Bai thi so 2 quản lý hành chính nhà nước

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 23:23

PHẦN THI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCCâu 1. Nội dung quản lý hành chính nhà nước?Trả lời: Quản lýhành chính nhà nước là sự tác động có tô chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đôi với các quá trình xã hội và các hoạt động cùa công dân, do các cơ quan trong hệ thông hành pháp từ Trung ương đến cơ sờ tiến hành đế thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triên các mối quan hệ xã lội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp cua công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc.Nội dung quản lý hành chính nhà nước: Trong quá trình thực thi quyên hành pháp, các cơ quan quản lv hành chính nhà nước tiến hành các hoạt động: PHẦN THI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu Nội dung quản lý hành nhà nước? Trả lời: Quản lýhành nhà nước tác động có tô chức điều chỉnh quyền lực nhà nước đơi với q trình xã hội hoạt động cùa công dân, quan hệ thông hành pháp từ Trung ương đến sờ tiến hành đế thực chức nhiệm vụ Nhà nước, phát triên mối quan hệ xã lội, trì trật tự, an ninh, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp cua công dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tô quốc Nội dung quản lý hành nhà nước: Trong q trình thực thi quyên hành pháp, quan quản lv hành nhà nước tiến hành hoạt động: - Hoạt động lập quy hành chính: Các quan quan lý hành nhà nước có thâm quyền ban hà:ih vân quy phạm pháp luật đê cụ thê hóa quy định ph.ip luật quan lập pháp ban hành Hoạt động lập quy hành ch.nh tạo sớ pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành co quan quàn lý hành nhà nước Cụ thê:Chính phủ có thẩm quyền ban hành nghị định; nghị liên tịch + Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, nghị Quốc hội; pháp lệnh, nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, định Chủ tịch nước Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy 'ủa bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phũ •ơ quan khác thuộc thẩm quyền thành lập Chính phủ Nghị định quy định biện pháp cụ thể để thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ Nghị định quy định vấn đề cần thiết chưa đù điều kiện xây dựng thành luật, pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quàn lý đất nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội Việc ban hành nghị định phải đồng ý ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị liên tịch Chính phủ với quan Trung Ương tổ chức trị - xã hội ban hành để hướng dẫn t ũ hành vấn đề pháp luật quy định việc tổ chức trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành định: Quyết định quy định biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt đỏng cùa Chính phủ hệ thong hành nhà nước từ Trung uong đến cơsờ, chế độ làm việc với thành viên Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vấn đề khác thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định biện pháp đạo, phối hợp hoạt động cua thành viên Chính phủ, kiểm tra hoạt động bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phù, ủy ban nhân dân cấp việc thực chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có thẩm quyền ban hanh thông tư; thông tư liên tịch:Thông tư quy định chi tiết thi hành luật, nghị Ọuốc hội; pháp lệnh, nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội; lenh, định Chủ tịch nước; nghị định cùa Chính phủ; định cùa Thủ tướng Chính phủ Thơng tư quy định quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, lĩnh vực phụ trách Thơngtư quy định biện pháp để thực chức quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách vấn đề khác Chính phủ giao.Thơng tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang VỚI Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nh.in dân tối cao ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống pháp luật hoạt động tố tụng vấn đề khác licn quan đên nhiệm vụ, quyền hạn quan Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành định, thị:Quyết định, chi thị ban hành để quy định biện pháp cụ thê thi hành luật tô chức triên khai hoạt động quản lý mặt đời sống địa bàn.Quyết định, chi thị ban hành để chấp hành nghị quyêt cùa Hội đồng nhản dân cấp.Quyết định, thị ban hành để chấp hành văn quan nhà nước cấp Hoạt động ban hành tỏ chức thực quvết định hành chính: Để thực quản lý, điều hành nội quan quản lý hành nhà nước mặt đời sông xã hội, quan quản lý hành nhà nước ban hành tố chức thực quyêt định hành Thực việc ban hành tơ chức thực đinh hành giúp hộ thống hành vận động phát triển theo yêu cầu chung xã hội Đồrtg thời, ban hành tẻ chức thực định hành chính, chủ thể quản lý hành nhà nước trì vận động phát triển đối tượng tham gia vào trình kinh tế, xã hội theo mục ticu quàn lý định trước Hoạt động kiêm tra, đánh giá: Trong trình quản lý, điều hành hành chính, quan quản lý hành phải thực kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động đối tượng quản lý Việc kiểm tra đánh giá niệu hoạt động phải tiến hành thường xuyên nọi mặt hoạt động đối tượng quản lý Thực tôt hoạt lộng đảm bào cho hoạt động dối tượng quản lý lược thực theo quy đinh, đồng thời phát kịp thờinhững sai lệch, vi phạm để có biện pháp xử lý khắc phục hậu Kiểm tra, đánh giá biện pháp bảo đàm hiệu lực, hiệu hoạt động cùa đối tượng quản lý, góp phẩn vào ổn định phát triên bền vững xã hội Câu Nêu nguyên tắc cụ thể lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức sở? Trả lời: Lựa chọn, bố trí, sử dụng đủng cán phát huy hiệu qua hoạt động tố chức đó, điều kiện để cán cống hiến, phát huv lực, đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái vồ tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, vièn Do đó, việc lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ, còng chức sơ phải đảm bảo ngu ven tăc cụ thê sau đây: - Trên sở đánh giá cán bộ, tiến hành quy trình, quy hoạch cán lành đạơ, quản lý, bảo đàm nguyên tấc tặp trung dân chu, cõng tàm, khách quan, lựa chọn người tiêu biêu nhât vêphẩm chất, tư tưởng trị, đạo đức, lối sống khả hoàn thánh nhiệm vụ - xem bước đầu “sơ tuyển” quy trình lựa chọn cán Bước hai là, lựa chọn số cán quy hoạch, luân chuyên địa phương lĩnh vực cơng tác khác, ngành khác, mơi trường khó khăn gian khổ đề rèn luyện, thử thách, sàng lọc cán Qua thời gian luân chuyển người phát huy tốt lực, thể đầy đủ bán lĩnh, thực tốt nhiệm vụ phân cóng, làm chuyên biến tình hình địa phương, đơn vịmà cáu đỏ luân chuyên tới, đứng vững trước thừ thách cam gL, cám dỗ vật chất lựa chọn đế cất nhắc, bô tri dảm nhiệm tnọng trách cao sau hoàn thành nhiệm vụ luân chuyền Đây xem giai đoạn “thu hoạch” sau trình “vun bón, chăm sóc” Đồng thơi, qua luân chuyên, thử thách từ thực tiền, cung giúp cấp ùy đánh eiá, nhìn nhận xác trình độ, nang lực đồng chi chưa hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ đê b I tri, sẳp xếp lại cho phù hợp Tuy nhiên, lựa chọn cán tốt chưa đu, cân phái biết khéo lco bố trí, sừ dụng cán chỗ, đ mg sơ trường phát huy tốt lực cán xếp, bo trí cán phải vừa tầm, không cao thấp với khả nung cán Song qua đúc kết từ thực tiễn, cán trẻ, có triên vọng bố trí giữ trọng trách cao so với knả dế tạo động lực phấn đấu, giúp cán phát triển nhanh hơn, trưởng thành sớm Ngun tắc bố trí cán bộ, cơng chức sở: Có thể khẳng định việc lựa chọn, bố trí sừ dụng can góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối phẩm chất trị, đạo đức lối sống, cán đảng viên nay, sai lệch, vi phạm để có biện pháp xử lý khắc phục hậu Kiểm tra, đánh giá biện pháp bảo đàm hiệu lực, hiệu hoạt động cùa đối tượng quản lý, góp phẩn vào ổn định phát triên bền vững xã hội Với phân tích đây, việc lựa chọn, tuyển dụng, bố trí, sư dụng cán bộ, công chức sớ phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: Đặt lãnh đạo thống cấp ủy đảng Căn vào nhu cầu cơng việc, vị trí cơng tác sơ lượng chức danh cản lựa chọn Căn vào nhu cầu cơng việc, vị trí cơng tác số lượng chức danh cần bố trí Chỉ xếp cán bộ, cơng chức có đủ tiêu chuẩn lực thực nhiệm vụ Quan tâm cán bộ, công chức trẻ Mạnh dạn giải cho việc cán bộ, công chức không đạt tiêu chuẩn (lớn tuôi, sức khỏe yêu, lực yếu, không đủ điều kiện đào tạo) Dựa vào quy hoạch cán bộ, công chức đê bố trí, phân cơng cán bộ, cơng chức theo yêu cầu công việc, phù hợp với lực, chuyên môn đào tạo Một cán bộ, công chức đàm nhận thêm chức danh, phụ trách thêm lĩnh vực công việc Câu 3: kiểm tra hành Nhà nước? Trả lời: - Khái niệm kiểm tra hành chính: Kiêm tra khải niệm thường sử dụng hoạt động quản lý Theo Tử điển ĩìếnẹ Việt, kiểm tra xem xét tình hình thực tế đê đánh giá, nhận xét Dưóri góc độ quàn lý hành nhà nước, kiểm tra hành xác định là: Kiểm tra hành chức hoạt động quản lý quan hành nhà nước người có thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực nhiệm vụ, kế hoạch đối tượng kiểm tra, phát hành vi vi phạm pháp luật, thiếu sót hoạt động cua quan, tơ chức, cá nhân, qua áp dụng biện phap xử lý, khắc phục thiếu sót nhàm nâng cao hiệu lực va hiệu qua quản lý nhà rurớc Các hình thức kiểm tra hành chính: Kiêm tra hành hoạt động quan trọng quy tình qn lý hành nhà nước Để phát huy hiệu công tác kiêm tra, người ta sừ dụng nhiều hình thức kiểm tra khác như: kiêm tra thường xuyên theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất vv; Theo tiên hành kiêm tra, có: Kiểm tra hành theo kế hoạch: Kiểm tra hành theo ke hoạch hình thức kiểm tra theo chủ thể kiểm tra hành tiến hành hoạt động kiểm tra cách thường xuyên, theo kế hoạch định trước với nội dung kiêm tra bao hàm tồn hoạt động sơ lĩnh vực hoạt động đôi tượng thuộc thẩm quyền quản lý Hoạt động kiêm tra theo kế hoạch tiến hành bời quan hành chinh nhà nước thẩm quyền chung gồm Chính phủ, Uy ban nhân dân cấp quan quàn lý Đối với ủy ban nhân dân cấp, việc kiểm tra thực phạm vi, lĩnh vực quản lý ủy ban nhân dân, mang tính quyên lực nhà nước, có quyền quvêt dịnh quản lý hành nhà nước buộc cá nhân, tồ chức phải thi hành.Hoạt động kiêm tra hành theo kê hoạch có thê tiến hành bơi quan quản lý ngành hay lĩnh vực (bộ, cư quan ngang bộ, cư quan thuộc Chính phú có chức quản lý ngành hay lĩnh vực, quan chuyên môn thuộc Ưy ban nhân dân) Hoạt động nhằm kiểm tra việc chấp hành phap luật quy tắc quản lý ngành hay lĩnh vực quàn lý thống nước - Kiểm tra hành đột xuất: Trong hoạt dộng quàn lý hành nhà nước, dế hồn thành nhiệm vụ chức nâng mình, xử lý kịp thời tình hng phát sinh, đáp ứng ycu cầu, kiến nghị đáng cua cơng dân tổ chức, hoạt động kiểm tra hành có thê tiến hành đột xuất Kiềm tra hành đột xuất hoạt động kiểm tra hành tien hành khơng theo định kì, khơng thơng báo trưức, có trọng điểm nhằm vào số khâu, số vân đê nhât định dê xử lỷ tình phát sinh, làm rõ số vấn đề hoạt động quản lý hành nhà nước đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đáng cơng dân, tơ chức Kiêm tra hành đột xuất tiến hành xuất phát từ yêu câu chủ thổ quản lý hành nhà nước công dân, tổ chức đối tượng quản lý hành nhà nước Kiểm tra hành đột xuất tién hành quan hành nhà nước thâm quyền chung quan hành nhá nước thẩm quyền riêng Tuy nhiên, thực tè hoạt động kiếm tra hành đột xuất thường quan kiểm tra chức tiến hành Theo phạm vi nội dung kiếm tra có: + Kiểm tra chức năng: Đây hoạt động kicm tra quan quản lý ngành, hay lình vực (bộ, quan ngang bộ, v.v.) thực quan, tô chức, đơn vị không trực thuộc mặt tổ chức việc châp hành pháp luật, đường lối sách quy tăc quàn lý vê nganh hay lĩnh vực minh quan lý thống cà nước Khi tiến hành kiêm tra theo chức năng, quan kiểm tra có quyền yêu cầu quan bị kiêm tra cấp đỉnh chỉ, sửa đôi bãi bỏ quyên định ữái pháp luật quan đó, khơng có quyền tự đình chi, sửa đổi bãi bỏ qut định đó, khơng có quyền áp dụng chế tài kỷ luật, phạt hành chính, trừ trường hợp quan kicm tra chức có chức quan tra nhà nước chuyên ngành Chăng hạn: Bộ trường Thu trường, quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực có quyền kiến nghị với Bộ trường, thủ thướng quan ngang ban hành văn ngành, lĩnh vực phụ trách bãi bơ đình chi việc thi hành phần tồn văn bàn dó, kiến nghị khơng chấp nhận trình Thù tướng Chính phũ định Đối với cư quan cấp dưới, đình chi văn trái pháp luật quan ban hành đề nghị thủ trường cấp trực tiêp cua bãi bỏ Ví dụ: Bộ trường, Thủ trưởng quan ngang có quyền đình chi việc thi hành, đê nghị Thu tướng bãi bo quy định cùa Uy ban nhân dân Chủ tịch Uy ban nhân dãn tinh, thành phô trực thuộc Trung ương trái với văn ban bộ, cư quan ngang vê ngành, lĩnh vực bộ, quan ngang phụ trách chịu trách nhiệm định đình Khi có tranh chấp quan kiểm tra chức đôi tượne bị kicm tra, vê nguyên tăc đối tượng bị kiêm tra phải châp hành có quyền kiên nghị với quan có thâm quvẽn giai quyêt + Kiêm tra nội bộ: Là nhiệm vụ, chức cua cơquan quản lý hành nhà nước - chi hoạt động kiểm tra nội ngành, quan, tô chức thủ trường quan quản lý ngành lĩnh vực, thủ trường quan, tổ chức, xí nghiệp, đơn vị sở Nhà nước tiến hành Hoạt động có tính trực thuộc chặt chẽ chủ thồ đối tượng bị kiểm tra phạm vi kiểm tra bao quát hoạt động, vấn đề thuộc nhiệm vụ, chức quan câp dưới, nhân viên quyên Thủ trưởng quan có thê trực tiếp kiểm tra lập tô chức giúp thủ mường kiểm tra Khi tiến hành kiểm tra, thủ trưởng quan tơ chức kiểm tra có quyền áp dụng hình thức biện pháp thuộc quyền hạn thủ trưởng như: khen thưởng quan, cá nhân có thành tích, kỷ luật quan, tổ chức cá nhân vi phạm, định đình chi bãi bò định sai trái cấp dưới, đình hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, kê cá biện pháp kiểm tra, kiểm soát kê biên, niêm phong tài sản, tài liệu, vv Câu Quản lý nhà nước đất đai? Trả lời: Quản lý nhà nước đất đai hoạt động quan quản lý nhà nước có thâm quycn việc sử dụng phương pháp, công cụ quản lý thích hợp tác động đến hành vi, hành động người sử dụng đất nhằm đạt mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu bảo vệ môi trường phạm vi nước địa phương Đặc điểm quản lý nhà nước đất đai: Ngoài đặc điểm chung quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đất đai có đặc điểm sau: Quản lý nhà nước đất đai thể hình thức văn quy phạm pháp luật Do quan, cá nhân có thâm quyền ban hành, có hiệu lực pháp lý Là sở chủ trương, sách thủ tục quản lý đất dai Vì vậy, đểthực mục tiêu cùa quản lý đất đai, Nhà nước xây dựng hệ thống văn pháp luật hộ thông quan quản lý đầu tư từ Trung ương đến địa phương với việc phân định ngày rõ ràng, cụ thề chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan này, bào đảm cho việc quán lý đất đai Nhà nước thực cách tập trung, thống Nguyên tắc quản lý nhà nước đất đai Nguyên tắc quản lv nhà nước đất đai tư tưởng chủ đạo có tính chất bắt buộc mà quan quản lý nhà nước chủ thè sử dụng đât phải tuân theo trình quàn lý sử dụng đât Các nguyên tăc quản lý nhà nước đất đai gồm: Bảo đảm quản lýđúng thẩm quyền pháp Thẩm quyền tổng thể quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền cua người chức trách Thẩm quvền quản lý nhà nước đất đai quy định Diều 23 24 Luật Đất đai năm 2013, theo đó:quốc hội ban hành pháp luật vồ đất đai, định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước, thực quyền giám sát tối cao đối VỚI việc quàn lý sử dụng đất đai phạm vi nước Chính phủ định quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất tình, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, thống quản lý nhà nước đất đai phạm vi nước Bộ quan ngang cỏ liên quan phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc quản lý nhà nước đất đai Hội đông nhân dân câp thực quyền giám sát việc thi hành pháp luật đất đai địa phương Uy ban nhản dân cấp thực quyền đại diện chủ sờ hữu vê đắt đai quản lý nhà nước đất đai địa phương theo thẩm quyền quy định Luật Đất đai Các quan nhà nước không ủy quyền việc thuộc thẩm quyền cho cấp Hệ thống tổ chức quan quản lý đất đai tổ chức thống nhât từ Trung ương đến địa phương Cơ quan quán lý nhà nước đât đai Trung ương Bộ Tài nguyên Môi trường Cơ quan quản lý đất đai địa phương dược thành lập tinh, thành phố trực thuộc Trung ương huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh; tổ chưc dịch vụ công đất đai thành lập hoạt động theo quy định Chính phủ Bào đảm quản lý nhà nước đắt đai quy hoạch, kê hoạch phê duyệt Câu 5: Đổi phương thức hoạt động Chính quyền cấp xã? Trả lời: - Xây dựng quy chế làm viêc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định quy ché mẫu mà Chính phủ ban hành, Quy chế cua ủy ban nhân dân phải thể đầy đủ vấn đê hên quan đến thực thi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Uy ban nhân dân xã, phường, thị trân Những nội dung quy chế làm việc: - Nguyên tắc làm việc ủy ban nhân dân: Trách nhiệm, phạm vi giải quvêt công việc úy ban nhân dân.Trách nhiệm, phạm vi giải công việc cùa thành viên ủy ban nhân dân.Trách nhiệm, phạm vi giải công việc công chức.Trách nhiệm, phạm vi giai còng việc cán khơng chun trách, trưởng thôn tổ trưởng dân phố - Quan hệ với Uy ban nhân dân huyên quan chuvcn môn cấp huyện - Quan hệ với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân cấp xã Quan hệ Uy ban nhản dân xă với trường thôn tô trưởng tổ dân phố, - Chế độ hội họp, làm việc ủy ban nhân dân Giải công việc ủy ban nhân dân Tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân Phối hợp ủy ban nhân dân với Thanh tra nhân dân - Thông tin tuyên truyền báo cáo Quản lý văn bán Soạn thảo thông qua văn ủy ban nhân dân Thâm quyên ký văn Kiểm tra tình hình thực văn Xây dựng quv chế thực quy chế thách thức cải cách hành xã, phường, thị trấn - Thực thủ tục cải cách hành theo hướng “Cơ chế cửa liên thông” chế giài công việc tô chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thâm quyền nhiêu quan hành nhà nước cấp câp hành từ hướng dần, tiêp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quvêt đôn trả kết qua thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước “cơ chế cửa liên thơng” quan hành nhà nước phải tuân theo nguyên tắc sau: Thủ tục hành đơn giản, rõ ràng, pháp luật (cơng khai thủ tục hành chính, mức thu lệ phí, lộ phí giây tờ, hồ sơ thời gian giải công việc tô chức, cá nhân), Nhận yêu cầu trả kết phận tiếp nhận trả kết qua Đàm bảo giải công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.Đảm bảo phổi hợp giải công việc p lận, quan hành nhà nước để giải công việc tổ chức, cá nhân - Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã: Việc tiêp tục chuân hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải theo quy định Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngàv 5/12/2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngàv 30-10-2012 hướng dẫn chức danh, tiêu chuân cu thê, nhiệm vụ vá tuyến dụng công chức xã, phường, thị trấn * Liên hệ: Gợi ý: Cần liên hệ cấp xã (xã, phường cụ thể cấp xã nói chung) Liên hệ bám vào phần nội dung đổi cách thức làm việc UBND cấp xã theo hướng sau: - Đánh giá thực trạng (mặt ưu điểm, hạn chế) Nguyên nhân hạn chế Giải pháp ... ban hành để chấp hành văn quan nhà nước cấp Hoạt động ban hành tỏ chức thực quvết định hành chính: Để thực quản lý, điều hành nội quan quản lý hành nhà nước mặt đời sông xã hội, quan quản lý hành. .. bảo vệ môi trường phạm vi nước địa phương Đặc điểm quản lý nhà nước đất đai: Ngoài đặc điểm chung quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đất đai có đặc điểm sau: Quản lý nhà nước đất đai thể hình thức... động quản lý hành nhà nước đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đáng cơng dân, tơ chức Kiêm tra hành đột xuất tiến hành xuất phát từ yêu câu chủ thổ quản lý hành nhà nước công dân, tổ chức đối tượng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thi so 2 quản lý hành chính nhà nước, Bai thi so 2 quản lý hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn