Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

51 653 6
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:30

Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh HoaịCH NG IƯƠNH NG V N Đ LU N CHUNG V K TỐN T P H PỮ Ấ Ề Ậ Ề Ế Ậ Ợ CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH MẢ Ẩ1.1 Nh ng v n đ chung v k tốn chi phí s n xu t tính giá thành s nữ ấ ề ề ế ả ấ ả ph m GIÁ THÀNH S N PH Mẩ Ả Ẩ :1.1.1 Khái ni m chi phí s n xu t giá thành s n ph m :ệ ả ấ ả ẩa) Khái ni m chi phí s n xu t :ệ ả ấChi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a tồn b hao phí v lao đ ng s ng vàả ấ ể ệ ằ ề ủ ộ ề ộ ố lao đ ng v t hóa phát sinh trong q trình s n xu t kinh doanh DN trong m t th i kỳộ ậ ả ấ ở ộ ờ nh t đ nh (tháng, q, năm).ấ ịb) Khái ni m giá thành s n ph m :ệ ả ẩGTSP là t ng s bi u hi n b ng ti n c a các hao phí v lao đ ng s ng laoổ ố ể ệ ằ ề ủ ề ộ ố đ ng v t hóa cho m t kh i l ng s n ph m ,lao v d ch v đã hồn thành trong th i kỳộ ậ ộ ố ượ ả ẩ ụ ị ụ ờ đó.c) M i quan h gi a chi phí s n xu t giá thành s n ph m :ố ệ ữ ả ấ ả ẩ CPSX GTSP là hai khái ni m riêng bi t có nh ng m t khác nhau.ệ ệ ữ ặCPSX ln g n li n v i t ng th i kỳ phát sinh chi phí còn giá thành l i g n li nắ ề ớ ừ ờ ạ ắ ề v i kh i l ng s n ph m ,cơng vi c,lao v đã hồn thành.ớ ố ượ ả ẩ ệ ụCPSX trong kỳ bao g m c nh ng chi phí s n xu t đã tr tr c trong kỳ nh ngồ ả ữ ả ấ ả ướ ư ch a phân b cho kỳ này nh ng chi phí ph i tr trong kỳ tr c nh ng kỳ này m iư ổ ữ ả ả ướ ư ớ phát sinh th c t . Nh ng khơng bao g m chi phí tr tr c c a kỳ tr c phân b cho kỳự ế ư ồ ả ướ ủ ướ ổ này nh ng chi phí ph i tr kỳ này nh ng th c t ch a phát sinh . Ng c l i giá thànhữ ả ả ư ự ế ư ượ ạ s n ph m ch liên quan đ n chi phí ph i tr trong kỳ chi phí tr tr c đ c phân bả ẩ ỉ ế ả ả ả ướ ượ ổ kỳ này.CPSX trong kỳ khơng ch liên quan đ n nh ng s n ph m đã hồn thành mà cònỉ ế ữ ả ẩ liên quan đ n s n ph m d dang cu i kỳ s n ph m h ng ,còn GTSP khơng liên quanế ả ẩ ở ố ả ẩ ỏ Nguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT41Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh Hoaịđ n CPSX c a s n ph m d dang cu i kỳ s n ph m h ng nh ng l i liên quan đ nế ủ ả ẩ ở ố ả ẩ ỏ ư ạ ế CPSX c a s n ph m d dang kỳ tr c chuy n sang.ủ ả ẩ ở ướ ể1.1.2 Phân lo i chi phí s n xu t giá thành s n ph m :ạ ả ấ ả ẩa) Phân lo i chi phí s n xu t :ạ ả ấCPSX c a các DN bao g m nhi u lo i có n i dung kinh t khác nhau, m c đíchủ ồ ề ạ ộ ế ụ công d ng c a chúng trong quá trình s n xu t cũng khác nhau. Đ ph c v cho côngụ ủ ả ấ ể ụ ụ tác h ch toán qu n CPSX c n thi t ph i ti n hành phân lo i CPSX theo các tiêuạ ả ầ ế ả ế ạ th c khác nhau.ứ* Phân lo i chi phí s n xu t theo n i dung kinh t :ạ ả ấ ộ ếTheo cách phân lo i này nh ng CPSX trong DN có cùng n i dung kinh t s đ c s pạ ữ ộ ế ẽ ượ ắ x p chug vào m t y u t chi phí không k chi phí đó phát sinh đâu dùng vào m cế ộ ế ố ể ở ụ đích gì.Theo quy đ nh hi n hành g m có các y u t chi phí là :ị ệ ồ ế ố- Chi phí NVL :bao g m các chi phí v NVL ,ph tùng thay th , CCDC mà DN sồ ề ụ ế ử d ng cho các ho t đ ng s n xu t trong kỳ.ụ ạ ộ ả ấ- Chi phí nhân công: bao g m ti n l ng các kho n trích theo l ng c a côngồ ề ươ ả ươ ủ nhân nhân viên ho t đ ng s n xu t trong DN.ạ ộ ả ấ- Chi phí kh u hao TSCĐ :là toàn b s ti n trích kh u hao TSCĐ s d ng choấ ộ ố ề ấ ử ụ s n xu t c a DN.ả ấ ủ- Chi phí khác b ng ti n: bao g m các chi phí không thu c lo i trên nh : chi phíằ ề ồ ộ ạ ư ti p khách, h i ngh ,thuê qu ng cáo,…ế ộ ị ả* Phân lo i chi phí theo kho n m c giá thànhạ ả ụ :Theo cách phân lo i này CPSX đ c phân chia thành nh ng kho n m c t ngạ ượ ữ ả ụ ươ ng v i nh ng kho n m c giá thành là:ứ ớ ữ ả ụ- Chi phí NVL tr c ti p :g m có NVL chính, NVL ph , nhiên li u,…tham gia tr cự ế ồ ụ ệ ự ti p vào quá trình s n xu t ,ch t o s n ph m ho c th c hi n các lao v ,d ch v .ế ả ấ ế ạ ả ẩ ặ ự ệ ụ ị ụNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT42Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh Hoaị- Chi phí nhân công tr c ti p: là nh ng kho n ti n ph i tr ,ph i thanh toán choự ế ữ ả ề ả ả ả công nhân tr c tiêp s n xu t s n ph m ,th c hi n các lao v d ch v nh :ti n l ng vàự ả ấ ả ẩ ự ệ ụ ị ụ ư ề ươ các kho n trích theo l ng v BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.ả ươ ề- Chi phí s n xu t chung là nh ng chi phí phát sinh trong ph m vi phân x ng nhả ấ ữ ạ ưở ư :ti n l ng, ph c p, chi phí CCDC xu t dùng cho phân x ng, kh u hao TSCĐ thu cề ươ ụ ấ ấ ưở ấ ộ phân x ng… các chi phí khác thu c ph m vi phân x ng.ưở ộ ạ ưở* Phân lo i chi phí theo quan h c a chi phí v i kh i l ng s n ph m s n xu tạ ệ ủ ớ ố ượ ả ẩ ả ấ ra :Ng i ta phân chia CPSX thành chi phí c đ nh chi phí bi n đ i:ườ ố ị ế ổ- Chi phí c đ nh ( đ nh phí ):là nh ng chi phí mà nh ng kh i l ng s n ph m s nố ị ị ữ ữ ố ượ ả ẩ ả xu t ra không làn nh h ng ho c có nh h ng nh ng không đáng k đ n s thay đ iấ ả ưở ặ ả ưở ư ể ế ự ổ c a chi phí này.ủ-Chi phí bi n đ i ( bi n phí ):là nh ng chi phí thay đ i theo t l tr c ti p v iế ổ ế ữ ổ ỷ ệ ự ế ớ kh i l ng s n ph m s n xu t ra :chi phí NVL tr c ti p, chi phí NCTT, chi phí này tínhố ượ ả ẩ ả ấ ự ế trên m t đ n v SP thì l i c đ nh cho dù kh i l ng s n ph m s n xu t ra có b bi nộ ơ ị ạ ố ị ố ượ ả ẩ ả ấ ị ế đ ng.ộ* Phân lo i chi phí theo ch c năng:ạ ứG m nh ng chi phí c n thi t đ s n xu t ra s n ph m trong phân x ng nh : chiồ ữ ầ ế ể ả ấ ả ẩ ưở ư phí NVL tr c ti p, chi phí NCTT chi phí SXC.ự ếCP tiêu th : g m nh ng CP g n li n v i ho t đ ng l u thông s n ph m c a DN.ụ ồ ữ ắ ề ớ ạ ộ ư ả ẩ ủCPQL là nh ng chi phí g n li n v i k t qu ho t đ ng ch c năng toàn DN.ữ ắ ề ớ ế ả ạ ộ ứ* Các phân lo i chi phí khác:ạTùy theo yêu c u c th mà DN co th áp d ng m t trong các cách phân lo i trên.ầ ụ ể ể ụ ộ ạ Ngoài ra còn co các cách khác nh : phân lo i chi phí theo ph ng pháp t p h p chi phíư ạ ươ ậ ợ vào đ i t ng tính giá thành phân lo i theo kh năng ki m soát.ố ượ ạ ả ểb) Phân lo i giá thành s n ph m :ạ ả ẩĐ giúp cho vi c qu n t t GTSP k toán cũng c n phân bi t giá thành :ể ệ ả ố ế ầ ệ* Phân lo i giá thành theo th i gian ngu n s li u đ tính giá thành :ạ ờ ồ ố ệ ểNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT43Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh HoaịGiá thành k ho ch :là giá thành tính tr c khi b t đ u s n xu t c a kỳ kế ạ ướ ắ ầ ả ấ ủ ế ho ch, đ c xây d ng căn c vào đ nh m c d toán chi phí c a k ho ch.