những QHXH mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan quản lý nhà nước B Những QHXH mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội CQNN khác C Cả A B D Cả A B sai Câu 602 Phương pháp điều chỉnh ngành luật hành chính: A Phương pháp mệnh lệnh - phục tùng B Phương pháp quyền uy – phục tùng C Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận D Cả A, B C Câu 603 Chủ thể ngành luật hành chính: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Cơng dân, người nước ngồi người không quốc tịch D Cả A, B C Câu 604 Chủ thể ngành luật hành chính: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B Công dân, người nước ngồi người khơng quốc tịch C Cả A B D Cả A B sai Câu 605 Chủ thể ngành luật hành chính: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Cả A B D Cả A B sai Câu 606 Tính chất phương pháp mệnh lệnh – phục tùng ngành luật hành chính: A Hoạt động quản lý, hoạt động chấp hành - điều hành mang chất tính quyền uy 83 B Các bên tham gia quan hệ có địa vị khơng bình đẳng với ý chí: bên đưa lệnh, bên phải phục tùng C Bảo đảm bình đẳng, quyền tự định đoạt mặt pháp lý chủ thể Truy cứu trách nhiệm tài sản người có hành vi gây thiệt hại cho người D Cả A B Câu 607 Tính chất phương pháp mệnh lệnh – phục tùng ngành luật hành chính: A Hoạt động quản lý, hoạt động chấp hành - điều hành mang chất tính quyền uy B Các bên tham gia quan hệ có địa vị khơng bình đẳng với ý chí: bên đưa lệnh, bên phải phục tùng C Cả A B D Cả A B sai Câu 608 Tính chất phương pháp mệnh lệnh – phục tùng ngành luật hành chính: A Hoạt động quản lý, hoạt động chấp hành - điều hành mang chất tính quyền uy B Bảo đảm bình đẳng, quyền tự định đoạt mặt pháp lý chủ thể Truy cứu trách nhiệm tài sản người có hành vi gây thiệt hại cho người C Cả A B D Cả A B sai Câu 609 Tính chất phương pháp mệnh lệnh – phục tùng ngành luật hành chính: A Các bên tham gia quan hệ có địa vị khơng bình đẳng với ý chí: bên đưa lệnh, bên phải phục tùng B Bảo đảm bình đẳng, quyền tự định đoạt mặt pháp lý chủ thể Truy cứu trách nhiệm tài sản người có hành vi gây thiệt hại cho người C Cả A B D Cả A B sai Câu 610 Tính chất phương pháp bình đẳng thỏa thuận ngành luật dân sự: A Hoạt động quản lý, hoạt động chấp hành - điều hành mang chất tính quyền uy B Các bên tham gia quan hệ có địa vị khơng bình đẳng với ý chí: bên đưa lệnh, bên phải phục tùng C Bảo đảm bình đẳng, quyền tự định đoạt mặt pháp lý chủ thể Truy cứu trách nhiệm tài sản người có hành vi gây thiệt hại cho người D Cả A, B C Câu 611 Chủ thể quản lý nhà nước: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Cơng dân, người nước ngồi người khơng quốc tịch D Cả A, B C Câu 612 Chủ thể quản lý nhà nước: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Cả A B D Cả A B sai 84 Câu 613 Chủ thể quản lý nhà nước: A TCXH, quan xã hội B Cơng dân, người nước ngồi người khơng quốc tịch C Cả A B D Cả A B sai Câu 614 Về xử lý vi phạm hành chính, khẳng định sau đúng: A Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để thực vi phạm hành trường hợp B Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để thực vi phạm hành có giá trị 1.000.000đ C Không tich thu tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chiếm đoạt, mà trả lại cho chủ sở hữu người quản lý hợp pháp D Cả A, B C sai Câu 615 Nhận định sau đúng: A Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường hành chính quan hành không độc lập không khách quan B Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường hành chính quan hành cơng bằng, độc lập khách quan C Cả A B D Cả A B sai Câu 616 Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường hành chính quan hành khơng độc lập khơng khách quan, vì: A Các quan giải khiếu kiện hành thuộc hệ thống quan hành nhà nước B Các quan giải khiếu kiện hành đồng thời người thực hoạt động quản lý hành nhà nước C Các quan giải khiếu kiện hành đồng thời người ban hành định định (văn bản) quản lý hành nhà nước D Cả A, B C Câu 617 Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường hành chính quan hành khơng độc lập khơng khách quan, vì: A Các quan giải khiếu kiện hành thuộc hệ thống quan hành nhà nước B Các quan giải khiếu kiện hành đồng thời người thực hoạt động quản lý hành nhà nước C Cả A B D Cả A B sai Câu 618 Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường: 85 A Hành chính quan hành B Khởi kiện tòa án hành C Cả A B D Cả A B sai Câu 619 Khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành giải theo đường khởi kiện tòa án hành đảm bảo tính độc lập, khách quan việc xét xử, vì: A Tòa án nói chung tòa hành nói riêng hoạt động độc lập tuân theo pháp luật B Việc giải khiếu kiện công dân, tổ chức, quan hành vi hành chính, định hành quan hành khơng khách quan C Cả A B D Cả A B sai Câu 620 Khẳng định sau đúng: A Đương khởi kiện vụ án hành cách trực tiếp mà không cần phải thông qua thủ tục khiếu nại hành B Đương khởi kiện vụ án hành thực thủ tục khiếu nại hành mà khơng đồng ý với định giải khiếu nại hành C Cả A B D Cả A B sai Câu 621 Khẳng định sau đúng: A Chỉ có ngành luật hình quy định tội phạm hình phạt D Cả A, B C sai B Chỉ có ngành luật tố tụng hình quy định tội phạm hình phạt C Cả ngành luật hình ngành luật tố tụng hình quy định tội phạm hình phạt Câu 622 Khẳng định sau đúng: A Quốc hội có thẩm quyền quy định tội phạm hình phạt Bộ luật hình B Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền quy định tội phạm hình phạt C Chính phủ có thẩm quyền quy định tội phạm hình phạt D Cả A, B C Câu 623 Đối tượng điều chỉnh ngành luật hình sự: A Những QHXH phát sinh nhà nước người pham tội người thực hành vi mà nhà nước quy định tội phạm B Những QHXH phát sinh nhà nước với tất cá nhân cơng dân, người nước ngồi, người khơng quốc tịch C Những QHXH phát sinh nhà nước với tất quan, tổ chức, cá nhân công dân, người nước ngồi, người khơng quốc tịch D Cả A, B C Câu 624 Phương pháp điều chỉnh ngành luật hình sự: A Phương pháp quyền uy – phục tùng B Phương pháp bình đẳng thỏa thuận C Kết hợp phương pháp quyền uy phương pháp bình đẳng thỏa thuận 86 D Cả A, B C sai Câu 625 Nguồn ngành luật hình : A Bộ luật hình nguồn ngành luật hình B Ngồi Bộ luật hình đạo luật khác nguồn ngành luật hình C Ngồi Bộ luật hình đạo luật văn luật nguồn ngành luật hình D Cả A, B C sai Câu 626 Chủ thể ngành luật hình sự: A Nhà nước người pham tội người thực hành vi mà nhà nước quy định tội phạm B Nhà nước tất cá nhân cơng dân, người nước ngồi, người khơng quốc tịch C Nhà nước tất quan, tổ chức, cá nhân cơng dân, người nước ngồi, người khơng quốc tịch D Cả A, B C Câu 627 Khẳng định sau đúng: A Trách nhiệm hình áp dụng cá nhân thực hành vi phạm tội B Trách nhiệm hình áp dụng tổ chức thực hành vi phạm tội C Trách nhiệm hình vừa áp dụng cá nhân, vừa áp dụng tổ chức có hành vi phạm tội D Cả A, B C sai Câu 628 Khẳng định sau đúng: A Trách nhiệm hình trách nhiệm thuộc cá nhân người phạm tội, phải họ gánh chịu cách trực tiếp, chuyển hay ủy thác cho người khác B Trách nhiệm hình trách nhiệm thuộc cá nhân người phạm tội, họ chuyển hay ủy thác cho người khác thực C Trách nhiệm hình trách nhiệm thuộc cá nhân người phạm tội, họ chuyển hay ủy thác cho người khác thực tòa án xét xử cho phép D Cả A, B C sai Câu 629 Những dấu hiệu tội phạm: A Là hành vi; Tính nguy hiểm cho xã hội; Tính phải chịu hình phạt B Tính có lỗi tội phạm; Tính trái pháp luật hình C Cả A B D Cả A B sai Câu 630 Tội phạm hình chia thành: A loại B loại C loại D loại Câu 631 Tội phạm hình chia thành: A Tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 87 B Tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng C Tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng D Tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Câu 632 Khung hình phạt tương ứng với mức độ phạm tội: A Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm B Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm C Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm D Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm Câu 633 Khung hình phạt tương ứng với mức độ phạm tội: A Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm B Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm C Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm D Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ năm Câu 634 Khung hình phạt tương ứng với mức độ phạm tội: A Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ 15 năm B Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ 15 năm C Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ 15 năm D Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ 15 năm Câu 635 Khung hình phạt tương ứng với mức độ phạm tội: A Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt 15 năm tù, chung thân tử hình B Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt 15 năm tù, chung thân tử hình C Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt 15 năm tù, chung thân tử hình D Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt 15 năm tù, chung thân tử hình Câu 636 Trong trách nhiệm hình sự, xét độ tuổi: A Người từ đủ 12 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm B Người từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm C Người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm D Người từ đủ 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm Câu 637 Trong trách nhiệm hình sự, xét độ tuổi: 88 A Người từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng C Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng D Cả A, B C sai Câu 638 Hình phạt cao người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi thực hành vi phạm tội: A 12 năm B 20 năm C Tù chung thân D Tử hình Câu 639 Hình phạt cao người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi thực hành vi phạm tội: A 20 năm B Tù chung thân C Tử hình D Cả A, B C sai Câu 640 Hình phạt cao người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi thực hành vi phạm tội: A 18 năm B 20 năm C Tù chung thân D Tử hình Câu 641 Hình phạt cao người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi thực hành vi phạm tội: A 20 năm B Tù chung thân C Tử hình D Cả A, B C sai Câu 642 Khơng áp dụng hình phạt tử hình phụ nữ: A Có thai nuôi 12 tháng tuổi phạm tội bị xét xử B Có thai nuôi 24 tháng tuổi phạm tội bị xét xử C Có thai ni 36 tháng tuổi phạm tội bị xét xử D Có thai ni 48 tháng tuổi phạm tội bị xét xử Câu 643 Khơng thi hành án tử hình phụ nữ: A Có thai, phụ nữ ni 12 tháng tuổi B Có thai, phụ nữ ni 24 tháng tuổi C Có thai, phụ nữ nuôi 36 tháng tuổi D Có thai, phụ nữ ni 48 tháng tuổi Câu 644 Căn vào nhân thân người phạm tội tình tiết giảm nhẹ, án treo áp dụng người phạm tội bị xử phạt tù: A Không năm năm B Không năm C Không năm D Không 89 Câu 645 Khẳng định sau đúng: A Trách nhiệm hình dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất, phương tiện để thực trách nhiệm hình hình phạt B Trách nhiệm hành dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc C Trách nhiệm dân dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc D Trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm vật chất dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc Câu 646 Khẳng định sau đúng: A Chỉ có tòa án có quyền áp dụng hình phạt người phạm tội B Ngồi tòa án Chính phủ có quyền áp dụng hình phạt người phạm tội C Ngồi tòa án, Chính phủ viện kiểm sát có quyền áp dụng hình phạt người phạm tội D Ngồi tòa án, Chính phủ, viện kiểm sát Quốc hội có quyền áp dụng hình phạt người phạm tội Câu 647 Q trình tố tụng hình chia thành: A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Câu 648 Đối tượng điều chỉnh ngành luật tố tụng hình sự: A Những QHXH phát sinh trình giải vụ án hình chủ thể QHPL tố tụng hình B Những QHXH phát sinh trình giải vụ án hình chủ thể QHPL tố tụng hình C Cả A B D Cả A B sai Câu 649 Phương pháp điều chỉnh ngành luật tố tụng hình sự: A Phương pháp quyền uy phối hợp, chế ước lẫn quan tiến hành tố tụng để điều chỉnh QHPL tố tụng hình B Phương pháp bình đẳng thỏa thuận quan tiến hành tố tụng để điều chỉnh QHPL tố tụng hình C Cả A B D Cả A B sai Câu 650 Nguồn ngành luật tố tụng hình sự: A Bộ luật tố tụng hình nguồn ngành luật tố tụng hình B Ngồi Bộ luật tố tụng hình đạo luật khác nguồn ngành luật tố tụng hình C Ngồi Bộ luật tố tụng hình đạo luật văn luật nguồn ngành luật tố tụng hình D Cả A, B C sai Câu 651 Chủ thể ngành luật tố tụng hình sự: A Cơ quan tiến hành tố tụng B Người tiến hành tố tụng 90 C Người tham gia tố tụng D Cả A, B C Câu 652 Nguyên tắc ngành luật tố tụng hình sự: A Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân B Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền xâm phạm thân thể cơng dân C Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền xâm phạm thân thể công dân trường hợp pháp luật cho phép D Cả A, B C sai Câu 653 Nguyên tắc ngành luật tố tụng hình sự: A Bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo B Cơ quan tiến hành tố tụng khơng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo C Cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo số trường hợp pháp luật quy định D Cả A, B C sai Câu 654 Nguyên tắc ngành luật tố tụng hình sự: A Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng hình B Cơ quan tiến hành tố tụng khơng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng hình C Cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng hình số trường hợp pháp luật quy định D Cả A, B C sai Câu 655 Nguyên tắc ngành luật tố tụng hình sự: A Bảo đảm quyền bồi thường người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình gây D Cả A, B C sai B Các quan tiến hành tố khơng có nghĩa vụ phải bồi thường cho người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình gây C Các quan tiến hành tố có nghĩa vụ phải bồi thường cho người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình gây số trường hợp pháp luật quy định Câu 656 Nguyên tắc ngành luật tố tụng hình sự: A Tòa án xét xử tập thể, có Hội thẩm tham gia B Tòa án xét xử tập thể không cần có tham gia Hội thẩm C Tòa án xét xử tập thể có tham gia Hội thẩm số trường hợp pháp luật quy định D Cả A, B C sai Câu 657 Các quan tiến hành tố tụng tố tụng hình sự: A Cơ quan điều tra B Viện kiểm sát C Tòa án D Cả A, B C 91 Câu 658 Người tiến hành tố tụng tố tụng hình sự: A Thư ký phiên tòa người tiến hành tố tụng B Thư ký phiên tòa khơng phải người tiến hành tố tụng C Thư ký phiên tòa người tiến hành tố tụng, khơng phải người tiến hành tố tụng tùy thuộc vào trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật D Cả A, B C sai Câu 659 Người tiến hành tố tụng tố tụng hình sự: A Hội thẩm nhân dân người tiến hành tố tụng B Hội thẩm nhân dân người tiến hành tố tụng C Hội thẩm nhân dân người tiến hành tố tụng, khơng phải người tiến hành tố tụng tùy thuộc vào trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật D Cả A, B C sai Câu 660 Bị can: A Bị can người bị bắt trường hợp khẩn cấp phạm tội tang có định tạm giữ chưa bị khởi tố với tư cách bị can B Bị can người thực hành vi có dấu hiệu tội phạm có định người có thẩm quyền khởi tố với tư cách bị can C Bị can người có định đưa xét xử tòa án D Cả A, B C Câu 661 Bị cáo: A Bị cáo người bị bắt trường hợp khẩn cấp phạm tội tang có định tạm giữ chưa bị khởi tố với tư cách bị can B Bị cáo người thực hành vi có dấu hiệu tội phạm có định người có thẩm quyền khởi tố với tư cách bị can C Bị cáo người có định đưa xét xử tòa án D Cả A , B C Câu 662 Khi tham gia tố tụng, bị can, bị cáo có quyền: A Được biết khởi tố tội B Nhận định khởi tố giải thích quyền nghĩa vụ C Nhận định áp dụng biện pháp ngăn chặn D Cả A, B C Câu 663 Khi tham gia tố tụng, bị can, bị cáo có quyền: A Đưa chứng yêu cầu B Khiếu nại định quan điều tra, viện kiểm sát 92 C Xin thay đổi người tiến hành tố tụng D Cả A, B C Câu 664 Khi tham gia tố tụng, bị can, bị cáo có quyền: A Tự bào chữa nhờ người khác bào chữa B Nhận kết luận điều tra, cáo trạng C Được thông báo nội dung định giám định D Cả A, B C Câu 665 Khi tham gia tố tụng, bị can, bị cáo có quyền: A Nhận định đưa xét xử chậm mười ngày trước xét xử B Tham gia phiên tòa C Nói lời sau phiên tòa kháng cáo án sơ thẩm tòa án D Cả A, B C Câu 666 Khi tham gia tố tụng, bị can, bị cáo có nghĩa vụ: A Phải có mặt theo giấy triệu tập quan tiến hành tố tụng B Không sử dụng biện pháp bào chữa trái pháp luật; Tuân thủ kỷ luật phiên tòa C Chấp hành biện pháp ngăn chặn mà quan tiến hành tố tụng áp dụng D Cả A, B C Câu 667 Người bị tạm giữ: A Là người bị bắt trường hợp khẩn cấp phạm tội tang có định tạm giữ chưa bị khởi tố với tư cách bị can B Là người thực hành vi có dấu hiệu tội phạm có định người có thẩm quyền khởi tố với tư cách bị can C Là người có định đưa xét xử tòa án D Cả A, B C Câu 668 Khẳng định sau đúng: A Tất vụ án hình phải trải qua hai phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm B Tất vụ án hình phải trải qua phiên tòa sơ thẩm C Vụ án hình trải qua phiên tòa sơ thẩm, tùy trường hợp mà phải trải qua phiên tòa phúc thẩm D Cả A, B C sai Câu 669 Khẳng định sau đúng: A Tất vụ án hình phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm D Cả A, B C sai B Tất vụ án hình khơng phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm C Tất vụ án hình phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm khơng phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm tùy theo trường hợp pháp luật quy định Câu 670 Khẳng định sau đúng: A Tất vụ án hình phải trải qua thủ tục tái thẩm D Cả A, B C sai 93 B Tất vụ án hình khơng phải trải qua thủ tục tái thẩm C Tất vụ án hình phải trải qua thủ tục tái thẩm khơng phải trải qua thủ tục tái thẩm tùy theo trường hợp pháp luật quy định Câu 671 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình thuộc về: A Tòa án nhân dân huyện, tòa án quân khu vực vụ án mà Bộ luật hình quy định từ năm tù trở xuống trừ tội phạm thuộc thẩm quyền tòa án cấp B Tòa án nhân dân huyện, tòa án quân khu vực vụ án mà Bộ luật hình quy định từ 15 năm tù trở xuống trừ tội phạm thuộc thẩm quyền tòa án cấp C Tòa án nhân dân huyện, tòa án quân khu vực vụ án mà Bộ luật hình quy định từ 20 năm tù trở xuống trừ tội phạm thuộc thẩm quyền tòa án cấp D Cả A, B C sai Câu 672 Thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình thuộc về: A Tòa án nhân dân cấp huyện B Tòa án nhân dân cấp tỉnh C Tòa án nhân dân tối cao D Cả B C Câu 673 Quyền kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình thuộc về: A Bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân người đại diện hợp pháp họ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án B Người làm chứng; Người phiên dịch; Người giám định C Cả A B D Cả A B sai Câu 674 Quyền kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình thuộc về: A Bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân người đại diện hợp pháp họ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án B Người làm chứng; C Người phiên dịch; Người giám định D Cả A, B C Câu 675 Thời hạn kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự: A 15 ngày kể từ ngày tuyên án B 20 ngày kể từ ngày tuyên án C 30 ngày kể từ ngày tuyên án D 45 ngày kể từ ngày tuyên án Câu 676 Quyền kháng nghị yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình thuộc về: A Viện kiểm sát cấp với tòa sơ thẩm B Viện kiểm sát cấp C Cả A B D Cả A B sai Câu 677 Thời hạn kháng nghị yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự: A Của viện kiểm sát cấp 15 ngày, viện kiểm sát cấp 30 ngày kể từ ngày tuyên án 94 B Của viện kiểm sát cấp 30 ngày, viện kiểm sát cấp 45 ngày kể từ ngày tuyên án C Của viện kiểm sát cấp 45 ngày, viện kiểm sát cấp 60 ngày kể từ ngày tuyên án D Cả A, B C sai Câu 678 Thẩm quyền tòa án phúc thẩm: A Bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án, định sơ thẩm; Sửa án, định sơ thẩm B Hủy án, định sơ thẩm để điều tra xét xử lại; Hủy án sơ thẩm đình vụ án C Cả A B D Cả A B sai Câu 679 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Lệnh B Quyết định C Luật D Nghị Câu 680 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Lệnh B Quyết định C Cả A B D Cả A B sai Câu 681 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Nghị B Quyết định C Luật D Cả A, B C sai Câu 682 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh B Chỉ thị C Quyết định D Nghị Câu 683 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh B Chỉ thị C Cả A B D Cả A B sai 95 Câu 684 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc …………… cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh …………… đại xá B Chỉ thị……… đặc xá C Quyết định……………đặc xá D Quyết định…….… đại xá Câu 685 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc …………… cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh……………….đặc xá B Quyết định ……………… đại xá C Cả A B D Cả A B sai Câu 686 Việc khách hàng khiếu nại ngân hàng thương mại thuộc loại khiếu nại: A Dân B Hành C Lao động D Cả A, B C Câu 687 Việc khách hàng cá nhân (vay tiền ngân hàng với mục đích sinh hoạt, tiêu dùng) khởi kiện ngân hàng thương mại lên tòa án Đây vụ án………… A Dân B Kinh tế C Hành D Lao động Câu 688 Việc khách hàng cá nhân có đăng ký kinh doanh (vay tiền ngân hàng với mục đích kinh doanh) khởi kiện ngân hàng thương mại lên tòa án Đây vụ án………… A Dân B Kinh tế C Hành D Lao động Câu 689 Việc khách hàng doanh nghiệp (vay tiền ngân hàng với mục đích kinh doanh) khởi kiện ngân hàng thương mại lên tòa án Đây vụ án………… A Dân B Kinh tế C Hành D Cả A, B C Câu 690 Ngày 23/02/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành ……… 02/2008/…….-TTg tăng cường cơng tác phòng chống bão lũ năm 2008 A Quyết định …………… QĐ B Chỉ thị ………… CT C Thông tư …………… TT D Nghị …… NQ Câu 691 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm đạo đức B Có thể bao gồm vi phạm đạo đức C Cả A B D Cả A B sai Câu 692 Hành vi vi phạm đạo đức: A Không vi phạm pháp luật C Cả A B B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật D Cả A B sai Câu 693 Hành vi vi phạm tôn giáo: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật 96 C Cả A B D Cả A B sai Câu 694 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm tơn giáo B Có thể bao gồm vi phạm tôn giáo C Cả A B D Cả A B sai Câu 695 Hành vi vi phạm tập quán: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 695 Các vụ án hình sự: A Khơng liên quan đến phần dân B Đa số liên quan đến phần dân C Đều liên quan đến phần dân D Cả A, B C sai Câu 696 Hành vi vi phạm pháp luật : A Khơng vi phạm tập qn B Có thể bao gồm vi phạm tập quán C Cả A B D Cả A B sai Câu 697 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm quy tắc tổ chức xã hội C Cả A B B Có thể bao gồm vi phạm quy tắc tổ chức xã hội D Cả A B sai Câu 698 Hành vi vi phạm quy tắc tổ chức xã hội: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 699 Người lập di chúc chưa chết hủy bỏ di chúc lập hay khơng, trao cho người thừa kế: A Có thể hủy bỏ C Có thể hủy bỏ người thừa kế thỏa thuận với B Khơng thể hủy bỏ D Có thể hủy bỏ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Câu 700 Các vụ án hình sự: A Khơng liên quan đến phần dân B Có thể liên quan đến phần dân C Đều liên quan đến phần dân D Cả A, B C sai 97 ... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B Câu 133... phạm Câu 105 Khẳng định sau đúng: A Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật B Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả hình thức bên hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai Câu. .. nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Cả A, B C sai Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Pháp luật đại cương, Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Pháp luật đại cương

Từ khóa liên quan