Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học 8 để phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở

121 40 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 11:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI PHƢƠNG ANH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI PHƢƠNG ANH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN SINH HỌC Mã số: 8.14.01.11 HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy, Cô Khoa Sƣ Phạm – Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Phƣợng – GV Khoa Sƣ phạm – Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hƣớng dẫn suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tác giả xin cảm ơn Thầy, Cô trƣờng THCS Trƣng Vƣơng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình TN sƣ phạm Qua đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, ngƣời cổ vũ động viên năm học vừa qua Trong trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để đƣợc hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020 Tác giả Bùi Phƣơng Anh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNDH Công nghệ dạy học CNTT Công nghệ thông tin ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa TN Thực nghiệm THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mơ tả lớp học đảo ngƣợc 19 Hình 2.2 Giao diện Edmodo 39 Hình 2.3 Cách tạo group cho lớp học 39 Hình 2.4 Video giảng tài liệu cung cấp cho trình học nhà 40 Hình 2.5 Bài tập đánh giá sau hoàn thành nghiên cứu video giảng 42 Hình 2.6 Ghép cặp HS để giúp đỡ trình học tập 42 Hình 2.7 GV tổng quan kiến thức giải đáp thắc mắc 43 Hình 2.8 GV cho HS tiến hành dự án thí nghiệm 43 Hình 3.1 Nội dung lí thuyết đƣợc thiết kế dƣới dạng video để HS nghiên cứu nhà 76 Hình 3.2 HS đóng kịch tham gia vấn chun gia buổi hoạt động ngồi trời “Tìm hiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalasmia” 76 Hình 3.3 HS thực hành tự xét nghiệm nhóm máu thân 77 Hình 3.4 Video giảng giao cho HS nghiên cứu nhà 78 Hình 3.5 HS xây dựng mơ hình hệ tuần hồn 78 Hình 3.6 Các video giảng 79 Hình 3.7 HS tiến hành thí nghiệm đo dung tích phổi 80 Hình 3.8 Nghiên cứu khoa học thiết kế máy lọc khí di động 81 Biểu đồ 1.2 Kênh phƣơng tiện đƣợc sử dụng để tìm hiểu lớp học đảo ngƣợc 33 Biểu đồ 3.1 Kết kiểm tra số 88 Biểu đồ 3.2 Kết điểm kiểm tra số 89 Biểu đồ 3.3 Kết điểm kiểm tra số 89 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Sự khác lớp học truyền thống lớp học đảo ngƣợc 21 Bảng 2.1 Các nội dung ứng dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc chƣơng trình Sinh học 43 Bảng 2.2 Mục tiêu học chuyên đề “Tuần hoàn” 47 Bảng 2.3 Tiến trình dạy - học chun đề “Tuần hồn” 49 Bảng 2.4 Mục tiêu học chuyên đề “Hô hấp” 56 Bảng 2.5 Tiến trình dạy - học chuyên đề “Hô hấp” 58 Bảng 2.6 Mục tiêu học chuyên đề “Thiết lập phần ăn đầy đủ dinh dƣỡng” 63 Bảng 2.7 Tiến trình dạy học chuyên đề “Thiết lập phần ăn dinh dƣỡng” 64 Bảng 3.1 Các kĩ năng lực tự học 73 Bảng 3.2 Bảng hỏi kiểm tra mức độ phát triển lực tự học HS hoạt động theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 74 Bảng 3.3 Mức độ phát triển lực tự học HS lớp TN 83 Bảng 3.4 Mức độ phát triển lực tự học HS lớp ĐC 85 Bảng 3.5 Bảng tần suất điểm kiểm tra sau TN 87 Bảng 3.6 Các tham số đặc trƣng thu thập từ kiểm tra 90 Bảng 3.7 Kiểm định giả thuyết thống kê điểm kiểm tra TN 92 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ tính cấp thiết việc đổi giáo dục giai đoạn 1.2 Xuất phát từ thực trạng dạy học Sinh học 1.3 Xuất phát từ đặc điểm dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu 5 Giả thuyết khoa học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 6.1 Đối tƣợng nghiên cứu 6.2 Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 7.1 Nội dung nghiên cứu 7.2 Thời gian nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 8.2 Phƣơng pháp điều tra, khảo sát 8.3 Phƣơng pháp tham vấn chuyên gia 8.4 Phƣơng pháp thực nghiệm 8.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn v CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cở sở lí luận 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1.1 Lịch sử nghiên cứu giới 1.1.1.2 Lịch sử nghiên cứu Việt Nam 11 1.1.2 Năng lực lực tự học 14 1.1.3 Khái niệm dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc .18 1.1.4 Đặc điểm dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 19 1.1.5 Nguyên tắc tổ chức hoạt động theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 24 1.1.6 Quy trình dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc .26 1.1.7 Một số công cụ hỗ trợ dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 26 1.1.8 Kết hợp số hình thức dạy học tích cực mơ hình lớp học đảo ngƣợc 29 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 31 1.2.1 Mơ hình lớp học đảo ngƣợc 31 1.2.2 Mối quan hệ ứng dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc phát triển lực tự học 33 Tiểu kết chƣơng 34 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 35 2.1 Cấu trúc chƣơng trình sách giáo khoa chuẩn kiến thức, kỹ Sinh học 835 2.2 Quy trình dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc nhằm phát triển lực tự học HS 37 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình .37 2.2.2 Quy trình dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học Sinh học nhằm phát triển lực tự học HS 37 2.3 Thiết kế số giáo án có sử dụng PPDH theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 46 2.3.1 Thiết kế hoạt động dạy học “Tuần hồn” theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc .46 vi 2.3.2 Thiết kế hoạt động dạy học “Hô hấp” theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc 56 2.3.3 Thiết kế hoạt động dạy học “Thiết lập phần ăn đầy đủ chất dinh dƣỡng” theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc .63 Tiểu kết chƣơng 71 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 72 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 72 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 72 3.3 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 72 3.4 Phƣơng pháp thực nghiệm 72 3.5 Kết trình thực nghiệm sƣ phạm 75 3.5.1 Kết thực nghiệm định tính 75 3.5.2 Kết đánh giá phát triển lực tự học HS 82 3.5.3 Kết việc tiếp thu kiến thức 87 Tiểu kết chƣơng 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 94 Hƣớng phát triển đề tài 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ tính cấp thiết việc đổi giáo dục giai đoạn Thế giới bƣớc vào kỷ phát triển nhƣ vũ bão khoa học công nghệ Cả nhân loại tiến tới kỷ nguyên kinh tế tri thức - kinh tế có hàm lƣợng chất xám chiếm phần lớn sản phẩm Do đó, giáo dục phải ln khơng ngừng cập nhật, đổi để nâng cao dân trí, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có lực phù hợp với phát triển khơng ngừng kinh tế tri thức nói riêng tồn xã hội nói chung Theo u cầu đổi tồn diện giáo dục đổi nội dung, phƣơng pháp, đánh giá cần thiết Đặc biệt, quan trọng đổi PPDH theo hƣớng dạy học phát triển lực nhằm tạo ngƣời động, sáng tạo, có tƣ khoa học, trở thành nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu xã hội Mục đích giáo dục quốc gia không túy truyền thụ kiến thức, kĩ lồi ngƣời tích lũy mà đặc biệt quan tâm tới việc bồi dƣỡng lực sáng tạo tri thức mới, phƣơng pháp cách giải vấn đề Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi năm 2009) nêu rõ: “Phƣơng pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” Trong Nghị số 88 ngày 28/11/2014 Quốc hội đề cập: “Mục tiêu giáo dục phổ thơng tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dƣỡng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp cho HS Nâng cao chất lƣợng giáo dục tồn diện, trọng giáo dục lí tƣởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” flip classroom that used an intelligent tutoring system, Doctoral dissertation, The Ohio State University Retrieved from http://search.pro quest.com/docview/ 304834174 24 Roehl, A (2013), Bridging the field trip gap: Integrating webbased video as teaching and learning partner in interior design education, Journal of Family & Consumer Sciences, 105(1), 42 – 46 Danh mục tài liệu điện tử 25 Educause (2015), Things You Should Know About…Flipped Classroom Retrieved from http://net.educause.edu/ir/library/pdi/ELI7081.PDF 26 Edutopia blog (2015), best practices for the Flipped Classroom.Retrieved from https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller 27 Khan academy (2013), https://www.khanacademy.org 28 Sams, A & Bergmanm, J (2013), Flipped your students’ learning Educational Leadership Retrieved from http://ascd.org/Default.aspx 98 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu mẫu phiếu khảo sát GV việc sử dụng phương pháp dạy học Sinh học THCS Phụ lục 2: Phiếu hỏi thông tin học sinh Họ tên:……………………………………… Lớp:……… Dân tộc: .… Trƣờng:…………………………………………………………… .……… Phiếu điều tra phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học không dùng để đánh giá kết học tập, mong em hợp tác trả lời trung thực câu hỏi Chúng xin cam đoan thông tin em bảo mật hoàn toàn Câu 1: Trung bình HS học em giơ tay phát biểu ý kiến lần?  Không phát biểu  lần  Từ đến lần  Trên lần Câu 2: Em có đọc môn Sinh học trƣớc đến lớp khơng?  Có  Khơng Câu 3: Thời gian học mơn Sinh học trung bình tuần em là:  Không  30 phút  Từ 30 phút đến tiếng  Hơn tiếng Câu 4: Số lƣợng tài liệu tham khảo môn Sinh học mà em có ngồi sách giáo khoa là:  Khơng    Nhiều Câu 5: Em có đặt câu hỏi cho GV HS học khơng?  Có  Không Câu 6: Em vận dụng kiến thức mơn Sinh học vào giải thích vấn đề thực tế chƣa?  Không  Thỉnh thoảng  xuyên Câu 7: Theo em môn Sinh học môn học nhƣ nào?  Môn phụ, không quan trọng  Môn học phải học thuộc nhiều nên khó học  Mơn học hấp dẫn, gần gũi với đời sống có tính ứng dụng cao Câu 8: Em đƣợc học theo mơ hình lớp học đảo ngƣợc chƣa? Thƣờng  Đã  Chƣa Câu 9: Theo em, mơ hình lớp học đảo ngƣợc có gây hứng thú khơng?  Khơng  Ít hứng thú  Rất hứng thú Câu 10: Ý kiến đóng góp em dạy học mơn Sinh học: Xin cảm ơn hợp tác em! Bài kiểm tra đáp án Phụ lục 3: Đề kiểm tra 15 phút chuyên đề “Tuần hoàn” phần “Máu” Câu Đặc điểm dƣới khơng có hồng cầu ngƣời ? A Hình đĩa, lõm hai mặt B Nhiều nhân nhân nhỏ C Màu đỏ hồng D Tham gia vận chuyển khí Câu Khi hồng cầu kết hợp với chất khí máu có màu đỏ tƣơi? A N2 B CO2 C O2 D CO Câu Trong máu, huyết tƣơng chiếm tỉ lệ thể tích ? A 75% B 60% C 45% D 55% Câu Khả vận chuyển khí hồng cầu có đƣợc nhờ loại sắc tố nào? A Hêmôerythrin B Hêmôxianin C Hêmôglôbin D Miôglôbin Câu Các tế bào máu ngƣời đƣợc phân chia thành loại chính? A loại B loại C loại D loại Câu Loại bạch cầu dƣới tham gia vào hoạt động thực bào? A Bạch cầu trung tính B Bạch cầu limphơ C Bạch cầu ƣa kiềm D Bạch cầu ƣa axit Câu Trong hệ thống “hàng rào” phòng chống bệnh tật ngƣời, vi khuẩn, virut thoát khỏi thực bào sau đó, chúng phải đối diện với hoạt động bảo vệ A bạch cầu trung tính B bạch cầu limphơ T C bạch cầu limphô B D bạch cầu ƣa kiềm Câu Trong thể ngƣời, loại tế bào dƣới có khả tiết kháng thể? A Bạch cầu mơnơ B Bạch cầu limphô B C Bạch cầu limphô T D Bạch cầu ƣa axit Câu Khi đƣợc tiêm phòng vacxin thuỷ đậu, khơng bị mắc bệnh tƣơng lai Đây dạng miễn dịch nào? A Miễn dịch tự nhiên B Miễn dịch nhân tạo C Miễn dịch tập nhiễm D Miễn dịch bẩm sinh Câu 10 Tế bào limphơ T có khả tiết chất dƣới ? A Prôtêin độc B Kháng thể C Kháng nguyên D Kháng sinh Câu 11 Cho loại bạch cầu sau : Bạch cầu mơnơ Bạch cầu trung tính Bạch cầu ƣa kiềm Bạch cầu ƣa axit Bạch cầu limphơ Có loại bạch cầu khơng tham gia vào hoạt động thực bào? A B C D Câu 12 Trong hoạt động miễn dịch thể ngƣời, kết hợp cặp nhân tố dƣới diễn theo chế chìa khố ổ khố? A Kháng ngun – kháng thể B Kháng nguyên – kháng sinh C Kháng sinh – kháng thể D Vi khuẩn – prôtêin độc Câu 13 Khi bị ong chích nọc độc ong đƣợc xem là: A chất kháng sinh B kháng thể C kháng nguyên D prôtêin độc Câu 14 Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng dƣới tham gia tích cực vào chế hình thành khối máu đơng? A Cl- B Ca2+ C Na+ D Ba2+ Câu 15 Phát biểu dƣới đúng? A Huyết loại bỏ chất sinh tơ máu lại nƣớc mơ B Huyết loại bỏ chất sinh tơ máu lại huyết tƣơng C Huyết tƣơng loại bỏ chất sinh tơ máu lại huyết D Nƣớc mơ loại bỏ chất sinh tơ máu lại huyết tƣơng Câu 16 Nhóm máu dƣới khơng tồn hai loại kháng nguyên A B hồng cầu ? A Nhóm máu O B Nhóm máu A C Nhóm máu B D Nhóm máu AB Câu 17 Trong hệ nhóm máu ABO, lần lƣợt để nhóm máu truyền chéo có tất trƣờng hợp gây kết dính hồng cầu? A trƣờng hợp B trƣờng hợp C trƣờng hợp D trƣờng hợp Câu 18 Nhóm máu mang kháng nguyên A truyền đƣợc cho nhóm máu dƣới đây? A Nhóm máu AB B Nhóm máu O C Nhóm máu B D Tất AB, O, B Câu 19 Nhóm máu khơng mang kháng thể anpha bêta truyền đƣợc cho nhóm máu dƣới ? A O B B C A D AB Câu 20 Trong hệ nhóm máu ABO, có nhóm máu khơng mang kháng thể anpha ? A B C D Đáp án Câu 10 Đáp án B C A C C A C B B A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A C B C A A A D C Đề kiểm tra 15 phút chuyên đề “Tuần hoàn” phần “Tim hệ mạch” Câu Ở ngƣời, loại mạch dƣới vận chuyển máu đỏ thẫm ? A Động mạch cảnh B Động mạch đùi C Động mạch cửa gan D Động mạch phổi Câu Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch dƣới ? A Tĩnh mạch phổi B Động mạch phổi C Động mạch chủ D Tĩnh mạch chủ Câu Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim ? A Tâm thất phải B Tâm nhĩ trái C Tâm nhĩ phải D Tâm thất trái Câu Sau luân chuyển hệ bạch huyết, dịch bạch huyết đƣợc đổ trực tiếp vào phận hệ tuần hồn? A Tĩnh mạch dƣới đòn B Tĩnh mạch cảnh C Tĩnh mạch thận D Tĩnh mạch đùi Câu Bệnh xơ vữa động mạch có mối liên hệ mật thiết với loại lipit dƣới đây? A Phôtpholipit B Ơstrôgen C Côlesterôn D Testosterôn Câu Khi tâm thất phải co, máu đƣợc bơm đến phận nào? A Tĩnh mạch phổi B Tĩnh mạch chủ C Động mạch chủ D Động mạch phổi Câu Mao mạch có điểm đặc biệt để tăng hiệu trao đổi chất với tế bào? A Vận tốc dòng máu chảy chậm B Thành mạch đƣợc cấu tạo lớp biểu bì C Phân nhánh dày đặc đến tế bào D Tất phƣơng án lại Câu Ở ngƣời bình thƣờng, trung bình chu kì tim nghỉ ngơi hồn tồn bao lâu? A 0,3 giây B 0,4 giây C 0,5 giây D 0,1 giây Câu Ở ngƣời bình thƣờng, thời gian tâm thất nghỉ chu kì tim bao lâu? A 0,6 giây B 0,4 giây C 0,5 giây D 0,3 giây Câu 10 Loại mạch máu dƣới có chức ni dƣỡng tim? A Động mạch dƣới đòn B Động mạch dƣới cằm C Động mạch vành D Động mạch cảnh Câu 11 Các pha chu kì tim diễn theo trình tự trƣớc sau nhƣ nào? A Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co B Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co C Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung D Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung Câu 12 Ở tim ngƣời, vị trí dƣới khơng xuất van? A Giữa tĩnh mạch chủ tâm nhĩ phải B Giữa tâm nhĩ trái tâm thất trái C Giữa tâm nhĩ phải tâm thất phải D Giữa tâm thất trái động mạch chủ Câu 13 Khi nói hoạt động tim mạch, phát biểu dƣới đúng? A Van ln đóng, mở tâm thất trái co B Van động mạch mở, đóng tâm thất co C Khi tâm thất trái co, van hai đóng lại D Khi tâm thất phải co, van mở Câu 14 Máu lƣu thông động mạch nhờ vào yếu tố dƣới đây? A Sự co dãn thành mạch B Sức đẩy tim C Sự liên kết dịch tuần hoàn D Tất phƣơng án lại Câu 15 Huyết áp tối đa đo đƣợc khi: A tâm nhĩ dãn B tâm thất co C tâm thất dãn D tâm nhĩ co Câu 16 Một ngƣời đƣợc xem mắc bệnh cao huyết áp khi: A huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 140 mmHg B huyết áp tối thiểu 120 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg C huyết áp tối thiểu 100 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg D huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 120 mmHg Câu 17 Bệnh dƣới gây nhiều biến chứng nguy hiểm hệ tim mạch? A Bệnh nƣớc ăn chân B Bệnh tay chân miệng C Bệnh thấp khớp D Bệnh sừng Câu 18 Loại đồ ăn dƣới đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch ? A Lòng đỏ trứng B Sữa tƣơi C Cá hồi D Kem Câu 19 Để phòng ngừa bệnh tim mạch, cần lƣu ý điều ? A Thƣờng xuyên vận động nâng cao dần sức chịu đựng B Nói khơng với rƣợu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng thực phẩm chế biến sẵn C Ăn nhiều rau tƣơi, thực phẩm giàu Omega – D Tất phƣơng án lại Câu 20 Ở trạng thái nghỉ ngơi so với ngƣời bình thƣờng, vận động viên có: A nhịp tim chậm lƣợng máu đƣợc bơm vào ngăn tim lớn B nhịp tim nhanh lƣợng máu đƣợc bơm vào ngăn tim lớn C nhịp tim nhanh lƣợng máu đƣợc bơm vào ngăn tim bé D nhịp tim chậm lƣợng máu đƣợc bơm vào ngăn tim bé Đáp án Câu 10 Đáp án D C B C C D D B C C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A C D B D C A D A Đề kiểm tra 15 phút chuyên đề “Hô hấp” Câu Bộ phận dƣới không thuộc hệ hơ hấp? A Thanh quản B Thực quản C Khí quản D Phế quản Câu Loại sụn dƣới có vai trò đậy kín đƣờng hơ hấp nuốt thức ăn? A Sụn nhiệt B Sụn nhẫn C Sụn giáp D Sụn khí quản Câu Trong đƣờng dẫn khí ngƣời, khí quản phận nối liền với: A họng phế quản B phế quản mũi C họng quản D quản phế quản Câu Trong trình hơ hấp, ngƣời sử dụng khí loại thải khí gì? A Sử dụng khí nitơ loại thải khí cacbơnic B Sử dụng khí cacbơnic loại thải khí ơxi C Sử dụng khí ơxi loại thải khí cacbơnic D Sử dụng khí ơxi loại thải khí nitơ Câu Mỗi phổi đƣợc bao bọc bên lớp màng? A lớp B lớp C lớp D lớp Câu Ở ngƣời, cử động hô hấp đƣợc tính bằng: A hai lần hít vào lần thở B lần hít vào lần thở C lần hít vào lần thở D lần hít vào hai lần thở Câu Khi hít vào, liên sƣờn hoành trạng thái nào? A Cơ liên sƣờn ngồi dãn hoành co B Cơ liên sƣờn hoành dãn C Cơ liên sƣờn hoành co D Cơ liên sƣờn ngồi co hồnh dãn Câu Trong q trình trao đổi khí tế bào, loại khí khuếch tán từ tế bào vào máu? A Khí nitơ B Khí cacbơnic C Khí ơxi D Khí hiđrơ Câu Trong 500 ml khí lƣu thơng hệ hơ hấp ngƣời trƣởng thành có khoảng ml khí nằm “khoảng chết” (khơng tham gia trao đổi khí)? A 150 ml B 200 ml C 100 ml D 50 ml Câu 10 Q trình trao đổi khí ngƣời diễn theo chế: A bổ sung B chủ động C thẩm thấu D khuếch tán Câu 11 Khi thở thì: A liên sƣờn ngồi co B hồnh giãn C thể tích lồng ngực giảm D thể tích lồng ngực tăng Câu 12 Khi luyện thở thƣờng xuyên vừa sức, làm tăng: A dung tích sống phổi B lƣợng khí cặn phổi C khoảng chết đƣờng dẫn khí D lƣợng khí lƣu thơng hệ hơ hấp Câu 13 Chất độc dƣới có nhiều khói thuốc lá? A Hêrơin B Cơcain C Moocphin D Nicơtin Câu 14 Loại khí dƣới thƣờng gây viêm, sƣng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí gây chết ngƣời dùng với liều cao? A N2 B O2 C H2 D NO2 Câu 15 Loại khí dƣới có lực với hồng cầu cao thƣờng chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, chí tử vong? A N2 B CO C CO2 D NO2 Câu 16 Bệnh dƣới đƣợc xem Tứ chứng nan y Y học cổ? A Tiểu đƣờng B Ung thƣ C Lao phổi D Thống phong Câu 17 Loại khí dƣới khơng độc hại ngƣời? A N2 B NO2 C CO D NO Câu 18 Hiệu trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái khả hoạt động hệ quan nào? A Hệ tiêu hoá B Hệ sinh dục C Hệ tiết D Hệ tuần hồn Câu 19 Vì hít thở sâu làm tăng hiệu hơ hấp ? A Vì hít thở sâu giúp loại thải hồn tồn lƣợng khí cặn khí dự trữ tồn đọng phổi, tạo khoảng trống để lƣợng khí hữu ích dung nạp vào vị trí B Vì hít thở sâu ơxi tiếp cận đƣợc với tế bào thể, đó, hiệu trao đổi khí tế bào cao C Vì hít vào gắng sức làm tăng lƣợng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí phế nang thở gắng sức giúp loại thải khí dự trữ tồn đọng phổi D Tất phƣơng án lại Câu 20 Thơng thƣờng, tỉ lệ khí cacbơnic khơng khí hít vào ? A 0,03% B 0,5% C 0,46% D 0,01% Đáp án Câu 10 Đáp án B A D C C B C C A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B A D D B C A D C A ... ngƣợc phát triển lực tự học 33 Tiểu kết chƣơng 34 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI PHƢƠNG ANH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN... chƣơng Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn Chƣơng Ứng dụng mơ hình lớp học đảo ngƣợc dạy học sinh học để phát triển lực tự học cho học sinh Trung học sở Chƣơng Thực nghiệm sƣ phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học 8 để phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở , Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học 8 để phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn