BÀI 11. LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

14 754 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 12:10

TRÖÔØNG THPT TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN TRÖÔØNG TOÄ NGUYEÃN TRÖÔØNG TOÄ Nha Trang Nha Trang Trả lời câu hỏi sau Trọng lực là gì? Trọng lựclực của Trái Đất tác dụng vào các vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự do. P = mg Bài11 Bài11 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN Khi Trái Đất hút các vật thì các vật có hút Trái Đất không? Do Trái Đất hút các vật về phía nó Theo đònh luật III Niu tơn vật rơi tự do cũng hút Trái Đất về phía nó Điều gì khiến cho các vật rơi về phía Trái Đất? Lực mà Trái Đất hút các vậtlực mà các vật hút Trái Đất có cùng bản chất với loại lực nào mà các em đã được học? Không cùng bản chất Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG XUNG QUANH TRÁI ĐẤT Trái Đất Mặt Trời Mặt Trăng MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI Hoả Trái Đấtû Mộc Thổ MT Bài11 Bài11 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Đònh luật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghòch với bình phương khoảng cách giữa chúng 2. Biểu thức 2 21 r mm GF = Bài11 Bài11 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 2 21 r mm GF = II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Đònh luật m 1 ,m 2 khối lượng hai chất điểm(kg) G = 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 r khoảng cách giữa hai chất điểm(m) Biểu diễn lực hấp dẫn m 1 m 2 Đặc điểm của cặp lực F hd1 vàF hd2 ? Là hai lực trực đối Phạm vi áp dụng *Hai chất điểm *Các vật đồng chất có dạng hình cầu 1hd F  2hd F  1hd F  2hd F  r Bài11 Bài11 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN ( ) 2 hR mM GP + = II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN Nhắc lại khái niệm và biểu thức của trọng lực?Là lực hút của TRÁI ĐẤT tác dụng lên vật P = mg Trọng lực của một vậtlực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó Suy ra ( ) 2 hR GM g + = Nếu ở gần mặt đất h<<R 2 R GM g = R M h m Điểm đặt của Trọng lực là Trọng tâm của vật Bài11 Bài11 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN Trọng lực của một vậtlực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó ( ) 2 hR GM g + = 2 R GM g = Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghòch với bình phương khoảng cách giữa chúng 2 21 r mm GF = [...]... 6,67.10 −11 R G Hướng dẫn học bài và làm bài tập về nhà Học bài theo câu hỏi SGK Làm các bài tập trang 69 SGK Đọc mục Em có biết? Ôn lại khái niệm: vật đàn hồi, biến dạng đàn hồi, tính chất đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo Bài1 1: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I LỰC HẤP DẪN Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn II ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm.. .Bài1 1: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN p dụng Câu 1: Viết biểu thức lực hấp dẫn giữa hai vật trong hình vẽ sau A m1m2 F =G (l)2 r1 m1m2 B F = G ( r1 + l ) 2 m2 m1 l m1m2 C F = G ( l + r2 ) 2 r2 m1m2 D F = G ( r1 + l + r2 ) 2 Bài1 1: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN p dụng Câu 2: Thực hiện tính toán cần thiết để trả lời câu hỏi... lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghòch với bình phương khoảng cách giữa chúng m1m2 F =G 2 r III TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN Trọng lực của một vậtlực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật GM g= ( R + h) 2 GM g= 2 R . Bài1 1 Bài1 1 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN ( ) 2 hR mM GP + = II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP. là Trọng tâm của vật Bài1 1 Bài1 1 : LỰC HẤP DẪN. : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. LỰC HẤP DẪN Mọi vật trong vũ trụ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 11. LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN, BÀI 11. LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN, BÀI 11. LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN