Đề bđt phần 4

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 18:12

www.youtube.com/c/NĐTOFFICIAL www.facebook.com/thaygiaodepzai Luyện Tập Công Phá Trắc Nghiệm Bất Đẳng Thức Phần Câu 46: Với x,y,z,t số dương.Tìm giá trị nhỏ biểu thức: 𝑥−𝑡 𝑡−𝑦 𝑦−𝑧 𝑧−𝑥 𝐴= + + + 𝑡+𝑦 𝑦+𝑧 𝑧+𝑥 𝑥+𝑡 A.0 B.1 C.2 D.2 𝑎6 𝑏6 𝑐6 Câu 47:Tìm Giá trị nhỏ biểu thức:𝐵 = 3 + 3 + 3 Trong 𝑏 +𝑐 𝑐 +𝑎 𝑎 +𝑏 a,b,c số dương thỏa mãn a+b+c=1 A.1/9 B.1/12 C.1/18 D.1/20 𝑎8 Câu 48: Tìm giá trị nhỏ biểu thưc:𝐶 = 𝑏 +𝑐 + 𝑏8 𝑐 +𝑎 + Trong a,b,c số thực dương thỏa mãn điều kiện :ab+bc+ca=1 A.1/2 B.1/4 C.1/6 D.1/8 𝑐8 𝑎 +𝑏 2 Câu 49: Cho x,y,z>0 thỏa mãn 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≥ Tìm giá trị nhỏ biểu thức: 𝐷 = 𝑥3 2𝑥+3𝑦 +5𝑧 A.1/10 + 𝑦3 2𝑦 +3𝑧+5𝑥 + 𝑧3 2𝑧+3𝑥+5𝑦 B.1/20 C.1/30 D.1/40 Câu 50: Cho x, y, z > thỏa mãn x + y + z = Tìm GTLN của: P = x  yz + y  xz + z  xy A.2 B.4 C.6 D.8 Câu 51: Cho số x, y, z > thỏa mãn x  y  z  12 Tìm giá trị lớn biểu thức: A  4x  x   4y  y   4z  z  A 21 B.2 21 Câu 52: Cho a > 0, b > thỏa mãn C.3 21 1   Tìm giá trị lớn biểu thức a b 1  2 a  b  2ab b  a  2ba A.1/2 B.1/4 Q D.4 21 C.1/6 D.1/8 Câu 53: Cho x y hai số dương có tổng 1.Chứng minh xy  1  1  trị nhỏ biểu thức: A   x     y   x  y  A.5/2 B.15/2 C.25/2 D.25 Tìm giá www.youtube.com/c/NĐTOFFICIAL www.facebook.com/thaygiaodepzai 1    Tìm giá trị nhỏ x y z y2 z2 z x2 x2 y biểu thức: P    x  y  z  y  z  x2  z  x2  y  A.1/2 B.3/2 C.5/2 D.7/2 Câu 54: Cho số thực dương x, y, z thỏa mãn: Câu 55: Với x > 2015, tìm giá trị nhỏ A = A.3 B.4 x x  2015 x  2015 C.5 D.6 Câu 56:cho a,b,c>0 a+b+c=1.Tìm giá trị nhỏ biểu thức: 1 1 𝑆= 2 2+ + + 𝑎 +𝑏 +𝑐 𝑎𝑏 𝑏𝑐 𝑐𝑎 A.10 B.30 C.50 D.70 35 Câu 57: Cho a, b > a  b  Tìm GTNN P  a  b2  ab  2ab A.17 B.19 C.21 D.23 Câu 58: Cho a, b, c ba số thực dương thỏa mãn: a  b  c  Tìm giá trị nhỏ a 1 b 1 c 1 biểu thức: M =    b2  c  a A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 59: Cho a, b, c số dương thay đổi thỏa mãn: 1    2017 Tìm giá trị lớn biểu thức ab bc ca 1 P   2a  3b  3c 3a  2b  3c 3a  3b  2c A.2017/2 B.2017 C.2017/4 D.2017/5 Câu 60: Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn điều kiện a  b  c  Tìm giá ab  c  2a  2b2 trị nhỏ biểu thức M   ab A.1 B.2 C.3 D.4 ...  z  x2  z  x2  y  A.1/2 B.3/2 C.5/2 D.7/2 Câu 54: Cho số thực dương x, y, z thỏa mãn: Câu 55: Với x > 2015, tìm giá trị nhỏ A = A.3 B .4 x x  2015 x  2015 C.5 D.6 Câu 56:cho a,b,c>0 a+b+c=1.Tìm... B.2 C.3 D .4 Câu 59: Cho a, b, c số dương thay đổi thỏa mãn: 1    2017 Tìm giá trị lớn biểu thức ab bc ca 1 P   2a  3b  3c 3a  2b  3c 3a  3b  2c A.2017/2 B.2017 C.2017 /4 D.2017/5... thỏa mãn điều kiện a  b  c  Tìm giá ab  c  2a  2b2 trị nhỏ biểu thức M   ab A.1 B.2 C.3 D .4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề bđt phần 4, Đề bđt phần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn