Bài tiểu luận về dân tộc

11 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2020, 20:58

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm dân tộc: I - Dân tộc là kết tinh của một quá trình lâu dài của xã hội loài người Trước dân tộc xuất hiện, loài người trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc - Cho đến nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, đó có hai nghĩa được dùng phổ biến nhất:  Theo nghĩa hẹp, dân tộc là các tộc người một quốc gia nhiều dân tộc khác Đây là những cộng đờng có chung những đặc điểm sau đây: Có Có Có Có chung ngơn ngữ chung lịch sử, nguồn gốc chung nét văn hóa đặc sắc ý thức tự giác dân tộc  Theo nghĩa rộng, dân tợc tồn bợ dân cư của mợt nước Đây là mợt cợng đờng người hình thành lịch sử có những điểm chung: Có chung mợt lãnh thở quốc gia Có quốc ngữ - ngơn ngữ chung cho quốc gia đó Chung một nền kinh tế - trị nhất định Có thống nhất về truyền thống văn hóa  Phân biệt dân tộc, sắc tộc, thị tộc, bộ lạc, bộ tộc - II Sắc tộc, chủng tộc được nói đến những cộng đồng dựa vào những đặc điểm tự nhiên màu da, cấu tạo tự nhiên của thể Thị tộc những cộng đồng người có trước dân tộc, tồn tại xã hội Công xã nguyên thủy, dựa sở có chung huyết thống Bợ tợc hình thức cợng đờng người hình thành dựa sở liên kết nhiều bộ lạc với Sự hình thành dân tợc Thị tộc Bộ lạc Bộ tộc Dân tộc - Ở phương tây, dân tộc hình thành sở mợt bợ tợc hay mợt số bộ tộc liên kết sống một vùng lãnh thở, hình thành, gắn bó với xác lập của PTSXTBCN Chính hình thành phát triển của PTSXTBCN đòi hỏi phải có: o o o o o Sự thống Sự thống Sự thống Sự thống Sự thống nhất nhất nhất nhất nhất thị trường lãnh thổ về phủ thuế quan tiền tệ - Ở phương đơng, dân tợc hình thành sớm trước CNTB, nhiều nhân tố thúc đẩy trình dựng nước giữ nước III Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc a) Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản thời kì độc quyền, V.I Lênin đã phát hiện hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc: - Xu hướng thứ nhất, phâ n l ập tá ch để phát triển Xu hướng gắn liền với giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản thức tỉnh và trưởng thành của ý thức dân tộc Biểu hiện của xu hướng này là kích thích đời sống phong trào dân tợc, thành lập quốc gia đợc lập có phủ, hiến pháp, thị trường, phục vụ cho phát triển của chủ nghĩa tư bản - Xu hướng thứ hai, liên kết lại để phát triển Khi dân tộc đời gắn liền với việc mở rộng và tăng cường quan hệ kinh tế, xoá bỏ ngăn cách giữa dân tộc, từ đó hình thành nên một thị trường giới, Chủ nghĩa tư bản trở thành mợt hệ thống Chính phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học - công nghệ đã xuất hiện nhu cầu xoá bỏ ngăn cách giữa dân tợc, thúc đẩy dân tợc xích lại gần Xu hướng nổi bật giai đoạn đế quốc chủ nghĩa  Hai xu hướng vận động điều kiện của CNĐQ gặp nhiều trở ngại Bởi vì, ngụn vọng của dân tợc được sống đợc lập, tự bị sách xâm lược của CNĐQ xoá bỏ Chính sách xâm lược của CNĐQ đã biến hầu hết dân tộc nhỏ bé trình đợ lạc hậu thành tḥc địa phụ tḥc của nó Xu hướng dân tợc xích lại gần sở tự nguyện và bình đẳng bị chủ nghĩa đế quốc phủ nhận Thay vào đó họ áp đặt lập những khối liên hiệp nhằm trì áp bức, bóc lợt đối với dân tộc khác, sở cưỡng bức bất bình đẳng  Vì vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, điều kiện của CNXH, chế độ người bóc lợt người bị xố bỏ tình trạng dân tộc áp bức, đô hộ dân tộc khác mới bị xoá bỏ đó hai xu hướng khách quan của phát triển dân tộc mới có điều kiện để thể hiện đầy đủ Quá độ từ CNTB lên CNXH quá độ lên một xã hội thực tự do, bình đẳng, đoàn kết hữu nghị giữa người người toàn giới b) Biểu hai xu hướng thời đại ngày Hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc V.I Lênin phát hiện phát huy tác dụng thời đại ngày với những biểu hiện rất phong phú và đa dạng  Xét phạm vi quốc gia XHCN có nhiều dân tộc: - Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, hai xu hướng phát huy tác động chiều, bổ sung, hỗ trợ cho Sự tự chủ, phồn vinh của dân tộc tạo điều kiện vật chất - tinh thần để hợp tác với dân tộc anh em Tuy nhiên, hồ qụn giữa dân tợc không làm mất sắc thái của từng dân tộc Ngược lại, nó được bảo lưu, giữ gìn phát huy tinh hoa, bản sắc của từng dân tộc  Xét phạm vi giới, tác động hai xu hướng khách quan thể điểm sau đây: - Thời đại hiện thời đại mà dân tộc thuộc địa, phụ thuộc đã đứng lên xố bỏ nơ dịch, áp bức giành qùn tự chủ định vận mệnh dân tộc mình lựa chọn nền trị, đường phát triển của dân tộc, quyền bình đẳng với dân tộc khác, Đây là mục tiêu vì độc lập dân tộc, thực chất chống chủ nghĩa đế quốc, chống kì thị dân tộc, phân biệt chủng tộc - Các dân tộc ngày có xu hướng xích lại gần để trở thành một quốc gia thống nhất theo nguyên trạng của lịch sử - Các dân tợc có tương đờng về địa lí, mơi trường, mợt số giá trị văn hoá, muốn tạo thành những liên minh dân tộc sở những lợi ích chung, muốn dựa vào để khắc phục những khó khăn trước mắt nhằm phát triển kinh tế giải một số vấn đề chung chiến tranh, môi trường, dịch bệnh, nghèo đói, Tóm lại, dân tợc ngồi việc hợi nhập phải tìm giải pháp hữu hiệu để giữ gìn phát huy bản sắc của dân tợc mình Chính sách đối ngoại của Đảng Cợng sản Việt Nam "Giữ vững độc lập, tự chủ đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại" IV CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN - Dựa quan điểm của C Mác - Ph Ăngghen về vấn đề dân tộc, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng giới cách mạng Nga, đờng thời phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc gắn liền với trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, nhất là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, V.I Lênin đã khái quát thành Cương lĩnh dân tộc Trong tác phẩm Về quyền dân tộc tự quyết, Người nêu rõ "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả dân tộc lại Đó là Cương lĩnh dân tợc mà chủ nghĩa Mác, kinh nghiệm tồn giới, kinh nghiệm của nước Nga dạy cho công nhân" Cương lĩnh dân tộc của Đảng Cộng sản bao gồm ba nội dung bản sau đây: Các dân tộc hồn tồn bình đẳng - Bình đẳng là qùn thiêng liêng của các dân tộc, là mục tiêu phấn đấu của các dân tộc; Các dân tộc dù lớn hay nhỏ; khơng phân biệt số đơng, số ít,trình đợ phát triển cao hay thấp đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ lĩnh vực của đời sống xã hội - Không có dân tộc nào tự cho mình có đặc quyền đặc lợi đối với dân tộc khác Trong một quốc gia quyền bình đẳng giữa các tộc người phải được pháp luật bảo vệ và cụ thể hoá lĩnh vực của đời sống xã hội Tuy nhiên, TKQĐ lên CNXH bình đẳng giữa các dân tộc chưa thể thực hiện được mà phải thực hiện quá trình phát triển của CNXH - Chống những biểu hiện trái với quyền bình đẳng dân tộc Đó là: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc sôvanh, chủ nghĩa dân tợc hẹp hòi chủ nghĩa phát xít mới; gắn liền với c̣c đấu tranh xây dựng một trật tự kinh tế giới mới; chống áp bức bóc lợt của các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về kinh tế Các dân tộc quyền tự - Quyền tự thực chất một nội dung của quyền bình đẳng Đó là quyền làm chủ của dân tợc đối với vận mệnh của dân tợc - Qùn tự có tính chất hai mặt Mợt mặt, quyền tự phân lập về trị, có nghĩa là phân lập của dân tộc với tư cách là một quốc gia độc lập Mặt khác, qùn dân tợc tự qùn tự nguyện liên bang với dân tộc khác sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ Thực tiễn Lê nin đã giải rất khoa học vấn đề dân tộc cách mạng XHCN Nga: – Trước cách mạng Tháng mười, Lênin ủng hộ xu hướng tách làm thất bại sách sơ vanh đại Nga và làm suy yếu chế độ Nga hoàng, tạo điều kiện thuận lợi cho CM tháng 10 nổ và giàng thắng lợi – Sau cách mạng Tháng mười, Lênin ủng hộ liên hiệp tự nguyện thành lập liên bang nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, xóa bỏ thù hằn giữa các dân tộc; tăng sức mạnh cho cách mạng đập tan bao vây của các nước đế quốc, xây dựng thành công XHCN (Ngày 31/12/1922 Lênin định thành lập Liên bang các nước cợng hòa Xô viết, gọi tắt là Liên Xô Tuy nhiên đến tháng 12/1991 Liên Xô lại tách thành 15 nước cợng hòa; đó mợt số nước liên minh lỏng lẻo, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập SNG) Liên hiệp công nhân tất dân tộc - Là sở đảm bảo cho đoàn kết GCCN giải vấn đề dân tộc; đồng thời nó là mục tiêu phấn đấu để GCCN giới thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: “Vô sản tất nước dân tộc bị áp đồn kết lại” - Đây là nợi dung xuyên suốt của cương lĩnh, phản ánh thống nhất về bản chất của phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; giải vấn đề dân tộc quan hệ với vấn đề giai cấp - Liên hiệp công nhân dân tộc thực chất là đoàn kết, thống nhất lực lượng tiến bộ đấu tranh hồ bình, nghiệp giải phóng giai cấp dân tộc Khi chủ nghĩa tư bản trở thành một hệ thống, giai cấp tư sản mợt lực lượng quốc tế giai cấp vơ sản phải liên hiệp lại để chống kẻ thù chung của mình, giải phóng mình, đờng thời giải phóng tồn nhân loại Ph Ăngghen đã viết: Không khôi phục lại độc lập thống cho dân tộc phương diện quốc tế, khơng thể thực đồn kết giai cấp vô sản hợp tác hồ bình tự giác dân tộc để đạt mục đích chung Mối quan hệ nội dung cương lĩnh: Tuy có tính đợc lập tương đối song các nội dung lại có quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau; đó nội dung liên hiệp GCCN các dân tộc là tư tưởng quan trọng nhất Ý nghĩa: Nó vạch rõ bản chất, phương hướng giải vấn đề dân tộc, là sở lý luận, phương pháp luận cho các Đảng cộng sản về việc giải vấn đề dân tộc cách mạng XHCN - Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lê nin được Hờ Chí Minh coi là cẩm nang thần kỳ, là mặt trời soi sáng đường tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam Khi bắt gặp cương lĩnh dân tộc của CN Mác -Lê nin, Người đã từng nói: "Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ là cái cần thiết của chúng ta, là đường giải phóng của chúng ta" V ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY Đặc điểm quan hệ dân tộc Việt Nam a) Khái quát trình hình thành phát triển dân tộc Việt Nam Dân tợc Việt Nam được hình thành bao giờ và nào? Câu hỏi này đã được đặt từ những năm 60 của kỉ XX Cho đến nay, nhiều ý kiến khác tiếp tục tranh luận Tuy nhiên, nhà khoa học tương đối thống nhất ý kiến cho rằng: dân tợc Việt Nam được hình thành từ rất sớm lịch sử không gắn với đời của chủ nghĩa tư bản Theo những kết quả nghiên cứu khoa học Việt Nam mợt những nôi của loài người Lịch sử dân tộc ta gắn liền với truyền thống chống giặc ngoại xâm chống thiên tai, đặc biệt vấn đề trị thuỷ Nước ta gồm 54 dân tộc Dân tộc Kinh dân tợc đơng nhất, chiếm 87% Các dân tợc lại chiếm 13% Mười dân tợc có số dân dưới triệu đến 100 ngàn người là: Tày, Nùng, Mường, Thái, Khơme, H'Mông, Dao, Ja rai, Bana, Êđê; 20 dân tợc có số dân dưới 100 ngàn người; 16 dân tợc có số dân dưới 10 ngàn đến ngàn; dân tợc có số dân dưới ngàn là: Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Ơ Đu, Brâu Đồng bào dân tộc thiểu số nước ta cư trú địa bàn rợng lớn 3/4 diện tích đất nước, chủ yếu miền núi, biên giới, hải đảo một số đồng Nhiều tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, các dân tộc thiểu số chiếm 70% dân số Cao Bằng tỉnh có số lượng đờng bào dân tợc người đơng nhất, chiếm khoảng 92% b) Đặc điểm dân tộc Việt Nam - Đặc điểm nổi bật quan hệ giữa dân tộc nước ta liên kết cộng đồng đã đạt đến mức độ bền vững, ý thức tự giác dân tộc người phát triển rất sớm Đó là ý thức đợc lập, lòng tự hào, tự tơn dân tộc Truyền thống yêu nước trở thành cờ đoàn kết dân tợc anh em q trình dựng nước giữ nước Tình cảm dân tợc được bồi đắp, nâng niu trân trọng qua hàng nghìn năm lịch sử Từ có Đảng lãnh đạo, tính cộng đồng dân tộc được củng cố nâng lên thành một chất lượng mới Các dân tộc cộng đờng Việt Nam đều có đờng thuận nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ quốc - Các dân tộc đất nước ta có truyền thống đồn kết đấu tranh dựng nước, giữ nước, xây dựng cộng đồng thống Do những yếu tố đặc thù của nền kinh tế lúa nước, một kết cấu công xã nông thôn bền chặt xuất hiện rất sớm Trải qua lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc ta trở thành một quốc gia dân tộc thống nhất dưới chế độ phong kiến Đoàn kết dân tộc là xu hướng khách quan lợi ích, vận mệnh lịch sử, tương lai và tiền đồ của dân tộc - Cư trú dân tộc Việt Nam xen kẽ dân tộc + Hình thái cư trú xen kẽ giữa dân tộc ngày càng gia tăng, từng khu vực nhất định có những dân tộc sống tương đối tập trung không hình thành địa bàn riêng biệt + Các dân tộc nước ta khơng có lãnh thở riêng, khơng có nền kinh tế riêng Sự thống nhất hữu giữa dân tộc quốc gia ngày càng được củng cố + Tình trạng cư trú xen kẽ giữa dân tộc nước ta một điều kiện thuận lợi bản để tăng cường quan hệ dân tợc Tuy nhiên, tình trạng có tính hai mặt: "Mợt mặt là điều kiện để tăng cường hiểu biết nhau, đồn kết, xích lại gần nhau; mặt khác, cần đề phòng trường hợp có thể chưa thật hiểu nhau, khác về phong tục, tập quán, làm xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp về lợi ích, nhất lợi ích kinh tế, dẫn tới khả va chạm những người thuộc dân tộc sinh sống một địa bàn" - Các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế - xã hội không Do điều kiện tự nhiên, xã hội hậu quả của chế đợ áp bức, bóc lợt, xâm lược lịch sử nên trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hợi giữa dân tợc chênh lệch đáng kể Đây là một đặc trưng cần hết sức quan tâm nhằm từng bước khắc phục tình trạng để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc - Nền văn hoá Việt Nam văn hoá thống đa dạng, dân tộc anh em có giá trị sắc thái văn hoá riêng Các dân tộc Việt Nam đều có đời sống văn hoá mang bản sắc phong phú, đa dạng, phản ánh truyền thống lịch sử, đời sống tinh thần niềm tự hào dân tộc Đặc trưng của sắc thái văn hoá dân tợc bao gờm tiếng nói, chữ viết "Về ngơn ngữ, dân tợc nước ta đều có tiếng nói riêng - tiếng "mẹ đẻ" và đến đã có 26 dân tợc có chữ viết " - Cư trú địa bàn chiến lược: Các dân tộc thiểu số chiếm 13% dân số cả nước lại cư trú địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, có quan hệ dòng tợc với dân tợc các nước láng giềng khu vực Tóm lại, xuất phát từ trình hình thành, phát triển và đặc trưng bản của dân tộc ta, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tợc, coi đó là vấn đề trị - xã hợi rợng lớn, tồn diện gắn với mục tiêu xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Quan điểm, sách dân tợc Đảng Nhà nước ta hiện  Quan điểm: Vấn đề DT và đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược, bản cấp bách của CMVN hiện Các dân tộc đại gia đình Việt nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ tiến bộ, thực hiện thắng lợi nghiệp CNH, HĐH xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cơng tác dân tợc và thực hiện sách dân tợc là trách nhiệm của toàn Đảng, tồn dân, của cả HTCT  Những sách dân tộc Đảng Nhà nước ta Trong Văn kiện Đại hợi đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã nêu rõ: Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tợc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng Chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với dân tợc "giữ gìn, làm giàu, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp giữa dân tộc; thực hiện công xã hội giữa dân tộc, giữa miền núi miền xi" Những sách cụ thể là: - Chính sách phát triển kinh tế hàng hoá vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng vùng, khai thác được mạnh của vùng dân tợc Đây sách quan trọng nhất để giảm dần chênh lệch về phát triển kinh tế Tại Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Đảng ta đã đề mục tiêu cụ thể đến năm 2010 "Các vùng dân tợc miền núi bản khơng hợ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; 90% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; xố tình trạng nhà tạm, nhà dột nát; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã." Cụ thể là: + Phải thực hiện tốt sách giao đất, giao rừng, tạo điều kiện cho đồng bào chủ động sản xuất, gắn bó với đất rừng Cần "Có sách thu hút dân cư đến sinh sống vùng đất biên giới, hải đảo thưa dân" + Thực hiện sách định canh, định cư cho đồng bào dân tợc thiểu số (Hiện nước ta có khoảng triệu người sống du canh, du cư) + Đẩy mạnh phân công lao động xã hội để hình thành cấu dân cư mới vùng dân tộc thiểu số, tạo động lực thúc đẩy dân tộc phát triển kinh tế + Chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, xoá đói giảm nghèo trọng xây dựng các sở hạ tầng miền núi - Tơn trọng lợi ích, truyền thống, văn hố, ngơn ngữ, tập qn, tín ngưỡng đồng bào dân tộc; Đây là vấn đề quan trọng tế nhị, cần lắng nghe ý kiến của đồng bào có sách cụ thể nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Thực hiện và đảm bảo về mặt pháp lý quyền bình đẳng giữa ngôn ngữ lãnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện để có được quyền bình đẳng thực tế của ngôn ngữ tất cả các lĩnh vực; đờng thời có sách tích cực để phở biến nhanh chóng sâu rợng trình đợ cao ngôn ngữ phổ thông - Tiếng Việt dân tộc thiểu số nước ta Tiếng Việt ngôn ngữ chung, để giao lưu văn hoá giữa dân tộc Việt Nam với dân tộc khác giới - Ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo miền núi, coi trọng đào tạo cán trí thức thuộc em dân tộc thiểu số C ần hỗ trợ lẫn giữa đội ngũ cán bộ thuộc dân tộc cả nước Cần có sách đãi ngợ vật chất, tinh thần xứng đáng để cán bộ sau được đào tạo trở về xây dựng yên tâm đóng góp cho quê hương, rút dần khoảng cách về phát triển, tạo điều kiện để miền núi tiến kịp miền xuôi - Chính sách ưu tiên với cán cơng tác vùng dân tộc người - Tăng cường đầu tư phát triển giao thông, giáo dục, y tế cho đồng bào dân tộc ... tác phẩm Về quyền dân tộc tự quyết, Người nêu rõ "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả dân tộc lại Đó là Cương lĩnh dân tộc... QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY Đặc điểm quan hệ dân tợc Việt Nam a) Khái qt q trình hình thành phát triển dân tộc Việt Nam Dân tộc Việt Nam được hình... Mười dân tợc có số dân dưới triệu đến 100 ngàn người là: Tày, Nùng, Mường, Thái, Khơme, H'Mông, Dao, Ja rai, Bana, Êđê; 20 dân tợc có số dân dưới 100 ngàn người; 16 dân tợc có số dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận về dân tộc , Bài tiểu luận về dân tộc