GUONG CAU LOM

29 553 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 17:10

CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TÍCH CỰC, SÁNG TẠO KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. 2. Tại sao phía trước ôtô, xe máy người ta thường gắn một gương cầu lồi? 1. Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi: * Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn; * Ảnh nhỏ hơn vật. 2. Phía trước ôtô, xe máy thường gắn một gương cầu lồi để quan sát được một vùng phía sau rộng hơn. Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn so với gương phẳng có cùng kích thước. Ac-si-met: "Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất lên". “C¸nh tay s¾t” nhÊc bæng thuyÒn ®Þch b»ng hÖ thèng rßng räc. M¸y nÐm ®¸ Dùng gương đốt cháy thuyền giặc TiÕt 9. Bµi 8: G­¬ng cÇu lâm I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõm 1.Thí nghiệm (H 8.1) C1: - ảnh cây nến quan sát được trong gương là ảnh gì? - So với cây nến thì lớn hơn hay nhỏ hơn? Đặt cây nến sát gương rồi di chuyển từ từ xa gương, cho đến khi không nhìn thấy ảnh đó nữa. C1: - ảnh cây nến quan sát được trong gương là ảnh ảo. - So với cây nến thì lớn hơn. Tiết 9. Bài 8: gương cầu lõm Quan sát ảnh của cây nến tạo bởi gương cầu lõm và so sánh với ảnh tạo bởi gương cầu lồi xem có gì giống và khác nhau? Giống nhau: là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Khác nhau: - ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật. - ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật. Gương cầu lõm Gương cầu lồi Tiết 9. Bài 8: gương cầu lõm I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõm C2: Hãy bố trí thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh. 2. Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh không hứng được trên màn chắn và vật. Gương phẳng Gương cầu lõm ảo lớn hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: GUONG CAU LOM, GUONG CAU LOM, GUONG CAU LOM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn