Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở nguyễn hiền, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa trong giai đoạn hiện nay

110 37 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 11:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ MINH HIỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ MINH HIỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƢƠNG HUYỀN HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Để Luận văn đạt kết tốt đẹp, nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Trƣớc hết xin gửi tới Ban Giám Hiệu trƣờng Đại học Giáo dục, quý thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp cao học QH-2017-S3 lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình, chu đáo thầy đến tơi hồn thành Luận văn đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn nay” Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: TS Nguyễn Phƣơng Huyền, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi hoàn thành tốt Luận văn thời gian qua Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc tới đạo Ban Giám hiệu nhà trƣờng giúp đỡ giáo viên trƣờng THCS Nguyễn Hiền tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành Luận văn Mặc dù cố gắng điều kiện khả để hồn thành luận văn, song chắn nhiều thiếu sót hạn chế Tôi mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến thầy để tơi có điều kiện bổ sung hồn thiện Luận văn tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Tác giả Dƣơng Thị Minh Hiền i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH: CBGV: CBQL: CMHS: CNTT: CSVC: DS-KHHGĐ: GD SKSS: GD&ĐT: GD: GQVĐ: GV: GVBM: GVCN: HĐGD: HĐTN: HS: HT: KTXH: NGLL: PHHS: PHT: QL: SKBMTE: SKSS: THCS: THPT: TNCS HCM: VTN: Ban giám hiệu Cán giáo viên Cán quản lý Cha mẹ học sinh Công nghệ thông tin Cơ sở vật chất Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Giáo dục sức khỏe sinh sản Giáo dục đào tạo Giáo dục Giải vấn đề Giáo viên Giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm Hoạt động giáo dục Hoạt động trải nghiệm Học sinh Hiệu trƣởng Kinh tế xã hội Ngoài lên lớp Phụ huynh học sinh Phó Hiệu trƣởng Quản lý Sức khỏe bà mẹ trẻ em Sức khỏe sinh sản Trung học sở Trung học phổ thơng Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vị thành niên ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng, biểu đồ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu sức khỏe sinh sản giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh 1.1.2 Những nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 11 1.2.1 Sức khỏe, sức khỏe sinh sản 11 1.2.2 Giáo dục, giáo dục SKSS cho học sinh THCS 13 1.2.3 Quản lý, quản lý giáo dục 14 1.2.4 Quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho HS THCS 16 1.3 Một số vấn đề lý luận giáo dục SKSS cho HS THCS giai đoạn 16 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh trường THCS 16 1.3.2 Yêu cầu giáo dục SKSS cho HS THCS giai đoạn 21 1.3.3 Giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường Trung học sở giai đoạn 23 1.4 Lí luận quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Trung học sở giai đoạn 28 1.4.1 Lập kế hoạch giáo dục SKSS cho HS THCS 28 1.4.2 Tổ chức giáo dục SKSS cho HS 29 iii 1.4.3 Chỉ đạo giáo dục SKSS cho HS 30 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS 32 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho HS THCS giai đoạn 33 1.5.1 Xu hội nhập kinh tế quốc tế, bùng nổ CNTTtruyền thông 33 1.5.2 Các sách Đảng nhà nước chăm sóc giáo dục SKSS cho học sinh THCS 33 1.5.3 Ảnh hưởng gia đình, xã hội, bạn bè vấn đề giáo dục SKSS cho HS 34 1.5.4 Yếu tố tâm sinh lý HS THCS 35 1.5.5 Nhận thức, trình độ, lực đội ngũ cán quản lý lực lượng tham gia giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh 36 TIỂU KẾT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 39 2.1 Khái quát trƣờng THCS Nguyễn Hiền 39 2.2 Khái quát trình khảo sát 40 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 40 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Phương pháp khảo sát 41 2.2.4 Công cụ đánh giá 42 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền 42 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV học sinh trường THCS Nguyễn Hiền hoạt động giáo dục SKSS 42 2.3.2 Thực trạng thực nội dung giáo dục SKSS cho học sinh THCS 47 iv 2.3.3 Thực trạng phương pháp, hình thức giáo dục SKSS cho học sinh 48 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 52 2.4.1 Thực trạng công tác kế hoạch giáo dục SKSS cho HS 52 2.4.2 Thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch GD SKSS cho HS 55 2.4.3 Thực trạng công tác đạo giáo dục SKSS cho HS 57 2.4.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá công tác GD SKSS cho HS 59 2.4.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới QL hoạt động GD SKSS cho HS 60 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động GD SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền 62 2.5.1 Ưu điểm 62 2.5.2 Hạn chế 63 2.5.3 Nguyên nhân 64 TIỂU KẾT CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 67 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 67 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện, hệ thống 67 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn khả thi 68 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền 68 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng nhận thức CBQL, giáo viên, học sinh, PHHS giáo dục SKSS 68 v 3.2.2 Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THCS Nguyễn Hiền 70 3.2.3 Bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động GD SKSS cho GV 72 3.2.4 Đa dạng hóa hình thức GD SKSS thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 73 3.2.5 Huy động nguồn lực từ cộng đồng địa phương phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh 76 3.2.6 Xây dựng chế phối hợp quản lý giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội thân HS 78 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 80 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 80 3.3.1 Khái quát khảo nghiệm 80 3.3.2 Khảo sát tính cấp thiết biện pháp đề xuất 81 3.3.3 Tính khả thi biện pháp đề xuất 82 TIỂU KẾT CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Mẫu khảo sát học sinh 41 Bảng 2.2 Các lý CBGV cho hoạt động GD SKSS cần thiết 43 Bảng 2.3 Nhận thức HS khái niệm SKSS 46 Bảng 2.4 Mức độ cần thiết thƣờng xuyên nội dung GD SKSS 47 Bảng 2.5 Mức độ thực phƣơng pháp giáo dục SKSS cho HS 49 Bảng 2.6 Mức độ thƣờng xuyên sử dụng hình thức GD SKSS cho HS 50 Bảng 2.7 Đánh giá CBGV thực trạng lập kế hoạch GD SKSS cho HS 53 Bảng 2.8 Thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch GD SKSS cho HS 56 Bảng 2.9 Thực trạng công tác đạo GD SKSS cho HS 57 Bảng 2.10 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá công tác GD SKSS cho HS 59 Bảng 2.11 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý hoạt động GD SKSS cho HS 61 Bảng 3.1 Tính cần thiết biện pháp khảo sát 81 Bảng 3.2 Tính khả thi biện pháp đề xuất 82 Biểu đồ 2.1 Nhận thức HS cần thiết việc giáo dục SKSS 44 Biểu đồ 2.2 Các lý mà HS cho cần phải giáo dục SKSS 45 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu mới, ngƣời Việt Nam vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Vấn đề ngƣời vấn đề đƣợc xã hội coi trọng quan tâm thời đại Trong giai đoạn đổi đất nƣớc ta, việc coi trọng chất lƣợng sống ngƣời Việt Nam trở thành mục tiêu, động lực chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội (KTXH) Sau nhiều năm triển khai chƣơng trình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho lứa tuổi vị thành niên, song kết đạt đƣợc thấp Theo báo cáo Bộ Y tế Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, ngƣời độ tuổi vị thành niên chiếm tổng dân số, 50 số chƣa có kiến thức đầy đủ sinh lý tuổi dậy hoạt động tình dục, mang thai Nhiều thống kê cho thấy có gia tăng rõ rệt vấn đề nhƣ mang thai sớm, mang thai ý muốn, nạo phá thai, bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục, kể HIV AIDS vị thành niên nhiều quốc gia giới Việt Nam Xã hội phát triển, trình hội nhập, kéo theo mặt khác xã hội phát triển, đặc biệt văn hóa Bên cạnh mặt tích cực có nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi cần giải Một vấn đề thiết đƣợc xã hội quan tâm vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản (SKSS) cho học sinh (HS) trƣờng trung học sở (THCS) tồn thành phố nói chung trƣờng THCS Nguyễn Hiền nói riêng, lứa tuổi có thay đổi mạnh mẽ thể chất tinh thần Theo tổ chức y tế giới (WHO), tuổi vị thành niên giai đoạn từ 10 – 19 tuổi, nằm khoảng thời gian từ lúc dậy đến lúc trƣởng thành Ở nƣớc ta có 50 dân số dƣới 20 tuổi, 20 khoảng 15 triệu ngƣời thuộc lứa tuổi vị thành niên có độ tuổi từ 10-19, tức Từ kết nghiên cứu lý luận thực tiễn chƣơng chƣơng 2, tác giả đề xuất biện pháp cụ thể, rõ mục đích, nội dung, cách thức điều kiện thực biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho HS trƣờng Trung học sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn Qua khảo sát cho thấy biện pháp có tính cần thiết tính khả thi cao, biện pháp có mối quan hệ mật thiết đồng với KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Biên soạn tài liệu cập nhập kiến thức giáo dục SKSS cho học sinh THCS - Tổ chức chƣơng trình bồi dƣỡng GV CBQL phục vụ cho hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa - Tăng cƣờng hỗ trợ sở vật chất, phƣơng tiện kĩ thuật, kinh phí cho trƣờng, đơn vị có trách nhiệm cơng tác giáo dục SKSS cho HS THCS - Triển khai kế hoạch bồi dƣỡng CBQL theo chƣơng trình bồi dƣỡng Bộ GD&ĐT, đặc biệt ý nội dung quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS - Sở GD-ĐT cần có kế hoạch phối hợp với ngành có liên quan: Ủy ban DS-KHHGĐ, Đồn TNCS HCM, Sở Y tế để tổ chức hoạt động giao lƣu, hội thảo, nói chuyện chuyên đề SKSS 2.3 Đối với trƣờng THCS Nguyễn Hiền - Tăng cƣờng tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa để bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ cho em HS 87 - Xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lƣợng giáo dục tham gia vào trình giáo dục SKSS cho HS nhƣ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa tỉnh, Đồn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ,… - Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa phƣơng pháp giáo dục SKSS Bên cạnh việc cung cấp kiến thức văn hóa cho em cần phải hình thành cho em k xử lí vấn đề tình dục thực tiễn 2.4 Đối với HS THCS - Các em cần chủ động, tích cực nâng cao ý thức tự chăm sóc thân nói chung, SKSS nói riêng; chủ động trao đổi, bày tỏ nhu cầu, quan điểm số vấn đề liên quan đến SKSS cha mẹ, anh chị em gia đình - Các em cần nâng cao nhận thức thân qua kênh thơng tin thức để biến nhận thức đắn đến thái độ hành vi bảo vệ SKSS tích cực, an tồn có trách nhiệm 2.5 Đối với phụ huynh học sinh - Cần có theo dõi sát biểu phát triển ý thức tính dục con, đồng thời cần ý quan sát với biến đổi tâm sinh lí để hiểu nhu cầu Phụ huynh nên tự học hỏi, bồi dƣỡng, cập nhập kiến thức SKSS để hƣớng dẫn trƣớc biến đổi tuổi dậy - Chủ động trao đổi, hƣớng dẫn cách thức giữ gìn vệ sinh thân thể, đồng thời cảnh báo cho nguy xảy thiếu ý thức trách nhiệm chăm sóc SKSS thân 88 DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức quản lý số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2002), “Nhà trƣờng với công tác giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên”, Tạp chí Giáo dục, (20) Bộ Giáo dục Đào tạo, Uỷ ban quốc gia DS-KHHGĐ (2002), Tài liệu tập huấn nâng cao lực QL chương trình giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản VTN trường THPT, Hà Nội Bộ Y tế - Tổng cục DS-KHHGĐ (2011), Dân số yếu tố định phát triển bền vững đất nước, Hà Nội Nguyễn Hữu Châu (chủ biên) (2005), Giáo dục dân số SKSS VTN thơng qua hoạt động ngoại khóa nhà trường, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị M Lộc (2012), Đại cương Khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Chương trình hành động Chính phủ thực nghị 29, Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8, khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh – Qu dân số Liên hiệp Quốc (2003), Cẩm nang giáo dục kĩ sống sức khỏe sinh sản vị thành niên, Dự án VIE/01/P12, Hà Nội 10 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 89 11 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội 12 Nguyễn Tấn Thắng (2001), Phân bổ tộc ngƣời thách thức sức khỏe sinh sản miền núi tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ môi trƣờng thành phố Đà Nẵng, tháng 4/2001 13 Hồ Chí Minh (toàn tập) (2000), Sức khoẻ Thể dục, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Hồng Hoa (2018), Quản lí hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ, trƣờng Đại học Vinh 15 Nguyễn Thế Hùng (2005), Biện pháp bồi dưỡng lực GDSKSS vị thành niên bậc cha mẹ, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 16 Trần Kiểm (2001), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, Nxb Đại học Sƣ phạm 18 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 19 Hà Thế Ngữ, Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học, tập 1, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Một số khái niệm Quản lý giáo dục, Trƣờng CBQL giáo dục Trung ƣơng Hà Nội 21 Qu Nhi đồng Anh (Việt Nam) hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục, Chương trình giáo dục giới tính thơng qua hoạt động ngoại khóa cho học sinh phổ thông 90 22 Thái Văn Thành (2009), Quản lí Giáo dục, Quản lí nhà trường, Nxb Đại học Sƣ phạm Huế 23 Hoàng Bá Thịnh - chủ biên (1999), Một số nghiên cứu sức khỏe sinh sản Việt Nam sau Cairơ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Chiến lược Dân số Sức khỏe Sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, (kèm theo Quyết định 2013 2011 QĐTTg ngày 14/11/2011) 25 Lê Thị Nhâm Tuyết (Chủ biên) (2009), Nâng cao nhận thức quyền sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục chất lượng sống, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 26 UNFPA, Đoàn TNCS HCM, dự án VIE/97/P12 (2000), Sức khỏe sinh sản vị thành niên (2), Hà Nội 27 UNFPA, Liên minh Châu Âu, VINAFPA (2006), Tài liệu hướng dẫn SKSS VTN niên, tập 2, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 28 Africa Zone, Southern Africa, Switzerland (2010), Sexual, Reproductive Health and Life Skills for Youth Peer Education: A guide for trainers of facilitators International Federation of Red Cross and Red CrescentSocieties, http://www.ifrc.org/global/publications/health/youthpeereducation_en.pdf) 29 Cynthia B Lloyd (2010), The role of schools in npomoting sexual and reproductive health among adolesents in developing countries, WHO Social determinants of sexual and reproductive health, Informing future research and programme implementation 30 Mckay, Alexander (2000), Common questions about sexual health education Canadian Journal of Human Sexuality Summer2000, Vol Issue 2, p129 9p 31 UNFPA (1994), International Conference on Population and Development (ICPD) Cairo, Egypt, on 5–13 September 1994 91 32 WHO (1997), Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings 33 WHO (1998), Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 34 WHO (2006), Constitution, Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006 92 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL Giáo viên THCS) Kính gửi Thầy giáo! Để có thơng tin làm sở thực tiễn cho đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn nay”, chúng tơi xin q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến cách: đánh dấu “√” vào ô bên trái câu hỏi, vào nội dung đƣợc lựa chọn biểu, bảng viết ý kiến vào dòng để trống Những thông tin Thầy Cô cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng dùng để đánh giá tập thể, cá nhân Câu 1: Theo thầy cơ, có cần thiết việc giáo dục SKSS cho học sinh hay không? a Rất cần thiết  b Cần thiết c Không cần thiết   Câu 2: Tại thầy cô cho hoạt động GD SKSS cần thiết? STT Lý Đây nhu cầu cần đƣợc giáo dục rèn luyện để phát triển toàn diện nhân cách HS Giúp HS có kiến thức để ứng xử với thay đổi tâm sinh lý giai đoạn tuổi vị thành niên giúp em phòng tránh nguy ảnh hƣởng tới thân sau SKSS nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến tƣơng lai học sinh Nội dung giáo dục SKSS đƣợc đƣa vào chƣơng trình bắt buộc Đồng ý Phân vân Khơng đồng ý Câu 3: Đánh giá thầy cô mức độ cần thiết thƣờng xuyên phải thực nội dung giáo dục SKSS trƣờng THCS Nguyễn Hiền? Mức độ cần thiết Nội dung Mức độ thƣờng xuyên Không Chưa Thường Thỉnh cần bao thiết thường xuyên thoảng thiết Cần Bình Tình bạn, tình bạn khác giới Tình u, tình dục Phòng tránh mang thai, nạo phá thai tuổi VTN Phòng tránh bệnh lây theo đƣờng tình dục HIV AIDS Phòng tránh xâm hại, lạm dụng tình dục VTN Quyền đƣợc chăm sóc SKSS Câu 4: Thầy(cơ) tiến hành GDSKSS cho HS thông qua phƣơng pháp sau đây? TT Phƣơng pháp Thuyết trình Thảo luận nhóm Đóng vai Trò chơi Giải vấn đề Động não Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa thực Câu 5: Các thầy cô có thƣờng xun sử dụng hình thức sau để giáo dục SKSS cho HS hay khơng? TT Hình thức Lồng ghép, tích hợp GDSKSS cho HS vào môn học Đƣa nội dung GDSKSS vào nội dung hoạt động giáo dục lên lớp Bằng cách trao đổi, trò chuyện trực tiếp cho HS Tổ chức phong trào, hội thi tìm hiểu SKSS Mời chuyên gia chuyên ngành nói chuyện trao đổi với học sinh Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa thực Câu 6: Đánh giá thầy cô thực trạng công tác kế hoạch giáo dục SKSS cho HS trƣờng THCS Nguyễn Hiền? TT Nội dung Xây dựng kế hoạch giáo dục SKSS chung cho trƣờng Lập kế hoạch giáo dục SKSS cho lớp Xây dựng kế hoạch giáo dục SKSS gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống Tập huấn giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS cho đơn vị lớp Xây dựng kế hoạch giáo dục SKSS cho học sinh đƣợc tích hợp, lồng ghép với nội dung học tập mơn văn hóa ngồi lên lớp Thƣờng xun Thỉnh thoảng Chƣa thực Câu 7: Đánh giá thầy cô thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch giáo dục SKSS cho HS trƣờng THCS Nguyễn Hiền? TT Nội dung Thành lập Ban đạo để đạo hoạt động giáo dục SKSS cho HS Phối hợp với tổ chức trị xã hội để tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS Sắp xếp nhân sự, phân công ngƣời quản lý Tổ chức bồi dƣỡng cho lực lƣợng tham gia tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS Giao lƣu học hỏi kinh nghiệm với trƣờng bạn Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa thực Câu 8: Đánh giá thầy cô thực trạng công tác đạo giáo dục SKSS cho HS trƣờng THCS Nguyễn Hiền? TT Nội dung Chỉ đạo việc thực mục tiêu GD SKSS cho HS THCS Chỉ đạo việc thực nội dung GD SKSS cho HS Chỉ đạo giáo viên đổi phƣơng pháp hình thức tổ chức giáo dục SKSS cho HS Chỉ đạo công tác mua sắm, tu, bảo dƣỡng sở vật chất, phục vụ cho giáo dục SKSS cho HS Chỉ đạo việc thực kết hợp lực lƣợng GD GD SKSS cho HS Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa thực Câu 9: Đánh giá thầy cô thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục SKSS cho HS trƣờng THCS Nguyễn Hiền? TT Nội dung Thiết lập tiêu chí kiểm tra hoạt động giáo dục SKSS cho HS Chỉ đạo lựa chọn hình thức phƣơng pháp kiểm tra phù hợp để đánh giá hoạt động giáo dục SKSS cho HS Giám sát trình thực kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS cho HS có đảm bảo mục tiêu chƣơng trình Điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS cho HS (cả hình thức, nội dung, phân bổ thời gian ) cho phù hợp với tâm sinh lý HS THCS Tổ chức thu nhập thông tin cho việc đánh giá hoạt động giáo dục SKSS cho HS thông qua nhiều kênh thông tin Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng Chƣa thực Câu 10: Đánh giá thầy cô ảnh hƣớng yếu tố đến quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền? TT Những yếu tố ảnh hƣởng Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bùng nổ CNTT- truyền thông Các sách Đảng nhà nƣớc chăm sóc giáo dục SKSS cho học sinh THCS Ảnh hƣởng gia đình, xã hội, bạn bè vấn đề giáo dục SKSS cho HS Tâm sinh lý HS THCS Nhận thức, trình độ, lực đội ngũ cán quản lý lực lƣợng tham gia giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Ảnh hƣởng Ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho học sinh THCS) Kính gửi em! Để có thông tin làm sở thực tiễn cho đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn nay”, tiến hành điều tra xã hội học học sinh, em vui lòng cho biết ý kiến cách: đánh dấu “√” vào bên trái câu hỏi, vào nội dung đƣợc lựa chọn biểu, bảng viết ý kiến vào dòng để trống Câu 1: Theo em, có cần thiết việc giáo dục SKSS cho học sinh hay không? a Rất cần thiết  b Cần thiết  c Không cần thiết  Câu 2: Tại em cho hoạt động GD SKSS cần thiết? STT Lý Đây nhu cầu cần đƣợc giáo dục rèn luyện để phát triển tồn diện nhân cách HS Giúp HS có kiến thức để ứng xử với thay đổi tâm sinh lý giai đoạn tuổi vị thành niên giúp em phòng tránh nguy ảnh hƣởng tới thân sau SKSS nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến tƣơng lai học sinh Nội dung giáo dục SKSS đƣợc đƣa vào chƣơng trình bắt buộc Đồng ý Phân vân Không đồng ý Câu 3: Em hiểu nhƣ SKSS? STT Khái niệm SKSS SKSS tình trạng khỏe mạnh thể chất, tinh thần xã hội khỏe mạnh quan sinh sản, chức hoạt động sinh sản Hoạt động giới tính thỏa mãn an toàn, giúp cho cá nhân tự lựa định thời điểm sinh con, số mong muốn Quyền đƣợc biết kiến thức liên quan đến kế hoạch hóa gia đình cho ngƣời phụ nữ nam giới Phòng chống bệnh lây qua đƣờng tình dục Tất đáp án Đồng ý Phân vân Không đồng ý Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ SỰ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Kính gửi Thầy giáo! Để có thơng tin làm sở thực tiễn cho đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn nay”, chúng tơi xin q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến cách: đánh dấu “√” vào ô bên trái câu hỏi Những thông tin Thầy Cô cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng dùng để đánh giá tập thể, cá nhân Câu 1: Đánh giá thầy cô mức độ cấp thiết biện pháp khảo sát TT Biện pháp Tổ chức bồi dƣỡng nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh HS giáo dục SKSS Chỉ đạo đồng chức quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền Tổ chức bồi dƣỡng lực tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho GV Đa dạng hóa hình thức GD SKSS thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, tích hợp mơn học hoạt động trải nghiệm Huy động nguồn lực từ cộng động địa phƣơng phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh Xây dựng chế phối hợp quản lý giáo dục nhà trƣờng, gia đình, xã hội thân HS Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết Câu 2: Đánh giá thầy cô mức độ khả thi biện pháp khảo sát TT Biện pháp Tổ chức bồi dƣỡng nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh HS giáo dục SKSS Chỉ đạo đồng chức quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền Tổ chức bồi dƣỡng lực tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho GV Đa dạng hóa hình thức GD SKSS thơng qua hoạt động giáo dục lên lớp Huy động nguồn lực từ cộng động địa phƣơng phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh Xây dựng chế phối hợp quản lý giáo dục nhà trƣờng, gia đình, xã hội thân HS Rất khả thi Khả thi Không khả thi ... pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trƣờng THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC... CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 67 3.1 Các nguyên... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ MINH HIỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở nguyễn hiền, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa trong giai đoạn hiện nay , Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở nguyễn hiền, thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn