Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

104 2,584 52
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------- --------------   ------------- ------------- GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BCV: BCV: Nguyễn Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Thanh Mai Bài mở đầu Bài mở đầu MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng: Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng: - Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và - Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông. - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ trách. HS qua môn học/HĐGDNGLL do mình phụ trách. - Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS - Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS trong môn học/HĐGDNGLL mà mình phụ trách. trong môn học/HĐGDNGLL mà mình phụ trách. - Nghiêm túc, tự tin trong quá trình GD KNS cho HS. - Nghiêm túc, tự tin trong quá trình GD KNS cho HS. - Có kĩ năng tập huấn cho HV tại địa phương. - Có kĩ năng tập huấn cho HV tại địa phương. NỘI DUNG TẬP HUẤN NỘI DUNG TẬP HUẤN - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn tập huấn - Quan niệm về kĩ năng sống - Quan niệm về kĩ năng sống - Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS - Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông cho HS phổ thông - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông thông - Giáo dục KNS cho HS qua môn GDCD ở THPT - Giáo dục KNS cho HS qua môn GDCD ở THPT - Thực hành GDKNS qua môn GDCD - Thực hành GDKNS qua môn GDCD PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN - Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo các - Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo các phương pháp cùng tham gia. phương pháp cùng tham gia. - Lợi ích của phương pháp tập huấn cùng tham - Lợi ích của phương pháp tập huấn cùng tham gia gia : : + HV sẽ tích cực, tự giác, hứng thú học tập + HV sẽ tích cực, tự giác, hứng thú học tập hơn hơn + Tăng cường sự tương tác giữa HV với HV, + Tăng cường sự tương tác giữa HV với HV, HV với GV HV với GV + HV sẽ dễ tiếp thu, nhớ lâu và vận dụng + HV sẽ dễ tiếp thu, nhớ lâu và vận dụng được những điều đã được học. được những điều đã được học. Thầy, cô biết kĩ năng sống nào? Thầy, cô biết kĩ năng sống là gì ? Phần I. Một số vấn đề chung về KNS Phần I. Một số vấn đề chung về KNS và GD KNS và GD KNS Bài 1. Quan niệm về KNS Bài 1. Quan niệm về KNS và tầm quan trọng và tầm quan trọng của GDKNS của GDKNS - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), KNS là - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), KNS là khả năng để có hành vi thích ứng (adaptive) khả năng để có hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive), giúp các cá nhân có và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày thách thức của cuộc sống hàng ngày - Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc - Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi (UNICEF), KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng. thức, hình thành thái độ và kỹ năng. 1. Quan niệm về KNS (tiếp) 1. Quan niệm về KNS (tiếp) - - Theo UNESCO, KNS gắn với 4 trụ cột của Theo UNESCO, KNS gắn với 4 trụ cột của GD, đó là: GD, đó là: Học để biết, Học để biết, gồm các KN tư duy gồm các KN tư duy như: giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, ra như: giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, ra quyết định, nhận thức được hậu quả,…; quyết định, nhận thức được hậu quả,…; Học Học làm người làm người gồm các KN cá nhân như: ứng gồm các KN cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, cảm xúc, tự nhận thức, phó với căng thẳng, cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,…; tự tin,…; Học để sống với người khác Học để sống với người khác , gồm , gồm các KN xã hội như; giao tiếp, thương lượng, các KN xã hội như; giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông; thể hiện sự cảm thông; Học để làm, Học để làm, gồm KN gồm KN thực hiện công việc và các nhiệm vụ như KN thực hiện công việc và các nhiệm vụ như KN đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,… đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,… Bản chất của KNS Bản chất của KNS Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản bản Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản bản thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. làm việc hiệu quả. Kĩ năng sống là: Kĩ năng sống là: khả năng làm chủ bản thân của mỗi khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. của cuộc sống. [...]... dung GDKNS cho HS phổ thông (tiếp) - HV đọc hợp tác tài liệu phát tay (Phụ lục 2: Từ 3.12 Kĩ năng hợp tác đến 3.22 Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o Cách tiếp cận và phương pháp giáo dục KNS cho học sinh trong nhà trường phổ thông BCV Nguyễn Thị Thanh Mai 1 Cách tiếp cận Việc giáo dục KNS cho HS trong nhà trường phổ thông được thực hiện thông qua dạy học các môn học và tổ chức... tài liệu để học KNS được không? Vì sao? 2 Học KNS trong điều kiện nào là tốt nhất? 3 Ở lứa tuổi nào nên học KNS? Có thể học thời gian bao lâu thì có được KNS? 4 Có thể GDKNS cho lứa tuổi HS phổ thông ở đâu? Trong các hoạt động nào? 2 Nguyên tắc GDKNS cho HS trong nhà trường PT 2.1 Tương tác 2.3 Tiến trình 2.4 Thay đổi hành vi 2.5 Thời gian - môi trường giáo dục 3 Nội dung GDKNS cho HS phổ thông * HV... hóa của gia đình, cộng đồng, dân tộc Cần phân biệt KNS với các KN thực hiện công việc, kĩ năng chuyên môn, nghề nghiệp như đọc, đếm, vẽ, soạn thảo văn bản, xác định phương hướng,… Thảo luận nhóm : Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho HS ? II SỰ CẦN THIẾT PHẢI GDKNS CHO HS TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1 năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội - KNS chính giúp con người biến kiến thức... Có nhiều tên gọi khác nhau của KNS, ví dụ: kĩ năng tâm lý xã hội, kĩ năng cá nhân, lĩnh hội và tư duy  Một KNS có thể có những tên gọi khác nhau, ví dụ: - Kĩ năng hợp tác còn gọi là kĩ năng làm việc theo nhóm; - Kĩ năng kiểm soát cảm xúc còn gọi là kĩ năng xử lí cảm xúc, kĩ năng làm chủ cảm xúc,… - Kĩ năng thương lượng còn gọi là kĩ năng đàm phán, kĩ năng thương thuyết,…  KNS không phải tự nhiên... 2 Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ Giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh 3 Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ. .. học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhưng không phải là lồng ghép, tích hợp thêm KNS vào nội dung các môn học và hoạt động giáo dục; mà theo một cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm KNS trong quá trình học tập 2 Phương pháp dạy học • Phương pháp dạy học (PPDH) là lĩnh vực rất phức tạp và... vĩ mô là Quan điểm dạy học - Bình diện trung gian là Phương pháp dạy học - Bình diện vi mô là Kĩ thuật dạy học MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH Bình diện vĩ mô Bình diện trung gian QUAN ĐIỂM DẠY HỌC 1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PP vĩ mô PP Cụ thể (theo nghĩa hẹp) Bình diện vi mô KỸ THUẬT DẠY HỌC PP vi mô Quan điểm dạy học Là những định hướng tổng thể cho các hành động phương... sự phân biệt giữa PPDH và hình thức dạy học (HTDH) Các hình thức tổ chức hay hình thức xã hội của dạy học (như dạy học theo nhóm, dạy học theo dự án) cũng được gọi là các PPDH Một số phương pháp dạy học tích cực 1 Phương pháp dạy học nhóm  Dạy học nhóm còn được gọi bằng những tên khác nhau như: Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong... phát tay (Phụ lục 1: Từ 3.1 Kĩ năng tự nhận thức, đến 3.5 Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ) * Yêu cầu : - Mỗi HV tự đọc tài liệu, ghi những nội dung quan trọng (ý chính) - HV chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của phần đọc - HV nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có) 3 Nội dung GDKNS cho HS phổ thông (T) * Tìm hiểu các KN từ... kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những cơ sở lí thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học Là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH Ví dụ quan điểm DH phân hoá, DH tình huống, DH tương tác, DH giải quyết vấn đề… Phương pháp dạy học Ở bình diện trung gian, khái . HS phổ thông - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông thông - Giáo dục KNS cho HS qua môn GDCD ở THPT - Giáo dục. và giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông. - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Từ khóa liên quan