bài tập phương trình mặt phẳng dạng 512

9 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2020, 17:32

Hiện nay tình trạng dịch bệnh lan tràn việc học trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn . Thực tế việc học trực tuyến đã thể hiện nhiều vai trò trước đây , nhưng qua dịp này mới thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của nó hơn bao giờ hết . Trong quá trình học tập càng trở nên cấp thiết với các em đặc biệt là các em học sinh cuối cấp tôi xin cung cấp những tài liệu trực liên quan đến việc ôn tập của các em đối với những môn cơ bản hi vọng góp phần chung tay với tất cả các bạn giáo viên , các bạn học sinh và các độc giả quan tâm xây dựng hệ thống câu hỏi bổ ích và gắn liền quá trình ôn tập kiến thức ,ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng như các hình thức bổ xung kiến thức khác. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz DẠNG 5: PTMP QUA ĐIỂM, TIẾP XÚC VỚI MẶT CẦU Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình x  y  z  x  y  12 z   Mặt phẳng tiếp xúc với  S  điểm P  4;1;  có phương trình A x  y  z  13  B x  y  10 z  53  Câu 205: Trong không gian với hệ tọa độ C y  16 z  73  D x  y  z    S  : x  y  z  x  y  z  Mặt Câu 206: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  điểm A  3; 4;3 có phương trình phẳng tiếp xúc với A x  y  z  17  B x  y  z  17  C x  y  z  17  D x  y  z  17   S  : x2  y2  z  2x  y  4z   , Câu 207: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu    : x  y  z  11  Gọi  P  mặt phẳng vng góc với    ,  P  song song với mặt phẳng r v   1; 6;   P  tiếp xúc với  S  Lập phương trình mặt phẳng  P  giá vecto A x  y  z   x  y  z  21  B x  y  z   x  y  z   C x  y  z   x  y  z  21  D x  y  z   x  y  z  21   S  : x  y  z  x  y  12 z   Mặt Câu 208: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu phẳng sau tiếp xúc với  Q : 2x  y  4z   A  P : 2x  y  z   C  S ?  R  : 2x  y  2z    T  : 2x  y  2z   D B  S  :  x  1   y  3   z    Mặt phẳng  P  tiếp Câu 209: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  điểm A  2;1; 4  có phương trình là: xúc với mặt cầu A  x  y  z   B x  y  z   C 3x  y  z  34  Câu 210: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu D x  y  z   2  S  :  x  1   y  3   z    49 Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu A x  y  z  34  C x  y  z  55   S điểm M  7; 1;5  điểm M B x  y  z  55  D x  y  z  15  Câu 211: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với  S  : x  y  z  x  y  z   song song với    : x  y  12 z  10  x  y  12 z  26  x  y  12 z  26  � � � � x  y  12 z  78  x  y  12 z  78  A � B � x  y  12 z  26  � � x  y  12 z  78  C � x  y  12 z  26  � � x  y  12 z  78  D � ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz  S  :  x  1   y     z  5  Mặt phẳng  P  tiếp Câu 212: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  điểm A  2; 4;3 có phương trình xúc với mặt cầu A x  y  z   C 3x  y  z  54  2 B x  y  z  50  D x  y  z    S  :  x     y  1   z    mặt phẳng Câu 213: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  P  : x  y  m  Tìm tất giá trị thực tham số m để mặt phẳng  P  mặt cầu  S  có điểm chung A m  m  21 B m  9 m  31 C m  D m  1 m  21 2  S  :  x  1   y  3   z    Phương trình Câu 214: Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu  P  tiếp xúc với mặt cầu  S  điểm A  2;1; 4  ? phương trình mặt phẳng A  x  y  z   B 3x  y  z  34  2 C x  y  z   D x  y  z    S  : x  y  z  x  y  z   Tiếp Câu 215: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  điểm M  1; 2;  có phương trình diện A x  y  B z  C y  D x  2  S  :  x  1   y  1   z  1  Phương trình mặt Câu 216: Trong khơng gian Oxyz cho mặt cầu S M  0; 1;3 phẳng tiếp xúc với mặt cầu   điểm  y  z   A B  y  z   C x  y  z   DẠNG 6: PTMP QUA ĐIỂM, CẮT MẶT CẦU D x  y  z   A  3; 0;  B  1; 2;1 C  2;  1;  Câu 217: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm , Biết mặt phẳng qua B , C tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC có vectơ pháp tuyến  10; a; b  Tổng a  b là: A 2 B C D 1 2 S : x  y  z  x  y  z  11  P : 2x  y  z  m  Câu 218: Cho mặt cầu   mặt phẳng   S P Tìm m để   cắt   theo giao tuyến đường tròn có chu vi 6 A m  17; m  7 B m  17 C m  15 D m  DẠNG 7: PTMP QUA ĐIỂM, THỎA ĐK VỀ GÓC, KHOẢNG CÁCH A  2; 1; 2   d  có phương Câu 219: Trong khơng gian với hệ tọa độ Ozyz cho điểm đường thẳng x  y 1 z 1   1 Gọi  P  mặt phẳng qua điểm A , song song với đường thẳng  d  trình  P  lớn Khi mặt phẳng  P  vng khoảng cách từ đường thẳng d tới mặt phẳng góc với mặt phẳng sau đây? ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  y  z  10  C 3x  z   Hình học tọa độ Oxyz B x  y  3z   D x  y   A  0;0; 6  B  0;1; 8  C  1; 2; 5 Câu 220: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm , , D  4;3;8  Hỏi có tất mặt phẳng cách bốn điểm đó? A mặt phẳng B Có vơ số mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng M  1; 2;5     qua M Câu 221: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Số mặt phẳng cắt trục Ox , Oy , Oz A , B , C cho OA  OB  OC ( A , B , C không trùng với gốc tọa độ O ) A B C D A  1; 1;1 Câu 222: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng  P  :  x  y  z  11  Gọi  Q  mặt phẳng song song  P  cách A khoảng  Q Tìm phương trình mặt phẳng  Q  : x  y  z    Q  :  x  y  z  11  A  Q  :  x  y  z  11  B  Q : x  y  2z 1  C  Q  : x  y  z  11  D DẠNG 8: PTMP QUA ĐIỂM, THỎA ĐK KHÁC H  1; 2;3 ( P ) qua điểm H , cắt Ox, Oy, Oz Câu 223: Trong không gian Oxyz , cho điểm Mặt phẳng A, B, C ( P ) cho H trực tâm tam giác ABC Phương trình mặt phẳng A ( P) : x  y  z  14  B ( P) : x  y  z  13  C ( P) : x  y  z  11  D ( P) : x  y  z  10   Oxyz  , cho hai điểm A  0;8;2  , B  9; 7;23 mặt cầu  S  có phương trình Câu 224: Trong khơng gian 2  S  :  x  5   y  3   z    72 Mặt phẳng  P  : x  by  cz  d  qua điểm A tiếp  S  cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng  P  lớn Giá trị xúc với mặt cầu b  c  d A b  c  d  B b  c  d  C b  c  d  D b  c  d  H 1; 2;3 P Câu 225: Trong không gian Oxyz , cho điểm  Mặt phẳng   qua điểm H , cắt Ox, Oy, Oz P A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC Phương trình mặt phẳng   A ( P) : x  y  z  11  B ( P ) : 3x  y  z  10  C ( P ) : x  y  z  13  D ( P ) : x  y  z  14  A 1;  3;  B  2;  1;5  C 3; 2;  1 Câu 226: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm  ,  ABC  mặt phẳng qua A , trực tâm tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  P Tìm phương trình mặt phẳng   Gọi  P ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  y  z   C x  y  z   Hình học tọa độ Oxyz B x  y  z  16  D x  y  z  22  DẠNG 9: PTMP QUA DIỂM, VTPT TIM BẰNG TÍCH CĨ HƯỚNG Câu 227: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  : ax  by  cz  27  qua hai điểm A  3; 2;1 B  3;5;   Q  : 3x  y  z   Tính tổng , vng góc với mặt phẳng S  abc S  2 B S  12 C S  D S  4 A  Oxyz  , mặt phẳng    qua hai điểm A  2; 1;  , B  3;2; 1 vng góc Câu 228: Trong không gian    : x  y  z   có phương trình với mặt phẳng A 11x  y  z   B 11x  y  z  21  C 11x  y  z   D 11x  y  z  21   P  có phương trình x  y  z  Viết Câu 229: Trong không gian với hệ trục Oxyz cho mặt phẳng  Q  qua hai điểm H  1; 0;  K  0; 2;0  biết  Q  vng góc phương trình mặt phẳng  P  Q  : 2x  y  z    Q  : 2x  y  z   A B  Q  : 2x  y  z    Q : 6x  3y  4z   C D  A 2; 1;  B  3; 2; 1 Câu 230: Phương trình mặt phẳng   qua  , vng góc với mặt phẳng    : x  y  z   A 11x  y  z  21  B 11x  y  z  21  C 11x  y  z  21  D 11x  y  z  21  A  1; 2;3 B  0; 2; 1 Câu 231: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC với , , C  3; 0; 2  Phương trình mặt phẳng  ABC  góc với A 3x  y  z    P qua A , trọng tâm G tam giác ABC vuông B 12 x  13 y  10 z  16  D 12 x  13 y  10 z  16  C 3x  y  z   A  1; 1;5  ; B  0; 0;1  P  chứa A, B song song với Oy có phương Câu 232: Cho hai điểm Mặt phẳng trình là: A x  y  z   B y  z   C x  z   D x  z   A  1; 0;1 B  2;1;   P  : x  y  3z   Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua Câu 233: Cho ;  P điểm $A,B$ vng góc  Q : x  y  z    Q : x  y  z   A B  Q : x  y  z    Q : x  y  z   C D ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz A  2; 4;1 B  1;1;3  P : Câu 234: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm , mặt phẳng x  y  z   Một mặt phẳng  Q  qua hai điểm A , B vng góc với  P  có dạng ax  by  cz  11  Tính a  b  c A a  b  c  B a  b  c  C a  b  c  7 D a  b  c  10 A ( 2; 4;1) B ( - 1;1;3) Câu 235: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm , mặt phẳng ( P) : x - y + z - = Một mặt phẳng ( Q) qua hai điểm A , B vng góc với ( P ) có dạng: ax + by + cz - 11 = Khẳng định sau đúng? a � b; c  B a  b  c  C D a  b  c A  2; 4;1 , B  1;1;3 Câu 236: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua hai điểm A, B vng góc  P với mặt phẳng A x  y  11  B 2 y  z  11  C y  z   D y  z  11  A a  b  c DẠNG 10: PTMP QUA ĐIỂM, THỎA ĐK VỀ GÓC, KHOẢNG CÁCH A  1; 2;0  B  0; 4;  C  0;0; 3 Câu 237: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm , ,  P  qua A , gốc tọa độ O cách hai điểm B Phương trình mặt phẳng C?  P  : x  y  5z   P  : x  y  3z  A B  P  : 6 x  y  z   P  : x  y  3z  C D  P  qua C , M đồng Câu 238: Trong không gian Oxyz cho hai điểm C (0; 0;3) M (1;3;2) Mặt phẳng  P  có phương trình : thời chắn nửa trục dương Ox, Oy đoạn thẳng  P : x  y  z    P  : x  y  2z 1  A B  P : x  y  z    P  : x  y  2z   C D A  1;1;0  B  0; 1;  Câu 239: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm , Biết có hai mặt phẳng qua hai điểm A , O cách B khoảng Véctơ rvéctơ véctơ r pháp tuyến r hai mặt phẳng r n   1; 1; 3 n   1; 1;5  n   1; 1; 5  n   1; 1; 1 A B C D  P  qua điểm A  1;1;1 Câu 240: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng B  0; 2;  đồng thời cắt tia Ox , Oy điểm M , N (không trùng với gốc tọa độ O ) cho OM  2ON  P : 2x  3y  z    P : x  y  z   A B  P  : 2x  y  z    P  : 3x  y  z   C D ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz  P  : ax  by  cz  d  với c  qua Câu 241: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , biết mặt phẳng A  0;1;0  B  1;0;0   yOz  góc 60� Khi giá trị a  b  c hai điểm , tạo với mặt phẳng thuộc khoảng đây?  0;3  3;5  5;8  8;11 A B C D M  1; 2;1 N  1;0; 1 Câu 242: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho hai điểm ; Có mặt  A �B  cho AM  3BN phẳng qua M , N cắt trục Ox , trục Oy A , B A B C Vô số D DẠNG 11: PTMP QUA ĐIỂM, THỎA ĐK KHÁC A  1; 3; 2  B  2; 3;1   C  3;1  ; 2  D  1; 2; 3   P  qua AB , song song , , , Mặt phẳng  P với rCD Véctơ sau làr véctơ pháp tuyến r ? r n   1;1 ;1   n   1;1 ; 1 n   1;1 ;1  n   1; 1;1   A B C D M  2;1;  1 N  1;  1;0  Câu 244: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm , mặt phẳng  Q  : x  y  3z   Mặt phẳng  P  qua hai điểm M , N vng góc với mp  Q  có phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   Câu 243: Cho điểm C 3x  y  z   D 3x  y  z   S  : x  y  z  x  y  2z    Oxyz , Câu 245: Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt cầu Viết P   chứa Ox cắt mặt cầu theo đường tròn có chu vi 6 phương trình mặt phẳng A ( P) : y  z  B ( P) : y  z   C ( P) : y  z  D ( P) : y  z  A 0; 1;  B  1;1; 1 Câu 246: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  , mặt cầu 2  S  : x  y  z  x  y  z   Mặt phẳng  P  qua A , B cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn có phương trình A x  y   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   DẠNG 12: PTMP QUA DIỂM KHÔNG THẲNG HÀNG A  0; 2;1 ; B  3;0;1 ; C  1;0;0   ABC  là? Câu 247: Cho điểm Phương trình mặt phẳng A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z    P  qua điểm A  1; 2; 3 , B  2;0;0  C  2; 4; 5 có phương trình Câu 248: Mặt phẳng A x  y  z   B x – y  z –  C x – y  z –  D x  y  z –  A  2; 3;  B  3; 2;  Câu 249: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua ba điểm , C  4; 1;  có phương trình ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz A x  y   B y  z   C x  y   D x  y   Câu 250: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua điểm A(1; 2;0), B(0; 1;1), C (3; 1;2) Vecto vecto pháp tuyến  P  ? r r r r n  (3;  2;  9) n  (  3;  2;9) n  (  3; 2;9) n A B C D  (3;2;9) A  0;1;  B  2;0;3 Câu 251: Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng qua ba điểm , , C  3; 4;0  x  y  z  13  A B x  y  z  25  C x  y  z  15  D  x  y  z  11  A  2; 2; 1 , B  3; 0;3  , C  2; 2;  Câu 252: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua điểm A, B, C  P  : x  y  3z    P  : 2x  y  4z   A B  P  : x  y  4z    P  : 3x  y  z   C D A  1; 2;1 B  2; 1;  C  1;1;3 Câu 253: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho ba điểm , , Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A , B , C A x  y  z   C x  y  z  12  B x  y  z  10  D x  y  z   M  1; 2;3 Câu 254: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Gọi A , B , C hình  ABC  chiếu M trục Ox , Oy , Oz Viết phương trình mặt phẳng 6x  3y  2z   B x  y  3z   A x  y  3z   C 3x  y  z   D A  1;0; 1 , B  2;1;0  , C  0;1; 2  Câu 255: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm  ABC  ? Vectơ vec tơ pháp tuyến mặt phẳng uu r ur uu r uu r n4   1; 2;1 n1   1;1;  n2   1; 1; 2  n3   1; 2;1 A B C D A 1;6;  , B  5;1;3  , C  4;0;6  Câu 256: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm  Khi ABC  phương trình mặt phẳng  là: A 14 x  13 y  z  110  C 14 x  13 y  z  110  B 14 x  13 y  z  110  D 14 x  13 y  z  110  M  1; 2; 3 Câu 257: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm Gọi A , B , C hình chiếu Oy , z� Ox , y� Oz Phương trình mặt phẳng  ABC  M lên trục x� x y z   0 A B x  y  3z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A C x  y  z   Hình học tọa độ Oxyz D x  y  z   Câu 258: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P) qua ba điểm E  0; 2;3 , F  0; 3;1 , G  1; 4;  Viết phương trình mặt phẳng ( P)   A P : 3x  y  z     C P : 3x  y  z     B P : x  y  z     D P : x  y  z   A  5; 4;3    mặt phẳng qua hình chiếu Câu 259: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm Gọi    A lên trục tọa độ Phương trình mặt phẳng x y z    60  A B 12 x  15 y  20 z  10  x y z   1 D M  1;0;  N  -3;-4;1 P  2;5;3 Câu 260: Trong không gian Oxyz , cho điểm , , Phương trình mặt phẳng ( MNP ) C 12 x  15 y  20 z  60  A x  y  16 z  33  C x  y  16 z  31  B x  y  16 z  31  D x  y  16 z  31  A  1;0;1 , B  2;1;3 ; C  1; 4;0  M  x; y; z  M � ABC  Câu 261: Cho điểm , gọi điểm với mối liện hệ x, y, z A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D 3x  y  z   Câu 262: Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A x  y  z  13  C x  y  z  17  A  1; 1;  , B  2;1;0  , C  0;1;3  là: B 3x  y  z  17  D x  y  z  13  Câu 263: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng (Q) qua điểm không thẳng hàng M (2; 2;0), N (2;0;3) , P(0;3;3) có phương trình A x  y  z   B 9 x  y  z   C x  y  z  30  D 9 x  y  z  30  A  3;0;0  , B  0;3;0  C  0;0;3 D  1;1;1 Câu 264: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm , , E  1; 2;3 Hỏi từ điểm tạo tất mặt phẳng phân biệt qua điểm điểm đó? A mặt phẳng B mặt phẳng C 10 mặt phẳng D 12 mặt phẳng S  1;6;  A  0;0;6  B  0;3;0  Câu 265: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm , , , C  2;0;  Gọi H chân đường cao vẽ từ S tứ diện S ABC Phương trình mặt phẳng qua ba điểm S , B , H A x  y  z   B x  y  z  15  ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A C x  y  z  15  Hình học tọa độ Oxyz D x  y  z   Câu 266: [2017] Trong không gian cho điểm M (1; 3; 2) Có mặt phẳng qua M cắt trục tọa độ A, B, C mà OA  OB  OC �0 A B C D A  1;1;1 B  0; 2;  Câu 267: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm , gọi Ox hình chiếu M Oy , , M Mặt phẳng sau song song với mp N ? A C  P : 2x  3y  z    P  : 3x  y  z   B OM  2ON D O ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ... có tất mặt phẳng cách bốn điểm đó? A mặt phẳng B Có vơ số mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng M  1; 2;5     qua M Câu 221: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Số mặt phẳng. .. Oxyz , cho điểm , , E  1; 2;3 Hỏi từ điểm tạo tất mặt phẳng phân biệt qua điểm điểm đó? A mặt phẳng B mặt phẳng C 10 mặt phẳng D 12 mặt phẳng S  1;6;  A  0;0;6  B  0;3;0  Câu 265: Trong... không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng  P  :  x  y  z  11  Gọi  Q  mặt phẳng song song  P  cách A khoảng  Q Tìm phương trình mặt phẳng  Q  : x  y  z    Q  : 
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập phương trình mặt phẳng dạng 512, bài tập phương trình mặt phẳng dạng 512

Từ khóa liên quan