Chương trình chi tiết kịch bản phân vai Đại hội Chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 2025 đúng nhất theo các quy định của Đảng hiện nay

25 250 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 13:59

Chào các bạn, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay Đảng, chính quyền các cấp đang tập trung chỉ đạo phòng chống dịch Corona, vì vậy tôi cho rằng các bạn không có thời gian để chuẩn bị tốt cho chương trình đại hội đảng bộ cơ sở. Hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn Chương trình chi tiết (kịch bản phân vai) Đại hội áp dụng chung cho Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng nhất theo các quy định của Đảng hiện nay. Các bạn chỉ cần tải về và điền tên của Chi, Đảng bộ mình vào là tổ chức toort và thành công Đại hội! CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (KỊCH BẢN) ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN UỶ NHIỆM KỲ 2020-2025 (ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY) -------- I- Nghi thức: Đồng chí E. 1- Chào cờ. 2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Đi vào Đại hội, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quí vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ. (Máy hát Quốc ca và Quốc tế ca) - Xin mời quý đại biểu ngồi. Kính thưa:- Các đồng chí lãnh đạo; - Quí vị đại biểu; - Thưa toàn thể Đại hội. Thực hiện Kế hoạch số ….., ngày 18/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, qua thời gian chuẩn bị, đến nay các nội dung phục vụ cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ A quyết định triệu tập Đại hội đảng viên để thảo luận, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Đại hội lần này còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Do đó, đòi hỏi mỗi đảng viên trong Chi bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm túc những qui định đề ra, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đó là lý do của Đại hội. * Dự Đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có: - Đồng chí ……….., Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, dự và chỉ đạo Đại hội; - Đồng chí ………. đại diện lãnh đạo Ban ……………... HU; - Đồng chí ……….. đại diện lãnh đạo Ban ………….….. HU; - Cùng tổng số 13/13 đảng viên Chi bộ được triệu. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. * Để điều hành các công việc của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí, có tên sau: 1-Đồng chí (B), Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ A; 2-Đồng chí (C), Phó Bí thư Chi bộ A; 3-Đồng chí (D), Chi ủy viên chi bộ A. => Xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội mà Ban tổ chức Đại hội vừa giới thiệu. Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết (đại hội biểu quyết bằng thẻ đảng), còn ý kiến nào khác (chờ 5 giây), không có. Như vậy đại hội đã thống nhất 100%, xin cám ơn. * Tiếp theo xin giới thiệu Thư ký Đại hội: Đồng chí G, đảng viên chi bộ. => Xin ý kiến Đại hội về thành phần thư ký vừa được giới thiệu. Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết…, còn ý kiến nào khác (chờ 5 giây), không có. Như vậy đại hội đã thống nhất 100%, xin cám ơn. * Sau đây xin mời Đoàn Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội vào vị trí làm việc. (đợi ổn định vị trí làm việc) Ban tổ chức Đại hội xin chúc các đồng chí khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (KỊCH BẢN) ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN UỶ NHIỆM KỲ 2020-2025 (ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY) -I- Nghi thức: Đồng chi E 1- Chào cờ 2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Đi vào Đại hội, xin kinh mời đồng chi lãnh đạo, qui vị đại biểu tồn thể đờng chi đứng lên làm lễ chào cờ (Máy hát Quốc ca và Quốc tế ca) - Xin mời quý đại biểu ngời Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo; - Q vị đại biểu; - Thưa tồn thể Đại hội Thực Kế hoạch số … , ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đại hội đảng cấp huyện và sở, nhiệm kỳ 2020-2025, qua thời gian chuẩn bị, đến nội dung phục vụ cho Đại hội hoàn tất Được đạo cho phép Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi A định triệu tập Đại hội đảng viên để thảo luận, kiểm điểm tình hình thực Nghị Chi nhiệm kỳ 2015-2020 đề phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đặc biệt, Đại hội lần có nhiệm vụ quan trọng bầu chi uỷ, Bi thư, Phó Bi thư Chi bầu đại biểu dự Đại hội cấp Do đó, đòi hỏi đảng viên Chi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tri tuệ, đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm túc qui định đề ra, góp phần cho Đại hội thành cơng tốt đẹp Đó là lý Đại hội * Dự Đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có: - Đờng chi ……… , Phó Bi thư Thường trực Huyện uỷ, dự đạo Đại hội; - Đồng chi ……… đại diện lãnh đạo Ban …………… HU; - Đồng chi ……… đại diện lãnh đạo Ban ………….