slide bài giảng TOÁN 2 TUẦN 23 LUYỆN tập

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:17

Lớp 2C Mơn:Tốn Giáo viên: PHAN THỊ LAN PHƯƠNG Lớp học bắt đầu lúc 18 ngày 16/4/2020 Đã tô màu hình ? A 06/04/20 B NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN C Thứ năm ngày 16 tháng năm 2020 Toán – Tiết 114 06/04/20 Thứ năm ngày 16 tháng năm 2020 Toán – Tiết 114 Luyện tập 1.Tính nhẩm: 6:3= 12 : = 9:3= 27 : = 15 : = 30 : = 10 24 : = 18 : = 06/04/20 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Thứ năm ngày 16 tháng năm 2017 Tốn – Tiết 114 Luyện tập 2.Tính nhẩm: 06/04/20 x = 18 x = 27 18 : = 27 : = 3x3= 3x1= 9:3= 3:3 = NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Thứ năm ngày 16 tháng năm 2020 Toán – Tiết 114 Luyện tập Có 15 kg gạo chia vào túi Hỏi túi có ki-lơ-gam gạo? Bài giải Tóm tắt: Số ki-lơ-gam gạo túi có là: túi : 15kg gạo túi: ? kg gạo 15 : = (kg) Đáp số: 5kg gạo 06/04/20 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 15:3= 9:3= 12:3 = 30:3 = 10 6:3 = 27:3 = 21:3 = 5x2 7= 06/04/20 3:3 = 24:3 = ... ? A 06/04 /20 B NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN C Thứ năm ngày 16 tháng năm 20 20 Toán – Tiết 114 06/04 /20 Thứ năm ngày 16 tháng năm 20 20 Toán – Tiết 114 Luyện tập 1.Tính nhẩm: 6:3= 12 : = 9:3= 27 : = 15... 27 : = 15 : = 30 : = 10 24 : = 18 : = 06/04 /20 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Thứ năm ngày 16 tháng năm 20 17 Toán – Tiết 114 Luyện tập 2. Tính nhẩm: 06/04 /20 x = 18 x = 27 18 : = 27 : = 3x3= 3x1= 9:3= 3:3... túi: ? kg gạo 15 : = (kg) Đáp số: 5kg gạo 06/04 /20 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 15:3= 9:3= 12: 3 = 30:3 = 10 6:3 = 27 :3 = 21 :3 = 5x2 7= 06/04 /20 3:3 = 24 :3 =
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng TOÁN 2 TUẦN 23 LUYỆN tập , slide bài giảng TOÁN 2 TUẦN 23 LUYỆN tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn