Quyết định thành lập ban chỉ đạo GD học hoà nhập

3 3,518 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

UBND huyện kinh môn UBND xã Hiệp Hoà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Hiệp Hoà, ngày 26 tháng 07 năm 2010 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật Uỷ ban nhân dân xã Hiệp Hoà Thực hiện theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT Qui định về giáo dục hòa nhập cho ngời tàn tật, khuyết tật; Thông t số 39/2009/TT-BGD&ĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là Luật ngời khuyết tật; Căn cứ tình hình thực tế của địa phơng. Quyết định Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật xã Hiệp Hoà năm học 2010 - 2011 gồm các ông (bà) có tên sau: 1. Ông: Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND xã - Trởng ban 2. Ông: Lơng Đức Toàn - Hiệu trởng trờng Tiểu học - Phó ban 3. Các ông (bà) Uỷ viên trong Ban chỉ đạo gồm 50 ông (bà) (có danh sách kèm theo). Điều 2: Ban chỉ đạo Giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn Giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật theo các văn bản qui định hớng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo và công tác giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật hiện hành. Điều 3: Văn phòng UBND xã; Trờng Tiểu học Hiệp Hoà và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận: - Ban chỉ đạo GDHN ngời tàn tật,, khuyết tật huyện (báo cáo); - Ban chỉ đạo GDHN ngời tàn tật,, khuyết tật xã (thực hiện); - Lu Tm. UBND xã Chủ tịch Phạm Văn Mậu Danh sách uỷ viên ban chỉ đạo giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 26/07/2010) TT Họ và tên Thành viên trong Ban PC Công tác Chính quyền, Đoàn thể đang đảm nhiệm 1 Nguyễn Thị Hiền Th kí Phó HT trờng Tiểu học 2 Nguyễn Văn Nh Uỷ viên Phó HT trờng Tiểu học 3 Vũ Văn Mạnh Uỷ viên Văn th 4 Nguyễn Thị Lý Uỷ viên Chủ tịch MTTQ xã 5 Nguyễn Văn Tiến Uỷ viên Văn phòng HĐND-UBND xã 6 Nguyễn Thị Nhung Uỷ viên Chủ tịch HPN xã 7 Nguyễn Hữu Hoàn Uỷ viên Chủ tịch Hội CCB xã 8 Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên Cán bộ T pháp - Hộ tịch xã 9 Phạm Văn Định Uỷ viên Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã 10 Nguyễn Văn Hồng Uỷ viên Bí th Chi bộ 1 11 Nguyễn Văn Tuyên Uỷ viên Bí th Chi bộ 2 12 Nguyễn Đức Hán Uỷ viên Bí th Chi bộ 3 13 Mạc Văn Lơng Uỷ viên Bí th Chi bộ 7 14 Đinh Văn Quân Uỷ viên Trởng thôn Châu Bộ 15 Nguyễn Văn Miền Uỷ viên Trởng thôn An Bộ 16 Mạc Xuân Thúc Uỷ viên Trởng thôn Đích Sơn 17 Nguyễn Văn Chính Uỷ viên Bí th Đoàn TNCS HCM 18 Phạm Văn Thạch Uỷ viên Chủ tịch Hội CMHS 19 Bùi Thị Lãng Uỷ viên Giáo viên 20 Đào Thị Quyên Uỷ viên Giáo viên 21 Nguyễn T.Lan Hơng Uỷ viên Giáo viên 22 Phạm Thị Lan Uỷ viên Giáo viên 23 Nguyễn T.Thuỳ Dơng Uỷ viên Giáo viên 24 Nguyễn Thị Nhu Uỷ viên Giáo viên 25 Bùi T.Kim Quy Uỷ viên Giáo viên 26 Lê Thị Hơng Uỷ viên Giáo viên 27 Nguyễn Thanh Dịu Uỷ viên Giáo viên 28 Nguyễn Viết Thế Uỷ viên Giáo viên 29 Bùi Thị Mùa Uỷ viên Giáo viên 30 Ngô Thị Hiên Uỷ viên Giáo viên 31 Nguyễn Thị An Uỷ viên Giáo viên 32 Lơng Thị Hoài Uỷ viên Giáo viên TT Họ và tên Thành viên trong Ban PC Công tác Chính quyền, Đoàn thể đang đảm nhiệm 33 Nguyễn Thị Cúc Uỷ viên Giáo viên 34 Mạc Tuấn Hng Uỷ viên Giáo viên 35 Nguyễn Thị Hơng Uỷ viên Giáo viên 36 Ngô Văn Nghị Uỷ viên Giáo viên 37 Nguyễn Thị Thảo Uỷ viên Giáo viên 38 Nguyễn Thị Hằng Uỷ viên Giáo viên 39 Nguyễn Thị Ngọc Uỷ viên Giáo viên 40 Nguyễn Thị Thái Uỷ viên Giáo viên 41 Bùi Văn Trờng Uỷ viên Giáo viên 42 Nguyễn Thị Nga Uỷ viên Giáo viên 43 Trần Đức Hải Uỷ viên Giáo viên 44 Nguyễn Thị Nguyệt Uỷ viên Giáo viên 45 Mạc Thị Bình Uỷ viên Giáo viên 46 Nguyễn Văn Tuyên Uỷ viên Giáo viên 47 Nguyễn Thị Huyền Uỷ viên Giáo viên 48 Nguyễn Thị Thu Lý Uỷ viên Giáo viên 49 Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên Giáo viên 50 Nguyễn Thị Lan Uỷ viên Giáo viên . thực tế của địa phơng. Quyết định Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục hoà nhập dành cho ngời tàn tật, khuyết tật xã Hiệp Hoà năm học 2010 - 2011 gồm các. Hiệp Hoà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Hiệp Hoà, ngày 26 tháng 07 năm 2010 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập ban chỉ đạo GD học hoà nhập, Quyết định thành lập ban chỉ đạo GD học hoà nhập, Quyết định thành lập ban chỉ đạo GD học hoà nhập

Từ khóa liên quan