giao angiao angiao an thi truong tìm số hạng trong một tổng

22 465 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 07:10

09/29/134-11-2004 1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH. 09/29/134-11-2004 2 M«n: To¸n líp 2 Bµi: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng Gi¸o viªn :NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ 3 KiÓm tra bµi cò: 11 + 6 = 8 + 12 = 15 – 3 = 17 – 7 = 17 20 12 10 4 11 + 6 = Nªu tªn thµnh phÇn trong phÐp céng trªn? S ố h ngạ S ố h ngạ T ngổ 17 5 Bµi: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng 6 Bµi : T×m mét sè h¹ng trong mét tæng H y nh×n tãm t¾t vµ n· êu ®Ò to¸n 10 con thá x + 4 = 10 x Toµn Tïng 7 x + 4 = 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 Em h y nªu c¸ch tÝnh?· Số hạng1 Tổng Số hạng2 8 Muèn t×m sè h¹ng thø nhÊt ta lµm thÕ nµo? Số hạng 1 = Tổng - Số hạng 2 9 Nh×n tãm t¾t nêu ®Ò to¸n? x 10 qu¶ t¸o 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 An Lan 10 Muèn t×m sè h¹ng thø hai ta lµm nh­ thÕ nµo? Số hạng 2 = Tổng - Số hạng 1 [...]... t×m số hạng thứ 1, số hạng thứ 2 ta lµm thÕ nµo? Số hạng 1 =Tổng -Số hạng 2 Số hạng 2 =Tổng - Số hạng 1 11 Muèn t×m mét sè h¹ng ta lµm thÕ nµo? Ghi nhí: Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia 12 Bµi 1 : T×m x x+3=9 x=9-3 x= 6 3 + x = 10 x = 10 - 3 x= 7 Muèn t×m mét sè h¹ng ta lµm thÕ nµo? Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia 13 Bµi 2 : ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng Số hạng. .. kia 13 Bµi 2 : ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng Số hạng 12 9 Số hạng Tổng 6 15 24 17 21 10 34 15 42 39 14 Số hạng Số hạng Tổng 12 9 10 15 21 6 1 24 0 17 21 22 18 10 34 15 42 39 15 Bµi 3: Mét líp häc cã 35 häc sinh, trong ®ã cã 20 häc sinh trai Hái líp häc ®ã cã bao nhiªu häc sinh g¸i? 16 Bài to¸n cho biết g×? Bµi to¸n cho biÕt cã 35 häc sinh, trong ®ã cã 20 häc sinh trai 17 Bài to¸n hỏi g×? Bµi to¸n hái:... hái: Líp häc ®ã cã bao nhiªu häc sinh g¸i ? 18 • Bµi 3: • Mét líp häc cã 35 häc sinh, trong ®ã cã 20 häc sinh trai Hái líp häc ®ã cã bao nhiªu häc sinh g¸i? 19 Bµi gi¶i: Sè häc sinh g¸i líp häc ®ã cã lµ: 35 - 20 = 15 ( häc sinh) §¸p sè: 15 häc sinh Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? §©y lµ d¹ng to¸n: T×m sè h¹ng ch­a biÕt trong mét tæng 20 H«m nay c« d¹y c¸c em bµi g×? Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lµm thÕ . 4 x = 6 Em h y nªu c¸ch tÝnh?· Số hạng1 Tổng Số hạng2 8 Muèn t×m sè h¹ng thø nhÊt ta lµm thÕ nµo? Số hạng 1 = Tổng - Số hạng 2 9 Nh×n tãm t¾t nêu ®Ò to¸n?. h ng th 1, s h ng ố ạ ứ ố ạ th 2 ta lµm thÕ nµo?ứ Số hạng 1 =Tổng -Số hạng 2 Số hạng 2 =Tổng - Số hạng 1 12 Muèn t×m mét sè h¹ng ta lµm thÕ nµo? Ghi nhí:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao angiao angiao an thi truong tìm số hạng trong một tổng, giao angiao angiao an thi truong tìm số hạng trong một tổng, giao angiao angiao an thi truong tìm số hạng trong một tổng

Từ khóa liên quan