BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc

14 1,951 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:40

BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006I. PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ: Trước hết, tăng trưởng kinh tế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia. Tất cả các nền kinh tế bắt buộc phải đạt được và duy trì mức độ tăng trưởng nhất định mới đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Nhật Bản trước đây và Trung Quốc hiện tại trở thành cường quốc kinh tế nhờ đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh. Việt Nam có quy mô GDP chỉ đạt khoảng hơn 60 tỷ USD năm 2006, với xuất phát điểm rất thấp về kinh tế như vậy thì tăng trưởng kinh tế nhanh và duy trì được trong dài hạn là vấn đề có tính chất quyết định để không tụt hậu xa với các nước trong khu vực và tiến kịp họ trong tương lai. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng từ 7-7.5% năm như hiện nay thì sau 10 năm nữa quy mô GDP sẽ tăng gấp đôi theo quy tắc 70.Thứ hai, tăng trưởng cho phép giải quyết các vấn đề xã hội. Với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sự gia tăng khối lượng GDP hay GNP tạo cơ sở vật chất để chính phủ đề ra và thực thiện được các chính sách và chương trình xã hội hướng tới mực tiêu cải thiện đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế giáo dục, pháp triển nông nghiệp nông thôn, hạn chế tệ nạn xã hội. Thứ ba, tăng trưởng bền vững sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước, khoảng sản dầu mỏ…và sự quá trình hình thành phát triển các khu công nghiệp và độ thị hóa được thực hiện một cách có kiểm soát hợp lý và hiệu quả không chỉ gia tăng quy mô và duy trì sự gia tăng quy mô đó theo thời gian mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Mặt khác khi tăng trưởng kinh tế nhanh, tạo ra tiền đề vật chất để bảo vệ môi trường tốt hơn khi mà các nguồn tài chính được đầu tư để tìm ra công nghệ mới, công nghệ sạch, tài sinh…Thứ tư, tăng trưởng là cơ sở để phát triển giáo dục và khoa học công nghệ. Trong quá trình tăng trưởng, giáo dục và công nghệ là là một yếu tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy. Nhưng tiền đề vật chất cho phát triển giáo dục và khoa học công nghệ dựa trên kết quả từ tăng trưởng kinh tế.Tăng trưởng kinh tế nhanh là cơ sở cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Mỗi quốc gia có điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình mà lựa chọn cách thức để 1đạt được và duy trì sự tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế. Với những vấn đề quan trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tếcác nhà hoạch định chính sách. Đà Nẵng là địa phương đang có tốc độ phát triển nhanh, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Với mong muốn tìm hiểu về những yếu tốc tác động đến chỉ tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài sau: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là toàn bộ giá trị của các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Như vậy, GDP là kết quả của toàn bộ hoạt động kinh tế diễn ra trên lãnh thổ của một nước, nó không phân biệt kết quả thuộc về ai và từ do ai sản xuất ra. Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng về quy mô, sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thông thường quy, mô sản lượng đầu ra được phản ánh qua quy mô GDP.Mức tăng trưởng thường được phản ánh bằng chênh lệch quy mô GDP thực tế giữa năm nghiên cứu và năm gốc theo công thức sau.Mức tăng trưởng = GDPt – GDPt-1Và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế so với năm gốc bằng: % tăng trưởng = GDP t – GDP t -1 GDPt-1Khi nền kinh tế tăng trưởng, quy mô của nó lớn hơn, nhưng nếu quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số nhanh thì cuộc sống của người dân không khấm khá hơn. Vì vậy, chỉ tiêu trên được mở rộng tính trên đầu người, và sự gia tăng về quy mô và tốc độ GDP tính trên đầu người sẽ phản ánh sự tăng trưởng kinh tế chính xác hơn.Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế về phía cung:Cho đến nay với rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm được công bố về lĩnh vực này đã bổ sung rất nhiều những kiến thức về tăng trưởng kinh tế, qua đó cũng xem xét vai trò của các nhân tố quan trọng tới tăng trưởng kinh tế. Các nhân tố quan trọng nhất bao gồm tư bản, lao động và công nghệ.Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sử dụng lao động (L) và tư bản (K) đóng vai 2trò là các đầu vào để sản xuất hàng hóa và dịch vụ (GDP).Công nghệ sản xuất hiện có quyết định mức sản lượng được sản xuất được sản xuất từ một khối lượng tư bản và lao động nhất định. Các nhà kinh tế biểu thị công nghệ hiện có bằng cách sử dụng hàm sản xuất. Hàm này cho biết các nhân tố sản xuất quyết định mức sản lượng được sản xuất như thế nào. Nếu ký hiêu Y là sản lượng của nền kinh tế (GDP), khi đó hàm sản xuất được viết:Y = F(K,L).Hàm sản xuất phản ánh công nghệ hiện có. Nghĩa là công nghệ hiện có ẩn trong cách thức hàm này chuyển từ tư bản và lao động thành sản lượng. Nếu ai đó phát minh ra một cách tốt hơn để sản xuất ra hàng hóa, thì mức sản lượng cao hơn được sản xuất từ khối lượng tư bản và và lao động như trước đây. Như vậy, thay đổi công nghệ thay đổi hàm sản xuất.Như vậy các nhân tố sau sẽ tác động đến tốc độ tăng GDP:(1). Tư bản K tăng cùng với đầu tư I (I phụ thuộc vào tiết kiệm.)(2). Lao động L (L phụ thuộc vào: tốc độ tăng dân số (sinh, chết, di dân); tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động)(3). Công nghệ (Hàm F(.) phụ thuộc vào: thay đổi công nghệ; sắp xếp thể chế)III. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁTQua lý thuyết kinh tế thực nghiệm được trình bày ở trên, Nhóm đã xác định mô hình toán học của mẫu nghiên cứu là mô hình tuyến tính-lôgarit hay mô hình bán lôga, cụ thể như sau: Trong đó Y là GDP, X2 i là Vốn đầu tư; X3 i là Dân số và một biến giả X4 i biểu thị “Sắp xếp lại cơ chế, chính sách” .Mô hình trên sẽ nghiên cứu tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc Y theo sự thay đổi tuyệt đối của các biến độc lập X2, X3 hay nói cách khác là sự thay đổi một đơn vị của biến độc lập X2, X3 sẽ cho biết phần trăm thay đổi của Y cũng như so sánh sự tác động của biến sắp xếp lại cơ chế chính sách đến tốc độ tăng của biến phụ thuộc.3 Ln (Y) = β1 + β2 X2 i + β3 X3 i + β4 X4 i + ui IV. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU: Bảng tên biến trong mô hình:STTTên biếnLoại Định nghĩa Đơn vị đo Ghi chú1 Y Phụ thuộc GDPtỷ đồng2 X2Độc lập Vốn đầu tưtỷ đồng3 X3Độc lập Dân sốngười4 X4Biến giảSắp xếp lại cơ chế, chính sáchTrước năm 1987 là 0 và từ năm 1987 là 11. Nguồn số liệu GDP - Biến phụ thuộc (Y)GDP ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 - 2007 THEO GIÁ CỐ ĐịNHNăm GDP (94)Phân theo thành phần kinh tế Phân theo ngànhNhà nước NQD FDI Thuế NK TSNL CN-XD DV-NK1976 325.265 67.019 207.225 - 51.021 68.008 107.817 149.441977 405.006 88.43 246.955 - 69.621 89.502 147.192 168.3121978 492.376 128.656 287.599 - 76.121 96.271 170.648 225.4571979 571.425 161.143 330.14 - 80.142 99.587 198.365 273.4731980 646.738 189.842 372.984 - 83.912 111.024 221.671 314.0431981 737.248 214.563 437.344 - 85.341 120.133 252.335 364.781982 797.333 226.109 484.213 - 87.011 128.602 262.748 405.9831983 846.156 243.244 516.698 - 86.214 134.074 270.573 441.5091984 912.939 261.544 563.783 - 87.612 142.892 281.573 488.4741985 971.111 272.438 609.531 - 89.142 152.715 304.665 513.7311986 1014.589 276.71 639.238 - 98.641 167.055 310.173 537.3611987 1062.103 283.275 672.694 - 106.134 170.349 326.755 564.9991988 1138.847 311.489 716.907 - 110.451 172.457 341.164 625.2261989 1202.103 330.981 759.068 - 112.054 175.818 352.109 674.1761990 1260.232 357.902 795.12 - 107.21 180.921 367.74 711.5711991 1334.186 383.314 843.536 - 107.336 191.124 392.916 750.1461992 1422.855 436.505 880.954 - 105.396 200.734 425.274 796.8471993 1560.819 474.751 933.883 21.164 131.021 212.115 463.89 884.8141994 1808.297 621.543 976.862 38.063 171.829 225.13 559.768 1023.3991995 2051.62 752.533 981.966 133.638 183.509 229.523 676.937 1145.161996 2298.011 1036.396 895.572 160.821 205.222 244.946 760.944 1292.1211997 2589.842 1229.43 989.343 176.109 194.96 252.16 928.065 1408.7861998 2817.748 1487.77 915.011 185.146 229.821 260.725 1066.212 1490.8111999 3085.434 1622.87 979.619 247.745 235.2 269.058 1216.374 1600.0022000 3390.199 1847.831 1090.284 264.356 187.728 276.292 1367.944 1745.9632001 3804.941 2087.255 1216.112 295.093 206.481 293.944 1585.057 1925.942002 4282.947 2404.786 1320.026 331.305 226.83 306.664 1877.393 2098.892003 4823.427 2789.199 1400.653 384.941 248.634 323.593 2285.595 2214.2392004 5462.841 3306.231 1578.455 450.099 128.056 339.184 2798.311 2325.3462005 6219.483 3532.608 2073.963 503.974 108.938 355.466 3233.48 2630.5372006 6776.2 3848.818 2259.607 549.086 118.689 333.6 3248.4 3194.242007 7670.54 4356.795 2557.836 621.555 134.354 345 3610 3716Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng2. Nguồn số liệu Vốn đầu- Biến độc lập (X2)VỐN ĐẦUĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 - 2007Năm VĐTPhân theo phạm vi Phân theo ngànhTrong nước Ngoài nước TSNL CN - XD DV1976 5.87 5.857 0.01 0.759 1.936 3.1751977 7.877 7.851 0.03 0.965 2.621 4.2911978 9.90 9.813 0.09 1.181 3.536 5.1831979 12.440 12.354 0.09 1.440 4.315 6.6851980 16.25 16.179 0.07 1.844 5.797 8.6091981 20.41 20.279 0.13 2.296 7.400 10.7141982 27.324 27.050 0.27 2.806 10.069 14.4491983 33.61 33.405 0.21 3.649 12.507 17.4531984 43.13 42.815 0.31 4.508 16.317 22.3061985 55.980 55.470 0.51 5.689 22.095 28.1961986 71.02 70.294 0.73 7.057 28.418 35.5461987 93.69 92.033 1.66 9.118 37.169 47.4031988 117.870 115.104 2.77 10.101 46.899 60.8691989 150.06 145.375 4.68 10.563 58.420 81.0771990 192.56 184.855 7.71 13.358 74.485 104.7191991 385.819 374.04 11.78 24.573 144.142 217.1041992 571.332 537.365 33.97 35.703 208.348 327.2821993 713.72 631.681 82.04 43.579 263.076 407.0611994 857.347 739.194 118.15 51.201 324.532 481.6151995 1057.54 809.104 248.44 57.816 380.376 619.3481996 1255.742 879.212 376.53 58.932 443.917 752.8931997 1624.50 1202.585 421.92 77.797 600.594 946.1091998 1872.70 1418.369 454.33 74.290 699.622 1098.7881999 2132.256 1925.334 206.92 79.618 762.409 1290.2282000 2359.10 2233.457 125.64 86.384 850.160 1422.5562001 2927.55 2643.014 284.54 39.440 898.952 1989.1582002 3750.07 3447.559 302.51 81.173 1169.257 2499.6422003 4670.557 4250.214 420.34 82.957 1084.792 3502.8082004 6443.75 5870.736 573.02 280.309 1752.181 4411.2612005 7365.60 6507.28 858.32 12.305 1189.605 6163.6902006 10073.987 8965.848 1108.14 105.000 1980.800 7988.1872007 11100.00 9990.00 1110.00 122.100 2331.000 8646.900Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng53. Nguồn số liệu dân số - Biến độc lập (X3)DÂN SỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 - 2007Năm Dân sốPhân theo giới Phân theo khu vựcNam Nu Thanh thi Nong thon1976 452881 215673 237208 309909 1429721977 452399 213980 238419 308085 1443141978 451905 213299 238606 306706 1451991979 451415 212616 238799 303805 1476101980 450932 211804 239128 298938 1519941981 456143 214707 241436 301876 1542671982 461409 217555 243854 306145 1552641983 466755 220402 246353 310349 1564061984 472140 223369 248771 314587 1575531985 477596 226283 251313 318398 1591981986 495490 235855 259635 331978 1635121987 513890 246158 267732 345287 1686031988 533026 257239 275787 358939 1740871989 552809 268018 284791 376466 1763431990 573509 278877 294632 392832 1806771991 586700 284785 301915 402594 1841061992 600400 292279 308121 411699 1887011993 614000 297790 316210 420283 1937171994 628180 305368 322812 430808 1973721995 642570 312456 330114 440136 2024341996 657600 319656 337944 519384 1382161997 672468 327021 345447 531330 1411381998 687934 334941 352993 543770 1441641999 702546 342243 360303 555392 1471542000 716282 351013 365269 565440 1508422001 728823 354605 374218 575850 1529732002 741215 361444 379771 586954 1542612003 752439 361271 391168 597152 1552872004 763297 370615 392682 607488 1558092005 790191 384429 405762 627886 1623052006 798551 388816 409735 633251 1653002007 816119 397854 418265 649639 166480Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng64. Tổng hợp số liệu sử dụng trong mô hìnhNămYLn(Y)X2 X3 X4 GDP Vốn đầu tư Dân sốCơ chế, chính sách1976 325,2655,784645,87 452881 01977 405,0066,0039027,877 452399 01978 492,3766,1992439,90 451905 01979 571,4256,34813312,440 451415 01980 646,7386,47194116,25 450932 01981 737,2486,60292420,41 456143 01982 797,3336,68127227,324 461409 01983 846,1566,74070433,61 466755 01984 912,9396,81666943,13 472140 01985 971,1116,87844155,980 477596 01986 1014,5896,92223971,02 495490 01987 1062,1036,96800693,69 513890 1 1988 1138,8477,037772117,870 533026 1 1989 1202,1037,091828150,06 552809 1 1990 1260,2327,139051192,56 573509 1 1991 1334,1867,196077385,819 586700 1 1992 1422,8557,260421571,332 600400 1 1993 1560,8197,352966713,72 614000 1 1994 1808,2977,500141857,347 628180 1 1995 2051,627,6263851057,54 642570 1 1996 2298,0117,7397991255,742 657600 1 1997 2589,8427,8593521624,50 672468 1 1998 2817,7487,9436931872,70 687934 1 1999 3085,4348,0344482132,256 702546 1 2000 3390,1998,1286442359,10 716282 1 2001 3804,9418,2440562927,55 728823 1 2002 4282,9478,3623973750,07 741215 1 2003 4823,4278,481244670,557 752439 1 2004 5462,8418,6057246443,75 763297 1 2005 6219,4838,7354427365,60 790191 1 2006 6776,28,82117210073,987 798551 1 2007 7670,548,94514211100,00 816119 1 V. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: 71. Ước lượng mô hình: 32,0 60019,6 19161614,0 21,0X’X = 60019,6 385684970,6 45337725149,0 59715,719161614,0 45337725149,0 11950398209292,0 14072549,021,0 59715,7 14072549,0 21,05,25257118 0,00026800 -0,00001117 1,47255999(X’X)-1 = 0,00026800 0,00000002 0,00000000 0,00006815-0,00001117 0,00000000 0,00000000 -0,000003381,47255999 0,00006815 -0,00000338 0,64861986236,523863X’Y = 509358,04144861199165,0737553,42391787β = 0,000016640,00000664-0,05893951Vậy mô hình được ước lượng là:Ln (Y^) = 3,4239+ 0,00001664X1 + 0,00000664X2 -0,05893951X32. Các trị số thống kê: Thống kê tY’Y = 1771,24137β’ = 3,42391787 0,00001664 0,00000664 -0,05893951β^’.(X’Y) =1770,19361e2 = RSS = (Y’.Y) – β^’.(X’Y)1,047760646σ^2 =e2/(n-k) =0,0374200230,19655133 0,00001003 -0,00000042 0,05510323Cov(β^) = σ^2 . (X’X)-10,00001003 0,00000000 0,00000000 0,00000255-0,00000042 0,00000000 0,00000000 -0,000000130,05510323 0,00000255 -0,00000013 0,02427137Var(β^1) =0,19655133488298Var(β^2) =0,0000000006945Var(β^3) =0,0000000000009Var(β^4) =0,0242713699884Se(β^1) =0,4433411044Se(β^2) =0,0000263539Se(β^3) =0,0000009513Se(β^4) =0,1557927148 t0,02528 = 2.048l t1 l= 7,722987636l t2 l= 0,631342686< t0,02528l t3 l= 6,977869199l t4 l= -0,378320036< t0,02528Thống kê R2 , FRSS = 1,047760646TSS = 23,00580806ESS = 21,95804742R2 =0,95445669Adjusted R2 = 0,94957705F*=((R2/(k-1))/((1-R2)/(n-k))195,5998029F0.05(k-1, n-k) = F0.05(3, 28) =8,63 < F* Hệ số D/W: 30,1706835661,047760640,17883552)(2^21^^==−=∑∑−iiieeed3. Kiểm tra lại bằng SPSS:9Variables Entered/Removed(b)ModelVariables EnteredVariables Removed Method1 X4, X2, X3(a). Entera All requested variables entered.b Dependent Variable: LogaYModel Summary(b)Model R R SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate Durbin-Watson1,977(a) ,954 ,950 ,19344 ,171a Predictors: (Constant), X4, X2, X3b Dependent Variable: LogaYANOVA(b)Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.1 Regression21,958 3 7,319 195,600 ,000(a)Residual1,048 28 ,037 Total23,006 31 a Predictors: (Constant), X4, X2, X3b Dependent Variable: LogaYCoefficients(a)ModelVariables Statistics Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig.CorrelationsCollinearity StatisticsZero-order Partial PartTolerance VIF1 (Constant)3,424 ,443 7,723 ,000 X21,66E-005 ,000 ,057 ,631 ,533 ,829 ,118 ,025 ,197 5,069 X36,64E-006 ,000 ,955 6,978 ,000 ,976 ,797 ,281 ,087 11,522 X4-,059 ,156 -,033 -,378 ,708 ,765 -,071 -,015 ,214 4,682a Dependent Variable: LogaYCollinearity Diagnostics(a)Model Dimension EigenvalueCondition Index Variance Proportions (Constant) X2 X3 X4(Constant) X21 13,296 1,000 ,00 ,01 ,00 ,01 2,519 2,521 ,00 ,20 ,00 ,00 3,183 4,243 ,01 ,04 ,00 ,29 4,002 39,368 ,99 ,75 1,00 ,71a Dependent Variable: LogaY10[...]... khi dân số của thành phố tăng thêm một người thì đóng góp vào tốc độ tăng GDP là 0,000664% Tuy nhiên qua kiểm định trên thì mức vốn đầu tư không có ý nghĩa tác động đến sự tăng trưởng GDP của thành phố Mô hình cũng cho thấy là biến giả cơ chế chính sách thay đổi tác động không nhiều đến tốc độ tăng trưởng GDP, điều này VII HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨUHƯỚNG MỞ RỘNG: 12 Do số lượng quan sát của mẫu nhỏ,... (6,9778) (-0 ,3783) 2 Adjusted R = 0,94957705, F*= 195,599 2 Kết luận: Mối liên hệ giữa tốc độ thay đổi của Y và biến độc lập vốn đầu tư và dân số là mối liên hệ theo chiều thuận tức là tốc độ tăng trưởng GDP (Y) của thành phố Đà Nẵng tăng khi vốn đầu tư và dân số tăng Điều này phù hợp với phần lý thuyết đã trình bày Khi vốn đầu tư vào thành phố tăng lên một tỷ đồng thì đóng góp vào tốc độ tăng GDP là... học Kinh tế Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng – 30 năm xây dựng và phát triển 1975 – 2005, Cục thống kê Đà Nẵng Niên giám thống kê hằng năm, Cục thống kê Đà Nẵng Giáo trình Kinh tế vĩ mô - TS Bùi Quang Bình, Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Kinh tế học, David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dernbush, NXB Giáo dục 1992 Kinh tế. .. là số liệu phần vốn đầu tư trước năm 1987 là quá nhỏ Điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả nghiên cứu, cũng như kiểm nghiệm thực tế Do hạn chế về thời gian nên mô hình cũng như các biến mà Nhóm chọn lựa cũng có những hạn chế nhất định VIII CÁM ƠN IX TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bài giảng Kinh tế Lượng, PGS TS Nguyễn Quang Đông, NXB Thống kê 2003 Chương trình giảng dạy Cao học Kinh tế Lượng, PGS TS Trương... Robẻt J.Gordon, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1994 Kinh tế Vĩ mô, Dương Tấn Diệp, NXB Thống kê 1997 Giáo trình Dân số và Phát triển, GS.TS Tống Văn Đường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê 1992 Phương pháp và phương pháp luận Nghiên cứu khoa học Kinh tế, PGS TS Nguyễn Thị Cành - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 13 MỤC LỤC 14 ... t0,02528 6,977869199 -0 ,378320036 < t0,02528 t0,02528 = 2.048 t2, t4 < t0,02528: nên biến X2 và X4 không có nghĩa trong mô hình, có nghĩa là vốn đầu tư và sự thay đổi cơ chế, chính sách không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP Vậy, có thể bỏ biến X2 và X4 ra khỏi mô hình không VI DIỄN DỊCH KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN: 1 Diễn dịch kết quả: Ln (Y^) = 3,4239+ 0,00001664X2 + 0,00000664X3 -0 ,05893951X4 (7,723)... Value Minimum 6,4175 -1 ,157 Maximum 8,9672 1,872 Mean 7,3914 ,000 Std Deviation ,84162 1,000 ,050 ,127 ,066 ,018 32 6,4119 8,9837 7,3891 ,84490 32 Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual N 32 32 -, 64567 ,28324 ,00000 ,18384 32 Std Residual -3 ,338 1,464 ,000 ,950 32 Stud Residual -3 ,505 1,540 ,005 1,004 32 -, 71185 ,31326 ,00224 ,20552 32 -4 ,593 1,581 -, 032 1,154 32 Mahal... Residual Stud Deleted Residual a Dependent Variable: LogaY 4 Kiểm định các điều kiện vận dụng mô hình: 4.1 Các điều kiện về quan sát: 4.2 Giả thiết đa cộng tuyến: Xem xét r2 tương quan giữa hai biến X2 và X3, ta có r 2 là 0,6788029 nhỏ hơn hệ số tương quan giữa Ln(Y) và X2, X3, X4, đồng thời các trị số chấp nhận (Tolerance) của các biến X2, X3, X4 khá lớn so với 0, vì vậy chắc chắn không có hiện tượng... (Y))^ Ta được: ei2=0,33478 5-0 ,04086(Ln (Y))^ có R2 = 0,190032 nR2 = 6,081024 > χ2α(df)= χ20,05(1)= 3,84 Như vậy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai không đồng nhất 5 Kiểm định mô hình: 5.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình Đặt H0: R2 = 0 H1: R2 # 0 Với tiêu chuẩn kiểm định F*= 195,599 > F0.05(3, 28) =8,63 , H0 bị bác bỏ: R2 # 0 11 Mô hình có ý nghĩa 5.2 Kiểm định giả thiết về β i : Đặt H0: β i = 0 H1: . TÀI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà. yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
- Xem thêm -

Xem thêm: BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc, BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc, BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc

Từ khóa liên quan