… HU; - Cùng tổng số 13/13 đảng viên Chi triệu Đề nghị hoan nghênh * Để điều hành công việc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gờm 03 đờng chi, có tên sau: 1- Đồng chi (B), Huyện ủy viên, Bi thư Chi A; 2- Đờng chi (C), Phó Bi thư Chi A; 3- Đồng chi (D), Chi ủy viên chi A => Xin ý kiến Đại hội số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội mà Ban tổ chức Đại hội vừa giới thiệu Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết (đại hội biểu quyết bằng thẻ đảng), còn ý kiến nào khác (chờ giây), Như đại hội thống 100%, xin cám ơn * Tiếp theo xin giới thiệu Thư ký Đại hội: Đồng chí G, đảng viên chi => Xin ý kiến Đại hội thành phần thư ký vừa giới thiệu Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết…, còn ý kiến nào khác (chờ giây), khơng có Như đại hội thống 100%, xin cám ơn * Sau xin mời Đoàn Chủ tịch Đại hội Thư ký Đại hội vào vị tri làm việc (đợi ổn định vị trí làm việc) Ban tổ chức Đại hội xin chúc đồng chi khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 4- Chủ tịch Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội: (Đ/c C) Đồng chí C => Thay mặt Đồn Chủ tịch, xin thơng qua Chương trình Đại hội, sau: I- Nghi thức 1- Chào cờ (hát Quốc ca Quốc tế ca); 2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 3- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội; Thư ký Đại hội; 4- Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình Đại hội; 5- Chủ tịch Đại hội báo cáo tình hình đảng viên; 6- Phát biểu khai mạc Đại hội II- Nội dung 1- Đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 2- Đọc Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo đạo chi nhiệm kỳ 20152020 3- Đọc Báo cáo tổng hợp kết thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 20202025 4- Phát biểu đạo cấp 5- Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đạo cấp 6- Gợi ý thảo luận Hội trường, đại hội thảo luận 7- Chủ tịch Đại hội tiếp tục gợi ý thảo luận Hội trường; tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, đóng góp; biểu tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 8- Tiến hành thủ tục bầu Ban Chấp hành Chi khoá 8.1- Chủ tịch Đại hội báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu, số lượng Ban Chấp hành Chi bộ; dự kiến danh sách 8.2- Đại hội thảo luận; niêm yết danh sách 8.3- Đề cử Tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử 8.4 Tiến hành bầu cử công bố kết bầu Ban Chấp hành Chi 9- Chủ tịch Đại hội báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu, số lượng bầu Bi thư, phó Bi thư chi bộ; dự kiến danh sách 9.1- Đại hội thảo luận; niêm yết danh sách 9.2- Thông qua thể lệ bầu cử 9.3- Tiến hành bầu cử công bố kết bầu Bi thư, Phó Bi thư 10- Chủ tịch Đại hội báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu, số lượng Đại biểu dự Đại hội cấp trên; dự kiến danh sách 10.1- Đại hội thảo luận; niêm yết danh sách 10.2- Thông qua thể lệ bầu cử 10.3- Tiến hành bầu cử công bố kết bầu Đại biểu dự Đại hội cấp 11- Ban Chấp hành Chi khoá mắt 12- Đại biểu dự Đại hội cấp mắt 13- Thông qua dự thảo Nghị Đại hội 14- Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu Nghị III- Bế mạc 1- Phát biểu bế mạc; 2- Chào cờ bế mạc (hát Quốc ca Quốc tế ca) => Xin ý kiến Đại hội Chương trình Đại hội vừa thông qua Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết…, còn ý kiến nào khác (chờ giây), khơng có Như đại hội thống 100%, xin cám ơn => Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi A, nhiệm kỳ 2020-2025 - Chi có 13 đờng chi đảng viên (đều đảng viên chinh thức), có 02 đờng chi Nữ - Đảng viên triệu tập dự đại hội có mặt 13/13 đờng chi * Về trình độ: - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Cấp 3: 13/13 đờng chi; - Trình độ chinh trị: Cao cấp 05; chứng nhận cao cấp 03, Trung cấp 04, Sơ cấp 01 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ 04 đờng chi, Đại học 08 đồng chi * Về tuổi đời: - Tuổi đời cao 60 tuổi; - Tuổi đời thấp nhất: 29 tuổi; - Tuổi đời bình quân: 41,6 tuổi Căn Điều lệ Đảng, Chi A đủ điều kiện để tiến hành Đại hội! => Tiếp theo Chương trình, xin kính mời đờng chí B, Thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu khai mạc Đại hội, kính mời đờng chí => Đờng chí B phát biểu khai mạc Đại hội: Kính thưa: - Đờng chi …………., Phó Bi thư Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy phân đạo Đại hội Chi A; - Đồng chi ………… đại diện lãnh đạo Ban… HU; - Đồng chi ……… … đại diện lãnh đạo Ban … HU; - ……………………………………………………… - ……………………………………………………… - Thưa toàn thể đại hội Thực Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 Bộ Chinh trị Đại hội Đảng cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Kế hoạch số ….-KH/HU, ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy việc tổ chức đại hội đảng cấp huyện sở, nhiệm kỳ 2020-2025 Sau thời gian tich cực chuẩn bị, đến nội dung Đại hội hồn tất Thực Cơng văn số ……-CV/HU, ngày 17/3/2020 Ban Thường vụ Huyện uỷ, hôm Chi A tiến hành Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2025 Kính thưa: Đại hội Đại hội Đảng viên Chi A, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết tình hình thực Nghị Chi bộ, phát huy ưu điểm, thành tich đạt khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trên sở định hướng cho mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng Chi vững mạnh Đồng thời, Đại hội tiến hành nhiệm vụ quan trọng chọn lựa bầu Ban Chấp hành Chi nhiệm kỳ đủ sức để lãnh đạo thực thắng lợi Nghị đại hội đề Để đảm bảo cho Đại hội tiến hành cách dân chủ, tập trung đạt kết thắng lợi, xin nêu vấn đề sau: - Một là, tập trung tri tuệ thảo luận, đóng góp thêm ý kiến vào văn kiện Đại hội, đặc biệt thảo luận đánh giá cách khách quan, toàn diện kết đạt được, tìm nguyên nhân hạn chế, yếu việc thực Nghị Đại hội nhiệm kỳ qua, rút kinh nghiệm cho việc lãnh đạo Ban Chấp hành Chi nhiệm kỳ tới Trên sở nhận định tình hình, đờng thời quán triệt ý kiến đạo Huyện ủy, Đại hội có trách nhiệm xác định đề mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tổ chức triển khai, thực thắng lợi Nghị Quyết Chi nhiệm kỳ 2020-2025 - Hai là, đại hội tập trung nghiên cứu lựa chọn bầu Ban Chấp hành Chi tiêu biểu phẩm chất chinh trị, đạo đức lối sống, tri tuệ lực Đảm bảo thực thắng lợi Nghị Chi đề vào thực tiễn lĩnh vực công tác; đồng thời, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Với niềm tin đó, xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng viên Chi A, nhiệm kỳ 2020-2025 Xin kinh chúc đồng chi mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp (vỗ tay) 1- Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đờng chi C, thay mặt Đồn Chủ tịch trình bày Báo cáo (tóm tắt) tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, kinh mời đờng chi => Đờng chí C, thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trình bày Báo cáo (tóm tắt) tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 (có văn riêng) => Thay mặt Đồn chủ tịch, vừa trình bày Báo cáo (tóm tắt) tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, xin Đại hội nghiên cứu… => Đờng chi C, Tiếp theo chương trình, kinh mời đờng chi B, thay mặt Đồn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, đạo chi nhiệm kỳ 2015-2020, kinh mời đồng chi! 2- Thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo đạo chi nhiệm kỳ 2015-2020 => Đồng chí B, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tơi xin trình bày Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, đạo chi nhiệm kỳ 2015-2020 (có văn bản) (Đồng chí B) Tiếp theo chương trình, kinh mời đờng chi D, thay mặt đồn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp kết thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh mời đồng chi 3- Thông qua báo cáo tổng hợp kết thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 => Đờng chí D, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch, xin trình bày Báo cáo tổng hợp kết thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (báo cáo bằng văn bản) Tơi vừa trình bày Báo cáo tổng hợp kết thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, xin cám ơn, chúc đại hội thành công tốt đẹp 4- Phát biểu đạo cấp => Đờng chí B, Kính thưa Đại hội: Đại hội chúng ta hơm vinh dự đờng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và đạo Đại hội Sau xin chân trọng kính mời đờng chí ……… – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu đạo đại hội Xin kính mời đờng chí => Đờng chi ……… , phát biểu đạo! (có phát biểu); 5- Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đạo cấp => Đờng chí B, tiếp thu ý kiến phát biểu đạo Kính thưa Đại hội! Đại hội vinh dự đờng chi ………… – Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy dự đạo Đại hội Trong phát biểu đạo, đồng chi rõ yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại hội phải tiếp tục thực theo nội dung chương trình đề ra, lưu ý vấn đề tình hình thực nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2015 2020) mà Chi Văn phòng cần phải rút kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, đạo nhiệm kỳ tới; đồng thời, đồng chi định hướng giải pháp lớn để Chi quan tâm đạo thực nhiệm kỳ 2020 2025 vấn đề cần tập trung, thảo luận, định Đại hội Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến đạo sâu sắc đồng chi triển khai thực đạt kết quả, mục tiêu Đại hội đề Xin cảm ơn đồng chi! (vỗ tay) 6- Gợi ý thảo luận hội trường, đại hội thảo luận => Đờng chí B gợi ý thảo luận hội trường; tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, đóng góp; biểu quyết tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: Kính thưa Đại hội! Trước thời gian diễn Đại hội, Ban Chấp hành Chi khóa IV dự thảo văn kiện tổ chức lấy ý kiến đảng viên chi cho Văn kiện Đại hội Chi lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 Qua tổng hợp ý kiến đóng góp đảng viên chi Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Hầu hết đảng viên bày tỏ đờng tình, tri cao với đánh giá kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ IV; mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực nhiệm vụ chinh trị chi nhiệm kỳ V (2020 – 2025) Tại Đại hội hôm nay, cáo chinh trị báo cáo kiểm điểm chi bộ, đề nghị đồng chi tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu, sát thêm kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ IV; mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực nhiệm vụ chinh trị chi nhiệm kỳ V (2020 – 2025); vai trò lãnh đạo, đạo Chi ủy kiểm điểm, đánh giá thực chất ưu điêm, hạn chế hay chưa, hay cần bổ sung, đóng góp thêm vấn đề tiếp tục thảo luận, đóng góp cho vấn đề trọng điểm, trọng tâm khác trình bày dự thảo Văn kiện Đại hội Xin kính mời ý kiến thảo luận Đại hội! (dự kiến có ý kiến) 1- Xin mời Đờng chi ………………………………………………………… Xin cảm ơn đồng chi ……………………………………………… 2- Xin mời Đồng chi ………………………………………………………… Xin cảm ơn đồng chi ……………………………………………… 2- Xin mời Đồng chi ……………………………………… Xin cảm ơn đồng chi ……………………………………………… 7- Chủ tịch Đại hội tiếp tục gợi ý thảo luận hội trường; tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, đóng góp; biểu tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đ/c B (tiếp tục) Xin mời đại hội tiếp tục có ý kiến? Khơng có Do thời gian chương trình Đại hội nhiều nội dung quan trọng khác Phần thảo luận đến xin tạm dừng Các đờng chi có nội dung cần đóng góp cho văn kiện, xin mời đồng chi ghi vào văn kiện, gởi cho Đoàn Chủ tịch để tổng hợp bổ sung vào nội dung văn kiện Kính thưa Đại hội! qua ý kiến thảo luận, đóng góp đại hội, hầu kiến thống với nội dung dự thảo báo cáo Tuy nhiên, có số ý kiến đề nghị ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thay mặt Đồn Chủ tịch tơi xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng gớp đờng chi nghiên cứu bổ sung vào giải pháp để thực thắng lợi Nghị Đại hội đề Xin mời Đại hội ý kiến khác, khơng có Đại hội thống 100% dự thảo báo cáo chinh trị, xin cám ơn đồng chi 8- Tiến hành thủ tục bầu Ban Chi uỷ khố => Đờng chí B! Kính thưa q đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Đại hội chuyển sang phần thứ hai, phần việc có tính chất định thành cơng chi lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, việc bầu Ban Chấp hành Chi khố mới, đề nghị Đại hội tích cực nghiên cứu chọn để bầu người có đầy đủ phẩm chất, lực vào Ban Chấp hành Chi nhiệm kỳ 2020-2025 Kính thưa Đại hội! Sau thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, xin trình bày Đề án nhân Ban Chấp hành Chi A Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2015- 2020 cụ thể sau: - Căn Điều lệ Đảng khóa XI, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 Bộ Chinh trị Đại hội Đảng cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Kế hoạch số … , ngày 19/8/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch số …….-KH/HU, ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy việc tổ chức đại hội đảng cấp huyện sở, nhiệm kỳ 2020-2025 - Căn chức năng, nhiệm vụ chinh trị Chi A, kết công tác nhiệm kỳ qua yêu cầu công tác cán nhiệm kỳ 1- Về yêu cầu: - Xây dựng Ban Chấp hành Chi A, đồn kết, thống nhất, có lĩnh chinh trị vững vàng, đủ lực, uy tin để lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ chi A Huyện uỷ, phát huy vai trò lãnh đạo chi uỷ viên, gắn liền với trách nhiệm cá nhân theo nhiệm vụ phân công; - Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 phải coi trọng chất lượng, số lượng có cấu hợp lý gồm đồng chi tiêu biểu phẩm chất đạo đức, lực cơng tác có khả hồn thành tốt nhiệm vụ giao; - Ban Chấp hành phải đảm bảo tinh kế thừa phát triển, có cán vững vàng, nhiều kinh nghiệm, có cán trẻ phát triển để đào tạo bồi dưỡng, sẳn sàng thay cần 2- Về tiêu chuẩn: - Có lĩnh chinh trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm, có đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật cao phương pháp công tác tốt; - Có trình độ học vấn, có lực kiến thức cơng tác, có khả tham gia xây dựng tổ chức thực chủ trương cấp uỷ cấp chi bộ; - Nhiệt tình có khả phục vụ Nhân dân, đảng viên, cán công chức quan Nhân dân tin nhiệm 3- Về cấu: - Trên sở phải đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên chinh, cần có cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, khơng cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn - Trong cấu Ban Chấp hành cần có đảng viên trẻ để bảo đảm tinh kế thừa phát triển; có cán nữ có cấp ủy cũ tái cử 4- Về số lượng: Theo quy định Điều lệ Đảng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 Bộ Chinh trị (khóa XII) Kế hoạch số … , ngày 19/8/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy số lượng Ban Chấp hành Chi A cấu 03 đồng chi Theo chuẩn bị Ban Chấp hành Chi Chi đương nhiệm, số lượng Ban Chấp hành Chi A nhiệm kỳ 2020 - 2025 03 đồng chi 10 Nếu Đại hội thống số lượng Ban Chấp hành Chi A khố V là 03 đờng chí Xin biểu quyết… Xin mời ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cảm ơn Thưa đồng chí! Để đảm bảo số dư theo quy định, danh sách chuẩn bị bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ, phải nhiều số lượng cần bầu từ 10-15%, không 30%, danh sách chuẩn bị bầu cử Ban Chấp hành Chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 cấp ủy khóa trước chuẩn bị 04 đờng chi (số dư 01 đồng chi), chiếm 25%; để Đại hội bầu chọn 03 đồng chi Xin ý kiến Đại hội giao cho Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách nhân cấp ủy khóa có số dư từ 10-15% không 30% theo Quy chế bầu cử Đảng cấp ủy khóa trước chuẩn bị Nếu đại hội thống số dư 01 đồng chi, chiếm 25%, xin biểu , xin ý kiến khác , khơng có, đảng viên thống 100% Như Đại hội thống danh dách bầu cử 04 đồng chi bầu chọn 03 đờng chi Kính thưa Đại hội; Quá trình chuẩn bị nhân Ban Chấp hành Chi khóa mới; Chi làm việc nghiêm túc, tich cực, thực quy trình, cơng khai, dân chủ báo cáo Ban Tổ chức Huyện ủy Tiểu ban nhân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chấp thuận phê duyệt Công văn số ……-CV/HU, ngày 06/4/2020 Thay mặt Đồn chủ tịch, xin thơng qua danh sách đề cử gờm có 04 đờng chi có tên sau: (Danh sách trích ngang) Đề nghị đại hội nghiên cứu thảo luận nhân Ban Chấp hành Chi nhiệm kỳ 2020-2025 Xin ý kiến thảo luận đại hội * Ở giữ định tình có nhân (số dư) xin rút (Người xin rút phát biểu ý kiến xin rút Ngắn gọn, nêu lý chinh đáng để rút khỏi danh sách ứng cử BCH) => Đồng chí B, xin mời ý kiến thảo luận tiếp đảng viên, 11 ……………………………………………………………………… ………………………………………… (nếu có, thì giải trình) khơng có Kinh thưa Đại hội: Qua thảo luận danh sách đề cử nhân Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 có 01 ý kiến xin rút tên khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành khóa đờng chi ……………… Căn Quy chế bầu cử Đảng ban hành kèm theo định 244 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đồn Chủ tịch nhận thấy đờng chi ……………… Chi ủy, Lãnh đạo quan ………… phân công nhiệm vụ quan trọng cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tổng hợp hồn thành tốt nhiệm vụ giao Vì vậy, Đồn chủ tịch hội ý cho phép đồng chi …………… rút tên khỏi danh sách ứng cử Ban Chấp hành Chi khóa Xin báo cáo với Đại hội Kinh thưa Đại hội, danh sách đề cử Ban Chấp hành khóa 03 đờng chi Nếu Đại hội thống danh sách đề cử 03 đồng chi, xin ý kiến biểu niêm yết danh sách bầu Ban Chấp hành khóa Xin ý kiến biểu …, xin ý kiến khác …, không có, đại hội thống 100% Thay mặt Đồn Chủ tịch, xin thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa (xin thơng qua họ tên theo thư tự A, B,C) 1- Đồng chi B 2- Đồng chi C 3- 1- Đồng chi D => Niêm yết danh sách 03 đờng chi Kính thưa: - Đồn Chủ tịch; - Toàn thể Đại hội Để tiến hành bầu cử, thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, tơi xin đề cử Tổ kiểm phiếu gồm 03 đồng chi (thực nhiệm vụ suốt trình đại hội) Xin ý kiến Đại hội số lượng Tổ kiểm phiếu Nếu Đại hội khơng có ý kiến, xin Đại hội biểu quyết… Xin mời ý kiến khác (chờ giây), khơng có, đại hội thống 100% Xin cám ơn 12 Sau xin giới thiệu danh sách Tổ kiểm phiếu gờm 03 đờng chi có tên sau: 1- Đồng chi …………., Tổ trưởng 4- Đồng chi ……………, thành viên 5- Đồng chi …………… , thành viên Xin ý kiến Đại hội danh sách 03 đờng chí có tên vừa giới thiệu Nếu Đại hội thống nhất, xin biểu quyết… xin mời ý kiến khác (chờ giây), khơng có, đại hội thống 100% Xin cảm ơn! Kính thưa: Đại hội! Căn Điều 17, chương III “Quy chế bầu cử Đảng” ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) Trước tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi khóa mới, tơi xin thơng qua thể lệ hướng dẫn cách bầu sau: Trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 Đại hội thông qua gồm 03 đồng chi 1- Về cách bầu: - Mỗi đồng chi tham gia bầu cử Tổ kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu, phiếu bầu có in sẵn họ tên người danh sách bầu cử, xếp theo vần A, B, C… có đóng dấu cấp ủy góc trái phia phiếu bầu - Do số lượng Ban Chấp hành Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 cấp ấn định 03 đồng chi danh sách bầu cử Ban Chấp hành Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 Đại hội biểu thông qua gờm 03 đờng chi Như hình thức bầu bầu tròn (bầu tin nhiệm) - Cách thức bầu: phiếu bầu có cột (đờng ý khơng đờng ý) Nếu tin nhiệm đờng chi đánh dấu X vào cột đờng ý, khơng tin nhiệm đờng chi đánh dấu X vào cột khơng đồng ý 2- Về phiếu bầu: Phiếu bầu cử chia thành loại: phiếu hợp lệ phiếu không hợp lệ - Phiếu hợp lệ: + Là phiếu Ban kiểm phiếu phát ra; có đóng dấu cấp ủy góc trái phia phiếu bầu 13 + Phiếu bầu đủ (chọn đồng ý 03) thiếu (chọn đồng ý 01 02) số lượng phải bầu - Phiếu không hợp lệ: + Là phiếu không Ban Kiểm phiếu phát ra; + Phiếu bầu (không đồng ý 03) phiếu không bầu cho danh sách bầu cử; + Phiếu bầu người danh sách ứng cử (viết thêm tên người khác); + Phiếu có đánh dấu dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên viết thêm 3- Điều kiện trúng cử: Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu tin nhiệm so với tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội (Theo tôi, để đảm bảo đủ số lượng Ban Chấp hành Chi , đề nghị đờng chí nghiên cứu bầu chọn đủ số lượng cần bầu là 03, nhiên quyết là Đại hội) Qua hướng dẫn thể lệ, cách thức bầu cử, xin hỏi có đại biểu nào chưa rõ cần hỏi thêm? (chờ giây), khơng có Xin cám ơn => (Đờng chi B) Tiếp theo, kinh mời Tổ kiểm phiếu tiến hành làm việc => Đồng chí ……….Tổ trưởng (điều hành tổ kiểm phiếu): - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thùng phiếu (xong) - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu (xong) - Có đờng chi chưa có phiếu rạch hỏng cần đổi phiếu (xong) - Nếu không, mời thành viên kiểm tra thùng phiếu (thùng phiếu đủ điều kiện bỏ phiếu) - Xin mời Đồn Chủ tịch, Thư ký, đờng chi Đảng viên tiến hành bỏ phiếu (xong) - Mời thành viên kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào (xong) - Tổ thư ký báo cáo Đoàn chủ tịch: tổng số phiếu phát 13, phiếu, thu vào 13 phiếu, đạt 100% Xin ý kiến Đoàn chủ tịch cho phép Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Đoàn chủ tịch đồng chí B, thống cho tiến hành kiểm phiếu – Thời gian giải lao chờ cơng bố kết quả) 14 => Đờng chí … Tổ trưởng, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết bầu Ban Chi uỷ (có biên kiểm phiếu) 9- Chủ tịch Đại hội báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu, số lượng bầu Bí thư, phó Bí thư chi bộ; dự kiến danh sách: (lần lượt điều hành đồng chí C đồng chí B) => Đồng chí (C) Kính thưa: - Chủ tịch Đại hội; - Tồn thể Đại hội Công việc Đại hội bầu Bi thư, Phó Bi thư số đờng chi Ủy viên Ban Chấp hành vừa trúng cử Thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, tơi xin nêu số yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu chức danh Bi thư, Phó Bi thư Chi để Đại hội xem xét định Trên sở tiêu chuẩn cán lãnh đạo quy định Nghị Hội nghị Trung ương (khoá VIII) Chiến lược cán tiêu chuẩn cấp uỷ viên quy định Chỉ thị 35-CT/TW Bộ Chinh trị (khóa XII), vừa Chủ tịch Đại hội thông qua trước bầu Ban Chấp hành Chi Đồng chi Bi thư, Phó Bi thư Chi phải đờng chi thật trội số đồng chi cấp ủy vừa trúng cử; trung tâm đồn kết, có lực lãnh đạo, điều hành thực nhiệm vụ chinh trị chi bộ; cấu theo quy định phải đồng chi ban lãnh đạo Trong trình chuẩn bị nhân cho Đại hội, Ban Chấp hành Chi Khóa IV có chuẩn bị nhân làm Bi thư, Phó Bi thư chi bộ, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt quy hoạch nhân Tuy nhiên quyền định Đại hội Sau đây, để đại hội nghiên cứu, bầu chức danh Bi thư Thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, tơi xin giới thiệu đồng chi B, ứng cử chức danh Bi thư Chi A nhiệm kỳ 2020-2025 Xin ý kiến đại hội, nếu Đại hội thống nhất, xin cho ý kiến biểu quyết… Xin mời ý kiến khác (chờ giây), Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn! Sau xin thông qua danh sách trich ngang niêm yết danh sách (thông qua danh sách trích ngang) 15 * Trước tiến hành bầu cử, xin thông qua thể lệ bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ: - Về cách bầu: + Mỗi đồng chi tham gia bầu cử Tổ kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu, phiếu bầu có in sẵn họ tên người danh sách bầu cử + Hình thức bầu bầu tin nhiệm + Cách thức bầu: Nếu tin nhiệm người danh sách bầu cử đánh dấu (x) vào ô đồng ý, không tin nhiệm đánh dấu (x) vào khơng đờng ý - Về phiếu bầu có loại: phiếu hợp lệ phiếu không hợp lệ + Phiếu hợp lệ: Là phiếu Tổ kiểm phiếu phát ra; Phiếu bầu đủ số lượng phải bầu + Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không tổ kiểm phiếu phát ra; Phiếu bầu đánh dấu x vào hai ô đồng ý không đồng ý không đánh dấu x vào hai ô đồng ý không đờng ý (phiếu trắng); Phiếu bầu người ngồi danh sách ứng cử; Phiếu có đánh dấu, dùng nhiều loại mực; Phiếu ký tên, viết thêm - Về điều kiện trúng cử: Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu tin nhiệm nửa so với tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội Qua hướng dẫn thể lệ, cách thức bầu cử Bí thư Chi bộ, xin hỏi có đại biểu nào chưa rõ cần hỏi thêm? Khơng có Xin cám ơn! => (Đồng chi C) Tiếp theo, kinh mời Tổ kiểm phiếu tiến hành làm việc => Đồng chí … Tổ trưởng (điều hành tổ kiểm phiếu): - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thùng phiếu (xong) - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu (xong) - Có đờng chi chưa có phiếu rạch hỏng cần đổi phiếu (xong) 16 - Nếu không, mời thành viên kiểm tra thùng phiếu (thùng phiếu đủ điều kiện bỏ phiếu) - Xin mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, đồng chi Đảng viên tiến hành bỏ phiếu (xong) - Mời thành viên kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào (xong) - Tổ thư ký báo cáo Đoàn chủ tịch: tổng số phiếu phát 13, phiếu, thu vào 13 phiếu, đạt 100% Xin ý kiến Đoàn chủ tịch cho phép Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Đồn chủ tịch đồng chí C, thống cho tiến hành kiểm phiếu) => Đờng chí … Tổ trưởng, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết bầu Bí thư Chi (có biên kiểm phiếu): => Đờng chí B, kính thưa Đại hội: Cơng việc tiếp theo Đại hội là chúng ta tiến hành bầu chức danh Phó Bí thư Chi số 02 ủy viên còn lại Về tiêu chuẩn, yêu cầu cấu chức danh Phó Bí thư thơng qua rồi, xin phép không lặp lại Thay mặt Chủ tịch Đại hội, xin giới thiệu Đồng chi C ứng cử chức danh Phó Bi thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 Xin ý kiến đại hội, nếu Đại hội thống nhất, xin cho ý kiến biểu quyết… Xin mời ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn! Sau xin thông qua danh sách trich ngang niêm yết danh sách ( Thơng qua danh sách trích ngang) * Về thể lệ bầu cử, cách bầu cử điều kiện trúng cử giống bầu Bi thư chi Xin phép Đại hội không nhắc lại => (Đồng chi B) Tiếp theo, kinh mời Tổ kiểm phiếu tiến hành làm việc => Đồng chí … Tổ trưởng (điều hành tổ kiểm phiếu): - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thùng phiếu (xong) - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu (xong) - Có đờng chi chưa có phiếu rạch hỏng cần đổi phiếu 17 - Nếu không, mời thành viên kiểm tra thùng phiếu (thùng phiếu đủ điều kiện bỏ phiếu) - Xin mời, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, đồng chi Đảng viên tiến hành bỏ phiếu (xong) - Mời thành viên kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào (xong) - Tổ thư ký báo cáo Đoàn chủ tịch: tổng số phiếu phát 13, phiếu, thu vào 13 phiếu, đạt 100% Xin ý kiến Đoàn chủ tịch cho phép Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Đoàn chủ tịch đồng chí B, thống cho tiến hành kiểm phiếu – Thời gian giải lao chờ cơng bố kết quả) => Đờng chí … Tổ trưởng, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết bầu Phó Bí thư (có biên kiểm phiếu): 10- (Đ/c B) tiếp tục báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu, số lượng Đại biểu dự Đại hội cấp trên; dự kiến danh sách Kính thưa: - Chủ tịch Đại hội; - Toàn thể Đại hội Để tiến hành bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên, thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, tơi xin nêu số yêu cầu tiêu chuẩn, cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội cấp để Đại hội xem xét định 1- Về tiêu chuẩn Đại biểu dự Đại hội cấp vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy, đồng chi trung thành với mục tiêu, lý tưởng Đảng, có phẩm chất chinh trị vững vàng, có lối sống sạch, lành mạnh, trung thực, có khả đóng góp ý kiến vào định đại hội 2- Về cấu Trên sở nắm vững số lượng, xem xét lựa chọn cấu Đại biểu dự Đại hội Đảng huyện ……… lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cách hợp lý, tiêu biểu cho toàn thể đảng viên chi 3- Về số lượng 18 - Căn Thông báo …….-TB/HU, ngày 18/02/2020 Ban Thường vụ Huyện uỷ việc phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng huyện, Chi A Ban Thường vụ phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (03) đại biểu đương nhiên đại hội bầu 02 đại biểu chinh thức 01 đại biểu dự khuyết Như vậy, Đại hội bầu 02 đại biểu chinh thức 01 đại biểu dự khuyết Nếu đại biểu thống bầu 02 đại biểu thức và 01 đại biểu dự khuyết, xin ý kiến đại hội,… Đại biểu nào có ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn - Sau thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội xin đề cử danh sách ứng cử gồm 03 đồng chi để bầu 02 đại biểu chinh thức 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (thơng qua danh sách trích ngang) Xin ý kiến thảo luận đại hội Nếu đại hội thống danh sách vừa đề cử, xin ý kiến biểu quyết…, có ý kiến nào khác (chờ giây), khơng có Như đại hội thống 100%, xin niêm yết danh sách bầu đại biểu dự đại hội cấp là 03 đờng chí Xin cảm ơn * Về thể lệ bầu cử: Mỗi đồng chi tham gia bầu cử Tổ kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu, phiếu bầu có in sẵn họ tên người danh sách bầu cử - Hình thức bầu bầu chọn - Cách bầu: Nếu không tin nhiệm danh sách bầu cử gạch họ tên người mà khơng tin nhiệm - Điều kiện trúng cử: danh sách bầu cử niêm yết có 03 đờng chi, chọn 02 đại biểu chinh thức 01 đại biểu dự khuyết 02 đờng chi có số phiếu q bán cao (lấy từ cao xuống thấp) chọn đại biểu chinh thức, đờng chi lại đại biểu dự khuyết Qua hướng dẫn thể lệ, cách thức bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, xin hỏi có đại biểu nào chưa rõ cần hỏi thêm? Khơng có Xin cám ơn! => (Đờng chi B Tiếp theo, kinh mời Tổ kiểm phiếu tiến hành làm việc => Đồng chí … Tổ trưởng (điều hành tổ kiểm phiếu): - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thùng phiếu (xong) 19 - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu (xong) - Có đờng chi chưa có phiếu rạch hỏng cần đổi phiếu - Nếu không, mời thành viên kiểm tra thùng phiếu (thùng phiếu đủ điều kiện bỏ phiếu) - Xin mời, Đồn Chủ tịch, Thư ký, đờng chi Đảng viên tiến hành bỏ phiếu (xong) - Mời thành viên kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào (xong) - Tổ thư ký báo cáo Đoàn chủ tịch: tổng số phiếu phát 13, phiếu, thu vào 13 phiếu, đạt 100% Xin ý kiến Đoàn chủ tịch cho phép Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Đồn chủ tịch đồng chí B, thống cho tiến hành kiểm phiếu – Thời gian giải lao chờ cơng bố kết quả) => Đờng chí … Tổ trưởng, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp (có biên kiểm phiếu): -TRƯỜNG HỢP BẦU ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT DƯỚI QUÁ BÁN Kinh thưa đại hội! Như kết vừa công bố, đồng chi………………………………, không đạt số phiếu bán Căn Điều 20 Quy chế bầu cử Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Nếu thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không bầu tiếp đại hội định” Nhưng để đảm bảo cho việc thay đờng chi đại biểu chinh thức có cơng việc đột xuất (bất khả kháng) lúc diễn đại hội huyện đảng bộ, mà tham dự được, xin ý kiến đại hội cho phép bầu 01 đại biểu dự khuyết, với hình thức bầu tin nhiệm Nếu đại biểu thống bầu 01 đại biểu dự khuyết, với hình thức bầu tín nhiệm, xin ý kiến biểu quyết,… Đại biểu nào có ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn Sau thay mặt Đoàn Chủ tịch xin đề cử đồng chi…………………… , bầu đại biểu dự khuyết 20 Nếu đại biểu thống danh sách đại biểu dự khuyết vừa đề cử, xin ý kiến biểu quyết,… Đại biểu nào có ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn => (Đồng chi B) Tiếp theo, kinh mời Tổ kiểm phiếu tiến hành làm việc => Đồng chí … Tổ trưởng (điều hành tổ kiểm phiếu): - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thùng phiếu (xong) - Mời thành viên Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu (xong) - Có đờng chi chưa có phiếu rạch hỏng cần đổi phiếu - Nếu không, mời thành viên kiểm tra thùng phiếu (thùng phiếu đủ điều kiện bỏ phiếu) - Xin mời, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, đồng chi Đảng viên tiến hành bỏ phiếu (xong) - Mời thành viên kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào (xong) - Tổ thư ký báo cáo Đoàn chủ tịch: tổng số phiếu phát 13, phiếu, thu vào 13 phiếu, đạt 100% Xin ý kiến Đoàn chủ tịch cho phép Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Đồn chủ tịch đồng chí B, thống cho tiến hành kiểm phiếu – Thời gian giải lao chờ cơng bố kết quả) => Đờng chí …… Tổ trưởng, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết bầu Đại biểu dự khuyết (có biên kiểm phiếu): -11- Ban Chấp hành Chi khoá mắt => Đờng chí B, thay mặt Đoàn Chủ tịch mời Ban Chấp hành mắt, hạ quyết tâm => Đồng chi B, thay mặt Ban Chấp hành Chi ủy đọc hạ tâm! Kính thưa - Chủ tịch Đại hội; - Thưa toàn thể Đại hội Được tin nhiệm toàn thể đảng viên dự Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Chi A nhiệm kỳ 2020-2025 Đây vinh dự lớn lao đồng 21 thời xác định nhiệm vụ nặng nề, để đáp lại niềm tin Chi bộ, trước Đại hội xin hứa: Sẽ tiếp tục phát huy mức thành tich, thuận lợi đạt được, tập trung khắc phục thiếu sót tờn tại, tăng cường đoàn kết chi bộ, nêu cao ý thức tự lực tự cường, vào Nghị đề để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, sức phấn đấu thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị đề Thực tốt chức tham mưu cho Huyện ủy tập trung đạo hoàn thành mục tiêu Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng huyện Tiếp tục xây dựng Chi ngày vững mạnh, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố tri cán cách phù hợp, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ Thường xuyên tự phê bình phê bình nghiêm túc theo tinh thần, nội dung Nghị Trung ương khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chinh trị khóa XII đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; giữ vững nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú Chi giữ vững đạt danh hiệu “ Trong vững mạnh” Chúng mong tiếp tục nhận quan tâm đạo sâu sát Ban Thường vụ Huyện ủy, với tinh thần tâm cao, đoàn kết tri cán bộ, đảng viên chi bộ, chắn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trước dứt lời, xin chúc đồng chí lãnh đạo, quí đại biểu và toàn thể đảng viên Chi mạnh khoẻ Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 12- Đại biểu dự Đại hội cấp mắt => Đờng chí B: Tiếp theo Chương trình đại hội, xin Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XIII lên mắt, hạ quyết tâm => Đồng chí C: Kính thưa: - Chủ tịch Đại hội; 22 - Toàn thể Đại hội Chúng vừa Đại hội đảng viên Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 tin nhiệm, bầu làm đại biểu dự Đại hội cấp Đây vinh dự to lớn, bên cạnh chúng tơi thấy rõ trách nhiệm người đảng viên tập thể phân công, nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ xin hạ tâm trước tập thể đảng viên Chi A sau: 1- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định Đại hội Đảng cấp 2- Tập trung tri tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Văn kiện trình Đại hội Đảng cấp đồng thời phản ánh đầy đủ ý kiến Đại hội hôm Đại hội cấp 3- Nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ lực, đạo đức phẩm chất bầu vào Ban Chấp hành Đảng huyện, nhiệm kỳ 20202025 4- Sau kết thúc Đại hội cấp trên, tổ chức báo cáo kết Đại hội cho Chi Văn phòng Huyện uỷ Với vinh dự Đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên, xin hạ tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập thể Chi giao cho Xin chúc đờng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên Chi mạnh khoẻ Chúc Đại hội thành công tốt đẹp 13- Thông qua dự thảo Nghị Đại hội => Đồng chí B, xin mời đồng chí G – Thư ký đại hội thơng qua Dự thảo nghị quyết Chi A nhiệm kỳ 2020 – 2025 Xin mời đờng chí! => Đờng chi đồng chí G thư ký: Kính thưa đại hội, thay mặt thư ký đại hội xin thông qua Dự thảo nghị Chi A nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau (có văn riêng): (Đ/c G Thư ký đứng đợi Chủ tịch đại hội xin ý kiến biếu quyết) 14- Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu Nghị => Đồng chí B, Kinh thưa đại hội, thư ký đại hội vừa thông qua dự thảo nghị đại hội chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, xin ý kiến đại hội 23 Nếu đại hội thống dự thảo nghị quyết đại hội chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa trình bày, xin ý kiến biểu quyết,… Đại biểu nào có ý kiến khác (chờ giây), khơng có Như Đại hội thống 100% Xin cám ơn III- Bế mạc: 1- Phát biểu bế mạc: => Đồng chi C! Kinh mời đồng chi B, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội Kinh mời đờng chi! => Đờng chi B! Kính thưa: - Chủ tịch Đại hội; - Các đồng chí lãnh đạo; - Toàn thể Đại hội Qua ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc dân chủ! Đến cho phép thay mặt Chủ tịch Đại hội phép tuyên bố Đại hội đảng viên Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp (vỗ tay) Kính thưa Đại hội! Tại Đại hội, đảng viên phát huy tri tuệ, đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực vào dự thảo văn kiện cấp trên, văn kiện cấp Đặc biệt nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Chi nhiệm kỳ qua, nguyên nhân hạn chế phương hướng khắc phục nhiệm kỳ tới Đại hội, nghe ý kiến đạo đồng chi …………., Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy Thay mặt Đồn chủ tịch, Ban chấp hành Chi bộ, xin chân thành tiếp thu xin hứa lãnh đạo tổ chức thực có hiệu ý kiến quý báu Đờng thời triển khai thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề Đại hội tiến hành đầy đủ bước theo quy trình cơng tác nhân sự, lựa chọn đồng chi đủ tiêu chuẩn, lực bầu Ban Chấp hành khóa gờm có 03 đờng chi; bầu 02 đại biểu chinh thức 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp Thành công Đại hội hôm nhờ quan tâm đạo Huyện ủy, Tiểu ban Đại hội huyện, đờng chi lãnh đạo ban, ngành huyện có liên quan, với có mặt quý đại biểu; chuẩn bị tập thể cán bộ, đảng viên chi 24 Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành Chi chân thành cảm ơn đồng chi lãnh đạo, quý đại biểu tất đờng chi Kính thưa q Đại biểu Để Nghị vào sống, thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ, kêu gọi cán bộ, đảng viên Chi phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, sức khắc phục khó khăn để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề Cuối lời, kinh chúc đồng chi lãnh đạo; quý đại biểu, tất đồng chi mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt Xin trân trọng cảm ơn Chào cờ bế mạc; Đờng chi E Kính thưa đại hội! Đại hội đảng viên Chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đến hoàn thành chương trình đề thành cơng tốt đẹp Xin kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ (mở đĩa hát Quốc ca, Quốc tế ca) Xin mời đồng chí nghỉ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - 25 ... ký đại hội vừa thông qua dự thảo nghị đại hội chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025, xin ý kiến đại hội 23 Nếu đại hội thống dự thảo nghị quy ́t đại hội chi A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 vừa... tịch Đại hội, xin báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 - Chi có 13 đờng chi đảng viên (đều đảng viên chinh thức), có 02 đờng chi Nữ - Đảng viên triệu tập dự đại hội. .. bầu đại biểu dự Đại hội Đảng huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Với niềm tin đó, xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng viên Chi A, nhiệm kỳ 2020- 2025 Xin kinh chúc đồng chi mạnh khỏe, chúc Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình chi tiết kịch bản phân vai Đại hội Chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 2025 đúng nhất theo các quy định của Đảng hiện nay, Chương trình chi tiết kịch bản phân vai Đại hội Chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 2025 đúng nhất theo các quy định của Đảng hiện nay

Từ khóa liên quan