(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

78 17 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 13:41

(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA ĐỨC TUẤN THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MỲ GẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP THÁI NGUN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA ĐỨC TUẤN THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MỲ GẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HĨA TỈNH THÁI NGUN Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ YẾN THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn Hứa Đức Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ, động viên khích lệ nhiều tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Bộ phận Quản lý Đào tạo Sau Đại học - Phòng Đào tạo, Thầy Cơ giáo Khoa Kinh tế &PTNT, tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt suốt q trình hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thị Yến - người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới UBND huyện Định Hóa tỉnh Thái Ngun, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thống kê huyện Định Hóa, sở, hợp tác xã, hộ sản xuất Mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Hứa Đức Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Sản xuất ý nghĩa sản xuất mỳ gạo 1.1.2 Nội dung phát triển sản xuất mỳ 1.1.3 Đặc trưng phát triển sản xuất mỳ 10 1.1.4 Đặc điểm sản xuất hộ sản xuất mỳ 12 1.1.5 Sự cần thiết phải phát triển sản xuất mỳ gạo địa phương 13 1.1.6 Quy trình sản xuất mỳ 15 1.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất mỳ 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển sản xuất mỳ gạo số địa phương 19 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 22 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 24 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm địa hình 27 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 2.1.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên cho phát triển sản xuất mỳ gạo 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 34 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa 36 3.1.1 Thực trạng nguồn lực cho phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 36 3.1.2 Giá bán, kênh phân phối thị trường tiêu thụ mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 47 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh hộ sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 49 3.2 Thực trạng tiêu thụ mỳ gạo huyện Định Hóa thị trường 51 3.3 Những thuận lợi khó khăn cho phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 52 3.3.1 Những thuận lợi 52 3.3.2 Những khó khăn 52 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa 54 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.4.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên 54 3.4.2 Yếu tố kinh tế xã hội - môi trường 55 3.4.3 Các yếu tố vốn, kỹ thuật lao động 56 3.5 Định hướng giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025 58 3.5.1 Quan điểm định hướng phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 58 3.5.2 Giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATK : An toàn khu CC : Cơ cấu CNH - HĐH : Công nghiệp hóa, hiệnđại hóa CP : Chi phí ĐVT : Đơn vị tính Lđ : Lao động NVL : Nguồn nhân lực PTBQ : Phát triển bình quân SX : Sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Định Hóa giai đoạn 2016 -2018 (theo giá cố định) 29 Bảng 2.2 Dân số huyện Định Hóa phân theo giới tính, thành thị, nông thôn giai đoạn 2016 - 2018 30 Bảng 3.1 Tình hình đầu tư vốn mặt xây dựng hộ sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa 37 Bảng 3.2 Nguồn lao động cho sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2018 38 Bảng 3.3 Lượng nguyên liệu sử dụng sản lượng mỳ gạo huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2018 40 Bảng 3.4 Tình hình đầu tư máy móc kỹ thuật sản xuất mỳ huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2018 42 Bảng 3.5 Tình hình sử dụng lao động đầu tư vốn hộ sản xuất mỳ gạo Huyện Định Hóa 44 Bảng 3.6 Tình hình chi phí sản xuất hộ sản xuất mỳ gạo 46 Bảng 3.7: Giá bán buôn giá bán lẻ thị trường mỳ gạo 47 Bảng 3.8 Tỷ lệ kênh phân phối sản phẩm mỳ gạo huyện Định Hóa 48 Bảng 3.9 Kết sản xuất nhóm hộ theo quy mơ sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa 50 Bảng 3.10: Chi phí cho tiêu thụ mỳ gạo đối tượng phân phối 51 Bảng 3.11 Tình hình sử dụng vốn sản xuất mỳ gạo 56 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hứa Đức Tuấn Tên luận văn: Thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Ngun Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8.62.01.15 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu mục tiêu sau: - Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên - Đưa thuận lợi khó khăn cho phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên - Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên -Đề xuấtgiải pháp nhằm phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2020-2025 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập tài liệu thứ cấp sơ cấp Điều tra hộ sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả phương pháp chuyên gia chuyên khảo Kết nghiên cứu Qua đánh giá thực trạng phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn Định Hóa tỉnh Thái Nguyên luận văn thu số kết sau: Về quy mô sản xuất: Quy mô sản xuất mở rộng, thể số hộ tham gia sản xuất mỳ gạo tăng lên qua năm từ 2016- 2018 Bên cạnh việc phát triển tập chung chủ yếu xã Kim Phượng thị trấn Chợ Chu thời gian qua lan rộng sang số xã lân cận Hiện thành lập hợp tác xã, hình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 53 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất chưa đáp ứng u cầu, hình thức liên kết góp vốn mua máy móc gây khó khăn q trình đổi cơng nghệ, mở rộng sản xuất Để trình sản xuất phát triển ổn định lâu bền, định hộ phải ý xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương, cụ thể xây dựng thương hiệu mỳ gạo bao thai Định Hóa Nhưng số hộ quan tâm tới vấn đề thương hiệu chí phải sản xuất theo yêu cầu tư thương, đóng gói tên nhãn hiệu khác Hoặc tình trạng làm nhái nhãn hiệu, đóng gói tùy tiện khơng qua bước, quy trình kiểm tra chất lượng Quá trình tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thương lái, chủ hộ sản xuất tiếp cận đầy đủ thông tin thị trường, chưa có kế hoạch sản xuất cụ thể phù hợp với biến động thị trường thay đổi giá sản phẩm, giá nguyên liệu đầu vào Việc liên kết bao tiêu sản phẩm chủ hộ với hợp tác xã, doanh nghiệp, tư thương chưa đáp ứng yêu cầu hợp đồng nên thị trường tiêu thụ gặp khó khăn người sản xuất phải chịu nhiều rủi ro bị ép giá Nguyên nhân khó khăn do: - Chưa có định hướng quy hoạch tổng thể, hình thức sản xuất tự phát theo quy mô hộ nên hiệu không cao - Giải pháp hỗ trợ vốn chưa khuyến khích hộ đầu tư thêm máy móc, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ sản xuất thương hiệu sản phẩm chưa thường xuyên - Quá trình sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu gạo nên biến động giá gạo có ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập hộ giá sản phẩm 54 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa 3.4.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên Nghề làm mỳ gạo huyện Định Hóa chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố thời tiết, có tác động tới giai đoạn làm khơ, phơi bánh tráng Nếu thời tiết mưa ẩm không đủ nắng bánh dễ bị mốc hỏng đồng thời ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, vào buổi thời tiết xấu hầu hết hộ không sản xuất để tránh rủi ro thời tiết Trường hợp nguyên liệu gạo ngâm để xay tráng thời tiết xấu ảnh hưởng tới chất lượng nguyên liệu ngâm lâu bị chua, tráng mưa ẩm phơi được, thông thường nguyên liệu hỏng hộ thường tận dụng để chăn nuôi Đây nguyên nhân khiến suất mỳ gạo thấp, ảnh hưởng tới thu nhập hộ nông dân Hiện thị trường có máy sấy, làm khơ chưa có hộ áp dụng cơng nghệ vào sản xuất tâm lý sợ rủi ro thiếu vốn Đất đai yếu tố thiếu sở sản xuất, đối nghề làm mỳ gạo u cầu diện tích mặt sở sản xuất không lớn yêu cầu khơng gian diện tích để phơi phên nứa tương đối lớn, hầu hết hộ phải tận dụng không gian, môi trường xung quanh để phơi bánh Yêu cầu vị trí phơi bánh phải đảm bảo thống mát sẽ, khơng ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Hiện diện tích sân lán hộ sản xuất bình qn hộ khoảng gần 100 m2, diện tích khơng đáp ứng nhu cầu phơi phóng nên hầu hết hộ tận dụng phơi bánh khn viên cơng cộng, khó khăn ảnh hưởng tới không gian chung vui chơi người để khắc phục khó khăn khơng gian diện tích phơi mỳ có nhiều ý kiến áp dụng máy sấy vào sản xuất Nếu ý kiến hộ liên kết triển khai áp dụng mang lại nhiều lợi ích nâng cao suất, giảm bớt cơng lao động khơng tốn nhiều diện tích phơi phóng, 55 giá dây truyền sấy mỳ khoảng gần 100 triệu đồng Tuy nhiên nguyên nhân sợ rủi ro chi phí mua dây truyền máy sấy lớn nên chưa hộ áp dụng vào sản xuất cần có hỗ trợ địa phương, đặc biệt cần có đánh giá chi tiết lợi ích chi phí ứng dụng dây truyền vào sản xuất 3.4.2 Yếu tố kinh tế xã hội - môi trường Sự ảnh hưởng tới môi trường nghề làm mỳ thể rõ ràng ô nhiễm nguồn nước, mức độ gây nhiễm phụ thuộc lớn vào tính chất, quy trình sản xuất, quy mơ sản xuất tốc độ phát triển sản xuất nghề làm mỳ gạo có đặc điểm sử dụng nguyên liệu chủ yếu gạo lượng nước sử dụng cho sản xuất lớn, lượng nước thải lớn với nồng độ ô nhiễm cao, theo kết điều tra để sản xuất 100kg nguyên liệu gạo cần sử dụng khoảng 1,5 khối nước giai đoạn sản xuất Mặt khác, hộ hầu hết sử dụng hệ thống thoát nước cũ, hố bioga nhỏ chưa đạt tiêu chuẩn, có khoảng 31% số hộ điều tra có sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nước Nước thải khâu vo gạo quy trình sản xuất hộ tận dụng để chăn ni lợn, nước thải q trình tráng bánh, rửa bánh hầu hết thải hết môi trường Ngồi hộ sử dụng hóa chất thải mơi trường gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người Các hóa chất hộ sử dụng nhằm làm trắng mỳ, chưa có hoạt động đánh giá giám sát việc sử dụng hóa chất q trình sản xuất Hầu hết hộ sản xuất chăn nuôi lợn gà để tận dụng nguyên liệu, sản phẩm phụ Do bên cạnh nước thải sản xuất có nước thải chăn ni Mặc dù quy mô chăn nuôi không lớn, hộ nuôi 5- nước thải không sử lý, số hầm bioga ít, theo kết điều tra có 10% số hộ sản xuất xây dựng hầm bioga kiên cố đạt tiêu chuẩn 56 3.4.3 Các yếu tố vốn, kỹ thuật lao động Đối với sản xuất mỳ gạo bước vào sản xuất hộ có nhu cầu vay vốn, hộ có nhu cầu vay vốn chủ yếu hộ sản xuất máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất chưa mua sắm đầy đủ để phục vụ sản xuất Mặt khác hộ làm mỳ gạo huyện Định Hóa hầu hết hộ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang, bị thu hồi đất nơng nghiệp nên có số vốn tự có để đầu tư sản xuất, có nhu cầu vay vốn có vay chủ yếu vay với mục đích khác Theo kết điều tra tổng hợp bảng 3.10 ta thấy hộ sản xuất quy mô nhỏ sản xuất quy mô lớn lượng vốn vay phục vụ sản xuất ít, chủ yếu vốn tự có hộ quy mơ lớn bình qn có 66,733% vốn sản xuất vốn tự có, với hộ quy mơ nhỏ tiêu 63,64% Khi điều tra có khoảng 50% số hộ có nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất, mua máy móc, chủ yếu hộ quy mơ nhỏ, nhiên hộ vay vốn từ tổ chức tín dụng mà chủ yếu vay từ người thân bạn bè thời gian vay dài, làm nhiều thủ tục vay vốn Vay vốn từ tổ chức tín dụng địa phương cần nhiều tiêu chí để xét kèm theo thủ tục nên hầu hết hộ tận dụng vay từ người thân,bạn bè Bảng 3.11 Tình hình sử dụng vốn sản xuất mỳ gạo Hộ quy mô lớn Chỉ tiêu Hộ quy mơ nhỏ Vốn tự có Số lượng (tr đồng) 65 Cơ cấu (%) 66,33 Số lượng (tr đồng) 42 Cơ cấu (%) 63,64 Vốn vay 20 20,41 12 18,18 - Vay người thân 4,5 4,59 5,6 8,48 - Vay tổ chức tín dụng 8,5 8,67 6,4 9,70 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2019 Nhìn chung hộ sản xuất cần nhiều vốn thời kỳ đầu để mua trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, vốn để mua ngun liệu đầu vào quay vòng q trình sản xuất 57 Trong trình sản xuất mỳ gạo có nhiều giai đoạn quy trình sản xuất, giai đoạn có liên quan chặt chẽ với nhau, phối hợp tốt mang lại hiệu cao sản xuất Từ công cụ máy móc khoa học đưa vào sản xuất thay cho số giai đoạn lao động thủ công trước như: nghiền gạo, tráng bánh, thái bánh Khiến suất lao động cao hẳn, sử dụng máy thái mỳ khiến mỳ vụn giảm hẳn, trước tráng bánh thủ công lần tráng 20- 25kg gạo, đưa máy tráng vào sử dụng khoảng 3- hộ chung máy lần tráng bánh tráng từ 400600kg gạo Trong bối cảnh khó khăn kinh tế, có nhiều lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm Mặt khác số hộ khơng đất nông nghiệp để sản xuất nên định chuyển sang sản xuất số ngành nghề nơng thơn, khơng đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn phục vụ sảnxuất vừa phải làm mỳ, làm bánh đa Do đặc điểm nghề chế biến nơng sản nói chung, thời gian lao động kéo dài tận dụng tối đa lao động gia đình nên thường phải thuê lao động Những lao động thuê làm việc giai đoạn q trình sản xuất đòi hỏi có nhiều người làm tráng bánh hay thuê gói bó mỳ Nhìn chung thị trường lao động sản xuất mỳ gạo tương đối đơn giản, người lao động làm thuê chủ yếu lao động hộ khác thuê thuê thời gian không sản xuất hay nhàn rỗi Tuy nhiên giai đoạn sản xuất nhiều vào cuối năm hộ có nhu cầu thuê lao động số lao động làm thuê lao động phải tập chung sản xuất gia đình Sự khác quy mô sản xuất hộ vào sản lượng bình qn/tháng, ngồi nhóm hộ có khác biệt mức đầu tư cho sản xuất nguyên liệu thiết bị sản xuất Khi hoạch tốn chi phí sản xuất 58 nhóm hộ/đơn vị sản phẩm có khác biệt đầu tư chi phí ngun liệu, cơng lao động, chủ yếu với hộ quy mơ lớn sử dụng hiệu nguyên liệu đầu vào lao động thuê so với hộ quy mô nhỏ Tuy nhiên với mức sản xuất nhóm hộ tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí, tiếp tục đầu tư hiệu nhóm hộ quy mơ lớn cao nhóm hộ quy mơ nhỏ Tóm lại hộ có quy mơ sản xuất lớn sử dụng chi phí có hiệu so với hộ quy mơ nhỏ, quy mơ ngun liệu lớn số lượng sản phẩm lợi nhuận tăng mang lại hiệu lớn Trong tương lai để phát triển nghề làm mỳ gạo hộ cần tăng thêm quy mơ sản xuất thay đổi hình thức sản xuất theo mơ hình trung tâm hay cơng ty để nâng cao chất lượng dịch vụ, mạnh dạn đầu tư máy móc, đẩy mạnh cơng tác giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ bảo vệ lợi ích người sản xuất 3.5 Định hướng giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025 3.5.1 Quan điểm định hướng phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 3.5.1.1 Quan điểm phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa Phát triển sản xuất mỳ gạo sở đánh giá vai trò vị trí ngành nghề chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế địa phương Trước hết sản xuất mỳ gạo không đáp ứng nhu cầu xã hội khối lượng lớn sản phẩm lương thực mà góp phần tăng thu nhập hộ gia đình ngân sách địa phương Bên cạnh phát triển sản xuất mỳ gạo coi giải pháp tích cực để tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân xây dựng nơng thơn mới, góp phần khắc phục mâu 59 thuẫn gia tăng dân số với việc giải việc làm nông thôn, thu hẹp khoảng cách thành thị vànông thôn Phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phát triển thương hiệu mỳ gạo địa phương Là sản phẩm chiến lược chương trình OCOP xã sản phẩm địa phương Phát triển theo hướng đảm bảo đạt kết kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường Phát triển nghề làm mỳ gạo giải pháp vừa có tính trước mắt vừa có tính lâu dài để phát triển kinh tế xã hội nông thôn Cùng với vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội vấn đề đảm bảo mơi trường phải coi mục tiêu quan trọng trình phát triển nghề làm mỳ gạo 3.5.1.2 Định hướng phát triển sản xuất mỳ gạo huyện Định Hóa Trong thời gian tới cần đa dạng hóa hình thức sản xuất, không tổ chức sản xuất theo quy mơ hộ mà cần tổ chức hình thức sản xuất khác HTX, Doanh nghiệp Nâng cao chất lượng phục vụ chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu mỳ gạo Bao thai Định Hóa Tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc cấp bao bì đóng gói, nâng cao nhận thức người dân việc phát triển bảo vệ thương hiệu sản phẩm Thúc đẩy phát triển thị trường yếu tố đầu vào cho sản xuất, đảm bảo cung cấp nguyên liệu đầy đủ, chất lượng tốt để sảnxuất Về thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết với đối tượng mua buôn thu gomcác tỉnh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh việc tăng quy mô sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm ý đánh giá tác động sản xuất tới môi trường, nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường Chính quyền người dân phối hợp tu bổ lại hệ thống cống thoát nước thải 3.5.2 Giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 60 3.5.2.1 Giải pháp nguồn lực Về lao động Hiện thị trường lao động mang tính tự phát, hầu hết khơng có hợp đồng lao động Trước hộ thường tận dụng lao động gia đình, hạn chế thuê lao động việc thuê lao động không thường xuyên, sản xuất phát triển nhu cầu thuê lao động tăng lên cần có biện pháp xây dựng điều tiết thị trường tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất chất lượng số lượng Bên cạnh cần ý tới cơng tác dạy nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn để phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài Dạy nghề không dạy kỹ sản xuất mà giúp cho người lao động có kiến thức thị trường, thấy vai trò việc bảo vệ xây dựng thương hiệu sản phẩm, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất để thực kế hoạch đào tạo cho người lao động cần có phối hợp người sản xuất sở khoa học công nghệ mở lớp tập huấn cho chủ hộ người lao động Về vốn Trong tình hình tổ chức sản xuất hầu hết hộ gặp khó khăn vốn sản xuất theo quy mơ hộ gia đình tự phát, tận dụng nguồn lực sẵn có Sản xuất tiêu thụ ngày phát triển tổ chức sản xuất theo quy mơ hộ gia đình yếu tố cản trở q trình đổi cơng nghệ, tiếpcậnthịtrường,pháttriểnvàbảovệthươnghiệusảnphẩm.Trongtươnglai bên cạnh trì hình thức sản xuất hộ gia đình cần khuyến khích thành lập trung tâm, hình thức cơng ty chuyên sản xuất tiêu thụ, muốn phát triển mạnh để trở thành ngành sản xuất hàng hóa phải kết hợp hai loại hình tổ chức sản xuất Các trung tâm, cơng ty đóng vai trò bao tiêu thu gom sản phẩm, đẩy mạnh cơng tác tiếp thị cung cấp nguyên liệu đầu vào để phát 61 triển loại hình tổ chức cơng ty, trung tâm cần có lượng vốn lớn cần hỗ trợ nhà nước, tạo điều kiện chấp vay vốn ngân hàng, bên cạnh cần huy động nguồn vốn góp đầu tư tổ chức cá nhân Ngoài huy động vốn thơng qua hình thức liên kết kinh tế Hình thức phát triển sở phân công hiệp tác lao động, chuyên môn hóa sản xuất Nó coi giải pháp hữu hiệu không nhằm giải vấn đề vốn thông qua việc cung ứng nguyên vật liệu ứng vốn trước cho người sản xuất Mà nhằm khai thác lợi lẫn bên tham gia liên kết để nâng cao hiệu sử dụng vốn vay chủ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường cơng nghệ kỹ thuật để có sở tin cậy việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinhdoanh Về khoa học kỹ thuật công nghệ Hiện 100% số hộ sản xuất mỳ gạo thep hướng sản xuất hàng hóa huyện Định Hóa có áp dụng máy móc, tiến kỹ thuật vào số khâu sản xuất Nhưng hộ làm theo nhu cầu gia đình chưa cho máy mọc Hình thức góp vốn mua máy móc để sản xuất hộ có nhiều ý nghĩa tích cực có hạn chế ảnh hưởng tới q trình sản xuất độc lập đổi công nghệ Trong thời gian tới cần tiếp tục sách hỗ trợ vốn hộ mua máy tráng mỳ hỗ trợ để kích thích nhu cầu đổi cơng nghệ Hiện thị trường có máy sấy làm khơ bánh tráng, chưa áp dụng vào sản xuất địa phương hộ sợ rủi ro chưa có sựđánh giá hiệu sản xuất áp dụng máy sấy Nếu áp dụng vào trình sản xuất máy giải khó khăn không gian phơi bánh tránh rủi ro thờitiết 3.5.2.2 Giải pháp kênh phân phối thị trường tiêu thị 62 Để trình sản xuất phát triển lâu dài bền vững, sản phẩm địa phương định phải có thương hiệu riêng, sản phẩm mỳ gạo Bao Thai Định Hóa cấp chứng nhận thương hiệu Trong thời gian tới cần phát triển thương hiệu cách đưa sản phẩm giới thiệu hội trợ tiêu dùng, lắng nghe ý kiến đánh giá khách hàng đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý cho sản phẩm mỳ gạo Bao Thai Định Hóa tỉnh thành khác Ngoài cần thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm đẹp mắt có tính thẩm mỹ cao, nâng cao ý thức người sản xuất vai trò thương hiệu sản phẩm Đối với sản phẩm mỳ gạo Bao Thai Định Hóa bên cạnh việc cần kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm trước đóng gói bao bì cần có biện pháp xử lý trường hợp vi phạm quy định sử dụng nhãn hiệu sản phẩm bị xử phạt kinh tế tước quyền sử dụng nhãn hiệu sảnphẩm Phát triển mỳ gạo Bao Thai Định Hóa chương trình xã sản phẩm (OCOP) huyện 3.5.2.3 Giải pháp chế sách Để nghề sản xuất mỳ gạo phát triển theo hướng hàng hóa, việc phân phối cấu sản xuất mỳ gạo quan trọng, nhiên cấu sản xuất mỳ gạo xã huyện chưa hợp lý đặc biệt cấu loại nhãn hiệu bao bì sản phẩm chưa thống Trong thời gian gần có điều chỉnh hộ có nhu cầu sử dụng nhiều nhãn hiệu mỳ gạo địa phương Trong thời gian tới cần tập chung phát triển nhãn hiệu mỳ gạo Bao Thai Định Hóa, nâng cao ý thức người dân việc sử dụng bảo hộ nhãnhiệu Đối với sản phẩm mỳ gạo loại mỳ trắng mỳ đục khác trình sản xuất, sản phẩm mỳ màu trắng có màu sắc đẹp nên khách hàng tiêu dùng nhiều nhiên nhiều hộ sử dụng hóa chất q trình làm trắng mỳ cần có xu hướng thay đổi cấu sản lượng sản xuất tăng nhiều 63 loại mỳ màu đục, kết hợp với việc kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng hóa chất Ngồi cần ý bố trí sản xuất theo thời gian ảnh hưởng thời tiết nhu cầu thị trường cao vào dịp cuối năm có tác động đến sản lượng mỳ gạo Do nguyên liệu sản xuất mỳ gạo chủ yếu nông sản nên thời gian trước sản lượng mỳ gạo phụ thuộc vào mùa vụ thị trường đầu vào phát triển nên khơng có tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất trước 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa khái niệm phát triển sản xuất mỳ gạo Tác giả hệ thống hóa sở lý luận phát triển sản xuất mỳ gạo, đặc điểm sản xuất, tiêu thụ mỳ gạo yếu tố phát triển sản xuất mỳ gạo Bên cạnh rút học kinh nghiệm từ sở thực tiễn Qua khảo sát nghiên cứu tác giả nêu lên thực trạng phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa Về quy mô sản xuất: Quy mô sản xuất mở rộng, thể số hộ tham gia sản xuất mỳ gạo tăng lên qua năm từ 2016- 2018 Bên cạnh việc phát triển tập chung chủ yếu xã Kim Phượng thị trấn Chợ Chu thời gian qua lan rộng sang số xã lân cận Hiện thành lập hợp tác xã, hình thức sản xuất theo quy mơ hộ, sản lượng hộ ngày tăng Giá trị sản xuất mỳ gạo 1,6% giá trị sản xuất ngành chế biến lương thực huyện Việc áp dụng tiến sản xuất ngày trọng, 100% hộ sản xuất theo hướng hàng hóa có áp dụng máy móc vào số khâu trình sản xuất Về tiêu thụ mỳ gạo: Sản phẩm mỳ gạo huyện sản xuất tiêu thụ hết Qua nghiên cứu thấy số yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất mỳ gạonhư: (1) Yếu tố vốn, kỹ thuật, lao động , (2)Yếu tố quy mô: (3) Yếu tố thị trường, kênh tiêu thụ, (4) Chất lượng sản phẩm công tác tiếp thị sản phẩm, (4) Yếu tố thời tiết, sân bãi: ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm sản lượng sản phẩm, (5) Yếu tố môi trường: Kiến nghị Xuất phát từ vấn đề tồn phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa chúng tơi đưa số kiến nghị sau 65 Hồn thiện sách, chế phù hợp để phát triển ngành nghề nông thôn hoàn cảnh hiệnnay Tổ chức đào tạo cho lực lượng lao động có tay nghề, chủ hộ, chủ sở sản xuất có kiến thức chun mơn quản lý kinhdoanh Phối hợp hộ sản xuất huy động đóng góp cá nhân, tổ chức để xây dựng nâng cấp sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống tiêu thoát nước, xử lý nướcthải Phối hợp sở khoa học công nghệ nghiên cứu đánh giá hiệu việc áp dụng máy móc vào sản xuất Tiếp tục có sách hỗ trợ vốn cho hộ mua sắm máymóc 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thanh Hà (2000), Hội nhập thị trường, an ninh lương thực quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên làng vùng cao, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ ChíMinh Bùi Thị Thu Hương (2004), Phát triển sản xuất tiêu thụ nấm ăn địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp HàNội Đại học Kinh tế quốc dân (2018), Giáo trình quản trị sản xuất, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2018 Huyện ủy huyện Định Hóa,Đề án tái cấu nơng nghiệp huyện Định Hóa, năm 2015 Như Kính (2019), Bắc Giang: Làng nghề làm mỳ gạo Thủ Dương sản xuất - kinh doanh hiệu quả,nguồn:http://www.aip.gov.vn/default.aspx? page=news&do=detail&category_id=250&news_id=1237 Nguyễn Văn Phát (2004), Chuyển dịch cấu kinh tế ngành tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, Luận án tiến sĩ, Đại học Nông nghiệp I, HàNội UBDN huyện Định, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Phòng Tài - Kế hoạch huyện Định Hóa, báo cáo huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội địa bàn Niên giám thống kê huyện Định Hóa, Niên giám thống kê huyện Định Hóa, 2016, 2017, 2018, Chi cục Thơng kê huyện Định Hóa Phương Thành (2018), Mỳ spaghetti lương thực người,Nguồn:http://www.vietnamplus.vn/Home/My-spaghetti-se-laluong-thuc-chinh-cua- con-nguoi/201110/110714.vnplus 10 Ngơ Thắng Lợi (2018), Giáo trình Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Kinh tế quốc dân 67 11 Nguyễn Văn Tiệp (2013), Nghiên cứu phát triển sản xuất tiêu thụ mỳ gạo thành phố Bắc Giang, luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Bùi Hà Trang (2010), Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội 13 Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, Báo cáo kinh tế xã hội huyện Định Hóa năm2018 14 Đỗ Việt - Hồng Mai (2011), Hương vị mì sợi Đinh Xá, Nguồn: http://laodong.com.vn/Doi-song/Huong-vi-mi-soi-Dinh-Xa 15 Trần Minh Yến (2005), Làng nghề truyền thống trình cơng nghiệp hóa đại hóa, NXB Khoa học xãhội 16 https://baohanam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/san-xuat-nong-san-sacho-binh-luc-6081.html 17 http://www.viettri.gov.vn/tin-tuc/kinh-te/phat-trien-lang-nghe-o-viet-tri4113-24.html 18 http://khoahocphattrien.vn/Dia-phuong/hinh-anh-san-xuat-my-gao-olang-nghe-hung-lo-phu-tho/20170601044028744p1c937.htm ... triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản. .. phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên -Đề xuấtgiải pháp nhằm phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2020-2025 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp. .. hộ sản xuất mỳ gạo cần thiết phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Góp phần xây dựng sở khoa học cho định hướng phát triển sản xuất mỳ gạo địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, (Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn