to trinh don vi văn hoa

9 1,122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 15:11

SỞ GIÁO DỤC & ĐAOD TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTNT EA H’ LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: … /BBDVVH Ea đrăng, ngày 2 tháng 2 năm 2010 BIÊN BẢN XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2011 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân Huyện Ea H’ Leo. - Liên đoàn lao động Huyện Ea H’ Leo Sau khi tổ chức, quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ - CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị và hình thành Ban vận động cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện phong trào. Cơ quan đơn vị : Trường PTDTNT Ea H’ Leo. Chúng tội đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa theo 5 tiêu chuẩn qui định trong hướng dẫn 04/HD-LDLD 04/ ngày 25 / 5/2006 Toàn thể cán bộ - CNVCLĐ quyết tâm xây dựng đơn vị Trường PTDTNT Ea H’ Leo. * Tiêu chuẩn 1: 24.5 điểm * Tiêu chuẩn 2: 13.5 điểm * Tiêu chuẩn 3: 18.5 điểm * Tiêu chuẩn 4: 23.5 điểm * Tiêu chuẩn 5: 13.5 điểm điểm Tổng công :94.5 điểm Nhà trường đề nghị cấp trên kiểm tra, xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Cơ quan đơn vị văn hoá” T/M BAN GIÁM HIỆU T/M BCH CÔNG ĐOÀN (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) SỞ GIÁO DỤC & ĐAOD TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTNT EA H’ LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: … /TT Ea đrăng, ngày 28 tháng 10 năm 2011 TỜ TRÌNH Về việc công nhận cơ quan đơn vị văn hoá năm 2011 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân Huyện Ea H’ Leo. - Liên đoàn lao động Huyện Ea H’ Leo Căn cứ hướng dẫn 04/HD-LDLD 04/ ngày 25 / 5/2006 của ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk về nội dung tiêu chuẩn và cách tính điểm, bình xét công nhận cơ quan đơn vị văn hoá. Sau khi tổ chức, quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ - CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị và hình thành Ban vận động cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Ngày ……… /…… /2010 Hội đồng xét duyệt và công nhận cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra, xem xét và đánh giá, chấm điểm và đề nghị cơ quan đơn vị trường PTDTNT Huyện Ea H’ Leo đạt đơn vị văn hoá như sau : Công nhận : Trường PTDTNT Huyện Ea H’ Leo đạt danh hiệu :Cơ quan đơn vị văn hoá Vậy nhà trường đề nghị hội đồng xét duyệt công nhận cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện ; UBNH huyện xem xét công nhận T/M BAN GIÁM HIỆU Nơi nhận - Như trên. - LĐLĐ huyện. - Lưu UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22 / 2008 / QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị văn hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh tại Tờ Trình số 37/TTr- BCĐ ngày 11/6/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2003/QĐ- UB ngày 29/7/2003 của UBND Tỉnh. Giao ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này trong toàn tỉnh. Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban , Ngành, Giám đốc các Doanh nghiệp Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này/. Nơi nhận: TM,ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH -Như điều 3; KT. CHỦ TỊCH -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PHÓ CHỦ TỊCH - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư Pháp; -TT/TU, TT/HĐND, TT/MTTQ Tỉnh; ( Ký tên và đóng dấu) - Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh; - LĐ/VP UBND Tỉnh; - Lưu: VT, NCVX.VD. Lê Vĩnh Tân ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG TIÊU CHUẨN Xây dựng Đơn vị Văn hóa ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 / 2008/ QĐ – UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp) NỘI DUNG Số điểm Tự chấm Điểm Phúc tra I 1 2 3 TRỤ SỞ LÀM VIỆC: - Có biển hiệu cơ quan, đơn vị, phòng, ban; có hàng rào bảovệ; treo cờ đúng qui định và có nơi để xe ngăn nắp, gọn gàng. - Có bảng nội quy cơ quan, đơn vị, lịch công tác (hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh). - Các phòng, ban, bộ phận làm việc, nơi sản xuất sắp xếp ngăn nắp, sạch đẹp 15 5 5 5 II 1 2 3 4 5 6 XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. - CB.CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa và quy định cải cách hành chính. - CB.CNVCLĐ không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không sử dụng đồ uống có độ cồn tại công sở. - Nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí. - CB.CNVCLĐ đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục 55 10 10 5 5 10 5 7 8 theo quy định, có đeo bảng hiệu CBCC, chuyên ngành. - Thực hiện tốt quy định trong việc cưới, tang, lễ hội trong CNVCLĐ - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn vị. 5 5 III 1 2 3 4 BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: - Cơ quan đơn vị không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội. - Chấp hành tốt các quy về an toàn giao thông. - Chấp hành tốt các quy định về xây dựng đội tự vệ cơ quan, phòng gian bảo mật, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn. Đảm bảo phòng chống cháy nổ. Có tiêu lệnh, dụng cụ PCCC và tập huấn theo quy định. Trang bị phòng hộ bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện và tập huấn theo quy định. - Có công trình vệ sinh, cống thoát nước, thùng chứa rác, công trình xử lý nước thải hiệu quả. Có cây xanh, hoa kiểng, cảnh quan môi trường sạch đẹp. 30 10 5 10 5 TỔNG CỘNG 100 -Tổng cộng 100 điểm là mức phấn đấu cao nhất của các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng Đơn vị Văn hóa. - Cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên được công nhận danh hiệu Đơn vị Văn hóa. - Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp Luật thuộc các lĩnh vực bị xử lý vi phạm hành chính từ 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không xét Đơn vị Văn hóa. TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Ký tên và đóng dấu) Lê Vĩnh Tân UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TDĐKXDĐSVH TỈNH Số: 06 /HD-BCĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 20 tháng 10 năm 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC NỘI DUNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VĂN HÓA Căn cứ Quyết định số: 22/2008/QĐ- UBND, ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị Văn hóa, Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa Tỉnh hướng dẫn chi tiết công tác kiểm tra chấm điểm đơn vị Văn hóa cụ thể như sau: TT NỘI DUNG SỐ ĐIỂM ĐIỂM TRỪ I 1 2 TRỤ SỞ LÀM VIỆC: 15điểm Có biển hiệu cơ quan, đơn vị, phòng, ban; có hàng rào bảo vệ; cốt cờ và treo cờ đúng quy định, nơi để xe gọn gàng. - Không có biển hiệu cơ quan, đơn vị - Không có biển hiệu các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị. - Không có hàng rào bảo vệ phân định rõ khuôn viên cơ quan, đơn vị. - Có cột cờ, treo cờ không đúng quy định. - Không có cột cờ. (Trường hợp nơi làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị chung một tòa nhà như: khối cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể… có chung một hàng rào bảo vệ và chung cột cờ của tòa nhà thì được chấm điểm tròn. Nếu bị trừ điểm ở phần này thì các cơ quan, đơn vị đều phải trừ điểm). - Đối với các cơ quan có điều kiện về mặt bằng mà không quy định khu vực để xe cho CBCNVCLĐ và cho khách đến liên hệ công tác. Có bảng nội quy cơ quan, đơn vị, lịch công tác (hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh). - Không xây dựng nội quy cơ quan, đơn vị hoặc có xây dựng nội quy cơ quan, đơn vị mà không thực hiện đúng theo 5đ 5đ -1đ -1đ -1đ -1đ -1đ -1đ -1đ 3 nội quy. - Không xây dựng lịch công tác (hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh) theo quy định hàng tuần, tháng, quý, năm. Các phòng, ban, bộ phận làm việc, nơi sản xuất sắp xếp ngăn nắp, sạch đẹp. - Nơi làm việc, sản xuất của phòng, ban, bộ phận không đảm bảo vệ sinh. - Tài liệu, dụng cụ sắp xếp không ngăn nắp. 5đ -1đ -2đ -2đ II 1 2 3 XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: 55đ Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở - Không thành lập BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và không đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa. - Đối với cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp không mở Hội nghị CBCC, doanh nghiệp nhà nước không mở Đại hội CNVC, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn không mở Hội nghị người lao động hàng năm. - Nếu mở Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động chậm thời gian quy định từ 15 ngày trở lên. - Không thành lập Ban Thanh tra nhân dân. - Có thành lập Ban Thanh tra nhân dân nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả (thể hiện bằng kế hoạch và báo cáo định kỳ). CB,CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa và quy định cải cách hành chính. -Vi phạm ngôn tác phong trong giao tiếp, sinh hoạt có phản ánh của nhân dân hay khách hàng, đồng nghiệp (trực tiếp hoặc qua đơn thư). - Không niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định và không có nơi tiếp dân (áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND, UBND, các đơn vị thuộc HĐND, UBND). - Trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, nếu nhân dân hoặc người lao động khiếu kiện có kết luận rõ ràng bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phần lỗi thuộc về cơ quan, đơn vị. - Không có hộp thư góp ý, (áp dụng cho doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị phục vụ lợi ích cộng đồng như bệnh viện, bến xe, bến phà,…). CB,CNVCLĐ không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không xử dụng đồ uống có cồn tại công sở. - Vi phạm việc hút thuốc lá trong phòng làm việc. - Uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc (trừ trường hợp thủ trưởng phân công tiếp khách) 10đ 10đ 5đ -3đ -4đ -1đ -2đ -1đ -3đ/lần -2đ -3đ -2đ -2đ -3đ/lần 4 5 6 7 8 Nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Để xảy ra mất đoàn kết nội bộ hoặc khiếu kiện chính đáng, có kết luận bằng văn bản của cơ quan thẩm quyền. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. - Có người tham nhũng của công (tùy theo mức độ nặng, nhẹ; có kết luận bằng văn bản của cơ quan thẩm quyên). - Lãng phí (tùy theo mức độ nặng, nhẹ; có kết luận bằng văn bản của cơ quan thẩm quyền). CB,CNVCLĐ đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục theo quy định, có đeo bảng hiệu CBCC, chuyên ngành. - Vi phạm giờ giấc làm việc. - Vi phạm trang phục quy định - Có trang bị bảng hiệu CBCC, chuyên ngành mà không đeo Thực hiện tốt quy định trong việc cưới, tang, lễ hội trong CNVCLĐ Vi phạm quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (ban hành kèm theo Quyết định số 22/ 2007/QĐ- UBND ngày 29/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn vị: - Không tổ chức văn nghệ ở cơ sở - Không tổ chức TDTT ở cơ sở * Đối với những cơ quan, đơn vị ít người thì có thể liên kết với các đơn vị trong cụm, trong khối để tổ chức. 5đ 10đ 5đ 5đ 5đ -3đ -3đ đến 5đ/lần -3đ đến 5đ/lần -2đ -1đ -1đ -3đ -1đ -1đ III 1 2 3 BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 30đ Cơ quan đơn vị không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội - Có người vi phạm tệ nạn xã hội, được tập thể giáo dục chưa đến mức xử phạt hành chính - Có người vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính từ dưới 500.000đ trở xuống trên các lĩnh vực. Chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông. *Nếu vi phạm mà bị xử phạt từ 200.000đ đến dưới 500.00đ * Nếu vi phạm mà bị xử phạt từ 100.000đ đến dưới 200.000đ. * Nếu vi phạm mà bị xử phạt từ 100.000đ trở xuống. Chấp hành tốt các quy định về xây dựng đội tự vệ cơ quan phòng gian bảo mật, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn. Đảm bảo phòng chống cháy nổ. Có tiêu lệnh dụng cụ PCCC và tập huấn theo quy định. Trang bị phòng hộ, bảo đảm an 10đ 5đ 10đ -2đ -3đ -5đ -3đ/lần -2đ/lần 4 toàn lao động, an toàn điện và tập huấn theo quy định. - Để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị đối với những vấn đề khi chưa được phép công bố rộng rãi. - Không xây dựng đơn vị an toàn theo hướng dẫn của ngành Công an: (Đối với các cơ quan, đơn vị không được hướng dẫn thực hiện của ngành Công an thì không trừ điểm) - Không thành lập đội hoặc tổ PCCC, trang bị dụng cụ chửa cháy theo quy định hoặc có thành lập đội hoặc tổ PCCC, trang bị dụng cụ chửa cháy mà không huấn luyện theo quy định của cơ quan cảnh sát PCCC. - Không trang bị phòng hộ lao động theo quy định - Không huấn luyện an toàn VSLĐ, an toàn điện theo quy định - Để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn về điện (Nếu nghiêm trọng đến chết người thì không cho điểm ở nội dung 3 của tiêu chuẩn III) - Có xây dựng đội tự vệ mà không huấn luyện theo quy định - Có trường hợp mất mát, hư hao. Có công trình vệ sinh, cống thoát nước, thùng chứa rác, có công trình xử lý chất thải công nghiệp hiệu quả. Có cây xanh, hoa kiểng, cảnh quang môi trường sạch đẹp. - Không có nhà vệ sinh - Không có thùng chứa rác - Không có cống thoát nước - Có mà không sạch sẽ, không thoát nước tốt, gây hôi thối, úng ngập ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. - Đối với các đơn vị sản xuất có liên quan đến vệ sinh môi trường không có biện pháp xử lý chất thải công nghiệp. - Cơ quan đơn vị có điều kiện mà không có cây xanh, hoa kiểng tạo bóng mát và cảnh quang. 5đ -2đ -1đ -2đ -2đ -1đ -3đ -1đ -1đ/lần -2đ -1đ -1đ -2đ -4đ -1đ Nơi nhận: TM.BAN CHỈ ĐẠO TDĐKXDĐSVH TỈNH - Các thành viên BCĐ tỉnh; THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; ( ký tên và đóng dấu) - Các doanh nghiệp tỉnh; - BCĐ các huyện, thị, thành phố; - VP UBND Tỉnh; CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH - Lưu: VP, BTG. Nguyễn Minh Thuận . Thực hiện tốt quy định trong vi c cưới, tang, lễ hội trong CNVCLĐ Vi phạm quy định thực hiện nếp sống văn minh trong vi c cưới, vi c tang và lễ hội (ban hành. đồng như bệnh vi n, bến xe, bến phà,…). CB,CNVCLĐ không hút thuốc lá trong phòng làm vi c, không xử dụng đồ uống có cồn tại công sở. - Vi phạm vi c hút thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: to trinh don vi văn hoa, to trinh don vi văn hoa, to trinh don vi văn hoa