Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên trường cao đẳng y tế khánh hòa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

110 49 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 11:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG BÁ LÃM HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Giáo dục, quý Thầy cô Khoa Quản lý Giáo dục nói chung quý thầy trực tiếp giảng dạy nói riêng tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả đề tài xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Bá Lãm, người Thầy đáng kính nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu thầy giáo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giúp đỡ, chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân ln động viên, khích lệ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng điều kiện khả để hồn thành luận văn, song khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả đề tài kính mong nhận dẫn quý thầy cô góp ý đồng nghiệp nhằm làm cho đề tài hoàn thiện hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng i DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB: Cán CBQL: Cán quản lý CĐ: Cao đẳng CNH: Cơng nghiệp hóa CSVC: Cơ sở vật chất ĐD: Điều dưỡng ĐH: Đại học ĐTN: Đào tạo nghề GD&DT: Giáo dục Đào tạo GDĐH: Giáo dục Đại học GV: Giảng viên HĐH: Hiện đại hóa HĐH: Hiện đại hóa HSSV: Học sinh, sinh viên KH&CN: Khoa học công nghệ KTYH: Kỹ thuật y học NCKH: Nghiên cứu khoa học NN: Ngoại ngữ YHCS: Y học sở YHCT-PHCN: Y học cổ truyền – Phục hồi chức YHLS: Y học lâm sàng YTCC: Y tế công cộng ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu chữ viết tắt .ii Danh mục bảng, sơ đồ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Khoa học 1.2.2 Công nghệ 1.2.3 Hoạt động khoa học công nghệ 1.2.4 Quản lý 1.2.5 Quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên 10 1.3 Một số vấn đề lý luận hoạt động khoa học công nghệ trƣờng Cao đẳng 11 1.3.1 Vai trò hoạt động khoa học công nghệ Trường Cao đẳng 11 1.3.2 Mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ Trường Cao đẳng 11 1.3.3 Nội dung hoạt động khoa học công nghệ giảng viên 12 1.3.4 Đảm bảo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ trường cao đẳng 12 1.3.5 Nhiệm vụ quyền hạn tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ 13 1.3.6 Đặc thù hoạt động khoa học công nghệ khối ngành y tế 15 iii 1.4 Hoạt động khoa học công nghệ trƣớc yêu cầu đổi giáo dục 15 1.5 Nội dung quản lý hoạt động khoa học giảng viên trƣờng Cao đẳng 19 1.5.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường Cao đẳng 19 1.5.2 Tổ chức thực hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng 20 1.5.3 Chỉ đạo thực hiên hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng 21 1.5.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng 22 1.6 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trƣờng cao đẳng 23 1.6.1 Chính sách phát triển khoa học công nghệ nhà nước 23 1.6.2 Các nguồn lực phục vụ hoạt động KH&CN 23 Tiểu kết chƣơng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 26 2.1 Khái quát trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 26 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 27 2.1.2 Mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 28 2.1.4 Về nhân lực 30 2.1.5 Về sở vật chất 31 2.1.6 Về hoạt động đào tạo 32 2.1.7 Về hoạt động khoa học công nghệ 33 2.2 Giới thiệu khảo sát 34 iv 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 34 2.2.2 Nội dung khảo sát 34 2.2.3 Phương pháp khảo sát 34 2.2.4 Đối tượng khảo sát 34 2.3 Thực trạng hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 35 2.3.1 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động khoa học công nghệ giảng viên 36 2.3.2 Thực trạng thái độ tham gia hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 38 2.3.3 Thực trạng thực mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa 39 2.3.4 Thực trạng mức độ hiệu thực nội dung hoạt động khoa học công nghệ giảng viên nhà trường 41 2.3.5 Thực trạng việc đảm bảo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa 44 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động KH&CN giảng viên Trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 46 2.4.1 Nguồn nhân lực 46 2.4.2 Nguồn vật lực 46 2.4.3 Nguồn tài lực 48 2.4.4 Nguồn tin lực 48 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 48 2.5.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN 48 2.5.2 Thực trạng tổ chức triển khai hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 50 2.5.3 Thực trạng công tác đạo hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Y tế khánh Hòa 51 v 2.5.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 52 2.5.5 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 53 2.5.6 Ý kiến CBQL kết tham gia quản lý hoạt động KH&CN 54 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nguyên nhân 56 2.6.1 Kết đạt 56 2.6.2 Điểm mạnh 56 2.6.3 Điểm yếu 56 2.6.4 Nguyên nhân 57 Tiểu kết chƣơng 58 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 59 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 59 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 59 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 59 3.1.3 Đảm bảo tính tồn diện 60 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 60 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động khoa học giảng viên Trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 61 3.2.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 61 vi 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao vai trò quản lí khoa học công nghệ phát triển hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 63 3.2.3 Biện pháp 3: Phát triển quan hệ hợp tác với trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 65 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục, khuyến khích, tạo động lực giảng viên nghiên cứu khoa học trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa 67 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường quản lý chặt chẽ điều kiện phục vụ cho hoạt động khoa học công nghệ GV trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 68 3.3 Mối quan hệ biện pháp 69 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động khoa học công nghệ cho giảng viên Trƣờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 69 3.4.1 Mục đích khảo sát 69 3.4.2 Nội dung khảo sát 70 3.4.3 Đối tượng khảo sát 70 3.4.4 Phương pháp khảo sát 70 3.4.5 Kết khảo sát cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 71 Kết luận chƣơng 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC vii ANH MỤC CÁC ẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Thống kê đội ng GV tham gia giảng dạy khoa, mơn theo trình độ 30 Bảng 2.2 Cơ cấu độ tuổi, trình độ, giới tính đội ng nhà giáo 31 Bảng 2.3 Tổng hợp hệ thống cơng trình xây dựng trường CĐYT Khánh Hòa (tính đến tháng 06 năm 2019) 31 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp số lượng đề tài NCKH năm gần Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 33 Bảng 2.5 Quy ước tiêu chí điểm đánh giá 35 Bảng 2.6 Kết đánh giá tầm quan trọng hoạt động khoa học công nghệ giảng viên 37 Bảng 2.7 Đánh giá thực trạng thái độ tham gia hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 38 Bảng 2.8 Kết đánh giá mức độ thực mục tiêu hoạt động KH&CN giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 39 Bảng 2.9 Kết đánh giá mức độ hiệu thực nội dung hoạt động khoa học công nghệ giảng viên nhà trường 41 Bảng 2.10 Kết đánh giá việc đảm bảo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa 44 Bảng 2.11 Kết đánh giá mức độ thực công tác xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa giai đoạn 49 Bảng 2.12 Kết đánh giá mức độ thực công tác tổ chức hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa 50 viii 49 Trần Văn Tùng (2004), Nghiên cứu sở khoa học để thực chế độ hợp đồng làm việc cán khoa học công nghệ, Luận văn thạc sĩ 50 UBND Tỉnh Khánh Hòa (2011), Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý đề tài KH&CN cấp sở 51 Phạm Viết Vượng (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 52 Phạm Viết Vượng, Nguyễn Xuân Thức (2010), Phương pháp khoa học công nghệ, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 85 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) Kính gửi q thầy cơ! Để có khách quan, tồn diện cho việc xác định biện pháp “Quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục na ” góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động KH&CN Nhà trường, xin q Thầy (Cơ) vui lòng bớt chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến cách: đánh dấu (x) vào ô phù hợp điền vào chỗ trống ( ) nội dung cụ thể theo yêu cầu câu hỏi in cam kết, thông tin phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu hồn tồn ẩn danh Trân trọng cảm ơn quý Thầy (Cô)! Câu Xin Thầy (Cô) đánh giá mức độ “quan trọng” hoạt động KHCN chất lượng giáo dục nhà trường đội ng giảng viên? Không quan trọng -  Ít quan trọng  Quan trọng  Rất quan trọng  Câu Thầy (Cô) đánh giá thái độ tham gia hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường ta nay? Thờ -  Bình thường  Nhiệt tình  Tích cực -  Câu Theo Thầy (Cô), mức độ thực hoạt động khoa học công nghệ nhà trường na nào? Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt] TT Mức độ đánh giá Nội dung (1) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao đất nước Đưa thành tựu khoa học, tiến kỹ thuật phục vụ việc thực nhiệm vụ phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán hoạt động KH&CN Xây dựng phát triển tiềm lực KH&CN nhà trường Tạo nguồn thu từ hoạt động KH&CN (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh mức độ hiệu thực nội dung hoạt động khoa học công nghệ giảng viên nhà trường? [ -Không hiệu quả;(2)- hiệu quả; (3)hiệu quả; (4)- Rất hiệu quả;] TT Mức độ Nội dung (1) Nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị, sản phẩm Gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm có khả thương mại cao Hỗ trợ đăng ký bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Xây dựng phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu theo chuyên ngành, liên ngành Tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ theo đơn đặt hàng (2) (3) (4) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết hoạt động KHCN theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích người nghiên cứu Tổ chức hỗ trợ ứng dụng kết nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị, hội thảo khoa học nước Xây dựng sở liệu hệ thống thông tin hoạt động khoa học công nghệ nhà trường Câu Thầy (Cô) đánh việc đảm bảo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ trường cao đẳng? Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] Mức độ Nội dung TT (1) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ nhà trường Đổi hệ thống chế quản lý khoa học công nghệ theo hướng phù hợp với chế thị trường đặc thù nhà trường Xây dựng sở hạ tầng khoa học công nghệ Đổi chế quản lý khoa học công nghệ nội dung tài Xây dựng đầu tư số phòng thực hành, thí nghiệm đại thuộc chun ngành m i nhọn Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp Phát triển hợp tác quốc tế nghiên cứu ứng dụng Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội nguồn vốn nước ngồi đầu tư cho phát triển khoa học cơng nghệ (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường Cao đẳng Trong đó: 1)Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Mức độ đánh giá Nội dung (1) Xác định nhiệm vụ, tiêu chức hoạt động KH&CN giảng viên trường Cao đẳng Định phương tiện để thực có kết nhiệm vụ, tiêu Xây dựng định hướng mục tiêu phát triển KH&CN Đơn vị giai đoạn năm hàng năm Kế hoạch KH&CN dựa sở định hướng, mục tiêu phát triển Nhà trường (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh hiệu công tác tổ chức hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Mức độ đánh giá Nội dung (1) Rà sốt, kiện tồn tổ chức nhà trường hàng năm Phân công, phân cấp để triển khai thực kế hoạch kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Tổ chức tập huấn quản lý KH&CN toàn trường cao đẳng Ký kết hợp đồng triển khai thực đề tài KH&CN cấp cao đẳng cấp Trường, (Khoa, Viện trực thuộc) với chủ nhiệm đề tài Chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai thực nhiệm vụ KH&CN (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh hiệu thực công tác đạo hoạt động khoa học cơng nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] Mức độ đánh giá TT Nội dung Chỉ đạo thực nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Quản lý công tác thông tin khoa học nhà trường cao đẳng Chủ trì biên tập Tạp chí KH&CN, tờ thông tin, thông báo khoa học nhà trường quản lý việc thực nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước cấp Bộ Chủ trì tuyển chọn, xét duyệt cơng nhận đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Cao đẳng Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài phân bổ ngân sách cho hoạt động KH&CN trình Hiệu trưởng phê duyệt định kỳ năm Chủ trì xây dựng phối hợp thực dự án KH&CN Đầu tư tăng cường lực nghiên cứu KH&CN Phối hợp với Đơn vị công tác đạo hướng dẫn phong trào nghiên cứu khoa học GV (1) (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) hã cho biết hiệu công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;]TT Nội dung Định kỳ tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá hiệu hoạt động khoa học công nghệ trường Xét khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động KHCN theo quy định hành Định kỳ báo cáo Nhà trường kết hoạt động KH&CN năm Tiến hành tổng kết, đánh giá xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm Mức độ (1) (2) (3) (4) Câu 10 Theo Thầy (Cô) mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: -Khơng ảnh hưởng; - t ảnh hưởng; - tương đối ảnh hưởng; - ảnh hưởng; - Rất ảnh hưởng TT Mức độ Nội dung (1) Chủ trương, sách phát triển khoa học công nghệ nhà nước Điều kiện nguồn lực nhà trường Hoạt động khoa học công nghệ trước yêu cầu đổi giáo dục (2) (3) (4) Câu 11 Để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động KH&CN giảng viên nhà trường, Thầy (Cô) cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động KH&CN đề xuất đâ : Tính cấp thiết TT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn lực KH&CN Hoàn thiện số nội quy, quy định hoạt động KH&CN Tăng cường việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực NCKH cho đội ng cán bộ, giảng viên Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo hình thức sinh hoạt khoa học khác Xây dựng chế khen thưởng kỷ luật hợp lý hoạt động KH&CN Tính khả thi Không Rất Không Rất Cần Đôi Khả Đôi khả cần cần khả thiết thi thiết thiết thi thi Câu 12 Ngoài biện pháp nêu trên, theo Ơng (Bà) cần có biện pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa? in trân trọng cảm ơn Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) Kính gửi q thầy cơ! Để có khách quan, toàn diện cho việc xác định biện pháp “Quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục na ” góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động KH&CN Nhà trường, xin Thầy (Cơ) vui lòng bớt chút thời gian ham gia đóng góp ý kiến cách: đánh dấu (x) vào phù hợp điền vào chỗ trống ( ) nội dung cụ thể theo yêu cầu câu hỏi in cam kết, thông tin phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu hoàn toàn ẩn danh Trân trọng cảm ơn quý Thầy (Cô)! Câu Thầ (Cô) đánh giá tầm quan trọng hoạt động khoa học công nghệ chất lượng giáo dục nhà trường đội ng giảng viên? Không quan trọng -  Ít quan trọng  Quan trọng  Rất quan trọng  Câu Thầy (Cô) đánh giá thái độ tham gia hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường ta nay? Thờ -  Bình thường  Nhiệt tình  Tích cực -  Câu Theo Thầy (Cô), mức độ thực hoạt động khoa học công nghệ nhà trường na nào? Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Nội dung Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao đất nước Đưa thành tựu khoa học, tiến kỹ thuật phục vụ việc thực nhiệm vụ phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán hoạt động KH&CN Xây dựng phát triển tiềm lực KH&CN nhà trường Tạo nguồn thu từ hoạt động KH&CN Mức độ (1) (2) (3) (4) Câu Thầ (Cô) đánh mức độ hiệu thực nội dung hoạt động khoa học công nghệ giảng viên nhà trường? -Khơng hiệu quả;(2)- hiệu quả; (3)- hiệu quả; (4)- Rất hiệu quả;] TT Nội dung Nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị, sản phẩm Gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm có khả thương mại cao Hỗ trợ đăng ký bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Xây dựng phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu theo chuyên ngành, liên ngành Tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ theo đơn đặt hang Mức độ đánh giá (1) (2) (3) (4) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết hoạt động KHCN theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích người nghiên cứu Tổ chức hỗ trợ ứng dụng kết nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị, hội thảo khoa học nước Xây dựng sở liệu hệ thống thông tin hoạt động khoa học công nghệ nhà trường Câu Thầy (Cô) đánh việc đảm bảo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ trường cao đẳng? Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (5)- Tốt;] TT Mức độ Nội dung (1) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ nhà trường Đổi hệ thống chế quản lý khoa học công nghệ theo hướng phù hợp với chế thị trường đặc thù nhà trường Xây dựng sở hạ tầng khoa học công nghệ Đổi chế quản lý khoa học cơng nghệ nội dung tài Xây dựng đầu tư số phòng thực hành, thí nghiệm đại thuộc chuyên ngành m i nhọn Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp Phát triển hợp tác quốc tế nghiên cứu ứng dụng Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội nguồn vốn nước đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường Cao đẳng Trong đó: Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Mức độ đánh giá Nội dung (1) Xác định nhiệm vụ, tiêu chức hoạt động KH&CN giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng định hướng mục tiêu phát triển KH&CN Đơn vị giai đoạn năm hàng năm Kế hoạch KH&CN Nhà trường dựa sở định hướng, mục tiêu phát triển Nhà trường Kế hoạch KH&CN dựa sở định hướng, mục tiêu phát triển Nhà trường (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh hiệu công tác tổ chức hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Nội dung Rà sốt, kiện tồn tổ chức nhà trường hàng năm Phân công, phân cấp triển khai thực kế hoạch kế hoạch hoạt động KH&CN giảng viên trường cao đẳng Tổ chức tập huấn quản lý KH&CN toàn trường cao đẳng Ký kết hợp đồng triển khai thực đề tài KH&CN cấp cao đẳng cấp Trường, (Khoa, Viện trực thuộc) với chủ nhiệm đề tài Đảm bảo điều kiện cho việc triển khai thực nhiệm vụ KH&CN Mức độ đánh giá (1) (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) đánh hiệu thực công tác đạo hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Mức độ Nội dung (1) Chỉ đạo thực nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Quản lý công tác thông tin khoa học nhà trường cao đẳng Chủ trì biên tập Tạp chí KH&CN, tờ thơng tin, thơng báo khoa học nhà trường Quản lý việc thực nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước cấp Bộ Chủ trì tuyển chọn, xét duyệt công nhận đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Cao đẳng Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài phân bổ ngân sách KH&CN trình Hiệu trưởng phê duyệt định kỳ năm Chủ trì xây dựng phối hợp thực dự án KH&CN Đầu tư tăng cường lực nghiên cứu KH&CN Phối hợp với Đơn vị công tác đạo hướng dẫn phong trào nghiên cứu khoa học GV (2) (3) (4) Câu Thầy (Cô) hã cho biết hiệu công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: - Yếu; (2)- Trung bình; (3)- Khá; (4)- Tốt;] TT Nội dung Định kỳ tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá hiệu hoạt động khoa học công nghệ trường Mức độ (1) (2) (3) (4) Xét khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động KHCN theo quy định hành Hàng năm khoa báo cáo Nhà trường kết hoạt động KH&CN năm Tiến hành tổng kết, đánh giá xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm Câu 10 Theo Thầy (Cô) mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường cao đẳng Trong đó: -Khơng ảnh hưởng; - t ảnh hưởng; - ảnh hưởng; Rất ảnh hưởng TT Mức độ đánh giá Nội dung (1) Chủ trương, sách phát triển khoa học & công nghệ nhà nước Điều kiện nguồn lực nhà trường Hoạt động khoa học công nghệ trước yêu cầu đổi giáo dục (2) (3) (4) Câu 11 Để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động KH&CN giảng viên nhà trường, Thầy (Cô) cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động KH&CN đề xuất đâ : Tính cấp thiết Tính khả thi Khơng TT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Rất Cần Bình Khơng Rất Khả Bình khả cần cần khả thiết thường thi thường thiết thiết thi Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn lực KH&CN Hoàn thiện số nội quy, quy định hoạt động KH&CN thi Tăng cường việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực NCKH cho đội ng cán bộ, giảng viên Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo hình thức sinh hoạt khoa học khác Xây dựng chế khen thưởng kỷ luật hợp lý hoạt động KH&CN Tin học hóa cơng tác quản lý hoạt động khoa học cơng nghệ Câu 12 Ngồi biện pháp nêu trên, theo Ơng (Bà) cần có biện pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa? in trân trọng cảm ơn ... viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa để đạt hiệu đáp ứng y u cầu đổi giáo dục nay? Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Khánh. .. pháp quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đáp ứng y u cầu đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN... lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên trường Cao đẳng đáp ứng y u cầu đổi giáo dục - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động khoa học công nghệ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên trường cao đẳng y tế khánh hòa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên trường cao đẳng y tế khánh hòa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn