Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

129 5 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2020, 11:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NGUYỄN HẢI ĐĂNG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NGUYỄN HẢI ĐĂNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM THỊ HƯƠNG LAN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo qui định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Hải Đăng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q thầy cô, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến giáo TS Phạm Thị Hương Lan người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức q báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp HT cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Tác giả luận văn Nguyễn Hải Đăng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT .8 1.1 Cơ sở lý luận pháp luật Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm thu hồi đất 1.1.2 Khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 13 1.2 Mục đích, ý nghĩa việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 15 1.3 Điều chỉnh pháp luật với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 17 1.3.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17 1.3.2 Cơ cấu pháp luật điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17 1.4 Đặc trưng pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC .25 2.1 Quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 25 2.1.1 Quy định phạm vi, đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi .25 2.1.2 Quy định nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 29 2.1.3 Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 32 2.1.4 Quy định giá đất làm để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 34 2.1.5 Quy định nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư .35 2.1.6 Các quy định giải khiếu nại, tố cáo và xử lý vi pha ̣m bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 38 2.2 Thực trạng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.2.1 Khái quát tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.2.2 Cơng tác xây dựng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 42 2.2.3 Phân tích thực trạng số dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 45 2.2.4 Những kết đạt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 70 3.3 Những khó khăn, vướng mắc, vi phạm pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 73 3.3.1 Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư .73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 81 3.1 Quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất .81 3.2 Hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 83 3.2.1 Bổ sung quy định không bồi thường tài sản gắn liền với đất trường hợp tự nguyện trả lại đất 83 3.2.2 Bổ sung quy định giao cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nơng nghiệp bị thu hồi xác nhận hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp 84 3.2.3 Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để địa phương tổ chức thực hiệu thực tế 85 3.2.4 Bổ sung quy định phê duyệt bổ sung dự tốn kinh phí số tiền phạt chậm trả cho người có đất thu hồi vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 86 3.2.5 Bổ sung quy định trường hợp đất ở, nhà địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi (không phải di chuyển chỗ ở) bố trí tái định cư (đối với địa phương có điều kiện quỹ đất ở) để đảm bảo công cho đối tượng bị thu hồi đất .87 3.2.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 87 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 90 3.3.1 Thiết kế pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải sở nhận thức đầy đủ, tồn diện vai trò đất đai 90 3.3.2 Nâng cao nhận thức quan quản lý nhà nước đất đai, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất 91 3.3.3 Nâng cao số lượng lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán bộ, ban, ngành địa phương đơn vị tư vấn thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 93 3.3.4 Cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 93 3.3.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 94 3.3.6 Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp 95 3.3.7 Giải pháp hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho định viên làm công tác dịch vụ tư vấn, xác định giá đất 96 3.3.8 Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 97 KẾT LUẬN .100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Ký hiệu Giải phóng mặt GPMB Tái định cư TĐC Hỗ trợ HT UBND UBND Luật đất đai LĐĐ Bồi thường BT MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai Việc đời Luật Đất đai năm 2013 văn pháp lý liên quan góp phần tháo gỡ khó khăn bồi thường, tái định cư thu hồi đất Hệ thống pháp luật đất đai hành phù hợp với chế định đất đai quy định Hiến pháp Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vấn đề BT HT Nhà nước thu hồi đất vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi ích người dân Pháp luật BT, HT TĐC Nhà nước thu hồi đất nằm hệ thống pháp LĐĐ với văn pháp luật đồ sộ, từ LĐĐ 2013 vào thực tiễn áp dụng nay, hệ thống văn pháp luật có nhiều chồng chéo, mâu thuẫn, vấn đề BT HT Nhà nước thu hồi đất có nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trình thực Vĩnh Phúc tỉnh đồng bắc có vị trí địa lý thuận lợi giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng khơng cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội Trong năm gần tỉnh Vĩnh Phúc tập trung mạnh phát triển kinh tế xã hội có bước đột phá kinh tế, có nhiều dự án lớn nhà đầu tư nước đầu tư vào tỉnh làm thay đổi rõ rệt mặt tỉnh sở hạ tầng kỹ thuật Để đạt mục đích cơng tác BT HT Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc trọng, nhiên việc thu hồi đất đặt nhiều thách thức thực tiễn Chính vậy, việc nghiên cứu qui định pháp luật BT HT Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng cần thiết để làm rõ tồn tại, hạn chế ngun nhân Từ tìm giải pháp nâng cao hiệu áp dụng vào thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng địa phương khác nước nói chung Với mục đích, ý nghĩa tơi lựa chọn đề tài “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” Tình hình nghiên cứu đề tài Đến nay, vấn đề BT Nhà nước thu hồi đất nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu phương diện khác Có thể đề cập tác thạc sĩ Lê Ngọc Thạch – Tạp chí Tài ngun Mơi trường số 11, tháng năm 2009 “Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật BT Nhà nước thu hồi đất”; tác giả Đức Tâm, “Vì dân chưa đồng thuận”– Báo điện tử Kinh tế Đô thị; “Dân xúc vơ cảm quyền ”của nhóm phóng viên điều tra – Báo điện tử Nhà báo công luận số ngày 17/9/2009; Đỗ Văn Dương (2011), “Thực pháp luật BT, HT TĐC Nhà nước thu hồi đất để GPMB quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”,luận văn thạc sĩ; Nguyễn Minh Tuấn năm (2011), “Thu hồi đất mục đích kinh tế Việt Nam nay”; Một số khóa luận tốt nghiệp, luận văn luận án tiêu biểu sau: Đỗ Phương Thủy (2011), Pháp luật BT, HT nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Thực trạng giải pháp hồn thiện, khố luận tốt nghiệp, ThS Phạm Thu Thuỷ hướng dẫn Đinh Thị Huê (2011), Thực pháp luật BT, HT TĐC nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam nay, luận văn thạc sĩ Luật học TS Nguyễn Quốc Hoàn hướng dẫn Trần Cao Hải Yến (2012), Thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật BT, HT nhà nước thu hồi đất, khoá luận tốt nghiệp ThS Phạm Thu Thuỷ hướng dẫn Nguyễn Thị Dương (2012), Tìm hiểu pháp luật BT, HT, TĐC nhà nước thu hồi đất, khoá luận tốt nghiệp TS Nguyễn Thị Dung hướng dẫn Đỗ Phương Linh (2012), Pháp luật HT, TĐC người có đất bị thu hồi GPMB - Thực trạng giải pháp hoàn thiện, luận văn thạc sĩ luật học, TS Trần Quang Huy hướng dẫn Trần Thị Phương Liên (2013), Pháp luật BT, HT hộ gia đình, cá nhân nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp - Thực trạng hướng hồn thiện, luận văn thạc sĩ luật học, TS Nguyễn Thị Nga hướng dẫn Nguyễn Quang Tuyến (2013), “Địa vị pháp lý người sử dụng đất giao dịch dân thương mại”, Luận văn tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Tâm (2014), Pháp luật thu hồi đất việc giải mối quan hệ nhà nước, nhà đầu tư người có đất bị thu hồi, luận văn thạc sĩ luật PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê diện tích, kinh phí BT, HT dự án theo phương án BT phê duyệt Đơn vị tính STT Các khoản BT, HT Diện tích BT, HT (m2) hộ (đ/1m2) đ/1hộ/tháng Thành tiền (đ) = (3 x 4) I Các hộ gia đình sử dụng đất lâm nghiệp giao theo Nghị định 02/CP: BT đất 191.617,90 14.000 2.682.650.600 HT ổn định đời sống 191.617,90 1.500 287.426.850 191.617,90 28.000 5.365.301.200 191.617,90 1.000 191.617.900 Ghi sản xuất HT chuyển đổi nghề, tạo việc làm Thưởng giải phóng mặt nhanh Tổng (I): II 8.526.996.550 Các hộ gia đình sử dụng đất lâm nghiệp hoang hạng (đất chưa sử dụng) BT đất 53.111,70 14.000 743.563.800 Thưởng giải phóng mặt nhanh 53.111,70 1.000 53.111.700 Tổng (II): 796.675.500 III Các hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp hoang hạng 5, hạng (đất chưa sử dụng) BT đất hạng 149.800,90 43.000 6.441.438.700 BT đất hạng 9.578,30 41.000 392.710.300 BT hoa màu 159.379,20 8.306 1.323.803.635 Thưởng giải Phóng mặt nhanh 159.379,20 2.000 318.758.400 Tổng (III): IV 8.476.711.035 Các hộ gia đình sử dụng đất ở, đất vườn BT đất 360,00 400.000 144.000.000 BT đất vườn (40% x 400.000 + 43.000) 26.668,40 203.000 5.413.685.200 HT di chuyển nhà 4.000.000 4.000.000 HT thời gian chờ có chỗ 6.000.000 6.000.000 50.000.000 50.000.000 2.000.000 2.000.000 360,00 20.000 7.200.000 26.668,40 2.000 53.336.800 tháng HT TĐC phải di chuyển chỗ mà tự lo chỗ Thưởng di chuyển chỗ Thưởng giải phóng mặt nhanh đất Thưởng giải phóng mặt nhanh đất vườn BT tài sản đất (nhà, cối) 1.349.284.642 Tổng (IV): 7.029.506.642 V Các hộ sử dụng đất UBND xã quản lý (đất rừng T80): HT công cải tạo đất 33.332,40 2.800 93.330.720 Thưởng giải phóng mặt nhanh 33.332,40 1.000 33.332.400 Tổng (V): VI 126.663.120 Tiền đất nộp vào UBND xã Ngọc Thanh Diện tích TL + GT 263.861.920 Diện tích đất quỹ 373.322.880 Tổng (VI): 637.184.800 Tổng = Tổng (I) + Tổng (II) + Tổng (III) + Tổng (IV) + Tổng (V) + Tổng (VI) 25.593.737.647 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, bẩy trăm ba mươi bẩy nghìn, sáu trăm bốn mươi bẩy đồng (Nguồn: Tổng hợp từ phương án BT GPMB dự án hồ chứa nước Lập Đinh) Phụ Lục Dự kiến số dự án, chương trình đầu tư trọng điểm đến năm 2020 Tên chương trình/dự án STT Phân kỳ đầu tư I Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng A Giao thông vận tải Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C 2012 – 2017 Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh 2012 - 2017 Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tất Thành (Phúc Yên) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai Nam Bình Xuyên - Yên Lạc - Vĩnh Tường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai KCN Hợp Thịnh KCN Tam Dương Dự án xây dựng tuyến đường- Quốc lộ 2B - Quốc lộ 2C (Hợp Châu - Đồng Tĩnh) Dự án xây dựng tuyến đường Đại Lải - Tây Thiên 2007 - 2011 2009 - 2012 2011 - 2016 2009 - 2013 2009 - 2012 Dự án đầu tư xây dựng đường xuyên Á đoạn qua Vĩnh Phúc (Phúc Yên – Bình Xuyên – Vĩnh Yên – Tam Đảo – 2011 - 2015 Lập Thạch) 10 Dự án xây dựng tuyến đường tránh QL2 đoạn qua Vĩnh Yên phía Nam từ Quất Lưu - Đồng Văn Dự án nâng cấp QL23 (Chèm - Phúc Yên), đoạn qua Vĩnh Phúc từ Thanh Tước đến QL 2A 2009 – 2011 2011 - 2015 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 11 301,302,302B,302C,303, 304, 305, 305B,305C, 2011 - 2020 306,307,307B, 307C,308,309,310,310B 12 Dự án xây dựng đường vành đai phía Bắc thị xã Vĩnh Yên đến Tỉnh lộ 305 2011 - 2020 Tên chương trình/dự án STT Phân kỳ đầu tư Dự án nâng cấp, hoàn chỉnh tất tuyến đường nội 13 thị TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên, Tam Đảo, Xuân Hòa 2011 - 2020 đạt tiêu chuẩn đường đô thị 14 15 16 Dự án cứng hoá mặt đường GTNT Dự án xây dựng hoàn thiện bến xe khách điểm đỗ xe tỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp cảng đường sông 2011 - 2020 2011 - 2020 2011 - 2020 2009-2012 17 18 Đường Yên Lạc – Vĩnh Yên Xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo tuyến QL 2B nối với Thái Nguyên 2010-2015 Nâng cấp QL2 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng đoạn từ 19 km 38+600 – km51 giáp Phú Thọ, mở rộng 2011-2020 đoạn từ km 13-km31 từ 36,5m – 57m -Nâng cấp QL2B nối từ QL2 khu nghỉ mát Tam Đảo 20 đoạn từ km0-km13 đạt tiêu chuẩn đường phố chính, có mặt cắt 36,5m; đoạn từ km13-km25 đạt tiêu chuẩn 2011-2020 đường cấp VI 21 22 23 24 Đường song song với đường sắt đoạn Vĩnh Yên – Vân Hội Đường chạy ven chân núi Tam Đảo dài 33,4km, mặt cắt từ 36-36,5m Đường vành đai KCN huyện Tam Dương (Hợp 2011-2015 2011-2020 2011-2020 Thịnh - Đạo Tú) dài 8,2 km mặt cắt 36,5m Đường vào KCN Tam Dương I, Nam Bình Xuyên, Lập Thạch 1+2, Sông Lô 1+2, Tam Dương I, Vĩnh 2010-2015 Tên chương trình/dự án STT Phân kỳ đầu tư Tường 25 Đường vào KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hồ, n Bình 2015-2020 26 Các cầu vượt Vĩnh Yên, Phúc Yên (5 cầu) 2010-2020 27 Đường vào Sở huy AV05 2009-2013 B Hệ thống cung cấp điện Dự án nâng công suất trạm 110kV: Phúc Yên; Thiện Kế; Trạm Compal I; Trạm Compal II; Trạm Yên Lạc; 2011 - 2015 Trạm Tam Dương; Trạm Vĩnh Tường Dự án xây dựng trạm 110 kV: Vĩnh Yên II, Trạm KCN Yên Bình , Trạm Compal III, Trạm Sơn Lơi, 2011 - 2015 Trạm Tam Đảo, Trạm KCN Vĩnh Tường Dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên KCN Nâng cấp trạm 220 kv: Trạm Vĩnh Yên; Trạm Bá Thiện 2011 - 2020 2010-2015 Xây dựng trạm 220 kv Vĩnh Tường 2010-2015 Dự án điện nông thôn REII (giai đoạn II) 2011-2015 C Hệ thống thông tin truyền thông 2011 - 2020 Dự án lắp đặt mở hệ thống tổng đài 2011 - 2020 Dự án phát triển mạng ngoại vi mạng truyền dẫn quang toàn tỉnh theo mơ hình mạng NGN Dự án phát triển mạng thơng tin di động 3G Dự án đầu tư xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Vĩnh Phúc Dự án phát triển mạng truy cập Internet băng thông rộng (ADSL) 2011 - 2020 2011 - 2015 2011 - 2015 2011 - 2020 Tên chương trình/dự án STT Dự án phát triển mạng viễn thơng cơng ích D Cấp, nước Phân kỳ đầu tư 2011 - 2020 Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Vĩnh Yên giai đoạn II lên 32.000m3/ngày-đêm, Phúc Yên lên 2010 - 2020 20.000m3/ ngày-đêm Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên Dự án quy hoạch bảo vệ nguồn tài nguyên nước Dự án cung cấp nước cho cụm dân cư nông thơn Dự án xây dựng hệ thống tiêu nước khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho khu đô thị Nhà máy xử lý nước mặt Sông Lô công suất dự kiến 100.000m3/ ngày – đêm Xây dựng nhà máy cấp nước khu vực cầu Liễn Sơn dự kiến 2020 đạt 80.000m3 Kêu gọi đầu tư (Hà Lan) dự án 500.000m3/ngày-đêm địa bàn tỉnh II Cơng nghiệp Dự án hồn chỉnh cơng trình hạ tầng KCN có Dự án xây dựng hạ tầng hàng rào hàng rào KCN dự kiến thành lập Các dự án sản xuất lắp ráp sản phẩm điện, điện tử 2010-2015 2010-2015 2010-2020 2010-2020 2011-2020 2015-2020 2011-2020 2009 - 2010 2011 - 2020 2011 - 2020 Các dự án sản xuất lắp ráp sản phẩm, thiết bị tin học, sản xuất phần mềm, loại linh kiện điện tử, viễn thông… 2011 - 2020 Tên chương trình/dự án STT Phân kỳ đầu tư Các dự án sản xuất, chế tạo loại máy móc, thiết bị phục vụ nơng nghiệp, cơng nghiệp chế biến nông sản 2011 - 2020 thực phẩm Các dự án phát triển, sản xuất sản phẩm mộc dân dụng sử dụng nguyên, vật liệu chỗ 2011 - 2020 Các dự án sản xuất loại vật liệu xây dựng có nguồn nguyên liệu chỗ, loại vật liệu lợp, vật liệu chịu 2011 - 2020 lửa, bê tông cấu kiện bê tông đúc sẵn III Dự án sản xuất gạch, ngói theo cơng nghệ lò nen, gạch không nung 2011 - 2020 Thương mại - dịch vụ - du lịch Dự án xây dựng trung tâm thương mại TP Vĩnh Yên Dự án xây dựng hệ thống chợ, siêu thị TP Vĩnh Yên thị xã Phúc Yên Dự án phát triển đồng cải tạo khu du lịch Tam Đảo 2012 - 2015 2011 - 2020 2011 - 2020 Dự án phát triển khu du lịch Tam Đảo 2011 - 2020 Dự án hoàn chỉnh khu du lịch Đại Lải 2011 - 2020 Trung tâm lễ hội Tây Thiên Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc 10 Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống sở hạ tầng phục vụ du lịch: khách sạn, nhà hàng, cửa hàng Dự án xây dựng mơ hình khu du lịch vui chơi, giải trí tổng hợp Dự án phát triển thương mại điện tử 2010-2014 2015-2016 2011 - 2020 2011 - 2020 2011 - 2020 STT 11 12 IV Tên chương trình/dự án Nhà hát Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Đền Thính, Chùa Phúc Kính Cụm đình Hương Canh Phân kỳ đầu tư 2010-2016 2011-2015 Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Các dự án thực chương trình trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ngành, gồm 2011 - 2020 Các dự án thuộc chương trình chuyển đổi cấu a trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông nghiệp đại, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu 2011 - 2020 khả cạnh tranh b Các dự án thuộc chương trình phát triển thủy sản theo hướng hiệu bền vững c Dự án trồng triệu rừng d Các dự án thuộc chương trình phát triển cơng nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ngành nghề nơng thơn e Các dự án thuộc chương trình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông nghiệp, nông thôn 2011 - 2020 2011 - 2020 2011 - 2020 2011 - 2020 Phụ Lục Danh mục khu công nghiệp dự kiến phát triển đến năm 2020 STT Tên Khu cơng nghiệp (1) A (2) Diện tích (ha) (3) Trong Đất trồng lúa (ha) (4) Tỷ lệ (%) (5) Đất khác Tỷ lệ Ghi (%) (ha) (6) (7) (8) Các khu công nghiệp Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập có chủ trương 50 50 100,0 0,0 Đã thành lập Khai Quang: 262 18,5 7,1 244 92,9 Đã thành lập Bình Xuyên: 271 148,2 54,7 123 45,3 Đã thành lập Bá Thiện: 327 162 49,5 165 50,5 Đã thành lập Bình Xuyên II 485 345 71,4 140 28,6 Đã thành lập Bá Thiện II 308 120 39,5 188 60,5 Đã thành lập Chấn Hưng: 131 118 90,1 13 9,9 Đã có chủ trương Hội Hợp 150 120 80,0 30 20,0 Đã có chủ trương Sơn Lơi 300 150 50,0 150 50,0 Đã có chủ trương 2.284 1.232 54 1.052 46 Kim Hoa Tổng B Các khu công nghiệp đề nghị bổ sung Quy hoạch đến năm 2015 Thuộc địa bàn xã: Tam Dương I Nam Bình Xuyên 700 304 80 204 10 67,1 620 100 Kim Long, Đạo Tú, 90 Thanh Vân, Hướng Đạo – huyện Tam Dương Thuộc xã 32,9 Đạo Đức, Phú Xuân – STT (1) Tên Khu cơng nghiệp (2) Diện tích (ha) (3) Trong Đất trồng lúa (ha) (4) Tỷ lệ (%) (5) Đất khác (ha) (6) Tỷ lệ (%) Ghi (7) (8) huyện Bình Xuyên Thuộc phường Phúc Yên 150 130 86,7 20 13,3 Phúc Thắng, xã Nam Viêm – thị xã Phúc Yên Thuộc địa bàn xã: Xuân Lôi, Lập Thạch II 250 STT Tên Khu công nghiệp Diện tích (ha) (1) (2) (3) Sơng Lô I Sông Lô II 200 180 0,0 0,0 250 100,0 Tiên Lữ, Tử Du, Bàn Giản - huyện Lập Thạch Trong Đất trồng lúa (ha) Tỷ lệ (%) Đất khác (ha) Tỷ lệ (%) Ghi (4) (5) (6) (7) (8) 0,0 20 0,0 11,1 200 Các xã: Đức Bác, Đồng 100,0 Thịnh, Tứ Yên - huyện Lập Thạch 160 Thuộc xã 88,9 Cao Phong, Đồng STT (1) Tên Khu cơng nghiệp (2) Diện tích (ha) (3) Trong Đất trồng lúa (ha) (4) Tỷ lệ (%) (5) Đất khác (ha) (6) Tỷ lệ (%) Ghi (7) (8) Thịnh, Văn Quán huyện Lập Thạch Lập Thạch I 150 30 20 120 80 Thuộc xã Văn Quán, Xn Lơi, Đình Chu, huyện Lập Thạch Thuộc xã: 10 Tam Dương II Vĩnh Tường Tổng bổ sung (đến 2015) 750 0,0 0,0 750 Kim Long, Đồng Tĩnh, Tam Quan, 100,0 Hoàng Hoa, Hướng Đạo – huyện Tam Dương 200 100 50,0 100 50,0 2.884 564 19,5 2.320 80,5 Thuộc xã Vũ Di – huyện Vĩnh Tường C Các khu công nghiệp đề nghị bổ sung Quy hoạch giai đoạn 2015 đến năm 2020 12 Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hòa 600 0,8 600 100,0 Thuộc xã Thái Hồ, STT Diện tích (ha) Tên Khu cơng nghiệp (1) (2) (3) Trong Đất trồng lúa (ha) (4) Tỷ lệ (%) (5) Đất khác (ha) Tỷ lệ (%) Ghi (7) (8) (6) Liễn Sơn, Liên Hòa – Lập huyện Thạch 13 Vĩnh Thịnh 270 70 25,9 Thuộc xã Vĩnh Thịnh 74,1 – huyện 200 Vĩnh Tường Tổng bổ sung đến 2020 870 70 6,25 800 93,75 Tổng cộng quy mô đến 2020 6.038 1.866 30,9 4.172 69,1 Phụ lục : Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc Loại đất TT Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Tổng diện tích tự nhiên 123176,43 100,0 Đất nông nghiệp 85.034,72 69,0 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 49.906,92 40,5 1.2 Đất lâm nghiệp 32.804,62 26,6 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 2.283,44 1,9 1.4 Đất nông nghiệp khác 39,74 0,02 Đất phi nông nghiệp 35.229,10 28,6 2.1 Đất 7.579,03 6,2 2.2 Đất chuyên dùng 18.679,84 15,2 2.3 Đất tơn giáo tín ngưỡng 169,63 0,1 TT Loại đất 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Sông suối mặt nước chuyên dùng 2.6 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng 3.2 3.3 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 820,15 0,7 7965,75 6,5 14,7 0,01 2.912,61 2,4 917,8 0,7 Đất đồi núi chưa sử dụng 1772,48 1,4 Núi đá khơng có rừng 222,25 0,2 Nguồn: Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, 2009 Phụ lục 5: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 Loại đất TT Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Đất nông nghiệp 85.034,7 100,0 Đất sản xuất nông nghiệp 49.906,9 58,7 1.1 Đất trồng hàng năm 41.8836,8 49,3 35.069,0 41,2 Đất trồng hàng năm lại 6.814,8 8,0 1.2 Đất trồng lâu năm 8.023,1 9,4 Đất lâm nghiệp 32.804,6 38,6 2.1 Đất rừng sản xuất 10.778,2 12,7 2.2 Đất rừng phòng hộ 6.617,2 7,8 2.3 Đất rừng đặc dụng 15.409,2 18,1 Đất nuôi trồng thuỷ sản 2.283,4 2,7 Đất nông nghiệp khác 39,7 0,04 Đất trồng lúa Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 Phụ lục Tổng hợp kinh phí BT GPMB dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Đồng Văn Nội dung STT I Các khoản BT, HT Số trình 51.700.986.620 BT, HT đất nông nghiệp Quỹ 49.575.678.000 BT, HT đất nơng nghiệp Quỹ Tăng (+) Kinh phí Số thẩm định Giảm (-) 51.600.554.822 -100.431.798 49.475.667.500 -100.010.500 238.720.400 110.261.900 1.526.125.022 -421.298 249.780.000 249.780.000 775.514.799 774.008.322 -1.506.477 697.963.319 696.607.490 -1.355.829 77.551.480 77.400.832 -150.648 238.720.400 BT, HT đất nông nghiệp không giấy tờ QSDĐ 110.261.900 BT, HT vật kiến trúc & trồng đất HT đất giao thông, thủy lợi nội đồng 1.526.546.320 Chi phí lập thẩm định II phương án bồi thường, HT TĐC Chi phí lập phương án Chi phí thẩm định phương án (10% x II) Tổng 52.476.501.419 52.374.563.144 -101.938.275 (Nguồn: Hội đồng BT huyện Yên Lạc) Phụ lục Tổng hợp kinh phí BT GPMB dự án Khu nhà dịch vụ xã Đồng Văn Tăng (+) Kinh phí Nội dung STT Số trình Số thẩm định Giảm (-) I Các khoản BT, HT 19.609.342.408 19.578.859.820 -30.482.588 BT, HT đất nông nghiệp 17.816.775.500 17.786.521.220 -30.254.280 63.419.400 63.419.400 58.263.200 58.263.200 1.526.428.308 1.526.200.000 -228.308 144.456.000 144.456.000 1.960.934.241 1.957.885.982 -3.048.259 1.764.840.817 1.762.097.384 -2.743.433 196.093.424 195.788.598 -304.826 21.570.276.649 21.536.745.802 -33.530.847 Quỹ BT, HT đất nông nghiệp Quỹ BT, HT đất nông nghiệp không giấy tờ QSDĐ BT, HT vật kiến trúc, trồng mồ mả đất HT đất giao thơng, thủy lợi nội đồng Chi phí lập thẩm II định phương án BT, HT TĐC Chi phí lập phương án Chi phí thẩm định phương án (10% x II) Tổng (Nguồn: Hội đồng BT huyện Yên Lạc) ... PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC .25 2.1 Quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. .. luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương... tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Phúc 70 3.3 Những khó khăn, vướng mắc, vi phạm pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn