Bài tập tình huống marketing

26 7,395 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 10:00

Bài tập tình huống marketing Bài T p tình Hu ng Maketingậ ốChi n l c Maketing c a Trà Th o M c Dr.Thanhế ượ ủ ả ộGi i Thi uớ ệKh i đ u t m t c s s n xu t bia v i th ng hi u Bia B n Thànhở ầ ừ ộ ở ở ả ấ ớ ươ ệ ế chuyên ph c v ng i có thu nh p trung bình th p, ngày nay Tân Hi pụ ụ ườ ậ ấ ệ Phát đang s h u hàng lo t s n ph m đa d ng t n c tăng l c Numberở ữ ạ ả ẩ ạ ừ ướ ự One, trà xanh Không đ , n c gi i nhi t, n c hoa qu ép… S n ph mộ ướ ả ệ ướ ả ả ẩ đánh d u s thành công v t tr i nh t c a Tân Hi p Phát trên th tr ngấ ự ượ ộ ấ ủ ệ ị ườ là khi h tung ra trà Dr.thanh v i câu slogan không th hay h n “Thanhọ ớ ể ơ nhi t c th ”. Lý do v vi c đ t tên g i Dr.Thanh cũng khá lý thú, vì lýệ ơ ể ề ệ ặ ọ gi i th nh t "ả ứ ấ Thanh" đây nghĩa là thanh nhi t, thanh khi t đúng nhở ệ ế ư câu slogan "thanh l c c thọ ơ ể"; th 2 là tên g i trùng v i ông ch đó làứ ọ ớ ủ T ng giám đ c Tr n Quý Thanh.ổ ố ầ Dù l i gi i thích th nào đi n a thì v nờ ả ế ữ ẫ là m t tên g i khá hay và gây ra s tò mò cho ng i tiêu dùng. Có th ôngộ ọ ự ườ ể ch trà Dr.Thanh mu n t o ra m t s n ph m mang tên mình đ đi chinhủ ố ạ ộ ả ẩ ể chi n kh p năm châu, nh v y con cháu đ i sau s luôn nh mãi v m tế ắ ư ậ ờ ẽ ớ ề ộ nhà sáng l p giàu khát v ng v i s n ph m đáng kính Dr.Thanh. Vào Th iậ ọ ớ ả ẩ ờ đi m cu i năm 2008 mà c th là ngày 22/12/2008 đ p tr i, vào lúc màể ố ụ ể ẹ ờ s c mua s m c a ng i dân đ c đ y lên cao nh t thì Dr.Thanh chínhứ ắ ủ ườ ượ ẩ ấ th c tung ra th tr ng Vi t Nam. T m bao ph c a Dr.Thanh đã bào trùmứ ị ườ ệ ầ ủ ủ lên toàn b các kênh truy n thông nh Truy n hình TVC, Radio, Báo chí,ộ ề ư ề Internet .nh ng chi n d ch qu ng cáo sáng t o này đã gây ra s tò mò vữ ế ị ả ạ ự ề m t s n ph m có th ch a đ c b nh "ộ ả ẩ ể ữ ượ ệ nóng trong ng iườ ". Ngay đ n bâyế gi t n su t qu ng cáo c a Tân Hi p Phát v n khi n cho nhi u ng iờ ầ ấ ả ủ ệ ẫ ế ề ườ tiêu dùng, các doanh nghi p n i ngo i v n ph i choáng ng p vì doanhệ ộ ạ ẫ ả ợ nghi p này "ệ r t ch u ch iấ ị ơ ". B ng ch ng là năm 2008 h là m t trong 5ằ ứ ọ ộ công ty có chi phí qu ng cáo l n nh t Vi t Nam; không đâu là không cóả ớ ấ ệ qu ng cáo c a Dr.Thanh hi n di n.ả ủ ệ ệI. Môi Tr ng Kinh Doanh.ườ1. Công ngh .ệT p đoàn THP là đ n v đ u tiên trong ngành bia- n c gi i khát đ tậ ơ ị ầ ướ ả ạ ch ng ch h thông qu n lý ch t l ng ISO 9001-2000.ứ ỉ ệ ả ấ ượTháng 10 năm 2006 t p đoàn THP vinh d đòn nh n hai ch ng nh nậ ự ậ ứ ậ thích h p ISO và HACCP đ y đ trong lĩnh v c th c ph m bao g m:ợ ầ ủ ự ự ẩ ồ- H th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000ệ ố ả ấ ượ ẩ- H th ng qu n lý môi tr ng ISO 14001:2004 và h th ngệ ố ả ườ ệ ố qu n lý v sinh an toàn th c ph m theo tiêu chu n HACCPả ệ ự ẩ ẩ Hai ch ng nh n trên do t ch c chuyên ngành uy tín qu c t Detứ ậ ổ ứ ố ế Norske Veritas giá sát và ch ng nh n.ứ ậNăm nay, gi i th ng WIPO dành cho doanh nghi p duy nh t là t pả ưở ệ ấ ậ đoàn Tân Hi p Phát – đ n v có nh ng sang t o, ng d ng h th ng sệ ơ ị ữ ạ ứ ụ ệ ố ở h u trí tu trong chi n l c s n xu t và phát tri n th ng hi u.Tân Hi pữ ệ ế ượ ả ấ ể ươ ệ ệ Phát s h u nhi u nhãn hi u n i ti ng nh “Number Oen”, “Trà xanhở ữ ề ệ ổ ế ư không đ ”, “ Trà th o m c Dr.thanh”.ộ ả ộTrà Dr.thanh có s k th a trong khâu thi t k bao bì, chai nh aự ế ừ ế ế ự PET, dây chuy n s n xu t và kênh phân ph i t các s n ph m khác c aề ả ấ ố ừ ả ẩ ủ THP mà đi n hình là trà xanh 0 Đ .Trà dr Thanh đ c đóng chai trongể ộ ượ nh ng đi u ki n s n xu t đ c bi t đ gi l i các ch t b d ng, có l iữ ề ệ ả ấ ặ ệ ể ữ ạ ấ ổ ưỡ ợ cho c th . Chai PET đ đ ng trà xanh ch u đ c nhi t đ cao vì ph iơ ể ể ự ị ượ ệ ộ ả chi t rót khi còn nóng. Ngay th i đi m ban đ u, Tân Hi p Phát đã đ u tế ờ ể ầ ệ ầ ư riêng cho mình dây chuy n s n xu t chai PET này.ề ả ấ2. Môi tr ng.ườNhánh văn hóa căn c vào các y u t c b n nh dân t c, vùng đ aứ ế ố ơ ả ư ộ ị lí, tu i tác, tôn giáo…Văn hóa có nh h ng đ n ng i tiêu dùng nh ngổ ả ưở ế ườ ư nhánh văn hóa có nh h ng rõ r t đ n s thích, cách l a ch n, mua s m,ả ưở ệ ế ở ự ọ ắ đánh giá s n ph m c a ng i tiêu dùngả ẩ ủ ườVí d : văn hóa ba mi n nh h ng đ n hành vi ng i tiêu dùng,ụ ề ả ưở ế ườ ng i mi n B c có thói quen u ng trà, hút thu c lào nh tiêu khi n trongườ ề ắ ố ố ư ể ngày t i các c quan v i b n bè.Ng i mi n Trung kín đáo h n, h khôngạ ơ ớ ạ ườ ề ơ ọ thích ăn u ng ngoài quán vì: văn hóa ti t ki m th m sâu vào hành vi tiêuố ế ệ ắ dùng mang n ng t t ng phong ki n. Ng i mi n Nam: l i r t tho iậ ư ưở ế ườ ề ạ ấ ả mái, ch u nh h ng sâu s c c a ng i ph ng tây.ị ả ưở ắ ủ ườ ươGiai c p xã h i, m t xã h i th ng có nhi u giai t ng, các giaiấ ộ ộ ộ ườ ề ầ t ng có th b c khác nhau đi u đó làm nh h ng đ n quan đi m, ni mầ ứ ậ ề ả ưở ế ể ề tin giá tr và hành vi c a thanh niên trong các giai t ng k c hành vi ng iị ủ ầ ể ả ườ tiêu dùng.2.1: Môi tr ng vi mô.ườo Môi tr ng công ty.ườKinh t :ếNhu c u c a khách hàng ph thu c r t l n vào kh năng mua s mầ ủ ụ ộ ấ ớ ả ắ c a h trên th tr ng hàng hàng hóa tiêu dùng, kh năng mua s m phủ ọ ị ườ ả ắ ụ thu c r t l n vào thu nh p c a dân c , m c giá…Trên th tr ng hàng tộ ấ ớ ậ ủ ư ứ ị ườ ư li u s n xu t, kh năng mua s m ph thu c vào quy mô v n đ u t vàệ ả ấ ả ắ ụ ộ ố ầ ư kh năng vay n . Mà thu nh p c a ng i tiêu dùng Vi t Nam hi n nay doả ợ ậ ủ ườ ệ ệ các ngu n sau đem l i: ti n l ng, thu nh p ngoài l ng, thu nh p t lãiồ ạ ề ươ ậ ươ ậ ừ su t ti t ki m,thu nh p t bán s n ph m. ấ ế ệ ậ ừ ả ẩS chênh l ch v s c mua gi a các t ng l p dân c là r t l n, sự ệ ề ứ ữ ầ ớ ư ấ ớ ự chênh l ch này còn di n ra gi a thành th và nông thôn , đ ng b ng vàệ ễ ữ ị ồ ằ mi n núi, vùng sâu vùng xa. M c thu nh p c a thành ph hi n nay chênhề ứ ậ ủ ố ệ l ch so v i nông thôn t 5 -7 l n, trong khi 80% dân s Vi t Nam là nôngệ ớ ừ ầ ố ệ thôn. Trình đ tiêu dùng c a b ph n dân c này v n ch y u là các hàngộ ủ ộ ậ ư ẫ ủ ế hóa đ n gi n, ph thông, r ti n. Đó cũng là khía c nh mà các nhà qu nơ ả ổ ẻ ề ạ ả tr marketing ph i quan tâm khi mu n tham gia vào đo n th tr ng này.ị ả ố ạ ị ườo Trung gian marketing.nh h ng đ n năng l c truy n thông nghiên c u và phân ph i. Tân Hi pẢ ưở ế ự ề ứ ố ệ Phát có h th ng nhà phân ph i(NPP) r ng kh p c n c v i 268 NPPệ ố ố ộ ắ ả ướ ớ c p 1.ấM t s l a ch n đ i tác k càng và có ch n l c Tân Hi p Phát đã đ u tộ ự ự ọ ố ỹ ọ ọ ệ ầ ư ngay t đ u v i 2 tên tu i l n là:LBC( ph trách Strategy design) vàừ ầ ớ ổ ớ ụ O&M(Ogylvi & math – ph trách communication)ụo Khách hàng. Phù h p v i m i l a tu i thanh l c c th không lo b nóng “v i 9 lo iợ ớ ọ ứ ổ ọ ơ ể ị ớ ạ th o m c cung đình”. Đây kh u hi u đi m đánh vào tâm lý ng i dânả ộ ẩ ệ ể ườ Vi t v n s ng khí h u nhi t đ i nóng n c mu n chăm lo t i s c kh eệ ố ố ở ậ ệ ớ ự ố ớ ứ ỏ v i ph ng pháp t nhiên và d dàng. THP đã đ a vào th tr ng m t lo iớ ươ ự ễ ư ị ườ ộ ạ s n ph m đáp ng nhu c u làm mát c th phù h p m i l a tu i:ả ẩ ứ ầ ơ ể ợ ọ ứ ổNg i l n tu i:ườ ớ ổ U ng trà chi m m t v trí r t quan tr ng trong văn hóaố ế ộ ị ấ ọ m th c c a ng i Vi t Nam, nh t là nh ng ng i l n tu i thích u ngẩ ự ủ ườ ệ ấ ữ ườ ớ ổ ố m t c c chè xanh cho mát ng i, sau khi THP nh n th y s thay đ i trongộ ố ườ ậ ấ ự ổ phong cách s ng ngày càng mang tính di đ ng và nhu c u ngày càng l nố ộ ầ ớ h n đ i v i các s n ph m th c u ng có l i cho s c kh e, THP đã tung raơ ố ớ ả ẩ ứ ố ợ ứ ỏ th tr ng th c u ng nhanh có l i cho s c kho là trà dr thanh, đã đánhị ườ ứ ố ợ ứ ẻ trúng đ c nhu c u c a nh ng ng i l n tu i, h p v i văn hoá c a ng iựơ ầ ủ ữ ừơ ớ ổ ợ ớ ủ ừơ vi t.ệThanh niên: Thanh niên ngày nay th ng b n r n v i công vi c vàườ ậ ộ ớ ệ th ng tham gia nh ng ti c tùng, th ng xuyên ăn nh ng th c ăn nóng vàườ ữ ệ ườ ữ ứ u ng nhi u r u bia. Do đó b nh v nhi t tăng ngày càng nhi u, tuyố ề ượ ệ ề ệ ề nhiên l i không có nhi u th i gian đ chăm sóc s c kho b ng cách n uuạ ề ờ ể ứ ẻ ằ ấ nh ng món ăn th c u ng h qu , thì vi c l a ch n m t chai n c u ngữ ứ ố ạ ả ệ ự ọ ộ ướ ố nhanh nh dr thanh la m t s l a ch n hoàn h o. Đây là đ i t ong ư ộ ự ự ọ ả ố ựTr em:ẻ Tr em ch a bi t cách chăm lo cho s c kh e, ch a bi t cáchẻ ư ế ứ ỏ ư ế ch n th c ăn đ ng có l i cho s c kho . B ng ph ng ti n qu ng cáoọ ứ ồ ưố ợ ứ ẻ ằ ươ ệ ả m nh m , THP đã không b qua c đ i t ng ch a bi t s c kho c n gìạ ẽ ỏ ả ố ượ ư ế ứ ẻ ầ này, v i qu ng cáo ho t hình có hình t ng con trâu, con lân đã đánh vàoớ ả ạ ượ tâm lý thích xem phim ho t hình c a tr em, do đó đã làm in sâu hình nhạ ủ ẻ ả doctor thanh trong đ u nên khi ra ngoài cùng b n bè hay b m thì cũng sầ ạ ố ẹ ẽ ch n n c gi i khát là Dr Thanh.ọ ướ ảH n n a, d i s chăm sóc c a các b c ph huynh thì đ đ m b o đ cơ ữ ướ ự ủ ậ ụ ể ả ả ượ s c kho cho con em mình thì cân nh c các lo i n c u ng có l i cho s cứ ẻ ắ ạ ướ ố ợ ứ kho thì các b c ph huynh cũng s ch n trà Dr Thanh đ giúp các cháuẻ ậ ụ ẽ ọ ể h nhi t sau khi ăn nh ng th c ăn b d ng. ạ ệ ữ ứ ổ ưỡ THP đã thu đ c l i nhu nượ ợ ậ r t l n khi nh m vào khách hàng thu c m i l a tu i.ấ ớ ắ ộ ọ ứ ổ2.2: Đ i th c nh tranh.ố ủ ạ C nh tranh v giá c .ạ ề ả Trà th o m c Dr Thanh có giá cao h n xa so v i các lo i n c gi i khátả ộ ơ ớ ạ ướ ả đóng chai khác. Tuy nhiên, khách hàng ch p nh n s n ph m này vì nó cóấ ậ ả ẩ l i cho s c kh e.ợ ứ ỏ Dr.Thanh giúp chúng ta nh n bi t đ c chi n l c s n ph m c a THPậ ế ượ ế ượ ả ẩ ủ đ i v i nhãn hi u này chính là h t váng ch p nhoáng, t c tung s n ph mố ớ ệ ớ ớ ứ ả ẩ m i ra th tr ng v i giá cao và m c khuy n m i cao:ớ ị ườ ớ ứ ế ạ * Tính giá cao đ đ m b o lãi g p trên đ n v s n ph m m c caoể ả ả ộ ơ ị ả ẩ ở ứ nh t,ấ chi nhi u cho vi c khuy n m i nh m thuy t ph c th tr ng về ệ ế ạ ằ ế ụ ị ườ ề ích l i s n ph m ngay c v i giá cao.ợ ả ẩ ả ớ * Ho t đ ng khuy n mãi m c đ cao là nh m tăng nhanh nh p đạ ộ ế ở ứ ộ ằ ị ộ xâm nh p th tr ng.ậ ị ườ C nh tranh v s n ph m thay th .ạ ề ả ẩ ế Trà là ch t li u dùng đ ch bi n th c u ng ph bi n trên th gi i tấ ệ ẻ ế ế ứ ố ổ ế ế ớ ừ hàng nghìn năm nay, đ c bi t các n c Châu Á nh Trung Qu c, Đàiặ ệ ở ướ ư ố Loan, Nh t B n, Hàn Qu c .ậ ả ốU ng trà đ c nâng lên thành ngh thu t v i nh ng nghi th c đ c bi t vàố ượ ệ ậ ớ ữ ứ ặ ệ trang tr ng. Nh p s ng h i h hi n đ i thúc đ y ngành công nghi p n cọ ị ố ố ả ệ ạ ẩ ệ ướ u ng phát tri n m nh m . Trà xanh đóng chai cũng n m trong dòng ch yố ể ạ ẽ ằ ả này. Th tr ng Vi t Nam trên th gi i và trong khu v c, trà đóng chaiị ườ ệ ở ế ớ ự phát tri n m nh m t th p niên 80 c a th k tr c. T t c các th ngể ạ ẽ ừ ậ ủ ế ỷ ướ ấ ả ươ hi u l n có m t t i Vi t Nam đ u đã có s n s n ph m trà xanh t i các thệ ớ ặ ạ ệ ề ẵ ả ẩ ạ ị tr ng Âu, M , Nh t, Hàn nh : lipton, pepsi, coca co la, URC… Vi tườ ỹ ậ ư Ở ệ Nam hi n nay khi nói đ n trà đóng chai chúng ta ph i k đ n các th ngệ ế ả ể ế ươ hi u nh trà th o m c Dr Thanh c a Tân Hi p Phát, C2 c a URC, numberệ ư ả ộ ủ ệ ủ one, Queen tea… C nh tranh v ch ng lo i.ạ ề ủ ạ V i s n ph m trà th o m c Dr thanh t p đoàn THP, đã t o ra s khácớ ả ẩ ả ộ ậ ạ ự bi t so v i các đ i thu c nh tranh b ng cách làm ng i d n đ u trongệ ớ ố ạ ằ ườ ẫ ầ vi c khai phá th tr ng n c gi i khát không ga có ngu n g c t nhiênệ ị ườ ướ ả ồ ố ự Dr thanh đang là s n ph m tiên phong trên th tr ng.ả ẩ ị ườ C nh tranh v th ng hi u.ạ ề ươ ệ Dùng ngay tên, hình nh c a mình làm bi u t ng cho nhãn hi u n cả ủ ể ượ ệ ướ gi i khát đã là cách đ c đáo và táo b o. Bí quy t đ c đáo c a trà Dr thanhả ộ ạ ế ộ ủ là s n ph m th c u ng gi i khát nh ng có l i cho s c kh e. L i ích c aả ẩ ứ ố ả ư ợ ứ ỏ ợ ủ vi c gi i nhi t và thanh l c c th t 9 lo i cá m t ý nghĩa c c kỳ m nhệ ả ệ ọ ơ ể ừ ạ ộ ự ạ m và đ c đáo tác đ ng đ n tâm lý khi n ng i tiêu dùng ch p nh n. Sẽ ộ ộ ế ế ườ ấ ậ ự xu t hi n c a s n ph m trà th o m c Dr.Thanh làm d y lên s tò mò, sấ ệ ủ ả ẩ ả ộ ấ ự ự quan tâm, thú v c a d lu n. Vì th , thành công c a trà th o m cị ủ ư ậ ế ủ ả ộ Dr.Thanh chính là s k t h p c a nhi u gi i pháp. ự ế ợ ủ ề ả V i chi n l c phát tri n th ng hi u các s n ph m c a mình, sau 15ớ ế ượ ể ươ ệ ả ẩ ủ năm thành l p, T p đoàn Tân Hi p Phát t m t c s s n xu t nh đ nậ ậ ệ ừ ộ ơ ở ả ấ ỏ ế nay đã l n m nh trên th tr ng, có nhi u s n ph m đ c ng i tiêu dùngớ ạ ị ườ ề ả ẩ ượ ườ bi t t i, đó là bia B n Thành, n c tăng l c Number One, Trà xanh khôngế ớ ế ướ ự đ , trà Barley không đ và nay là trà th o m c Dr.Thanh ộ ộ ả ộ 2.3 Công chúng. Nhóm ng i đang và có kh năng quan tâm đ n nh h ng c a m tườ ả ế ả ưở ủ ộ doanh nghi p.Các nhóm công chúng bao g m:ệ ồ - Gi i tài chính: Có nh h ng đ n kh năng đ m b o ngu n v nớ ả ưở ế ả ả ả ồ ố c a công ty. Công chúng tr c ti p c b n trong gi i tài chính là ngân hàng,ủ ự ế ơ ả ớ các công ty đ u t , các công ty môi gi i c a S giao d ch ch ng khoán, cácầ ư ớ ủ ở ị ứ c đông. ổ - Truy n thôngềV i trà th o m c Dr. Thanh, truy n thông đã đóng m t vai trò đ c bi tớ ả ộ ề ộ ặ ệ trong vi c kích thích quá trình đ a s n ph m đ n tay ng i tiêu dùng.ệ ư ả ẩ ế ườ Nh m nh d n đ u t vào kênh này, trà th o m c Dr. Thanh đã làm d yờ ạ ạ ầ ư ả ộ ấ lên s tò mò, s quan tâm, thú v c a d lu n, góp ph n làm nên thànhự ự ị ủ ư ậ ầ công c a m t th ng hi u ngay t ngày đ u ra m t.ủ ộ ươ ệ ừ ầ ắM c đ gia tăng chi phí qu ng cáo c a THP Group t m t vài năm tr cứ ộ ả ủ ừ ộ ướ đã r t đáng k . Năm r i, THP Group n m trong s 5 công ty qu ng cáoấ ể ồ ằ ố ả m nh nh t t i Vi t Nam. Năm 2009 THP s còn ti p t c tăng thêm n aạ ấ ạ ệ ẽ ế ụ ữ chi phí cho qu ng cáo. ảTHP đã có m t k ho ch qu ng cáo tuy t v i và m t chi n d ch truy nộ ế ạ ả ệ ờ ộ ế ị ề thông 360°. Đ n nay, th m chí tr con cũng bi t đ n concept c a Tràế ậ ẻ ế ế ủ Th o M c Dr.Thanh: “THANH L C C TH , không lo b nóng”. THP đãả ộ Ọ Ơ Ể ị đ u t k càng và có ch n l c ngay t đ u v i 2 tên tu i l n là: LBCầ ư ỹ ọ ọ ừ ầ ớ ổ ớ ( ph trách strategy design) và O&M (ph trách communications). ụ ụT p trung vào ch ng trình xây d ng th ng hi u t i Khu Du L ch Đ iậ ươ ự ươ ệ ạ ị ạ Nam Văn Hi n t nh Bình D ng nh m t i đa hóa s hi n di n và dùngế ỉ ươ ằ ố ự ệ ệ th s n ph m c a Trà Th o M c Dr. Thanh.ử ả ẩ ủ ả ộ C ng đ ng - t ch c xã h i: M t trong nh ng ch ng trình hành đ ngộ ồ ổ ứ ộ ộ ữ ươ ộ truy n th ng c a Tân Hi p Phát trong h n 13 năm qua là g n bó v i cácề ố ủ ệ ơ ắ ớ ho t đ ng th thao, Tân Hi p Phát là đ n v đ ng hành v i nhi u ch ngạ ộ ể ệ ơ ị ồ ớ ề ươ trình, ho t đ ng th d c th thao trên c n c nh Cúp bóng đá vô đ chạ ộ ể ụ ể ả ướ ư ị qu c gia V-League, Cúp xe đ p truy n hình HTV, Cúp bóng đá qu c tố ạ ề ố ế Number 1, d án đ a ng i Vi t Nam đ u tiên chinh ph c đ nh Everestự ư ườ ệ ầ ụ ỉ hay g n đây nh t là vi c t ng th ng cho v n đ ng viên đo t Huyầ ấ ệ ặ ưở ậ ộ ạ ch ng vàng t i SEA Games 24.Gi i vi t dã chào m nng BTV-number.ươ ạ ả ệ ừ (31-12-2008 đ n 1-1-2009)ếII. M c Tiêu.ụ• L i nhu n doanh nghi pợ ậ ệ+ Trong ng n h n đ t 20%-30% doanh thu.ắ ạ ạ+ Trong dài h n đ t 40%-50% doanh thu.ạ ạ• Trong th i gian đ u doanh nghi p t p trung vào vi c thu hút kháchờ ầ ệ ậ ệ hàng . Khai thác ngu n l c và và thu hút thêm nhi u khách hàng m iồ ự ề ớ+ Ch n đúng th i đi m : Trong khi nhi u doanh ngi p c t gi mọ ờ ể ề ệ ắ ả qu ng bá s n ph m đ h giá thành s n ph m thì doanh nghi pả ả ẩ ể ạ ả ẩ ệ THP l i làm ng c l i.ạ ượ ạ+ V ng i tiêu dùng: C g ng phát hi n ra các nhu c u tiêu chu nề ườ ố ắ ệ ầ ẩ c a ng i tiêu dùng đ có th th ng m i hoá nhu c u này .ủ ườ ể ể ươ ạ ầ+ Khách hàng : Là đ i tác c c kỳ quan tr ng s không có ho t đ ngố ự ọ ẽ ạ ộ marketing thành công n u không xem xét đ n tác đ ng c a các ho tế ế ộ ủ ạ đ ng đó trên khách hàng .ộ+ M r ng th tr ng ho t đ ng trong th i gian t i .ở ộ ị ườ ạ ộ ờ ớ+ Xây d ng th ng hi u cho doanh nghi p b ng uy tín và ch tự ươ ệ ệ ằ ấ l ng .ượIII . Chi n l c kinh doanh.ế ượ 3. 1. Tr c h t khi nghiên c u chi n l c t p trung, chúng ta nênướ ế ứ ế ượ ậ tìm hi u t p trung là gì ?ể ậT p Trung là khi chúng ta làm vi c v i t t c s chú ý, quan tâmậ ệ ớ ấ ả ự vào các v n đ mang tính ch t quan tr ng có th mang đ n tác đ ng l nấ ề ấ ọ ể ế ộ ớ nh t ho c l i ích l n nh t . Nghĩa là các nhà lãnh đ o marketing ph i bi tấ ặ ợ ớ ấ ạ ả ế [...]...cái gì là ưu tiên quan trọng để có thể đạt mục tiêu Nhà lãnh đạo marketing sẽ nhận ra rằng họ không thể làm được tất cả mọi thứ cho khách hàng và người tiêu dùng Vì thế cần phải chọn ra cái gì là quan trọng nhất để Tập Trung 3.1.1 Tại sao chúng ta cần Tập Trung ? Có 3 lý do chính : 1 Nguồn lực thì có hạn trong khi có quá nhiều điều bạn muốn làm như tung thêm... Trong lĩnh vực marketing, truyền thông và định vị nhãn hiệu sẽ bị yếu đi do sự thiếu tập trung Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ không xây dựng được nhận dạng thương hiệu thật sự Lãnh đạo THP có rất nhiều cuộc thảo luận để quyết định việc sẽ thu hẹp thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu của các nhãn hiệu cụ thể để gia tăng tính hiệu quả 3 Việc triển khai sẽ tốt hơn khi chúng ta biết Tập Trung Khi... hiệu ứng mạnh THP đã tập trung vào các chương trình lớn để xây dựng được sự hiện diện hình ảnh sản phẩm và thương hiệu cũng như tạo sự thử nghiệm cho khách hàng nhiều hơn Ví dụ như tập trung vào chương trình xây dựng thương hiệu tại Khu Du Lịch Đại Nam Văn Hiến tỉnh Bình Dương nhằm tối đa hóa sự hiện diện và dùng thử sản phẩm của Trà Thảo Mộc Dr Thanh Các lĩnh vực chính mà THP tập trung vào để đạt... kinh doanh Phân phối là một biến số quan trọng của marketing hỗn hợp Hoạt động phân phối giải quết vấn đề hàng hoá dịch vụ được đưa như thế nào đến tay người tiêu dùng Các quyết định về phân phối rất phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực khác trong marketing Hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến phân phối như biến số marketing tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh... cũng biết đến concept của Trà thảo mộc Dr.Thanh và tìm kiếm sản phẩm tại các cửa hàng để mua Tóm lại, Tập Trung và Khác Biệt là nguyên tắc cần thiết để dành được chiến thắng trên thị trường 3.3.4 Về quảng cáo: Trong lúc kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp tiết kiệm chi phí, nhưng tập đoàn Tân Hiệp Phát thì làm ngược lại, đầu tư khá lớn cho sản xuất và quảng bá sản phẩm mới là trà... khỏe 3.1.3 Về khách hàng Khách hàng là đối tác cực kỳ quan trọng bởi vì họ trữ hàng hóa của chúng ta để bán Sẽ không có các hoạt động marketing thành công nếu như chúng ta không xem xét đến tác động của các hoạt động đó trên khách hàng Tại THP, công ty có một bộ phận tập trung toàn diện vào việc chăm sóc khách hàng THP đối xử với tất cả các khách hàng của mình như các đối tác kinh doanh thật sự 3.1.4... phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng với sự hài lòng cao +> Xúc tiến hỗn hợp Xúc tiến chiêu thị là một trong bốn nhóm công cụ chủ yếu của marketing hỗn hợp để tác động vào thị trường mục tiêu Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại chào hay bán hảng cá nhân, tuyên truyền , toàn bộ các hoạt động xúc tiến này phải được... truyền quảng bá cho sản phẩm Dr.Thanh sẽ tổ chức các hoạt động buổi họp báo mời các các phóng viên của các báo đài có uy tín đến tham dự hoặc viết bài hay nhà lãnh đạo của Dr.Thanh sẽ tuyên truyền sản phẩm qua các cuộc hội thảo ví dụ như hội thảo về chiến lược marketing giới thiệu sản phẩm của công ty uy tín Cuối cùng Dr.Thanh sẽ quan tâm đến hoạt động bán hàng cá nhân Họ sẽ duy trì một lực lượng bán... thực hiện Có nhiều ý tưởng rất hay, có những kế hoạch rất tuyệt vời nhưng lại thất bại chỉ vì triển khai quá tệ Thật may mắn là đối với sản phẩm Trà Thảo Mộc Dr Thanh, THP đã có một đội ngũ được tổ chức bài bản, nhanh chóng đưa hàng ra thị trường trong một thời gian ngắn Lãnh đạo THP biết rằng việc tung sản phẩm phải diễn ra trước Mùa Tết Nguyên Đán để có thể tối đa hóa mức độ ảnh hưởng đến người tiêu... lỗi trong quá trình hoạt động ,chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp giải quyết Như nhắc nhở ,cảnh cáo ,xa thải hoặc cũng có thể giúp đỡ thêm Bên cạnh đó chúng tôi sẽ sử dụng công cụ marketing hỗn hợp khác trong quản lý hoạt động của kênh phân phối Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ về giá nhằm tránh các đại lý tăng giá sản phẩm quá cao Chúng tôi sẽ quy định giá bán của mõi chai trà thảo . Bài T p tình Hu ng Maketingậ ốChi n l c Maketing c a Trà Th o M c Dr.Thanhế ượ ủ. các nhà qu nơ ả ổ ẻ ề ạ ả tr marketing ph i quan tâm khi mu n tham gia vào đo n th tr ng này.ị ả ố ạ ị ườo Trung gian marketing. nh h ng đ n năng l c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tình huống marketing, Bài tập tình huống marketing, Bài tập tình huống marketing, Môi tr ng vi mô., Đ i th c nh tranh. ố, Cơng chúng. Nhóm ng, V s n ph m ề ả V truy n thông ề V qu ng cáo: ề

Từ khóa liên quan