MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

19 564 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 12:20

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG V VAI TRÒÀ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CH NH CÍ ỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H NG KHÔNG VIÀ ỆT NAM I-/ KH I NIÁ ỆM, NỘI DUNG V VAI TRÒ CÀ ỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP V o cuà ối chế độ công xã nguyên thuỷ, khi các bộ tộc đã có sản phẩm dôi dư, từ đó xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm giữa các bộ tộc với nhau. Ban đầu, sự trao đổi sản phẩm chỉ thực hiện bằng những hiện vật v chà ỉ xảy ra ở các vùng giáp ranh giữa các bộ tộc, sau đó sự trao đổi sản phẩm thâm nhập trực tiếp v o sâu trong các bà ộ tộc. Đểnhững sản phẩm để trao đổi, phương thức sản xuất được hình th nh, thà ời kỳ n y à được gọi l thà ời kỳ nền kinh tế hiện vật. Sản phẩm được trao đổi giữa các bộ tộc dần dần tạo nên thị trường gọi l thà ị trường trao đổi. Ở nền kinh tế hiện vật, hình thức trao đổi hiện vật ( H - H ) có những hạn chế về không gian, thời gian v sà ố lượng sản phẩm. Người tham gia trao đổi kinh tế hiện vật ứng với một xã hội có nhu cầu không lớn về khối lượng sản phẩm v à đơn giản về mặt lưu thông h ng hoá. à Đến chế độ phong kiến, với sự phát triển của lực lượng sản xuất, hình thức giao lưu buôn bán không còn giới hạn trong một bộ tộc, một vùng hay một lãnh thổ m nó à đã phát triển rộng ra giữa các nước với nhau trên thế giới nên hình thức trao đổi bằng hiện vật không còn phù hợp, từ đó nền kinh tế h ng hoá à được hình th nh.à Trong kinh tế h ng hoá, ngà ười ta trao đổi với nhau những h ng hoá à lấy tiền tệ l m môi già ới, phương tiện cho trao đổi lưu thông ( H - T - H ). Chính sự trao đổi h ng hoá là ấy tiền tệ l m môi già ới đã khắc phục những hạn chế của trao đổi hiện vật nói trên. Lưu thông h ng hoá mà ở rộng không gian trao đổi, có thể bán ở nơi n y v mua à à ở nơi khác, mở rộng thời gian trao đổi, mua lúc n y bán lúc khác v mà à ở rộng cá nhân, các doanh nghiệp tham gia trao đổi, đồng thời l m phong phú thêm sà ản phẩm trao đổi. Lưu thông h ng hoá tià ến bộ hơn so với trao đổi hiện vật. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa l h ng hoá không nhà à ất thiết phải được chuyển th nh tià ền v tià ền chuyển th nh h ng hoá. Bà à ản thân sự trao đổi không phải đương nhiên thực hiện được, giải quyết mâu thuẫn n y không phà ải chỉ qua trao đổi m phà ải thông qua giao dịch mua bán với những quan hệ trên thị trường. 1-/ Khái niệm: Thị trường l mà ột phạm trù kinh tế của sản xuất h ng hoá, à được biểu hiện bằng các hoạt động trao đổi, cùng với các quan hệ do chúng sinh ra, được biểu diễn trong không gian v thà ời gian nhất định. Theo C. Mác: Thị trường l là ĩnh vực của sự trao đổi h ng hoá. H nh vià à cơ bản của thị trường l h nh vi mua v bán. Bà à à ởi vậy, trên thị trường có hai chủ thể tham gia l ngà ười bán v ngà ười mua. Người bán đại diện cho yếu tố cung còn người mua đại diện cho yếu tố cầu trên thị trường. Theo quan điểm kinh doanh: Thị trường l mà ột loạt tập hợp nhu cầu về một loại h ng hóa dà ịch vụ cụ thể, l nà ơi diễn ra h nh vi mua bán bà ằng tiền. Nói cách khác, thị trường l nà ơi gặp gỡ giữa cung v cà ầu của một sản phẩm. Các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm của họ cho người tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu của họ dưới dạng cầu. Các nh doanh nghià ệp xuất hiện trên thị trường lúc thì với tư cách người mua, lúc thì với tư cách người bán. Cung l sà ố lượng của cải hoặc dịch vụ m ngà ười bán đã sẵn s ngà nhượng lại với một giá n o à đó. Cầu l sà ố lượng của cải hoặc dịch vụ mà những người mua đã sẵn s ng chà ấp nhận với một giá n o à đó. Cung v cà ầu tự gặp nhau ở một giá cân bằng. Để cho một thị trường tồn tại v phát trià ển cần phải: - Cầu phải có khả năng thanh toán, tức l nó phà ải phù hợp với sức mua. - Sản phẩm phải khá cần để doanh nghiệp có lợi khi đưa sản phẩm đó ra thị trường ( người ta thường gọi l sà ức hấp dẫn của sản phẩm ) - Nếu mức giá P < P, thì cầu > cung, gây lên hiện tượng thiếu hụt h ngà hoá trên thị trường. Do giá bán thấp, các doanh nghiệp không đầu tư v o sà ản xuất dẫn đến tình trạng dư thừa. Đây l nguyên nhân gây lên thà ất nghiệp. - Nếu mức giá P > P, thì cầu < cung, gây lên hiện tượng dư thừa h ngà hoá trên thị trường. Do h ng hóa không tiêu thà ụ hết, các chủ doanh nghiệp chỉ sử dụng một phần năng lực của mình v o sà ản xuất dẫn đến tình trạng dư thừa sức lao động. Đây l nguyên nhân gây lên thà ất nghiệp v à ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. 2. Nội dung của thị trường: Nghiên cứu người tiêu dùng v nhà ững tiến triển theo thói quen của họ trong tiêu dùng, đó l sà ự cần thiết sống còn m các doanh nghià ệp phải thích nghi nhanh chóng. Doanh nghiệp biến đổi trên thị trường, tức l nà ơi gặp gỡ giữa cung v cà ầu của một sản phẩm. Doanh nghiệp không chỉ một mình trên thị trường m hà ọ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh v phà ải tìm cách lôi kéo khách h ng à đến với sản phẩm của họ. Hiểu biết rõ thị trường của mình, biết ai l nhà ững đối thủ v bà ước đi của họ như thế n o l nhà à ững điều kiện cần thiết cho th nh công cà ủa doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc một phần v o chà ất lượng nghiên cứu tiến h nh trà ước khi h nh à động. Thu thập v xà ử lý thông tin có liên quan đến thị trường l cà ần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp cho dù quy mô, bản chất hoạt động của chúng như thế n o. Doanh nghià ệp không phải lúc n o cà ũng đến với khách h ng cà ủa mình bằng một cách giống nhau, nó cần phải hiểu biết khách h ng cà ủa mình nhiều hơn nữa. 3. Vai trò chức năng của thị trường: a. Vai trò: Trong quá trình sản xuất h ng hoá, thà ị trường nằm trong khâu lưu thông. Thị trường l chià ếc cầu nối giữa sản xuất v tiêu dùng, l mà à ục tiêu của quá trình sản xuất h ng hoá. Thà ị trường chính l nà ơi hình th nh v xà à ử lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp n y ới các doanh nghiệp khác, giữa doanh nghiệp với Nh nà ước v cà ả nền kinh tế quốc dân. Thị trường l bà ộ phận chủ yếu của môi trường kinh tế - xã hội của doanh nghiệp. Nó vừa l môi trà ường kinh doanh vừa l tà ấm gương để các doanh nghiệp nhận biết nhu cầu của xã hội v à đánh giá hiệu quả kinh doanh của mình. Mặt khác, thị trường l nà ơi các nh doanh nghià ệp kiểm nghiệm các chi phí sản xuất v chi phí là ưu thông, góp phần thực hiện các yêu cầu của quy luật tiết kiệm. Trong quản lý nền kinh tế quốc dân, thị trường vừa l à đối tượng vừa là căn cứ của kế hoạch hoá. Nó l công cà ụ bổ sung cho các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nh nà ước. Thị trường l nà ơi m thông qua à đó Nh nà ước tác động v o quá trình kinh doanh cà ủa các đơn vị cơ sở. Đồng thời thị trường sẽ kiểm nghiệm tính chất đúng đắn của các chủ trương chính sách do Đảng v Nh nà à ước ban h nh.à b. Chức năng: Chức năng của thị trường l nhà ững biểu hiện khách quan vốn có bắt nguồn từ bản chất của nó v bao gà ồm các chức năng cơ bản sau đây: * Chức năng thừa nhận: Việc tiêu thụ h ng hoá cà ủa doanh nghiệp thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính l sà ự chấp nhận của người mua đối với h ng hoá v dà à ịch vụ của doanh nghiệp. Thị trường thừa nhận tổng khối lượng h ng hoá cung à ứng ra thị trường, cơ cấu của cung cầu, quan hệ cung - cầu từng loại h ng hoá. Thà ị trường thừa nhận giá trị sử dụng v giá trà ị của h ng hoá v nó chuyà à ển th nh giá trà ị xã hội. Thị trường thừa nhận h nh vi buôn bán, trao à đổi. * Chức năng thực hiện: H nh vi mua bán l h nh vi cà à à ơ bản bao trùm thị trường. Hoạt động n yà l cà ơ sở quan trọng có tính chất quyết định đối với thực hiện các quan hệ hoạt ddộng khác. Thị trường thực hiện h nh vi trao à đổi h ng hoá, thà ực hiện cung v cà ầu, thực hiện cân bằng cung v cà ầu từng loại h ng hoá, thà ực hiện giá trị thông qua giá cả, thực hiện việc trao đổi giá trị. * Chức năng điều tiết, kích thích: Trên thị trường có sự hoạt động của các quy luật kinh tế của sản xuất v trao à đổi h ng hoá, vì ậy thị trường có chức năng n y. Thông qua cà ạnh tranh giữa các ng nh, thà ị trường điều tiết việc di chuyển sản phẩm từ các ng nh ít có là ợi sang các ng nh có là ợi. Thông qua cạnh tranh trong nội bộ ng nh, thà ị trường sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng các lợi thế thời cơ kinh doanh, đồng thời nó cũng khuyến khích các doanh nghiệp không có lợi thế phải vươn lên để thoát khỏi phá sản. Thị trường kích thích việc tiết kiệm các chi phí sản xuất v chi phí là ưu thông, hướng dẫn người tiêu dùng trong việc mua h ng hóa, dà ịch vụ. 4. Phân loại thị trường: Thị trường l mà ột lĩnh vực huyền bí đối với các nh kinh doanh, songà đó l mà ột thực thể có khả năng nhận thức được. Để nhận dạng được các loại, các hình thái của thị trường m doanh nghià ệp tham gia, đặc điểm v xuà hướng phát triển của từng loại, cần phải tiến h nh phân loà ại thị trường. Nhờ việc phân loại thị trường đúng đắn, doanh nghiệp có thể biết được những đặc điểm chủ yếu ở lĩnh vực của mình. Từ đó doanh nghiệp sẽ định hướng đúng đắn được về chiến lược thị trường v xác à định được những phương thức ứng xử cho phù hợp, đạt hiệu quả cao v tà ăng cường thế lực trên thị trường. Người ta có thể phân loại thị trường theo nhiều tiêu thức khác nhau. Dưới đây l mà ột số cách phân loại chủ yếu: a. C ă n c ứ v o hình thái ậ t ch ấ t c ủ a đố i t ượ ng trao đổ i: * Thị trường h ng hoá:à Ở thị trường n y à đối tượng trao đổi l h ng hoá, à ật phẩm tiêu dùng với mục tiêu thoả mãn những nhu cầu về vật chất. Thị trường h ng hoá baoà gồm nhiều thị trường bộ phận khác nhau. Điển hình của loại thị trường n y là à thị trường các yếu tố sản xuất v thà ị trường h ng tiêu dùng.à - Thị trường các yếu tố sản xuất ( lao động, đất đai, tư bản). Người mua chủ yếu l các à đơn vị sản xuất kinh doanh, số lượng có hạn, phân bổ ở các địa điểm xác định, nhu cầu biến động chậm. Người bán ở thị trường n y thà ường l các gia à đình, cá nhân hoặc cũng có thể l các doanhà nghiệp. - Thị trường h ng tiêu dùng.à Có số lượng người mua rất đông v nhu cà ầu đa dạng, diễn biến của nhu cầu phức tạp v có à đòi hỏi cao, có sự khác nhau giữa các vùng v già ữa các tầng lớp khách h ng khác nhau. Ngà ười bán thường l à đơn vị sản xuất kinh doanh, họ cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Nhìn chung thì cả cung v cà ầu ở thị trường n y à đều cơ động v bià ến động nhanh, đòi hỏi các nh kinh doanh phà ải có khả năng thích ứng cao. * Thị trường dịch vụ: Chủng loại dịch vụ ít, khôngsản phẩm tồn tại dưới hình thức vật chất, không có các trung gian phân phối m sà ử dụng các kênh phân phối trực tiếp. Mạng lưới phân bố của các doanh nghiệp dịch vụ thường tuỳ thuộc v oà nhu cầu của thị trường v à đặc điểm riêng của từng loại hoatj động kinh doanh. b. C ă n c ứ v o mà ố i quan h ệ cung c ầ u: * Thị trường thực tế: L mà ột bộ phận thị trường m trong à đó yêu cầu tiêu dùng đã được đáp ứng thông qua cung ứng h ng hoá, dà ịch vụ. Khách h ng à ở bộ phận thị trường n y bao gà ồm những người có nhu cầu v khà ả năng thanh toán về một loại h ng hoá dà ịch vụ, trên thực tế họ đã mua được h ng.à * Thị trường tiềm năng: Bao gồm thị trường thực tế v mà ột bộ phận thị trường có yêu cầu tiêu dùng song chưa được đáp ứng. Khách h ng à ở bộ phận thị trường n y ngo ià à những khách h ng thà ực tế còn có những khách h ng có yêu cà ầu tiêu dùng khả năng thanh toán về một loại h ng hoá, dà ịch vụ song chưa mua được h ng.à * Thị trường lý thuyết: Bao gồm tất cả các nhóm dân cư trên thị trường, kể cả những người chưa có yêu cầu tiêu dùng hoặc không có khả năng thanh toán. Đối với các doanh nghiệp, khi nghiên cứu thị trường cần chủ ý trước hết đến thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, chiến lược thị trường trong phát triển lâu d i cà ần được quan tâm thoả đáng v cà ụ thể tới các bộ phận của to n bà ộ thị trường lý thuyết. c. C ă n c ứ v o vai trò, sà ố l ượ ng ng ườ i mua v ngà ườ i bán trên th ị tr ườ ng: * Thị trường độc quyền: Có thị trường độc quyền bán v thà ị trường độc quyền mua. Ở hình thái thị trường n y các nh à à độc quyền chi phối rất lớn đến các quan hệ kinh tế giá cả thị trường. Nhìn chung, các nh kinh doanh à đều mong muốn v tìmà mọi thủ pháp để trở th nh à độc quyền hoặc liên minh độc quyền hòng chi phối thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy vậy, đối với cả nền kinh tế quốc dân, độc quyền không khuyến khích việc khai thác các nguồn tiềm năng để đưa v o sà ản xuất v không thoà ả mãn được tiêu dùng ở mức độ cao. Độc quyền không khuyến khích việc đổi mới kỹ thuật công nghệ, gây nên sự bất bình đẳng của việc phân chia nguồn lợi tức xã hội. Vì vậy, các nước thường sử dụng vai trò của Chính phủ để điều tiết hoặc hạn chế mức độ độc quyền. * Thị trường cạnh tranh ho n hà ảo: Do số lượng người mua v ngà ười bán đông, l m cho không mà ột nhà kinh doanh n o chi phà ối được giá cả thị trường. Điều đó l m cho các quan hà ệ kinh tế diễn ra khách quan v tà ương đối ổn định hơn. Các doanh nghiệp tham gia v o hình thái thà ị trường cạnh tranh ho n hà ảo không ngừng đổi mới kỹ thuật v công nghà ệ, góp phần thoả mãn nhu cầu ở mức độ cao v khuyà ến khích lực lượng sản xuất phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế rất hiếm có doanh nghiệp tham gia v o hình thái thà ị trường cạnh tranh ho n hà ảo. * Thị trường cạnh tranh không ho n hà ảo: Phần lớn các doanh nghiệp đều ở hình thái thị trường vừa có cạnh tranh vừa có độc quyền, gọi l thà ị trường cạnh tranh không ho n hà ảo. Ở hình thái n y các doanh nghià ệp vừa phải tuân theo các yêu cầu của quy luật cạnh tranh vừa phải đi tìm các giải pháp hòng trở th nh à độc quyền, chi phối thị trường. Ngo i ra, ngà ười ta còn nhiều cách phân loại thị trường khác như: Thị trường được phân theo khu vực ảnh hưởng v à đặc điểm của các mối quan hệ kinh tế; Phân loại theo vai trò của người mua, người bán; Phân loại theo vị trí của từng khu vực thị trường. II. Nội dung phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới: 1. Nội dung nghiên cứu thị trường thế giới: a. Nghiên cứu thị trường: Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại h ng hoá n o cà à ũng phải nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường l vià ệc cần thiết đầu tiên đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh, đang kinh doanh hoặc muốn mở rộng v phát trià ển kinh doanh. Mục đích của việc nghiên cứu thị trường là nghiên cứu, xác định khả năng tiêu thụ loại mặt h ng hoà ặc nhóm mặt h ngà trên địa b n xác à định. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng cung cấp để thoả mãn nhu cầu của thị trường. Quá trình nghiên cứu thị trường h ng hoá à được thực hiện thông qua 3 bước: - Thu thập thông tin. - Xử lý thông tin. - Ra quyết định. Mỗi loại h ng hoá có nguà ồn gốc sản xuất, đặc tính cơ, lý, hoá học phục vụ cho một nhu cầu tiêu dùng nhất định. Do đó, chúngnhững đặc điểm riêng, đặc thù không giống nhau. Khi nghiên cứu thị trường loại sản phẩm h ng hoá m doanh nghià à ệp kinh doanh, cần xác định: - Quan hệ mua bán, vai trò của từng khu vực thị trường, đặc tính kỹ thuật v nhu cà ầu sử dụng. - Phạm vi địa b n doanh nghià ệp đã, đang v sà ẽ hoạt động, đặc biệt khối lượng cơ cấu loại sản phẩm h ng hoá à đã v sà ẽ tiêu thụ, khối lượng v cà ơ cấu của nguồn h ng cà ủa doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. b. Trình tự của nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu thị trườngmột doanh nghiệp có thể theo trình tự sau: Nghiên cứu khái quát thị trường rồi nghiên cứu chi tiết thị trường. Tuy nhiên, cũng có thể đi theo trình tự ngược lại, tức l nghiên cà ứu chi tiết thị trường rồi nghiên cứu khái quát thị trường. Trình tự trước sau n y không cóà gì cản trở lẫn nhau, mỗi giai đoạn đều đạt một yêu cầu nhất định về thông tin v à đều cần thiết cho doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh quy mô lớn, khi mở rộng thị trường, tham gia thị trường mới thì thường theo trình tự nghiên cứu khái quát thị trường sau đó mới nghiên cứu chi tiết thị trường. Những doanh nghiệp nhỏ v ừa khi tham gia thị trường thường nghiên cứu chi tiết thị trường sau đó mới nghiên cứu khái quát thị trường. Nghiên cứu khái quát thị trường chủ yếu l nghiên cà ứu quy mô, cơ cấu, xu hướng vận động, các nhân tố ảnh hưởng nhằm giúp doanh nghiệp xác định những mục tiêu v là ĩnh vực kinh doanh có hiệu quả nhất. Nghiên cứu chi tiết thị trường l nhà ằm nghiên cứu thái độ, tập tính, thói quen, tập quán của người tiêu dùng ở các vùng thị trường cụ thể. Từ đó mà xác định các chính sách Marketing tác động cho phù hợp. c. Nội dung nghiên cứu thị trường thế giới: Nghiên cứu thị trường thế giới l nhà ằm tìm kiếm cơ hội thuận lợi, có hiệu quả cho việc thâm nhập trong quan hệ thương mại của doanh nghiệp với nước ngo i. Nghiên cà ứu thị trường để tìm thị trường cho các h ng hoá, dà ịch vụ trong một khoảng thời gian v nguà ồn lực hạn chế. Công tác nghiên cứu thị trường bao gồm 3 vấn đề chủ yếu sau: + Nghiên cứu chính sách ngoại thương của các quốc gia. + Xác định v dà ự báo biến động cung cầu h ng hoá trên thà ị trường thế giới. + Tìm hiểu thông tin giá cả v phân tích cà ơ cấu các loại giá quốc tế. * Nghiên c ứ u chính sách ngo ạ i th ươ ng c ủ a các qu ố c gia. Chính sách ngoại thương của các quốc gia bao gồm: - Chính sách thị trường. - Chính sách mặt h ng.à - Chính sách hỗ trợ. Chính sách ngoại thương của các quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế. Những thông tin m nh doanhà à nghiệp kinh doanh cần nắm được l : Chính sách ngoà ại thương đó có ổn định hay không? Chính phủ quốc gia đó tham gia v o hoà ạt động ngoại thương với mức độ n o? Sà ự can thiệp của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế ra sao? . * Xác đị nh v dà ự báo bi ế n độ ng cung c ầ u h ng hoá trên thà ị tr ườ ng th ế gi ớ i. Cung h ng hoá l khà à ối lượng h ng hoá m nhà à ững người bán có thể đáp ứng ở một mức giá cả nhất định. [...]... duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty xăng dầu hàng không cũng không nằm ngoài quy luật này Thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường Nó chínhmột bộ phận chủ yếu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nếu một doanh nghiệp khôngthị trường việc tiêu thụ sản phẩm không được... của doanh nghiệp Cụ thể là mọi hoạt động của Công ty xăng dầu hàng không sẽ tạm ngừng nếu như công ty khôngthị trường đầu vào, thị trường đầu ra để thực hiện công việc tiêu thụ kinh doanh của mình Vậy việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nâng cao vị thế của doanh nghiệp, tạo thế lực cho doanh nghiệp không nhữngthị trường quốc tế mà cả thị trường trong nước thông qua việc mua bán hàng. .. phát triển không ngừng của ngành Hàng không dân dụng Việt nam, Công ty xăng dầu hàng không Việt nam, một doanh nghiệp tạm thời độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu hàng không, gặp nhiều thuận lợi trong quá trình kinh doanh Tuy nhiên, không vì thế mà Công ty coi nhẹ vai trò quan trọng của thị trường tiêu thụ sản phẩm, ngược lại Công ty luôn lưu tâm tìm mọi biện pháp nhằm phát huy khai... động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ hàng hoá trước hết nó đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp Thông qua thị trường tiêu thụ hàng hoá các doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có ý nghĩa rất quan trọng, nó là điểm khởi đầu ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty xăng. .. việc mua bán hàng hoá ở thị trường trong ngoài nước, cũng như việc mở rộng các quan hệ bạn hàng Cuối cùng, thị trường tiêu thụ sản phẩmvai trò điều tiết, việc mở rộng thị trường giúp cho doanh nghiệp có nhiều bạn hàng, đặc biệt là các bạn hàng quốc tế, nâng cao thị phần của mình trên thị trường quốc tế, từ đó làm tiền đề cho việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, số lượng sản phẩm ngày càng được tăng... IV Vai trò của thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu hàng không Doanh nghiệp là một hệ thống mở, có mục đích, có chỉ huy Để đảm bảo chức năng là một đơn vị sản xuất phân phối, chúng ta đã thấy rõ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa bộ phận sản xuất bộ phận phân phối Hoạt động của doanh nghiệp được khẳng định ở thị trường, nơi trao đổi sản phẩm dịch vụ của. .. theo hướng thông tin về thị trường hàng hoá đặc điểm của chủng loại hàng hoá về tính chất vật lý, hoá học, về công nghệ sử dụng, về tính chất kỹ thuật, về trạng thái, về nguồn hàng sản xuất, về khách hàng tiêu dùng, mà muốn nhấn mạnh một điều: Mọi dự báo đều chỉ là những dự báo có tính khả thi hay không đều phụ thuộc phần lớn trên cơ sở của những dự báo đó kỹ năng thực hành của doanh nghiệp Trong... pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn ở những nơi thực hiện để quyết định được chấp hành nghiêm chỉnh III Dự báo thị trường hàng hoá của doanh nghiệp 1 Đối tượng phạm vi dự báo: Đối tượng dự báo thị trường hàng hoá gồm thị trường nguồn hàng thị trường bán hàng Thị trường nguồn hàng là khả năng của nguồn hàng mà doanh nghiệp có thể mua trong kỳ Thị trường bán hàng là nhu cầu cần mua trong khoảng... nghiên cứu các nhu cầu đáp ứng sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu này chưa hẳn đã đầy đủ Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ là cần thiết, đó chứng tỏ là sản phẩm dịch vụ đáp ứng được sự mong đợi, là đáp ứng đúng lúc cho người tiêu dùng với giá cả phù hợp tại nơi mà người tiêu dùng mong muốn Từ đó ta thấy được rằng thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ luôn đi liền với nhau chúngmột vai trò hết sức quan... trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, thông suốt mục đích cuối cùng vẫn là đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, hướng dẫn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Những năm qua, cùng với sự chuyển mình của đất nước, bước sang nền kinh tế thị trường, Công ty xăng dầu hàng không Việt nam là đơn vị kinh doanh dịch vụ với nhiệm vụ chính là cung ứng vật tư xăng dầu cho các hoạt động bay trong nước . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG V VAI TRÒÀ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CH NH CÍ ỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H NG KHÔNG VIÀ ỆT NAM I-/ KH I. thị trường tiêu thụ sản phẩm. Công ty xăng dầu h ng không cà ũng không nằm ngo i quy luà ật n y.à Thị trường v tiêu thà ụ sản phẩm giúp cho quá trình sản
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn