Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư

23 1,885 5
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 11:20

Những vấn đề bản về hoạt động vấn đầu chứng khoán của công ty chứng khoán 1.Các hoạt động bản của công ty: 1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công ty chứng khoán: 1.1.1.Khái niệm công ty chứng khoán: Thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Chúng ta thể đo lường và dự tính sự phát triển kinh tế qua diễn biến trên thị trường chứng khoán. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang phát triển theo quy luật này. Cho đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 6 năm đầu tiên trong lịch sử phát triển của mình, 6 năm làm quen với hoạt động thị trường chứng khoán, 6 năm vượt qua bao thăng trầm, bao khó khăn thử thách để từng bước phát triển và bước đầu chúng ta đã thu được những thành tựu đáng kể. Chỉ số VN-INDEX đã vượt qua ngưỡng 1000 điểm, đã thu hút được rất nhiều công chúng tham gia đầu vào thị trường chứng khoán. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán các công ty chứng khoán cũng phát triển song song thực hiện các chức năng của mình. Vậy khái niệm về công ty chứng khoán là gì? Theo Giáo trình Thị trường chứng khoán xuất bản năm 2002 của Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội “Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán”. Ở Việt Nam. Theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của UBCKNN, công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán. 1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán:  Phân loại theo loại hình tổ chức: ba loại hình tổ chức bản:  Công ty hợp danh: - Là loại hình kinh doanh từ 2 chủ sở hữu trở lên - Thành viên của công ty chứng khoán hợp danh bao gồm: Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. - Công ty hợp danh thông thường không được phép phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào.  Công ty cổ phần: - Là một pháp nhân độc lập với các chủ sở hữu công ty là các cổ đông. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. - Công ty cổ phần quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành  Công ty TNHH Thành viên của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. - Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu.  Phân loại theo mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán: hai loại mô hình công ty chứng khoán.  Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh: -Theo mô hình này hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán. -Ưu điểm của mô hình này là hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán đi vào chuyên môn hoá sâu trong lĩnh vực chứng khoán để thúc đẩy thị trường phát triển.  Mô hình công ty chứng khoán đa năng: -Theo mô hình này công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức một tổ hợp dịch vụ tài chính tổng hợp bao gồm kinh doanh chứng khoán kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính. Theo đó các ngân hàng thương mại hoạt động với cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình này được biểu hiện dưới hai hình thức:  Đa năng một phần: Theo mô hình này các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập công ty con hạch toán độc lập và hoạt động tách rời với kinh doanh tiền tệ.  Đa năng hoàn toàn: Các ngân hàng được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ tài chính khác. Ưu điểm của mô hình này: - Các ngân hàng thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro trong hoạt động kinh doanh bằng việc đa dạng hoá đầu tư. - Tăng khả năng chịu đựng của ngân hàng trước những biến động trên thị trường tài chính. Mặt khác, các ngân hàng sẽ tận dụng được lợi thế của mình là kinh doanh tiền tệ vốn lớn, sở vật chất hiện đại và hiểu biết rõ về khách hàng cũng như các doanh nghiệp khi họ thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng và tài trợ dự án. Hạn chế của mô hình này: - Vừa là tổ chức tín dụng vừa là tổ chức kinh doanh chứng khoán, do đó khả năng chuyên môn không sâu như các công ty chứng khoán chuyên doanh. 1.1.3. Đặc điểm của công ty chứng khoán:  Về tính chuyên môn hoá và phân cấp quản lý: Công ty chứng khoán chuyên môn hoá ở mức độ cao trong từng bộ phận phòng ban. Toàn bộ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán đều phục vụ cho các giao dịch chứng khoán, mỗi một nghiệp vụ lại liên quan đến một lĩnh vực riêng, các phòng ban khác nhau đảm nhiệm các công việc khác nhau. Giữa các phòng ban một sự độc lập tương đối, mối liên kết không phải mật thiết hữu như các doanh nghiệp sản xuất khác. Chính vì vậy hoạt động hay cấu của phòng ban này không ảnh hưởng nhiều đến phòng ban khác.  Về nhân tố con người: Công ty chứng khoán dựa vào chất lượng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý trong công ty. Do đó ở bất kỳ thời điểm nào công ty chứng khoán cũng thực sự chú trọng đến nhân tố con người, thể hiện ở những điểm sau:  Lựa chọn nhân viên năng lực và phù hợp với yêu cầu công việc.  Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  chế độ đãi ngộ và khuyến khích nhân viên.  Về ảnh hưởng của thị trường tài chính: - Công ty chứng khoán tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán nên bất kỳ một biến động nào của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung đều tác động sâu sắc đến chuyên môn, sản phẩm, dịch vụ và doanh thu của công ty chứng khoán. - Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán càng phát triển càng tạo ra nhiều công cụ tài chính, thêm nhiều dịch vụ, mở rộng phạm vi kinh doanh tạo hội thu lợi nhuận cho công ty chứng khoán. Mặt khác công ty chứng khoán không ngừng cải tiến, không ngừng sáng tạo để thích nghi môi trường hoạt động.  Về cấu tổ chức của công ty chứng khoán: cấu tổ chức của công ty chứng khoán phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và các nghiệp vụ mà công ty được phép hoạt động. Theo thông lệ quốc tế, cấu tổ chức của một công ty chứng khoán chia thành hai khối chủ yếu: khối nghiệp vụ và khối phụ trợ.  Khối nghiệp vụ: Khối này thực hiện các giao dịch chứng khoán và tạo ra phần lợi nhuận chủ yếu cho công ty. Khối này gồm các phòng ban:  Phòng tự doanh  Phòng môi giới  Phòng bảo lãnh phát hành  Phòng vấn tài chính và vấn đầu chứng khoán  Phòng kỹ quỹ  Khối phụ trợ: Khối này không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh mà chức năng phụ trợ cho các nghiệp vụ này. Khối này gồm các phòng ban:  Phòng nghiên cứu và phát triển  Phòng phân tích và thông tin thị trường  Phòng kế hoạch công ty  Phòng phát triển sản phẩm mới  Phòng công nghệ thông tin  Phòng pháp chế  Phòng kế toán, thanh toán và kiểm soát nội bộ  Phòng ngân quỹ  Phòng tổng hợp hành chính nhân sự 1.1.4.Vai trò của công ty chứng khoán: - Các công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoán mà các cổ phiếu và trái phiếu lưu thông buôn bán tấp nập trên thị trường chứng khoán, qua đó, một lượng vốn khổng lồ được đưa vào đầu từ việc hình thành những nguồn vốn lẻ tẻ trong công chúng.  Vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán:  Vai trò huy động vốn: - Công ty chứng khoán vai trò là chiếc cầu nối và đồng thời là kênh dẫn vốn cho vốn chảy từ một hay một số bộ phận nào đó của nền kinh tế dư thừa vốn đến các bộ phận khác của nền kinh tế đang thiếu vốn. - Các công ty chứng khoán thường đảm nhận vai trò này qua các hoạt động bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khoán.  Vai trò cung cấp một chế giá cả: - Ngành công nghiệp chứng khoán nói chung, công ty chứng khoán nói riêng, thông qua các sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, chức năng cung cấp một chế giá cả nhằm giứp các nhà đầu được sự đánh giá đúng thực tế và chính xác về giá trị các khoản đầu của mình. - Công ty chứng khoán còn một chức năng quan trọng là can thiệp trên thị trường, góp phần điều tiết giá chứng khoán.  Vai trò cung cấp một chế chuyển ra tiền mặt: - Các nhà đầu luôn muốn được khả năng chuyển tiền mặt thành chứng khoán và ngược lại trong một môi trường đầu ổn định. Các công ty chứng khoán đảm nhận được chức năng chuyển đổi này, giúp cho nhà đầu phải chịu ít thiệt hại nhất khi tiến hành đầu tư.  Thực hiện vấn đầu tư: Các công ty chứng khoán với đầy đủ các dịch vụ không chỉ thực hiện mệnh lệnh của khách hàng, mà còn tham gia vào nhiều dịch vụ vấn khác nhau thông qua việc nghiên cứu thị trường rồi cung cấp các thông tin đó cho các công ty và các cá nhân đầu tư.  Tạo ra các sản phẩm mới: Trong thời gian gần đây, chủng loại chứng khoán đã phát triển với tốc độ rất nhanh. Ngoài cổ phiếu và trái phiếu đã được biết đến, các công ty chứng khoán hiện nay còn bán trái phiếu chính phủ, chứng quyền, trái quyền, các hợp đồng tương lai, hợp đồng lựa chọn và các sản phẩm lai tạo đa dạng khác phù hợp với thay đổi trên thị trường và môi trường kinh tế. 1.2. Các hoạt động chính của công ty chứng khoán: 1.2.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán:  Khái niệm: Môi giới chứng khoán là một hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó.  Các chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán:  Cung cấp dịch vụ với hai cách: - Nối liền khách hàng với bộ phận nghiên cứu đầu tư: cung cấp cho khách hàng các báo cáo nghiên cứu và các khuyến nghị đầu tư. - Nối liền những người bánnhững người mua: đem đến cho khách hàng tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ tài chính.  Đáp ứng những nhu cầu tâm lý của khách hàng khi cần thiết:trở thành người bạn, người chia sẻ những lo âu căng thẳng và đưa ra những lời động viên kịp thời.  Khắc phục trạng thái xúc cảm quá mức (điển hình là sự sợ hãi và tham lam), để giúp khách hàng những quyết định tỉnh táo.  Đề xuất thời điểm bán hàng.  Những đặc trưng bản của nghề môi giới chứng khoán:  Lao động cật lực, thù lao xứng đáng.  Những phẩm chất cần có: kiên nhẫn, giỏi phân tích tâm lý và ứng xử.  Nỗ lực cá nhân là quyết định, đồng thời không thể thiếu sự hỗ trợ của công ty trong việc cung cấp thông tin và kết quả phân tích cũng như việc thực hiện các lệnh của khách hàng.  Nghề môi chứng khoán cần các kỹ năng:  Kỹ năng truyền đạt thông tin.  Kỹ năng tìm kiếm khách hàng:  Kỹ năng khai thác thông tin. 1.2.2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán:  Khái niệm: Tự doanh là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch mua bán các chứng khoán cho chính mình bằng nguồn vốn của mình.  Mục đích của hoạt động tự doanh: Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán thể được thực hiện trên các thị trường giao dịch tập trung hoặc trên thị trường OTC,…với mục đích nhằm thu lợi cho chính mình  Những yêu cầu đối với công ty chứng khoán trong hoạt động tự doanh: -Tách biệt quản lý. -Ưu tiên khách hàng. -Bình ổn thị trường.  Quy trình nghiệp vụ trong hoạt động tự doanh: -Xây dựng chiến lược đầu tư. -Khai thác,tìm kiếm các hội đầu tư. -Phân tích, đánh giá chất lượng hội đầu tư. -Thực hiện đầu tư. -Quản lý đầu và thu hồi vốn. 1.2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành:  Khái niệm: Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành.  Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành: - Nguyên tắc trung gian trên TTCK yều cầu trên thị trường sơ cấp các nhà đầu không mua chứng khoán trực tiếp của các nhà phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh. Do đó, các doanh nghiệp khi muốn phát hành chứng khoán phải thông qua các tổ chức bảo lãnh như ngân hàng đầu và công ty chứng khoán. Đây chính là vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành. - Các ngân hàng đầu thường đứng ra nhận bảo lãnh phát hành sau đó chuyển phân phối chứng khoán cho các công ty chứng khoán tự doanh hoặc các thành viên khác. Còn các công ty chứng khoán với đội ngũ chuyên gia giỏi về chứng khoán, am hiểu thị trường, tiềm lực tài chính hoạt động rất mạnh mẽ về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 1.2.4 Nghiệp vụ vấn chứng khoán:  vấn đầu tư: vấn đầu những hoạt động vấn về giá trị của chứng khoán nhằm mục đích thu phí.  Nguyên tắc của hoạt động vấn: -Không bảo đảm chắc chắn về giá trị của chứng khoán. -Luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời vấn của mình thể là không hoàn toàn chính xác và khách hàng cần biết rằng nhà vấn không chịu trách nhiệm về những lời khuyên đó. -Không được dụ dỗ,mời gọi khách hàng mua một loại chứng khoán nào đó,những lời vấn phải xuất phát từ sở khách quan là sự phân tích tổng hợp một cách lôgích, khoa học. 1.2.5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán:  Khái niệm: Lưu ký chứng khoán là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán cho khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký chứng khoán. Việc lưu ký chứng khoán này ngoài mục đích giữ hộ chứng khoán còn thực hiện hộ quyền của khách hàng đó là: Khi sở hữu chứng khoán nhà đầu một số quyền nhất định (quyền bỏ phiếu bầu HĐQT; bỏ phiếu quyết định các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ công ty; quyền nhận thu nhập, quyền kiểm tra sổ sách của công ty; quyền được phân chia tài sản, quyền chuyển đổi cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu…) và được gọi chung là quyền sở hữu chứng khoán. Người sở hữu thể thực hiện trực tiếp hay gián tiếp. Trong nhiều trường hợp, thực hiện quyền trực tiếp rất bất lợi, thủ tục phức tạp nên người sở hữu chứng khoán thể ủy quyền qua hệ thống lưu ký. Với những chứng khoán được lưu ký tại trung tâm lưu ký thì việc thực hiện quyền gián tiếp hết sức đơn giản vì trung tâm lưu ký biết thông tin về người sở hữu chứng khoán, thực hiện đăng ký sở hữu chứng khoán cho người nắm giữ. 2. Hoạt động vấn đầu chứng khoán của công ty chứng khoán: 2.1.Khái niệm và vai trò của hoạt động vấn đầu chứng khoán: *Khái niệm: Hoạt động vấn đầu chứng khoán là hoạt động rất phổ biến trên thị trường thứ cấp, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó thể là những lời khuyên hay những bản tin, những bài phân tích hoặc những hợp đồng dịch vụ về chứng khoán. *Vai trò của hoạt động vấn đầu chứng khoán: Đối với các loại vấn khác, ví dụ như vấn pháp luật thì tính chính xác của lời khuyên là cần thiết và khả năng diễn ra đúng trên thực tế. Tuy nhiên với hoạt động vấn chứng khoán, do đặc điểm riêng trong nghành là giá cả thường xuyên biến động nên việc vấn về giá trị chứng khoán rất khó khăn, đồng thời thể xảy ra nhiều mâu thuẫn về lợi ích. Đặc biệt là với hoạt động này các nhà vấn thể gây ra những hiểu lầm đáng tiếc về giá trị và xu hướng giá cả của các loại chứng khoán. Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của hoạt động vấn đầu chứng khoán: Đối với nhà đầu tư: Là hoạt động hết sức cần thiết và không thể thiếu được bởi lẽ: - Thu nhập của công chúng ngày càng tăng, họ khoản tiền tiết kiệm rất lớn, lúc đó họ sẽ nhu cầu đầu sinh lời để trang trải nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của họ. Khi tiến hành đầu các khoản tiền tích lũy thì mọi người đều nghĩ đến và mong muốn những công cụ “bảo vệ” khoản đầu đó. Mức độ an toàn đối với hoạt động đầu rất được coi trọng. - TTCK đang phát triển với tốc độ nhanh chóng với các công cụ đầu tư, lượng thông tin rất lớn, nhà đầu không thể nào tự mình theo dõi, cập nhật liên tục các diễn biến hàng ngày, hàng giờ xảy ra trên thị trường hoặc thể diễn biến này nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Họ không điều kiện cập nhật thông tin, điều lệ trên TTCK, các nguồn thông tin về các doanh nghiệp. Vì thế, lúc này hoạt động vấn đầu chứng khoán của các công ty chứng khoán sẽ phát huy được vai trò của mình giúp các nhà đầu được những thông tin cập nhật và mức độ [...]... các hoạt động khác.Khi mọi hoạt động của công ty chứng khoán đều ổn định và giữ những vai trò nhất định trong toàn bộ hoạt động của công ty thì các hoạt động này sẽ tác động đến hoạt động vấn đầu chứng khoán theo chiều hướng tích cực và ngược lại Trong đó hoạt động tự doanh, hoạt động quản lý danh mục đầu tư, hoạt động vấn doanh nghiệp, tác động rất nhiều đến sự phát triển của hoạt động vấn. .. hơn về các hoạt động của công ty chứng khoán, đặc biệt là hoạt động vấn đầu chứng khoán Qua sự phân tích về khái niệm, vai trò, tính cần thiết, các hình thức vấn, nội dung và nguyên tắc của hoạt động vấn đầu chứng khoán, từ đó tìm ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động này đã tạo sở cho việc nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động vấn đầu. .. cho nhà đầu muốn mua bán bằng cách khuyên người đầu về mức giá đặt hợp lý để thể mua bán được Việc quản lý hoạt động này rất khó khăn vì khó tìm được bằng chứng về các hành vi vấn của nhà môi giới, đồng thời hoạt động vấn mà không cần giấy phép Điều đó thể dẫn đến những lỏng lẻo về chất lượng của hoạt động vấn, gây nên những mâu thuẫn giữa việc quản lý và thực tế hoạt động của... những biến động bất thường, khó kiểm soát Do vậy, thị trường muốn hoạt động tốt không thể thiếu những nhà vấn đầu với vai trò định hướng, dẫn đường cho thị trường Hoạt động này còn góp phần thu hút được nhiều nhà đầu tham gia thị trường, kích cầu chứng khoán và thể huy động được một nguồn vốn lớn nhàn rỗi cho nền kinh tế 2.2.Tính cần thiết của hoạt động vấn đầu chứng khoán: Hoạt động. .. đầu của khách hàng: đầu hưởng cổ tức, đầu hưởng chênh lệch giá, đầu nắm quyền kiểm soát, đầu ngân quỹ, hình thức vấn: vấn trực tiếp, vấn gián tiếp hay vấn uỷ quyền.Trên sở đó, công ty chứng khoán sẽ lựa chọn được khách hàng mục tiêu phù hợp với năng lực của họ - Nguồn nhân lực: Nhân tố con người là nhân tố quyết định phần lớn đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động. .. quản lý hoạt động này đỡ khó khăn hơn so với quản lý hoạt động vấn trực tiếp vì các bản tin, bản báo cáo đánh giá là những bằng chứng về hành vi của nhà vấn quan quản lý nhà nước yêu cầu nhà vấn phải kiến thức, kinh nghiệm cũng như thái độ khách quan khi nhìn nhận sự việc Thái độ khách quan của nhà vấn chính là thước đo đạo đức công việc quan quản lý thể bắt các nhà vấn khi... nhà vấn chứng khoán cần tuân thủ những nguyên tắc trên để tránh xẩy ra sự mâu thuẫn giữa khách hàng và nhà môi giới đó 3 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vấn đầu chứng khoán: 3.1 Nhân tố chủ quan: - Chính sách của công ty: Chính sách của công ty đối với hoạt động vấn đầu chứng khoán thể hiện ở mục tiêu khách hàng mà họ muốn nhắm đến là những nhà đầu tổ chức hay những nhà đầu cá... những diễn biến trên thị trường, gợi ý cho khách về những phương pháp,cách thức xử lý nhưng quyền quyết định là của khách hàng - vấn uỷ quyền: với nghiệp vụ này, nhà vấn vấn và quyết định hộ khách hàng theo mức độ uỷ quyền của khách hàng Theo đối ng của hoạt động vấn đầu tư: hai hình thức:  vấn cho người phát hành: hoạt động này ng đối đa dạng: từ việc phân tích tình hình tài... cầu thực tế của hoạt động kinh doanh vấn đầu tư: Là hoạt động vấn cho người đầu về thời gian mua bán, nắm giữ, giá trị của các loại chứng khoán, các diễn biến của thị trường Đây là hoạt động rất phổ biến trên thị trường thứ cấp, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giờ, dưới nhiều hình thức khác nhau Đó thể là những lời khuyên hay những bản tin, những bài phân tích hoặc những hợp đồng dịch... nhà vấn muốn thu lợi bất chính nên lèo lái những phân tích và dự đoán những xu hướng thị trường theo ý mình làm tổn hại đến nhà đầu quan quản lý nhà nước yều cầu nhà vấn phải kiến thức, kinh nghiệm cũng như thái độ khách quan khi nhìn nhận sự việc  Theo mức độ uỷ quyền của hoạt động vấn đầu tư: -Tư vấn gợi ý: Ở mức độ này, người vấn chỉ quyền nêu ý kiến của mình về những diễn . khoán:  Tư vấn đầu tư: Tư vấn đầu tư là những hoạt động tư vấn về giá trị của chứng khoán nhằm mục đích thu phí.  Nguyên tắc của hoạt động tư vấn: -Không. 2.2.Tính cần thiết của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: Hoạt động tư vấn đầu tư diễn ra trên thị trường thứ cấp. Tư vấn đầu tư gồm tư vấn mua bán chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư, Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư, Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn