Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in

20 451 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2020, 15:59

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK LAK TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG I BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Họ tên: ………………………………………… Ngày sinh: ……………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………… HUYỆN ………………………… – TỈNH ĐAK LAK Điện thoại: ………………………………………… Đăk lăk, tháng 04 năm 2019 MỞ ĐẦU Căn thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở công lập quy định điều 4, mục 2, khoản d: phải có chứng bồi dưỡng giáo viên trung học sở hạng I Ngoài yêu cầu trên, việc tham gia lớp bồi dưỡng góp phần cung cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục cấp THCS nói riêng vào thực tiễn cơng tác dạy học giáo dục học sinh Thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (qn xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường THCS Hiện nay, giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá q trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn NỘI DUNG PHẦN KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG Giới thiệu tổng quan chuyên đề học tập Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, nắm bắt số chuyên đề với nội dung sau: Chuyên đề 1: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lý giáo dục phổ thông quản trị nhà trường trung học sở Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên trung học sở Chuyên đề 5: Xu hướng đổi quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường trung học sở Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trung học sở Hạng I Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường trung học sở Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Kết thu hoạch qua chuyên đề: Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, tiếp thu số nội dung ,những kiến thức bổ ích từ chuyên đề sau: 2.1 Chuyên đề 1: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân chủ trương lớn Đảng Cộng sản Việt Nam thởi kì đổi Đây bước đột phá lí luận thực tiễn đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1.1 Khái niệm đặc điểm a Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tư tưởng Nhà nước pháp quyền xuất từ thời cổ đại, thể quan điểm nhà tư tưởng Hy Lạp, La Mã Sau nhà triết học, trị pháp luật tư sản kỉ XVII - XVIII phương Tây phát triển giới quan pháp lí Tư tưởng Nhà nước pháp quyền xây dựng thành hệ thống, bổ sung phát triển sau nhà trị, luật học tư sản thành học thuyết Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước mà hình thức phân cơng tổ chức quyền lực nhà nước 1.1.2 Đặc điểm a Đặc điểm Nhà nước nói chung Thứ nhất, Nhà nước thiết lập quyền lực cơng cộng đặc biệt khơng hồ nhập với dân cư, tách khỏi xã hội; Nhà nước có máy cưỡng chế trì địa vị giai cấp thống trị, để thực quyền lực quản lí xã hội Thứ hai, Nhà nước quản lí cư dân theo phân chia lãnh thổ thành đơn vị hành Thứ ba, Nhà nước có chủ quyền quốc gia Nhà nước đại diện, nắm giữ chủ quyền quốc gia Thứ tư, Nhà nước ban hành pháp luật thực quản lí xã hội pháp luật Thứ năm, Nhà nước quy định thực thu loại thuế hình thức bắt buộc Những đặc điểm nói lên khác Nhà nước với tổ chức trị khác, đồng thời phản ánh vị trí vai trò Nhà nước xã hội có giai cấp b Đặc điểm Nhà nước pháp quyền Một là, Nhà nước mà hiến pháp đạo luật phải giữ địa vị tối thượng Hai là, quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc phân công quyền lực Ba là, nguời thừa nhận giá trị cao quý mục tiêu cao Bốn là, bảo đảm chủ quyền nhân dân c Đặc điểm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Những đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau: Một là, Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.Đây vừa nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước, vừa quan điểm đạo trình tiếp tục thực việc cải cách máy nhà nước Ba là, Hiến pháp đạo luật giữ vị trí tối thượng điều chỉnh quan hệ đời sống xã hội Bốn là, Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lí Nhà nước cơng dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật Năm là, Nhà nước tôn trọng thực đầy đủ điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết gia nhập Sáu là, bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giám sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận 1.3 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Để đáp ứng đòi hỏi ngày cao việc xây dựng Nhà nước thời kì mới, văn kiện Đảng Đại hội VIII, IX, X, XI, XII nhấn mạnh số chủ trương, nhiệm vụ với yêu cầu sau đây: Một là, tiếp tục phát huy tốt nhiều quyền làm chủ nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng bảo vệ Nhà nước, việc giám sát, kiểm tra nhân dân hoạt động quan cán bộ, công chức Nhà nước Hai là, tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức Nhà nước thật công bộc, tận tuỵ phục vụ nhân dân Ba là, tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước; xây dựng hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng phù hợp với đặc điểm, tính chất quan nhà nước cấp, trọng lãnh đạo tổ chức đảng việc kiểm kê, kiểm sốt quản lí kinh tế, tài Ba yêu cầu quan hệ chặt chẽ với nhau, dựa tảng chung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, thực đại đồn kết dân tộc đồn kết dân tộc mà nòng cốt liên minh cơng nhân, nơng dân trí thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam 2.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Chuyên đề giới thiệu đến học viên tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển GDPT, sở giới thiệu cho học viên GDPT số quốc gia; giới thiệu số vấn đề đổi GDPT Việt Nam Tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển GDPT 1.1 Các yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến phát triển giáo dục Thế kỷ XXI chứng kiến thay đổi xã hội sang hình thái mới: xã hội thơng tin, tri thức tồn cầu hóa Thời kỳ này, tri thức kỹ người trở thành nguồn lực tổ chức quốc gia Công nghệ kỹ thuật trở thành phương tiện để phát triển xã hội Sự sáng tạo, hết trở thành lợi cạnh tranh cho tổ chức quốc gia Thêm vào đó, người học phải trở thành người học tự chủ tự học suốt đời trước bùng nổ tri thức thông tin cách mạng khoa học công nghệ Những yếu tố đòi hỏi hệ thống giáo dục quốc gia cần đào tạo người có khả phản biện, sáng tạo, giải vấn đề, người tự chủ có kỹ học tập suốt đời Những yêu cầu khiến cải cách mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục tất yếu Trong vòng hai thập kỷ gần đây, cách mạng giáo dục diễn mạnh mẽ nhiều nước giới Việt Nam ngoại lệ 1.2 Xu hướng đổi mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục 1.2.1 Đổi mục tiêu dạy học từ trang bị tri thức sang hình thành lực 1.2.2 Xu hướng dạy học phân hóa tích hợp - Dạy học lấy HS làm trung tâm - Học qua trải nghiệm (ví dụ qua mơ hình lớp học đảo ngược) - Ứng dụng CNTT giáo dục 1.3 Xu đổi quản lý giáo dục phổ thông Giáo dục phổ thông số quốc gia 2.1 Hàn Quốc Hệ thống GDPT Hàn Quốc gồm năm tiểu học, năm THCS, năm THPT Trẻ em bắt đầu học lớp năm tuổi Có hệ thống trường cơng trường tư Sự quản lý giáo dục có tính tập trung thống từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc Chương trình giáo dục chung cho toàn quốc Kết PISA năm gần cho thấy HS Hàn Quốc thường đứng vị trí top đầu kỹ năng: đọc hiểu, khoa học toán học Điều phản ánh phần chất lượng GDPT Hàn Quốc 2.2 Trung Quốc GDPT Trung Quốc gồm 12 năm: năm tiểu học, năm THCS, năm THPT Trẻ em bắt đầu học tiểu học từ năm 6-7 tuổi Trung Quốc quy định năm đầu giáo dục bắt buộc phổ cập cho tất cơng dân Trong năm gần đây, kết PISA Trung Quốc cao Một số vùng điển Thượng Hải thường đứng top nước có kỹ đánh giá chương trình 2.3 Malaysia Hệ thống GDPT Malaysia gồm 11 năm: năm tiểu học bắt đầu trẻ tuổi, năm THCS, năm THPT Hệ thống chịu giám sát Bộ Giáo dục quyền liên bang Tuy nhiên quyền tiểu bang có trách nhiệm điều phối thực hoạt động giáo dục địa phương GDPT Malaysia thực miễn phí 11 năm Tiếng Malaysiavà tiếng Anh ngôn ngữ bắt buộc trường 2.4 Liên bang Nga Hệ thống GDPT Nga chịu quản lý chung Bộ Giáo dục Khoa học Trước 1990, GDPT Nga gồm 10 năm trẻ học tiểu học từ tuổi Sau 1990, Nga cải cách hệ thống giáo dục thành 11 năm, tuổi, năm tiểu học, năm THCS năm trung học hoàn chỉnh Giáo dục thực phân hóa từ lớp phân ban sâu hai năm lớp 10 11 HS đảm bảo học đủ phận kiến thức: (1) môn chung bắt buộc tiếng Nga, Văn học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tốn, Khoa học tự nhiên tích hợp, Khoa học xã hội tích hợp, Giáo dục thể chất; (2) môn chuyên sâu HS tự chọn; (3) môn tự chọn không chuyên sâu 2.5 Phần Lan Giáo dục Phần Lan hệ thống giáo dục có chất lượng hàng đầu giới, thể thường xuyên thứ hạng cao nhiều kỳ đánh giá chất lượng GDPT giới PISA GDPT Phần Lan miễn phí cho HS cung cấp bữa ăn miễn phí cho HS ngày HS bắt đầu học lớp tuổi kết thúc năm giáo dục toàn diện bắt buộc nhà trường năm 16 tuổi Sau HS vào học trường nghề đại học Đổi GDPT Việt Nam 3.1 Quan điểm phát triển GDPT Phát triển GDPT sở quan điểm Đảng, Nhà nước đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) thông qua Nghị 29 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Quốc hội 10 ban hành Nghị số 88/2014/QH13 đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT, góp phần đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Mục tiêu Nghị số 88/2014/QH13của Quốc hội quy định: “Đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biến bản, toàn diện chất lượng hiệu GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ, phát huy tốt tiềm HS” 3.2 Đổi mục tiêu phương thức hoạt động giáo dục - Mục tiêu GDPT - Định hướng phương thức hoạt động giáo dục 3.3 Đổi cấu trúc GDPT theo hai giai đoạn Chương trình GDPT bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục (TH THCS) giai đoạn định hướng nghề nghiệp (THPT) Giai đoạn giáo dục bản: giai đoạn giáo dục gồm năm GDPT (từ lớp đến lớp 9) nhằm trang bị cho HS tri thức, kỹ tảng; hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi; chuẩn bị tâm cho việc thích ứng với thay đổi nhanh chóng nhiều mặt xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS theo hướng: học lên THPT, học nghề tham gia vào sống lao động Giai đoạn định hướng nghề nghiệp: giai đoạn giáo dục năm cuối GDPT (từ lớp 10 đến lớp 12) nhằm phát triển lực theo sở trường, nguyện vọng HS, đảm bảo HS tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau GDPT có chất lượng tham gia vào sống lao động Chương trình GDPT bao gồm: Chương trình tổng thể (khung chương trình), chương trình mơn học hoạt động giáo dục 11 Hệ thống môn học chương trình GDPT chia thành mơn học bắt buộc, mơn học bắt buộc có phân hóa, mơn học tự chọn môn học tự chọn bắt buộc Trong năm học, thời gian thực học môn học chương trình GDPT tương đương với 37 tuần, gồm 35 tuần thực học dành cho môn học bắt buộc, mơn học bắt buộc có phân hóa mơn học tự chọn bắt buộc; tuần thực học dành cho môn học tự chọn nội dung giáo dục địa phương 3.3.1 Giai đoạn giáo dục 3.3.2 Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp 3.4 Đổi quản lý giáo dục phổ thông - Định hướng đánh giá kết giáo dục phổ thông - Công tác tổ chức quản lý nhà trường - Vai trò CBQL, GV, NV HS 2.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lý giáo dục phổ thông quản trị nhà trường trung học sở Chuyên đề gồm nội dung sau: - Xu hướng đổi quản lý giáo dục giáo dục phổ thông số quốc gia - Phát triển nhà trường trung học sở trước yêu cầu đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc tế - Báo cáo thực tiễn đổi quản lý giáo dục phổ thông quản trị phát triển trường trung học sở nước ta 2.4 Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên trung học sở Chuyên đề “Động lực tạo động lực cho giáo viên” giới thiệu vấn đề liên quan đến tạo động lực cho GV tiểu học, bao gồm khái niệm động lực, tạo động lực, lí thuyết mơ hình tạo động lực Chun đề đề cập đến 12 đặc điểm lao động nghề nghiệp GV tiểu học gợi ý số hướng tạo động lực cho GV 2.5 Chuyên đề 5: Xu hướng đổi quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường trung học sở Chuyên đề cung cấp cho người học mô hình trường học khác nhau, đặc điểm, ưu nhược điểm mơ hình đó; dạy học giáo dục mơ hình trường học qua thời kì; giới thiệu xu hướng đổi quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường trung học sở; hướng tới đổi kế thừa tư lại cách thức quản lí dạy học giáo dục trường trung học sở; điều chỉnh cấu trúc hoạt động dạy học giáo dục; nguyên tắc dạy học giáo dục mơ hình trường học mới; tập trung vào dạy học hoạt động giáo dục trải nghiệm; nhà trường môi trường đạo đức 2.6 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trung học sở Hạng I Chuyên đề cung cấp kiến thức thực tế thực trạng đội ngũ giáoviên trung học sở, từ có kế hoạch, tố chức phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở, hợp tác phát triển, sử dụng đội ngũ trường cơsở giáo dục triển khai đổi giáo dục phố thông 2.7 Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường trung học sở Chuyên đề bao gồm nội dung sau: Quan niệm người giáo viên hiệu Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Phát khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học phổ thông 2.8 Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở Chuyên đề cung cấp kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp chương trình giáo dục đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng I, nội dung đề cập đến 13 vấn đề chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở 2.9 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Chuyên đề bao gồm nội dung sau: Vị trí, vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS;Tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS;Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS 2.10 Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Chuyên đề bao gồm nội dung bản: xây dựng văn hoá nhà trường phát triển thương hiệu trường trung học sở; văn hoá nhà trường đạo đức nghề nghiệp; văn hoá nhà trường phát triển đội ngũ giáo viên tmng học sở; xây dựng văn hoá nhà trường trường trung học sở bối cảnh hội nhập quốc tế PHẦN PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRONG THỜI GIAN TỚI Chuyên đề 1: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Chủ động nghiên cứu để nắm bắt thêm kiến thức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN); đặc điểm quan nhà nước nguyên tắc tổ chức, hoạt động máy nhà nước - Học tập, sử dụng kiến thức Nhà nước, máy nhà nước, vận dụng vào thực tế sống công tác chuyên môn - Ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Nhà nước ta Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thơng Việt Nam 14 - Chủ động tìm hiểu thêm kinh nghiệm quốc tế phát triển giáo dục phổ thông (GDPT), GDPT số nước giới; vấn đề đổi GDPT giai đoạn tất yếu khách quan giai đoạn - Nhận diện vấn đề giáo dục đổi giáo dục; có kỹ quản lý lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động xã hội, nhu cầu đổi GDPT nói riêng - Có thái độ đúng, tích cực đổi GDPT nay; thân tỏ rõ quan điểm thái độ nghề nghiệp tích cực quản lý công tác chuyên môn đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lý giáo dục phổ thông quản trị nhà trường trung học sở - Vận dụng kiến thức xu hướng đổi quản lý giáo dục phổ thông quản trị nhà trường số quốc gia; phát triển nhà trường trung học sở trước yêu cầu đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc tế - Chủ động củng cố nâng cao kỹ tự học, tự nghiên cứu; kỹ thảo luận; kỹ làm việc nhóm; kỹ phân tích, tổng hợp, đánh giá - Chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm việc đổi quản lý giáo dục phổ thông, quản trị phát triển nhà trường trung học sở bối cảnh nước ta - Chủ động thay đổi nhận thức quản lý quản trị, chuyển từ quản lý quản trị tập trung, hành sang quản lý, quản trị dựa phân quyền hiệu - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận qua chuyên đề thực tiễn quản lý giáo dục phổ thông, quản trị phát triển nhà trường nước ta Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên trung học sở 15 - Hiểu khái niệm động lực, biết cách tạo động lực cho giáo viên - Có thái độ khách quan, khoa học việc ứng xử tạo động lực làm việc cho thân cho đồng nghiệp - Thực tác động tạo động lực cho giáo viên theo mơ hình lí thuyết, có tính đến điều kiện cụ thể nhà trường Chuyên đề 5: Xu hướng đổi quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường trung học sở - Hiểu khái niệm số mơ hình nhà trường đầu kỉ XXI - Nắm đặc điểm hoạt động dạy học giáo dục số mơ hình nhà trường đầu kỉ XXI - Phân tích xu hướng đổi quản lí hoạt động dạy học giáo dục trường trung học sở - Bồi dưỡng kĩ nghiên cứu tài liệu giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo, kĩ nhận diện phân tích đặc điểm mơ hình nhà trường Từ đó, đánh giá mơ hình trường học phù hợp với đặc điểm giáo dục Việt Nam - Có kĩ làm việc nhóm trình thực đổi quản lí dạy học giáo dục trường trung học sở - Nhận thức tầm quan trọng mơ hình trường học bối cảnh - Có ý thức chủ động nghiên cứu tài liệu, triển khai hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục phù hợp với mơ hình nhà trường nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trường trung học sở - Có ý thức tâm đổi quản lí dạy học giáo dục trường trung học sở Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trung học sở Hạng I - Nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu đối vởi đội ngũ giáo viên 16 trung học sở trước u cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng;Hiểu thuận lợi thách thức đội ngũ giáo viên trung học sở trước yêu cầu đối chương trình giáo dục phổ thơng - Nắm bắt hồ sơ lực giáo viên trung học sở - Hiểu lý giải vấn đề liên quan tới việc phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực trạng lực giáo viên trung học sở giai đoạn - Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung biện pháp để phát triển giáo viên trung học sở - Nghiêm túc, trung thực đánh giá thực trạng lực giáo viêntrunghọc sở - Chủ động, tích cực xây dựng biện pháp phát triển lực cho giáo viên trung học sở Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường trung học sở - Tự nâng cao kiến thức về: quan niệm người giáo viên hiệu quả; học kinh nghiệm trước yêu cầu đối giáo dục phổ thông Việt Nam; phát khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở - Nhóm kĩ nghiên cứu, tìm hiểu dạy học học sinh khiếu - Nhóm kĩ học tập, đặc biệt kĩ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận làm việc nhóm - Nhóm kĩ vận dụng vận dụng quy trình phát bồi dưỡng học sinh khiếu; xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn học - Tự nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng chuẩn giáo viên 17 đáp ứng yêu cầu giai đoạn trường phổ thông - Thay đổi tư tưởng dạy học; chuyển từ dạy học theo tiếp cận nội dung sang dạy học theo tiếp cận phát triển lực chuyên biệt cho học sinh có khiếu Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở - Phân biệt khái niệm/thuật ngữ kiểm định, chất lượng, chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục: tiêu chuẩn, tiêu chí, số đánh giá chất lượng giáo dục, tự đánh giá, đánh giá ngoài, minh chứng… - Nhận biết yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục: quan niệm chất lượng giáo dục, thành tố tạo nên chất lượng giáo dục trường trung học sở - Hiểu mục tiêu, đặc trưng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở - Mô tả tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng trường trung học sở - Đối chiếu, phân tích tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng trường trung học sở đơn vị - Lập kế hoạch kiểm định chất lượng sở giáo dục, thu thập thông tin thiết lập minh chứng cho tiêu chí - Viết báo cáo tiêu chí - Xác định vai trò quan trọng hoạt động kiểm định chất lượng nhà trường trung học sở, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích cự tham gia hoạt động lớp bồi dưỡng - Tích cực tự giác triển khai, tham gia hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở học viên công tác Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS 18 - Hiểu vai trò, vị trí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS - Quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường THCS - Tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế - Hiểu khái niệm văn hoá nhà trường thành tố cấu trúc văn hoá nhà trường - Hiểu vai trò văn hố nhà trường với việc xây dựng thương hiệu trường trung học sở - Phân tích mối quan hệ xây dựng văn hoá nhà trường với vấn đề phát triển đạo đức nghề nghiệp - Phân tích ảnh hưởng bối cảnh hội nhập quốc tế với vấn đề xây dựng văn hoá nhà trường - Đánh giá thực trạng văn hoá học đường nhà trường cụ thể - Xây dựng kế hoạch phát triển văn hoá nhà trường - Thiết lập bước xây dựng văn hoá nhà trường - Ý thức tầm quan trọng văn hố nhà trường q trình tạo lập thương hiệu nhà trường - Tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng nhà trường thành công, có sắc văn hố, đáp ứng u cầu xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán giáo viên học tập tích lũy cho kiến thức quý báu từ chuyên đề áp dụng quản lý nhà trường công tác dạy học để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương Người viết thu hoạch 19 20 ... thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp chương trình giáo dục đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng I, nội dung đề cập đến 13 vấn đề... học từ tuổi Sau 19 90, Nga cải cách hệ thống giáo dục thành 11 năm, tuổi, năm tiểu học, năm THCS năm trung học hồn chỉnh Giáo dục thực phân hóa từ lớp phân ban sâu hai năm lớp 10 11 HS đảm bảo học... trường THCS Chun đề 10 : Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Kết thu hoạch qua chuyên đề: Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in, Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1 chỉ việc đổi tên cá nhân và in

Từ khóa liên quan