Mot so bai tap cung co ch­uong I

1 327 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 05:10

Một số bài tập củng cố chơng I Câu 1. Tìm điều kiện của x để biểu thức sau nghĩa: a, 5 x b, x42 c, xx 3 2 + d, 152 2 + xx Câu 2. Thút gọn: a. 50 - 18 + 200 - 162 b.(5 200 -2 450 +3 50 ) : 10 c. 526526 + d, 2 232 + + ( ) 23 13 33 + Caõu 3: Cho biểu thức P= x x x x x x + + 9 4 : 33 Vụựi x > 0 vaứ x 9. a, Rút gọn P b, Tính P với x = 5 + 24 Câu 4. Tìm x biết a, = 3x 1 b, 96 2 + xx = 4 c, 523 =++ xx . Một số b i tập củng cố chơng I Câu 1. Tìm i u kiện của x để biểu thức sau có nghĩa: a, 5 x b, x42 c, xx 3 2. Caõu 3: Cho biểu thức P= x x x x x x + + 9 4 : 33 Vụ i x > 0 vaứ x 9. a, Rút gọn P b, Tính P v i x = 5 + 24 Câu 4. Tìm x biết a, = 3x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bai tap cung co ch­uong I, Mot so bai tap cung co ch­uong I, Mot so bai tap cung co ch­uong I