ạ ượ ự ứ ị ứ ự ủ ế ạGiá thành đ nh m c :là m t lo i giá thành đ c tính tr c khi b t đ u s n xu tị ứ ộ ạ ượ ướ ắ ầ ả ấ s n ph m . Giá thành đ nh m c luôn thay đ i phù v i s thay đ i c a các đ nh m c chiả ẩ ị ứ ổ ớ ự ổ ủ ị ứ phí đ t đ c trong quá trình th c hi n k ho ch.ạ ượ ự ệ ế ạGiá thành th c t :là giá thành đ c xác đ nh sau khi đã hoàn thành công vi c s nự ế ượ ị ệ ả xu t s n ph m, căn c vào các chi phí phát sinh trong quá trình s n xu t s n ph m .Nóấ ả ẩ ứ ả ấ ả ẩ bao g m t t c các chi phí th c t phát sinh trong đó có c nh ng chi phí v t đ nh m c,ồ ấ ả ự ế ả ữ ượ ị ứ ngoài k ho ch.ế ạ* Phân lo i giá thành theo ph m vi phát sinh chi phí :ạ ạGiá thành s n xu t :bao g m toàn b các chi phí phát sinh có liên quan đ n vi cả ấ ồ ộ ế ệ ch t o s n ph m nh chi phí NVL tr c ti p, chi phí NCTT, chi phí SXC.ế ạ ả ẩ ư ự ếGiá thành toàn b :dùng đ xác đ nh l i t c tr c thu c a SP lao v , d ch v …ộ ể ị ợ ứ ướ ế ủ ụ ị ụGiá thành toàn b = giá thành SX + Chi phí bán hàng +Chi phí QLDNộ1.1.3 Vai trò, nhi m v c a h ch toán chi phí s n xu t tính giá thành s nệ ụ ủ ạ ả ấ ả ph m ẩa) Vai tò c a h ch toán chi phí s n xu t giá thành s n ph m :ủ ạ ả ấ ả ẩVi c t ch c t t công tác h ch toán k toán có ý nghĩa r t đ c bi t trong các DNệ ổ ứ ố ạ ế ấ ặ ệ s n xu t c th là :ả ấ ụ ể- Giá thành s n ph m là m t ch tiêu kinh t ,m thu t t ng h p đ c dùng đả ẩ ộ ỉ ế ỹ ậ ổ ợ ượ ể đánh giá ch t l ng ho t đ ng c a DN ,nó ph n ánh m t cách t ng quát các m t kấ ượ ạ ộ ủ ả ộ ổ ặ ỹ thu t, kinh t ,t ch c c a DN.ậ ế ổ ứ ủ- Ph n đ u h giá thành nâng cao ch t l ng s n ph m là nhân t quy t đ nhấ ấ ạ ấ ượ ả ẩ ố ế ị nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a DN, tăng thu nh p cho ng i lao đ ng , nângệ ả ả ấ ủ ậ ườ ộ cao tích lũy cho DN.- Tính toán chính xác GTSP là c s đ xác đ nh giá bán h p c a s n ph m ,làơ ở ể ị ợ ủ ả ẩ c s đ ki m tra tình hình th c hi n đ nh m c tiêu hao, tình hình th c hi n h ch toánơ ở ể ể ự ệ ị ứ ự ệ ạ kinh t n i b , là căn c đ xác đ nh k t qu s n xu t kinh doanh .ế ộ ộ ứ ể ị ế ả ả ấNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT44Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh HoaịNh v y công tác h ch toán CPSX giá thành là m t y u t quan tr ng đ i v iư ậ ạ ộ ế ố ọ ố ớ m i DN s n xu t trong n n kinh t do v y đòi h i m i DN không ng ng hoàn thi n vàọ ả ấ ề ế ậ ỏ ỗ ừ ệ nâng cao công tác h ch toán k toán c a DN mình, góp ph n nâng cao hi u qu qu n lýạ ế ủ ầ ệ ả ả DN nói riêng toàn b n n kinh t xã h i nói chung.ộ ề ế ộb) Nhi m v h ch toán chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m :ệ ụ ạ ả ấ ả ẩĐ công tác h ch toán CPSX tính GTSP đáp ng đ y đ , trung th c, k p th iể ạ ứ ầ ủ ự ị ờ yêu c u qu n thì k toán h ch toán CPSX tính GTSP c n th c hi n đ c nhũngầ ả ế ạ ầ ự ệ ượ nhi m v sau :ệ ụ- Căn c vào đ c đi m quy trình công ngh , tính ch t s n xu t,s n ph m đ nứ ặ ể ệ ấ ả ấ ả ẩ ơ v tính GTSP trong DN mà xác đ nh đ i t ng ph ng pháp h ch toán CPSX cũngị ị ố ượ ươ ạ nh tính giá thành thích h p.ư ợ- Ghi chép, ph n ánh đ y d k p th i m i chi phí kinh t phát sinh trong quá trìnhả ầ ủ ị ờ ọ ế s n xu t s n ph m ,ki m tra tình hình đ nh m c tiêu hao lao đ ng, v t t , các d toánả ấ ả ẩ ể ị ứ ộ ậ ư ự chi phí ph c vujquanr s n xu t nh m thúc đ y s d ng ti t ki m, h p NVL, máyụ ả ấ ằ ẩ ử ụ ế ệ ợ móc thi t b , lao đ ng trong s n xu t cũng nh trong qu n lý, v ch ra đ c m c đ vàế ị ộ ả ấ ư ả ạ ượ ứ ộ nguyên nhân c a nh ng lãng phí thi t h i t ng khâu s n xu t .ủ ữ ệ ạ ở ừ ả ấ- T ch c ki m đánh giá SPDD tính toán chính xác, k p th i giá thành giáổ ứ ể ị ờ thành đ n v c a t ng lo i s n ph m, công vi c, lao v d ch v do DN s n xu t ra. Xácơ ị ủ ừ ạ ả ẩ ệ ụ ị ụ ả ấ đ nh k t qu h ch toán kinh t n i b c a các phân x ng, b ph n s n xu t trong DN.ị ế ả ạ ế ộ ộ ủ ưở ộ ậ ả ấ1.2 Đ i t ng ph ng pháp h ch toán chi phí s n xu t tính giá thànhố ượ ươ ạ ả ấ s n ph m :ả ẩ1.2.1 Đ i t ng h ch toán chi phí s n xu t – Đ i t ng tín giá thành .ố ượ ạ ả ấ ố ượa) Đ i t ng h ch toán chi phí s n xu t :ố ượ ạ ả ấĐ i t ng h ch toán CPSX là gi i h n xác đ nh tr c đ t p h p CPSX, xácố ượ ạ ớ ạ ị ướ ể ậ ợ đ nh đ i t ng h ch toán CPSX th c ch t là xác đ nh n i chi phí phát sinh n i ch uị ố ượ ạ ự ấ ị ơ ơ ị chi phí đ làm căn c tính giá thành .Đ xác đ nh CPSX ng i ta th ng căn c vào:ể ứ ể ị ườ ườ ứ- Tính ch t quy trình công ngh s n xu t s n ph m là s n xu t gi n đ n hayấ ệ ả ấ ả ẩ ả ấ ả ơ ph c t p, quá trình ch bi n liên t c hay quá trình ch bi n song song.ứ ạ ế ế ụ ế ếNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT45Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh Hoaị- Căn c vào lo i hình s n xu t là s n xu t đ n chi c hay hay s n xu t hàng lo tứ ạ ả ấ ả ấ ơ ế ả ấ ạ thì đ i t ng h ch toán CPSX có th là đ n đ t hàng, ho c s n ph m ,nhóm chi ti t s nố ượ ạ ể ơ ặ ặ ả ẩ ế ả ph m ,ho c b ph n s n ph m ,…ẩ ặ ộ ậ ả ẩ- Căn c vào yêu c u trình đ qu n c a DN thì đ i t ng h ch toán CPSXứ ầ ộ ả ủ ố ượ ạ có th là phân x ng, các công đo n s n xu t .ể ưở ạ ả ấ- Căn c vào đ c đi m t ch c s n xu t thì đ i t ng h ch toán CPSX là cácứ ặ ể ổ ứ ả ấ ố ượ ạ phân x ng n u DN t ch c s n xu t thành các phân x ng.ưở ế ổ ứ ả ấ ưởb) Đ i t ng tính giá thành :ố ượĐ i t ng tinh giá thành là :s n ph m ,bán s n ph m ,công vi c ho c lao vố ượ ả ẩ ả ẩ ệ ặ ụ nh t đ nh đòi h i ph i xác đ nh giá thành đ n v do v y đ i t ng tính giá thành có thấ ị ỏ ả ị ơ ị ậ ố ượ ể là s n ph m cu i cùng, cũng có th là s n ph m trên dây truy n s n xu t .ả ẩ ố ể ả ẩ ề ả ấ1.2.2 Ph ng pháp h ch toán chi phí s n xu t :ươ ạ ả ấa) Ph ng pháp h ch toán CPSX theo chi ti t s n ph m hay b ph n s n ph m :ươ ạ ế ả ẩ ộ ậ ả ẩTheo ph ng pháp này các CPSX đ c t p h p phân lo i theo t ng chi ti tươ ượ ậ ợ ạ ừ ế ho c b ph n s n ph m riêng bi t phù h p v i tính ch t quy trình công ngh .ặ ộ ậ ả ẩ ệ ợ ớ ấ ệPh ng pháp này khá ph c t p ch y u áp d ng h n ch nh ng DN chuyênươ ứ ạ ủ ế ụ ạ ế ở ữ môn hóa cao ,SX ít lo i SP ho c mang tính đ n chi c có ít chi ti t ho c b ph n c uạ ặ ơ ế ế ặ ộ ậ ấ thành.b) Ph ng pháp h ch toán CPSX theo s n ph m :ươ ạ ả ẩTheo ph ng pháp này CPSX phát sinh đ c t p h p phân lo i theo t ng lo iươ ượ ậ ợ ạ ừ ạ s n ph m riêng bi t, không ph thu c vào tính ch t ph c t p c a s n ph m quy trìnhả ẩ ệ ụ ộ ấ ứ ạ ủ ả ẩ công ngh s n xu t .ệ ả ấPh ng pháp này đ c áp d ng nh ng DN s n xu t hàng lo t v i kh i l ngươ ượ ụ ở ữ ả ấ ạ ớ ố ượ l n nh d t .khai thác,…ớ ư ệc) Ph ng pháp h ch toán CPSX theo nhóm s n ph m :ươ ạ ả ẩTheo ph ng pháp này các CPSX phát sinh đ c t p h p phân lo i theo nhómươ ượ ậ ợ ạ s n ph m .ả ẩNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT46Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh HoaịPh ng pháp này áp d ng thích h p nh ng DN s n xu t nhi u ch ng lo i s nươ ụ ợ ở ữ ả ấ ề ủ ạ ả ph m có quy cách khác nhau nh : đóng giày, may m c, d t kim,…ẩ ư ặ ệd) Ph ng pháp h ch toán CPSX theo đ n đ t hàng:ươ ạ ơ ặCác CPSX đ c t p h p phân lo i teo t ng đ n đ t hàng riêng bi t. Khi đ nượ ậ ợ ạ ừ ơ ặ ệ ơ đ t hàng hoàn thành thì t ng CPSX theo đ n đ t hàng đó là giá thành th c t c a s nặ ổ ơ ặ ự ế ủ ả ph m .ẩPh ng pháp này áp d ng nh ng DN SX đ n chi c nh :đón tàu, s a ch a,…ươ ụ ở ữ ơ ế ư ử ữe) Ph ng pháp h ch toán CPSX theo giai đo n công ngh :ươ ạ ạ ệTheo ph ng pháp này thì CPSX đ c phân lo i t ng h p theo t ng giai ươ ượ ạ ổ ợ ừđo n công ngh .ạ ệÁp d ng nh ng DN mà quy trình công ngh tr i qua nhi u b c ch bi n.ụ ở ữ ệ ả ề ướ ế ế1.2.3 Ph ng pháp tính giá thành s n ph m :ươ ả ẩ+ Ph ng pháp tr c ti p ( ph ng pháp gi n đ n ):ươ ự ế ươ ả ơ+ Ph ng pháp lo i tr s n ph m ph :ươ ạ ừ ả ẩ ụ+ Ph ng pháp t ng c ng chi phí :ươ ổ ộ+ Ph ng pháp h s :ươ ệ ố+ Ph ng pháp t lươ ỷ ệ+ Ph ng pháp liên h pươ ợ1.3 N i dung h ch toán chi phí s n xu t ộ ạ ả ấ1.3.1 N i dung ph ng pháp h ch toán chi phí NVL tr c ti p.ộ ươ ạ ự ếa) N i dung c a h ch toán chi phí NVL tr c ti p:ộ ủ ạ ự ếChi phí v NVL tr c ti p bao g m :VL chính, VL ph , nhiên li u, …phát sinhề ự ế ồ ụ ệ trong quá trình s n xu t mà DN dung tr c ti p cho s n xu t s n ph m .ả ấ ự ế ả ấ ả ẩCác chi phí v NVL tr c ti p chi m t tr ng l n trong GTSP nên ph i h ch toánề ự ế ế ỷ ọ ớ ả ạ đ y đ ,chính xác tr c ti p cho t ng đ i t ng h ch toán chi phí .Tr ng h p nào cóầ ủ ự ế ừ ố ượ ạ ườ ợ Nguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT47Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh Hoaịliên quan đ n nhi u đ i t ng h ch toán chi phí thì ph i phân b theo tiêu chu n h p lýế ề ố ượ ạ ả ổ ẩ ợ sau:- Đ i v i chi phí NVL chính :có th phân b theo đ nh m c tiêu hao ,theo h s ,ố ớ ể ổ ị ứ ệ ố theo tr ng l ng s n ph m .ọ ượ ả ẩ- Đ i v i chi phí v t li u ph ,nhiên li u: n u DN đã xây d ng đ nh m c thì phânố ớ ậ ệ ụ ệ ế ự ị ứ b theo đ nh m c tiêu hao, n u ch a phân b đ nh m c thì phân b tho tr ng l ng v iổ ị ứ ế ư ổ ị ứ ổ ọ ượ ớ NVL chính ho c theo s l ng hay tr ng l ng bán thành ph m đã ch t o ho c theo sặ ố ượ ọ ượ ẩ ế ạ ặ ố gi máy ch y.ờ ạĐ xác đ nh NVL, nhiên li u s d ng th c t trong kỳ thì cu i tháng ph i ki mể ị ệ ử ụ ự ế ố ả ể xác đ nh v t li u ch a s d ng h t, giá tr ph li u thu h i.ị ậ ệ ư ử ụ ế ị ế ệ ồChi phí NVL Giá tr NVL ị Giá tr NVL cònị Giá trị th c t sự ế ử = xu t đ a vàoấ ư + l i cu i kỳ ch aạ ố ư - ph li uế ệ d ng trong kỳụ SX s d ng thu h iử ụ ồb) Ph ng pháp h ch toán :ươ ạ* Theo ph ng pháp khai th ng xuyên :ươ ườTài kho n s d ng :TK 621 – Chi phí NVL tr c ti pả ử ụ ự ế• Nguyên t c h ch toán TK 621:ắ ạS đ 1.1.ơ ồ Ph ng pháp h ch toán :ươ ạTK152 TK621 TK152 Xu t kho VL dùngấ VL dùng không hêtTrực ti p cho SXế nh p l i khoậ ạ TK111,112,331 TK154 Mua VL dùng ngayCho s n xu t ả ấTK133 K t chuy n VL dùngế ể Thu GTGTế Tr c ti p SXSPự ế * Theo ph ng pháp ki m đ nh kỳ:ươ ể ịTài kho n s d ng: TK 621 – Mua hàngả ử ụ TK 631 – Giá thành s n xu t ả ấNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT48Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh HoaịNguyên t c h ch toán :Chi phí NVL ph n ánh trên tài kho n này đ c ghi m tắ ạ ả ả ượ ộ l n vào cu i kỳ k toán .Cu i kỳ k toán DN ti n hành ki m xác đ nh giá tr t ngầ ố ế ố ế ế ể ị ị ừ th NVL t n kho cu i kỳ đ xác đ nh giá tr NVL xu t kho:ứ ồ ố ể ị ị ấCông th c :ứGiá tr NVL Giá tr NVL ị ị + Giá tr NVL Giá tr NVLị ịXu t trong kỳấ nh p trong kỳậ t n đ u kỳồ ầ t n cu i kỳồ ốS đ 1.2.ơ ồ Ph ng pháp h ch toán :ươ ạ TK 611 TK 621 TK 152 Xu t kho VL dùng tr c V t li u dùng không ấ ự ậ ệ ti p Cho s n xu t h t nh p l i khoế ả ấ ế ậ ạTK 111,112,331 TK 154 Mua VL dùng nga TK 133 K t chuy n VL dùngế ể Thu GTGT tr c ti p s n xu t SPế ự ế ả ấ1.3.2 N i dung h ch toán ộ ạa) N i dung:ộChi phí NCTT bao g m: ti n l ng, ti n công các kho n trích theo l ng c aồ ề ươ ề ả ươ ủ công nhân tr c ti p s n xu t .ự ế ả ấChi phí NCTT đ c ph n ánh theo t ng đ i t ng h ch toán chi phí . Tr ngượ ả ừ ố ượ ạ ườ h p chi phí liên quan đ n nhi u đ i t ng h ch toán thì ph i phân b theo m t trong cácợ ế ề ố ượ ạ ả ổ ộ tiêu th c là:ứ- phân b theo ti n l ng đ nh m c c a t ng s n ph m .ổ ề ươ ị ứ ủ ừ ả ẩ- phân b theo t l kh i l ng s n ph m .ổ ỷ ệ ố ượ ả ẩb) Ph ng pháp h ch toán ươ ạTài kho n s d ng: TK 622 – chi phí NCTT.ả ử ụNguyên t c h ch toán vào TK 622:ắ ạ- Không h ch toán vào TK 622 nh ng kho n ph i tr v ti n l ng các kho nạ ữ ả ả ả ề ề ươ ả trích theo l ng cho NV phân x ng, NV bán hàng, nhân viên QLDN.ươ ưởNguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT49Báo cáo t t nghi pố ệ GVHD: Hà Th Thanh Hoaị- TK 622 đ c m chi ti t theo dõi đ i t ng t p h p CPSX kinh doanh ượ ở ế ố ượ ậ ợ- Tài kho n này không s d ng cho các ho t đ ng th ng m i.ả ủ ụ ạ ộ ươ ạS đ 1.3.ơ ồ Ph ng pháp h ch toán :ươ ạTK 334 TK 622 TK 154 Ti n l ng ph i tr cho K/C chi phí NCTTề ươ ả ả Công nhân tr c ti p ự ế SXPP KKTXTK 33 Trích BHXH,BHYT TK 631 BHTN,KPCĐ tính vào PP KK Chi phí SX kinh doanh TK 335 Trích tr c ti n l ngướ ề ươ Ngh phép c a công nhân SXỉ ủ1.3.3 N i dung ph ng pháp h ch toán chi phí s n xu t chungộ ươ ạ ả ấa) N i dung:ộChi phí SXC bao g m: ti n l ng c a nhân viên phân x ng, trích BHXH, BHYT,ồ ề ươ ủ ưở BHTN, KPCĐ ti n ăn ca c a công nhân toàn phân x ng, v t li u, CCDC xu t dùngề ủ ưở ậ ệ ấ cho phân x ng, kh u hao TSCĐ dùng chung cho phân x ng, chi phí mua ngoài cácưở ấ ưở chi phí khác b ng ti n dùng chung cho phân x ng.ằ ề ưở1.3.3.2 Ph ng pháp h ch toán :ươ ạTài kho n s d ng: TK 627 – chi phí s n xu t chung .ả ử ụ ả ấTK 627 đ c m chi ti t thành 6 tài kho n c p 2 đ theo dõi, ph n ánh riêng t ngượ ở ế ả ấ ể ả ừ n i dung chi phíộPh ng pháp h ch toán :ươ ạS đ 1.4.ơ ồTK 334,338 TK627 TK154 Ti n l ng nhân viên qu n CP SXC phân b vào chi ề ươ ả ổ đ i xây d ng, các kho n trích phí ch bi n trong kỳộ ự ả ế ế theo l ng,ti n ăn ca ph i trươ ề ả ả CNV toàn phân x ngưởTK 152 TK632Nguy n Th Thu Trang – Bễ ị3KT410[...]... bnagr phân bổ tiền lương BHXH, bảng phân bổ KH TSCĐ, bảng tổng hợp chi phí SXC, phiếu xác nhận hoàn thành sản phẩm, Kế toán lần lượt ghi chép theo trình tự CHƯƠNG III Nguyễn Thị Thu Trang – B3KT4 21 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Hà Thị Thanh Hoa THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NAM CƯỜNG 3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty... toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chungchi phí dùng vào việc quản phục vụ sản xuất tại phân xưởng, khoản chi phí này rất đa dạng, phát sinh thường xuyen xong giá trị không lớn Tại Công ty TNHH 1 thành viên Nam Cường, chi phí SXC được hạch toán chi tiết theo từng nội dung chi phí nhưng lại không mở TK chi tiết theo dõi cho từng loại gạch Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán. .. gỗ Nhưng do thời gian trình độ có hạn, nên chuyên đề này em chỉ nghiên cứu sâu vào quá trình tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của gạch bê tông 3.2 Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất 3.2.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp a) Đặc điểm định mức sử dụng vật liệu tại công ty: * Đặc điểm NVL: tại công ty NVL trực tiếp bao gồm vật liệu chính vật liệu phụ: - Vật... phương pháp thích hợp như: phương pháp chi tiết, phương pháp hệ số, phương pháp tổng cộng chi phí hay liên hợp, … Đối với những đon đặt hàng đã hoàn thành thì tổng chi phí đã tập hợp đ ược theo đơn đặt hàng đó chính là tổng giá thành của đơn vị giá thành đơn vị đ ược tính b ằng cách Tổng giá thành đơn đặt hàng Số lượng sản phẩm trong đơn đặt hàng Nguyễn Thị Thu Trang – B3KT4 13 Báo cáo tốt nghiệp GVHD:.. .Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Hà Thị Thanh Hoa Vật liệu xuất dùng cho PX TK153 CP SXC không được Phân bổ - ghi nhận CP SXKD trong kỳ CCDC xuất dùng cho PX TK214 Khấu hao TSCĐ dùng cho PX TK111, 112 Chi phí khác bằng tiền dùng Cho PX 1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang 1.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất Chi phí SXC sau khi được tập hợp riêng từng khoản mục: chi phí NVL trực tiếp, chi. .. trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC cần kết chuyển để tập hợp chi phí sản xuất của toàn DN chi tiết cho tứng đối tượng kế toán tập hợp CPSX Để tập hợp CPSX của toàn DN, kế toán tùy thuộc vào việc áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX hay phương pháp KKĐK mà sử dụng các tài khoản khác nhau a) Đối với DN áp dụng phương pháp KKTX: TK sử dụng: TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh... là phương pháp liên hợp 1.5.2 Đối với DN sản xuất theo đơn đặt hàng: Các DN sản xuất theo đơn đặt hàng thường là những DN thuộc loại hình sản xuất đơn chi c hoặc sản xuất hàng loạt nhỏ do đó kế toán tiến hành tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng của người mua Đối tượng tính giá thànhsản phẩm của từng đơn đặt hàng Phương pháp tính giá thành tùy theo tính chất số lượng sản phẩm của từng đơn đặt... – Giá thành sản xuất Nguyên tắc hạch toán TK 631: Sơ đồ 1.6 TK154 K/C giá trị SPDD đầu kỳ TK631 TK632 Giá trị sản phẩm hoàn thành TK621 K/C chi phí NVL trực tiếp TK622 K/C chi phí NCTT TK627 K/C chi phí SXC 1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang : Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm ,công việc còn đang trong quá trình sản xuất ,chế biến dang nằm trên dây truyền công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài quy... định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến: + Xác định giá trị SPDD theo giá thành định mức: 1.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 1.5.1 Đối với DN có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn: Các DN thuộc loại hình sản xuất giản đơn là những DN có quy trình công nghệ sản xuất tương đối đơn giản chỉ sản xuất một hoặc một số mặ hàng với khối lượng lớn chi phí sản xuất không dài, tính chất sản. .. Trình tự hạch toán : Chi phí NCTT là các chi phí cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm của công ty Chi phí NCTT thường chi m tỷ trọng tương đối l ớn trong GTSP, vì vậy việc hạch toán đúng, đủ chi phí nhân công không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản chi phí tính GTSP mà còn có ý nghĩa không nh ỏ trong việc tính lương, trả lương chính xác kịp thời cho . n đ chung v k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s nữ ấ ề ề ế ả ấ ả ph m GIÁ THÀNH S N PH Mẩ Ả Ẩ :1.1.1 Khái ni m chi phí s n xu t và giá thành. Giá thành toàn b = giá thành SX + Chi phí bán hàng +Chi phí QLDNộ1.1.3 Vai trò, nhi m v c a h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s nệ ụ ủ ạ ả
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, Nh ng v n đ chung v k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ữ, Đ i t ng và ph, N i dung h ch tốn chi phí s n xu t ộ, T ng h p chi phí s n xu t và đánh giá s n ph m d dang ổ, Ph ng pháp tính giá thành s n ph m, S hình thành và phát tri n c a Cơng ty TNHH Nam C ng T ch c b máy qu n lý c a cơng ty ổ, Đ c đi m quy trình s n xu t c a cơng ty: ặ T ch c cơng tác h ch tốn k tốn c a cơng ty ổ, Đ c đi m chi phí s n xu t t i cơng ty ặ Ph ng pháp h ch tốn k tốn chi phí s n xu t, Ph ng pháp t ng h p chi phí s n xu t và đánh giá s n ph m d dang, Ph ng pháp tính giá thành s n ph m t i Cơng ty TNHH 1 thành viên Các u đi m: ư, Các t n t i: ồ ạ M t s ki n ngh đ hồn thi n cơng tác h ch tốn k tốn t p h p CP ộ ố ế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn