48 giao an dien tu co ban 1709

46 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2020, 01:12

đơn vị quản lý trực tiếp ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ Cơ sở dạy nghề Trờng cao đẳng nghỊ phó thä Sỉ gi¸o ¸n Lý thut Mơn học/ Mô-đun: Điện Tử Cơ Bản Lớp: TĐ4E+ 4G + 4H Khóa: 2009- 2012 Họ tên giáo viên: Trần Duy Khánh Năm học: 2011 -2012 Việt trì, ngày 01 tháng năm 2012 Thời gian thực hiện: 05h Tên chương: Chương I :Các khái niệm Thực ngày: tháng năm 2012 GIÁO ÁN SỐ: 01 TÊN BÀI: BÀI 1: VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN,CÁCH ĐIỆN, CÁC HẠT MANG ĐIỆN VÀ DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày đặc điểm vật liệu dẫn điện cách điện - Trình bày khái niệm loại hạt mang điện, hoạt động dòng điện mơi trường - Có khả nhận biết loại vật liệu điện thực tế - Vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống sinh hoạt sản xuất - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: TT NỘI DUNG Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HOẠT ĐỘNG CỦA HS THỜI GIAN Trình bày vai trò -Lắng nghe, ĐTCB Suy nghĩ, định hướng 3’ thực tế vào Giảng mới: 1.1 Khái niệm chung - Đưa khái niệm chung - Lắng nghe ghi DTCB nhớ khái niệm 1.2 Chất dẫn điện - Trình bày khái niệm - Lắng nghe ghi a, đặc tính chất dẫn điện cách chép chất dẫn vật liệu dẫn điện điện cách điện -Đặc tinh - Trình bày đặc tính -Hiểu đặc -Đặc tinh điện vật liệu dẫn tính vật liệu dẫn -Lý tính điện Điện tốt - Phân tích đặc tính - Ghi ,nghe giảng -Bạc kim loại dẫn điện tốt Liên hệ thực tế b , Một số kim loại dẫn điện 10’ 15’ 15’ -Đồng -Đồng đỏ -cho ví dụ thực tế -Nhơm kim loại dẫn điện - Nghe ghi nhớ 1.3 Chất cách điện a, Cách điện khoáng chất - Phân tích làm rõ - Ghi chép ghi nhớ 10’ -Ani ăng đặc tính vật liệu cách đặc tính -Mica điện khống chất vật liệu cách điện -Sứ cách điện - Lấy ví dụ thực tế minh - Lắng nghe,liên hệ -Thủy tinh họa cho chất thực tế -Thạch anh b,Chất cách điện rắt gốc hưu - Trình bày đặc điểm - Ghi nhớ đặc điểm 10’ ,ứng dụng vật liệu ,ứng dụng vật liệu -Cao su lưu hóa cách điện rắn chất hữu cách điện rắn chất -E bo nit hữu c, Chất cách điện hòa tan - Phân tích ứng dụng - Ghi chép ghi nhớ 10’ lỏng thực tế loại vật ứng dụng thực tế -Ba ke li liệu loại vật liệu -Chất dẻo pvc -Silicol -Dầu cách điện -vơ nia béo 1.4 Điện trở cách điện - Phân tích khái niệm - Lắng nghe ghi linh kiện mạch điện tử điện trở cách điện nhớ khái niệm 10’ linh kiện mạch điện tử linh kiện mạch điện tử 2.1.Khái niệm hạt mang điện - Trình bày khái niệm , - Nghe ghi nhớ a, Khái niệm phân tích cấu tạo,sự hình khái niệm , cấu tạo,sự b, Phân loại thành loại hạt mang hình thành loại -Electron điện hạt mang điện 5’ 20’ -Ion dương -Ion âm 2.2 Dòng điện mơi trường a, Khái niệm dòng điện b, Dòng điện kim loại -Là dòng chuyển rời có hướng electron tác động điieenj trường - Trình bày khái niệm dòng điện - Phân tích kết cấu mạng tinh thể kim loại để suy 5’ - Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ 20’ - Nghe, suy nghĩ ghi nhớ hình thành hạt dẫn ngồi c, Dòng điện chất điện phân -là dòng chuyển rời có hướng ion dương ion âm 15’ - Phân tích ,so sánh dòng điện kim loại dòng điện chất điện phân d, Dòng điện chất khí - Lắng nghe ghi bài.Nhớ so sánh dòng điện kim loại dòng điện chất điện phân -Là dòng chuyển rời có - Phân tích cấu tạo mơi - Lắng nghe, ghi hướng ion dương trường chất khí để hình chép, ghi nhớ âm,điện tử tự thành loại hạt mang điện e, Dòng điện chân - Trình bày đặc điểm - Lắng nghe ghi khơng dòng điện chân 20’ 25’ khơng f, dòng điện chất bán dẫn - Lắng nghe hình - Phân tích hình thành thành dòng điện 20’ -Là dòng chuyển rời electron lỗ trống dòng điện chất bán chất bán dẫn dẫn Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm Lắng nghe, nghi nhớ 4’ -Hệ thống kiến thức học cần ý - Đánh giá yêu cầu học Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 3’ Thời gian thực hiện: 05h Tên chương: Chương II :Linh kiện thụ động GIÁO ÁN SỐ: 02 Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 1: ĐIỆN TRỞ,TỤ ĐIỆN VÀ CUỘN CẢM MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày khái niệm, cấu tạo, kí hiệu, đặc điểm loại điện trở, loại tụ điện cuộn cảm - Áp dụng kiến thức vào nhận biết,lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay linh kiện thực tế đời sống sinh hoạt sản xuất - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS THỜI GIAN Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học - Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, cũ,gợi mở Suy nghĩ, định hướng kiến thức vào 3’ Giảng mới: 1.1 Khái niệm chung - Đưa khái niệm chung - Lắng nghe ghi a, Khái niệm Điện trở nhớ khái niệm b , Phân loại kí hiệu - Giảng giải phân loại vẽ - Lắng nghe , ghi -Điện trở cố định kí hiệu loại điện trở chép vẽ hình định - Phân tích cấu tạo,đặc -Hiểu cấu a, Điện trở hợp chất bon điểm loại điện trở tạo,đặc điểm 10’ -Biến trở 1.2 Các loại điện trở cố 5’ loại điện trở 5’ b, Điện trở màng bon c, Điện trở dây -So sánh giống - Ghi ,nghe giảng khác loại.Ứng Liên hệ thực tế 10’ dụng chúng d, Điện trở màng kim loại - Nghe ghi nhớ e, Điện trở oxit kim loại 1.3 Cách mắc điện trở * Mắc nối tiếp sơ đồ - Vẽ hình,trình bày cơng - Quan sát,vẽ hình -Cơng thức tính thức tính ghi * Mắc song song sơ đồ - Vẽ hình,trình bày cơng - Quan sát,vẽ hình -Cơng thức tính thức tính ghi a, Xác định trực tiếp - Phân tích cách đọc giá - Quan sát,nghe giảng 10’ trị điện trở phân tích cách đọc 10’ 1.4.Cách xác định trị số điện trở b, Đọc theo số giá trị điện trở -Cách đọc - Phân tích cách đọc giá - Nghe giảng quan sát -Ví dụ trị điện trở dựa ghi c, Đọc theo chữ số kí hiệu,chữ , số vạch -Cách đọc mầu -Ví dụ -lấy ví dụ minh họa 10’ 15’ - Quan sát,suy nghĩ d, Đọc theo vạch mầu làm 10’ 2.1 Khái niệm chung Tụ điện a, Khái niệm b, Đặc điểm tụ điện thơng - Trình bày khái niệm ,các đặc điểm thông thường tụ điện dụng c, Các tiêu kĩ thuật -Độ xác -Điện áp làm việc -Điện áp đánh thủng -trị số điện dung - Nghe ghi nhớ 5’ khái niệm , ,các đặc điểm thông thường 5’ tụ điện - Phân tích đại lượng đặc chưng Tụ - Lắng nghe, ghi 10’ chép, ghi nhớ điện -pháp vấn:Phân biệt điện áp làm việc điện áp -suy nghĩ trả lời câu hỏi đánh thủng 2.2.Các loại Tụ điện thơng dung a, theo tính chất cách điện -Tụ giấy -tụ nica -Tụ gốm - Phân tích cấu tạo, đặc điểm loại tụ điện thong dụng làm rõ ứng dụng loại tụ - Nghe, suy nghĩ 20’ ghi nhớ phân tích cấu tạo, đặc điểm loại tụ điện -Tụ dầu -Tụ hóa b, Theo giá trị điện dung -Tụ xoay -Tụ tinh chỉnh - Giải thích thay đổi điện dung tùng loại tụ - Lắng nghe ghi 15’ 2.3.Kí hiệu -Tụ thường -Tụ hóa -Tụ xoay - Vẽ hình, mơ tả kí hiệu loại tụ -So sánh kí hiệu loại tụ - Quan sát, vẽ hình ghi nhớ so sánh kí hiệu loại tụ 10’ 2.4.cách đọc giá trị Tụ a, Đọc trực tiếp - Phân tích cách đọc giá trị loại tụ điện b, Dựa vào kí hiệu số - Lắng nghe ,ghi nhớ 10’ ghi 2.5.Cách mắc tụ -Phân tích mắc xác định giá trị tụ - Quan sát, vẽ hình, 15’ lắng nghe ghi chép 3.1 Khái niệm chung Cuộn cảm a, Khái niệm -Cuộn cảm cuộn dây dẫn điện có lõi sắt từ - Trình bày khái niệm - Lắng nghe ghi cuộn cảm, mô tả cấu trúc nhớ khái niệm 5’ cuộn cảm cốt cách từ b, Đặc điểm -khi có dòng điện chạy qua cuộn cảm trở thành nam -Phân tích trạng thái làm - Lắng nghe, ghi việc cuộn cảm có dòng điện qua chép, ghi nhớ 10’ châm điện -Khi có dòng chiều chạy qua cuộn nam cham sinh từ trường khơng đổi -Dòng điện biến thiên hay -Phân tích hoạt động cuộn cảm có dòng chiều,xoay chiều qua So sánh giống khác tác động lên linh kiện - Nghe, suy nghĩ 10’ ghi nhớ hoạt động cuộn cảm có dòng chiều,xoay chiều qua dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm sinh từ trường biến thiên sinh -Phân tích khái niệm :Tự cảm, cảm kháng - Lắng nghe ghi nhớ 7’ -Suy nghĩ trả lời câu hỏi vai trò cuộn cảm đời sống sản xuất công nghiệp 8’ sức điện động cảm ứng cuộn cảm -Do có sức điện động tự cảm sinh có dòng điện xoay chiều biến thiên -Pháp vấn vai trò cuộn cảm đời sống sản xuất cơng nghiệp dòng chiều biến thiên qua cuộn cảm nên laoij dòng xuất trở kháng tự 3.2.Kí hiệu -Hình vẽ -Vẽ hình mơ tả kí hiệu linh kiện -Quan sát vẽ hình 5’ Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 5’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 3’ Thời gian thực hiện: 04h Tên chương: Chương IV:Các mạch khuếch đại GIÁO ÁN SỐ: 10 dùng Trasistor Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 2: MẠCH GHÉP PHỨC HỢP MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày cấu tạo, đặc điểm nguyên lý hoạt động mạch ghép phức hợp - Áp dụng kiến thức vào lắp đặt sửa chữa mạch điện thực tế - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Không phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN -Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, 2’ cũ,gợi mở kiến Suy nghĩ, định hướng thức vào Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học -Giới thiệu Giảng mới: Mạch khuếch đại Cascode a, Sơ đồ mạch điện: - Hình vẽ b, Cấu tạo: - Sơ lược mạch điện - Lắng nghe ghi - Vẽ hình mơ tả cấu tạo nhớ mạch điện -Quan sát, Vẽ hình -R1,R2,R3: Điện trở phân cực - Trình bày chức - Lắng nghe, ghi cho Trasistor linh kiện mạch -C1 : Tụ thoát mass xoay - Pháp vấn: So sánh vai -Lắng nghe suy nghĩ chiều cho Q trò điện trở trả lời câu hỏi -R4 : Điện trở tải, lấy tín mạch 20’ 20’ hiệu tải c, Nguyên lý hoạt động: -Trình bày hoạt động - Nhớ hoạt động 20’ mạch mạch - Sơ lược mạch điện - Quan sát, vẽ hình 20’ - Vẽ hình mơ tả cấu tạo ghi nhớ cấu tạo mạch mạch điện điện - Vẽ sơ đồ, mô tả chức - Quan sát, nghe linh kiện giảng,vẽ hình ,ghi -Phân tích nguyên lý nhớ lý hoạt động hoạt động mạch mạch - Sơ lược mạch điện - Lắng nghe ghi - Vẽ hình mơ tả cấu tạo nhớ mạch điện -Quan sát, Vẽ hình - Trình bày đặc điểm - Ghi nhớ đặc điểm điện áp dòng cực điện áp dòng E Trasistor cực E Mạch khuếch đại Daling ton: a, Sơ đồ mạch điện: - Hình vẽ b, Chức linh kiện: c, Nguyên lý hoạt động: 20’ 20’ Mạch khuếch đại Vi sai: a, Sơ đồ mạch điện: - Hình vẽ 20’ b, Đặc điểm: -Điện áp cực E; -Dòng cực E; Trasistor 15’ 15’ Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 3’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo 25 Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề 26 ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM 27 Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 2’ Thời gian thực hiện: 03h Tên chương: Chương IV:Các mạch khuếch đại GIÁO ÁN SỐ: 11 dùng Trasistor Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 3: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày sơ đồ ,cấu tạo, đặc điểm nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất - Áp dụng kiến thức vào lắp đặt sửa chữa mạch điện - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN -Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, 2’ cũ,gợi mở kiến Suy nghĩ, định hướng thức vào Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học -Giới thiệu Giảng mới: Mạch khuếch đại đơn -Giới thiệu sơ - Lắng nghe ghi a, Sơ đồ mạch điện: mạch điện nhớ - Vẽ hình trình bày cấu -Quan sát, Vẽ hình 10’ - Lắng nghe, ghi 20’ 10’ - Hình vẽ 10’ tạo chức linh kiện b, Hoạt động mạch: -Mạch khuếch đại công suất - Phân tích nguyên lý thường hoạt động chế độ hoạt động mạch A Do Trasistor cơng -Nhấn mạnh vai trò -Nhớ vai trò suất phải làm việc lien tục Trasistor mạch Trasistor mạch - Sơ lược mạch điện - Nhớ hoạt động dòng Collector lớn Mạch khuếch đại công 10’ mạch suất dẩy kéo: a, Mạch khuếch đại cơng - Vẽ sơ đồ trình bày cấu - Quan sát, vẽ hình suất dẩy kéo dùng biến áp tạo mạch điện ghi nhớ cấu tạo mạch suất: 10’ điện - Sơ đồ mạch -Phân tích hoạt động - Quan sát, nghe - Hình vẽ mạch Nêu ưu nhược giảng,vẽ hình ,ghi -Hoạt động mạch điểm phạm vi ứng nhớ ưu nhược -Ưu, nhược điểm dụng mạch điểm phạm vi ứng 15’ dụng mạch b, Mạch khuếch đại công suất dẩy kéo khơng dùng - Vẽ sơ đồ trình bày cấu biến áp suất: tạo mạch điện -Quan sát, Vẽ hình - Sơ đồ mạch -Phân tích hoạt động - Ghi nhớ hoạt động -Hoạt động mạch mạch Nêu nhiệm vụ của mạch nhiệm -Nhiệm vụ linh kiện linh kiện dạng vụ linh kiện -Dạng tín hiệu tín hiệu mạch dạng tín hiệu mạch mạch 15’ 25’ Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 3’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo 28 Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề 29 ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM 30 Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 2’ Thời gian thực hiện: 06h Tên chương: Chương V:Các mạch ứng dụng GIÁO ÁN SỐ: 12 dùng Trasistor Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày cấu tạo, đặc điểm nguyên lý hoạt động mạch dao động dùng Trasistor - Áp dụng kiến thức vào lắp đặt sửa chữa mạch điện - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN -Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, 2’ cũ,gợi mở kiến Suy nghĩ, định hướng thức vào Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học -Giới thiệu Giảng mới: Mạch dao động đa hài -Giới thiệu sơ - Lắng nghe ghi a, Mạch dao động đa hài mạch điện nhớ -Sơ đồ mạch điện - Vẽ sơ đồ mạch điện, -Quan sát,nghe giảng - Hình vẽ trình bày chức linh vẽ hình -Chức linh kiện 15’ không ổn: 10’ kiện -Nguyên lý hoạt động - Phân tích nguyên lý - Lắng nghe, ghi 10’ - Lắng nghe ghi 10’ hoạt động mạch b, Mạch dao động đa hài đơn ổn: -Sơ đồ mạch điện - Sơ lược mạch điện nhớ - Hình vẽ - Vẽ sơ đồ, trình bày - Quan sát, vẽ hình 10’ -Nguyên lý hoạt động nguyên lý hoạt động ghi nhớ nguyên lý hoạt động -Dạng sóng chân -Phân tích dạng sóng - Quan sát, nghe chân mạch giảng,vẽ hình ,ghi thơng số kĩ thuật c, Mạch dao động đa hài - Trình bày sơ đồ,đặc -Quan sát, Vẽ hình đơn ổn khác: điểm, hoạt động nhớ hoạt động mạch mạch d, Mạch dao động đa hài -Vẽ hình, phân tích hoạt -Quan sát, Vẽ hình lưỡng ổn: động mạch nhớ nguyên lý mạch -Các thông số kĩ thuật 10’ 20’ 20’ hoạt động mạch Mạch dao động dịch pha: - Sơ đồ mạch -Nguyên lý hoạt động - Vẽ sơ đồ, trình bày - Vẽ hình, quan nguyên lý hoạt động sát,lắng nghe ghi mạch 65’ Mạch dao động sin: a, Mạch dao động LC: b, Mạch dao động Thạch - Vẽ sơ đồ, trình bày cấu -Quan sát, Vẽ hình Anh: tạo đặc điểm mạch nhớ cấu tạo đặc 90’ điểm mạch Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 3’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo 31 Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề 32 ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM 33 Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 2’ Thời gian thực hiện: 07h Tên chương: Chương V:Các mạch ứng dụng GIÁO ÁN SỐ: 13 dùng Trasistor Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 2: MẠCH XÉN MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày cấu tạo, đặc điểm nguyên lý hoạt động mạch Xén - Áp dụng kiến thức vào lắp đặt sửa chữa mạch điện - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN -Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, 2’ cũ,gợi mở kiến Suy nghĩ, định hướng thức vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học -Giới thiệu Giảng mới: Khái niệm chung - Mạch Xén gọi -Trình bày khái niệm xén - Lắng nghe ghi mạch cắt tín tín hiệu.Lấy ví dụ minh hiệu.Mạch dùng Điốt họa 15’ nhớ Trasistor - Tùy theo nhu cầu mạch - Phân tích làm rõ -Quan sát,nghe giảng điện mà dùng xén loại xén tín hiệu ghi - Vẽ sơ đồ trình bày - Quan sát, vẽ hình 10’ , xén xén mức độc lập Mạch Xén dưới: - Sơ đồ mạch điện 40’ Hình vẽ cấu tạo mạch - Tín hiệu vào - Vẽ dạng tín hiệu vào - Quan sát, vẽ hình 40’ - Dạng tín hiệu ra.Phân tích đặc điểm tín ghi nhớ Hình vẽ -Hoạt động mạch Trasistor phân hiệu -Phân tích nguyên lý làm - Lắng nghe ghi việc mạch nhớ 40’ cực nằm sâu vùng ngưng dẫn nhờ điện trở Rb - Giải thích q trình xén - Quan sát ghi nhớ 40’ phân cực cho transistor tín hiệu mạch xuống mass Mạch Xén mức động - Giới thiệu mạch - Nhớ ghi 40’ 40’ lập: điện - Sơ đồ mạch điện -Vẽ sơ đồ,trình bày cấu - Quan sát, nghe -Dạng sóng chân tạo mạch giảng,vẽ hình ,ghi mạch -Đặc điểm hoạt động -Vẽ dạng sóng chân mạch mạch -Quan sát, Vẽ hình 40’ Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 3’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo 34 Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề 35 ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM 36 Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 2’ Thời gian thực hiện: 07h Tên chương: Chương V:Các mạch ứng dụng GIÁO ÁN SỐ: 13 dùng Trasistor Thực ngày: TÊN BÀI: tháng năm 2012 BÀI 3: MẠCH ỔN ÁP MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày cấu tạo, đặc điểm nguyên lý hoạt động mạch ổn áp - Áp dụng kiến thức vào lắp đặt sửa chữa mạch điện - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo án đề cương giảng - Giáo trình Điện tử - Phấn bảng… ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2’ Sỹ số: Họ tên học sinh vắng: Có phép Khơng phép ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN -Nhắc lại kiến thức -Lắng nghe, 2’ cũ,gợi mở kiến Suy nghĩ, định hướng thức vào Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát học -Giới thiệu Giảng mới: Khái niệm chung a, Khái niệm -Giới thiệu chung - Lắng nghe ghi 15’ - Ổn áp mạch thiết lập mạch điện nhớ nguồn cung cấp điện áp ổn -Trình bày khái niệm -Nghe giảng ghi định cho mạch điện mạch ổn áp b, Phân loại - Phân tích hoạt động, - Quan sát ghi nhớ 60’ - Ổn áp xoay chiều phạm vi ứng dụng loại - Ổn áp chiều ổn áp 30’ thiết bị theo yêu cầu thiết kế Mạch Ổn áp tuyến tính dùng Trasistor: a, Ổn áp tham số - Sơ đồ mạch điện Hình vẽ - cấu tạo chức - Vẽ sơ đồ, trình bày cấu - Quan sát, vẽ hình 40’ tạo mạch chức ghi nhớ linh kiện linh kiện -Trasistor ổn áp -Pháp vấn: Trình bày vai - Lắng nghe , suy - Điốt Đ2 trò Trasistor nghĩ trả lời câu - Điện trở Rb, phân cực mạch hỏi - Sơ đồ mạch điện - Vẽ trình bày cấu tạo - Quan sát, vẽ hình -Nhiệm vụ linh kiện mạch điện ghi nhớ Q1: Trasistor ổn áp - Phân tích chức - Nhớ ghi Q2: Khởi động điện áp nhiệm vụ linh kiện 40’ Trasistor -Tụ C1 C2 b, Ổn áp có điều chỉnh chiều Rc: Điện trở ghánh dòng 40’ 40’ mạch - Pháp vấn: Vai trò - Lắng nghe , suy R1 R2 : Điện trở phân cực ghánh dòng Rc nghĩ trả lời câu Q2 hỏi thực nào? 40’ Củng cố kiến thức kết thúc bài: -Tóm tắt nội dung Nhấn mạnh điểm -Hệ thống kiến thức học cần ý 3’ -Lắng nghe, nghi nhớ - Đánh giá yêu cầu học -Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn tự học -Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tài liệu Nguồn tài liệu tham khảo 37 Giáo trình ĐTCB bản- Tổng cục dạy nghề 38 ĐTCB ứng dụng- ĐHSPKT TPHCM 39 Giáo trình ĐTCB bản- ĐHBK HÀ NỘI Ngày Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn tháng năm 2012 Giáo viên Trần Duy Khánh 2’ ... hình *, Transistor gồm cực: -Trực quan, phân tích - Quan sát, nghe -Cực Emiter: Cực phát cấu trúc cực, tên gọi, giảng ghi -Cực bazơ: Cực gốc vị trí, kí hiệu cực -Cực collector: Cực góp Transistor... nghe, quan dẫn, gồm lớp bán dẫn P hiệu Transistor sát, nghe giảng ghi N ghép lại tùy theo trình tự 25’ lắp ghép -Có loại Transistorlà PNP - Phân tích cấu tạo loại -Lắng nghe ghi NPN Transistor... truyền đạt: - Phân tích hoạt động - Quan sát, nghe Transistor dựa trực giảng,vẽ hình ghi quan hình vẽ - Phân tích ,giảng giải - Lắng nghe ghi hệ số đặc trưng nhớ Transistor 30’ 30’ 25’ Củng cố kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 giao an dien tu co ban 1709, 48 giao an dien tu co ban 1709