Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

19 2,095 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐT: 0793871126 MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 6 - TIẾT 11 BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực hiện : GV thực hiện : HUỲNH ANH NGÔN HUỲNH ANH NGÔN NĂM HỌC : 2010-2011 NĂM HỌC : 2010-2011 KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ  BÀI TẬP 43 -Trang 20/SGK  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x 2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x 2 Bài giải: a) x 2 + 6x + 9 = x 2 + 2.3x + 3 2 = (x – 3) 2 b) 10x – 25 – x 2 = - (x 2 – 10x + 25) = - (x 2 – 2.x.5 + 5 2 ) = - (x –5) 2 Tiết 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 – 3x + xy – 3y  Các hạng tửnhân tử chung hay không ? Các hạng tửnhân tử chung hay không ?  Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ? x 2 – 3x + xy – 3y = = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + y) (x 2 – 3x) +(xy – 3y)(x 2 – 3x) + (xy – 3y) Cách khác: Ví dụ 2: Phân tích đa thức 2xy + 3z + 6y +xz thành nhân tử. Giải 2xy + 3z + 6y + xz = = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(2y + z) 2xy + 6y + 3z + xz (2xy + 6y) + (3z + xz) 2. Áp dụng Tính nhanh 15.64 + 25.100 +36.15 + 60.100 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 Giải (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100) 15.64 + 36.15+ 25.100 + 60.100 = 15(64 + 36) + 100(25 +60) = 15.100 + 100.85 = 100(15 + 85) = 100.100 = 10000 = ?1 ?2  Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x 4 – 9x 3 + x 2 – 9x thành nhân tử.  Bạn Thái làm như sau: x 4 – 9x 3 + x 2 – 9x = x(x 3 – 9x 2 + x – 9) [...]... = 0 x(x – 2) + (x – 2) = 0 (x – 2)(x + 1) = 0 Suy ra: x – 2 = 0 hoặc x+1=0 Suy ra: x = 2 ; x = - 1 DẶN DÒ VỀ NHÀ  Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, ta cần chọn nhóm thích hợp giữa các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung  Làm các bài tập còn lại của bài tập 47 đến 50 trang 22; 23 - (SGK) ... kiến của em về lời giải của các bạn BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 47 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 – xy + x - y b) xz + yz - 5(x + y) BÀI GIẢI a) x – xy + x – y 2 = x + x + ( - xy – y) 2 = x(x + 1) – y(x + 1) = (x + 1)(x – y) BÀI GIẢI b) xz + yz - 5(x + y) =(xz + yz) – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(z – 5) Bài tập 50 Tìm x, biết : x(x – 2) + x – 2 = 0 BÀI GIẢI x(x – 2) + x – 2 = 0 x(x . Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân. - TIẾT 11 BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử, Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử, Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Từ khóa liên quan